Overeenkomst tussen het Waterschap van de Berkel en het Wasser- und Bodenverband [...] van de Ratumsebeek en van een zijleiding in het grensgebied, Lochem/Borken, 19-10-1978

Geldend van 22-09-1980 t/m heden

Overeenkomst tussen het Waterschap van de Berkel en het Wasser- und Bodenverband Kalkbachgebiet over het onderhoud van de Ratumsebeek en van een zijleiding in het grensgebied

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Waterschap van de Berkel en het Wasser- und Bodenverband Kalkbachgebiet over het onderhoud van de Ratumsebeek en van een zijleiding in het grensgebied

Het Wasser- und Bodenverband Kalkbachgebiet, hierna „Verband” genoemd,

vertegenwoordigd door den Verbandsvorsteher herrn Wilhelm Epping-Pasz

en

het Waterschap van de Berkel, hierna „Waterschap” genoemd,

vertegenwoordigd door de watergraaf ir. Jan Baas

sluiten, gelet op hoofdstuk 4, artikel 59, lid 2 van het Grensverdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden van 8 april 1960, de volgende overeenkomst:

Artikel 1

Het Waterschap verbindt zich, op zijn kosten overeenkomstig de als bijlage bijgevoegde tekeningen (overzichtskaart1en lengteprofiel2 ) de Ratumsebeek op Nederlands gebied vanaf de grens (nabij grenssteen Gp 786) tot 485 m stroomafwaarts te onderhouden. De tekeningen maken deel uit van deze overeenkomst.

Artikel 2

Het Verband verbindt zich, op zijn kosten overeenkomstig de in artikel 1 genoemde tekeningen de Ratumsebeek op Duits gebied vanaf de grens (nabij grenssteen Gp 786) tot 485 m stroomopwaarts en de zijleiding langs de grens (tussen de grensstenen Gp 786 en Gp 787) te onderhouden.

Artikel 3

De verplichtingen in de artikelen 1 en 2 staan verderstrekkende maatregelen van de overeenkomstsluitende partijen niet in de weg, voorzover daardoor geen der overeenkomstsluitende partijen benadeeld wordt.

Artikel 4

Ook Nederlandse eigenaren van aanliggende gronden mogen draineerwater brengen op het in artikel 2 genoemde gedeelte van de zijleiding met inachtneming van de Duitse technische voorschriften.

Artikel 5

  • 1 Veranderingen van de overeenkomst behoeven de goedkeuring van de regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en van het Koninkrijk der Nederlanden.

  • 2 Veranderingen van de in artikel 1 genoemde tekeningen behoeven slechts de instemming van de Regierungspräsident te Münster en van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Artikel 6

  • 1 De overeenkomst wordt voor de duur van 20 jaar aangegaan. Als zij niet drie jaar voor het verstrijken van deze termijn wordt opgezegd, wordt zij stilzwijgend voor telkens 10 jaar verlengd.

  • 2 Opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven.

Artikel 7

Deze overeenkomst behoeft de goedkeuring van de regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en van het Koninkrijk der Nederlanden. Zij treedt een maand na ontvangst door een der partijen van de laatst verleende goedkeuring in werking. Partijen stellen het tijdstip van in werking treding door briefwisseling vast.

GEDAAN te Borken/Lochem, de 19e oktober 1978 in vijfvoud, elk in de Duitse en Nederlandse taal, waarbij elke tekst gelijkelijk verbindend is.

Voor het Waterschap

(w.g.) JAN BAAS

watergraaf

Voor het Verband

(w.g.) WILHELM EPPING-PASZ

Verbandsvorsteher

  1. [Red: De overzichtskaart is niet opgenomen.]

    ^ [1]
  2. [Red: Deze bijlage is niet opgenomen.]

    ^ [2]
Terug naar begin van de pagina