Overeenkomst tussen het Waterschap van de Berkel en het Wasser- und Bodenverband [...] over het onderhoud van de Willinkbeek in het grensgebied, Lochem/Borken, 19-10-1978

Geldend van 22-09-1980 t/m heden

Overeenkomst tussen het Waterschap van de Berkel en het Wasser- und Bodenverband Wellingbachgebiet over het onderhoud van de Willinkbeek in het grensgebied

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Waterschap van de Berkel en het Wasser- und Bodenverband Wellingbachgebiet over het onderhoud van de Willinkbeek in het grensgebied

Het Wasser- und Bodenverband Wellingbachgebiet, hierna „Verband” genoemd, vertegenwoordigd door den Verbandsvorsteher herrn Heinrich Köhne

en

het Waterschap van de Berkel, hierna „Waterschap” genoemd, vertegenwoordigd door de watergraaf ir. Jan Baas

 • - geleid door de wens, het onderhoud van de Willinkbeek te baseren op een nieuwe overeenkomst,

 • - overwegende dat met het in werking treden van deze overeenkomst inhoudelijk de grondslag aan de overeenkomst over de Willinkbeek van 10 november 1898 komt te ontvallen,

 • - gelet op hoofdstuk 4, artikel 59, lid 2 van het Grensverdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden van 8 april 1960

sluiten de volgende overeenkomst:

Artikel 1

Het Waterschap verbindt zich, op zijn kosten overeenkomstig de als bijlage bijgevoegde tekeningen (overzichtskaart1en lengteprofiel2 ) de Willinkbeek op Nederlands gebied vanaf de grens (nabij grenssteen Gp 781) tot 590 m stroomafwaarts te onderhouden.

De tekeningen maken deel uit van deze overeenkomst.

Artikel 2

Het Verband verbindt zich, op zijn kosten overeenkomstig de in artikel 1 genoemde tekeningen de Willinkbeek op Duits gebied vanaf de grens (nabij grenssteen Gp 781) tot 590 m stroomopwaarts te onderhouden.

Artikel 3

De verplichtingen in de artikelen 1 en 2 staan verderstrekkende maatregelen van de overeenkomstsluitende partijen niet in de weg, voorzover daardoor geen der overeenkomstsluitende partijen benadeeld wordt.

Artikel 4

Ook Nederlandse eigenaren van aanliggende gronden mogen draineerwater brengen op het in artikel 2 genoemde gedeelte van de Willinkbeek met inachtneming van de Duitse technische voorschriften.

Artikel 5

 • 1 Veranderingen van de overeenkomst behoeven de goedkeuring van de regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en van het Koninkrijk der Nederlanden.

 • 2 Veranderingen van de in artikel 1 genoemde tekeningen behoeven slechts de instemming van de Regierungspräsident te Münster en van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Artikel 6

 • 1 De overeenkomst wordt voor de duur van 20 jaar aangegaan. Als zij niet drie jaar voor het verstrijken van deze termijn wordt opgezegd, wordt zij stilzwijgend voor telkens 10 jaar verlengd.

 • 2 Opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven.

Artikel 7

 • 1 Deze overeenkomst behoeft de goedkeuring van de regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en van het Koninkrijk der Nederlanden. Zij treedt een maand na ontvangst door een der partijen van de laatst verleende goedkeuring in werking. Partijen stellen het tijdstip van in werking treding door briefwisseling vast.

 • 2 De overeenkomstsluitende partijen zullen aan de overeenkomst over de Willinkbeek van 10 november 1898 tussen de Afdeling Boven Slinge van het Waterschap van de Berkel en het Wellingbach Genossenschaft vanaf het tijdstip van in werking treden van de onderhavige overeenkomst geen rechtsgevolgen meer verbinden.

GEDAAN te Borken/Lochem, de 19e oktober 1978, in vïjfvoud, elk in de Duitse en Nederlandse taal, waarbij elke tekst gelijkelijk verbindend is.

Voor het Waterschap

(w.g.) JAN BAAS

watergraaf

Voor het Verband

(w.g.) HEINRICH KÖHNE

Verbandsvorsteher

 1. [Red: De overzichtskaart is niet opgenomen.]

  ^ [1]
 2. [Red: Deze bijlage is niet opgenomen.]

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina