Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] stichting en inrichting van een grenspark Maas-Swalm-Nette, Dusseldorp, 30-03-1976

Geldend van 01-08-2007 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Deelstaat Noordrijnland-Westfalen betreffende samenwerking bij de stichting en inrichting van een grenspark Maas-Swalm-Nette

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Deelstaat Noordrijnland-Westfalen betreffende samenwerking bij de stichting en inrichting van een grenspark Maas-Swalm-Nette

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Deelstaat Noordrijnland-Westfalen,

geleid door de wens, de ruimtelijke ontwikkeling in het grenspark Maas-Swalm-Nette op elkaars behoeften af te stemmen tot behoud van het natuurschoon in het gehele gebied, en besloten hebbend een Overeenkomst te sluiten als bedoeld in artikel 8 van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening.

zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

 • 1 De Overeenkomstsluitende Partijen streven ernaar de ruimtelijke ontwikkeling van de in het tweede lid omschreven gebieden op elkaars behoeften af te stemmen.

 • 2 Voor de gebieden waarop deze Overeenkomst betrekking heeft, geldt de volgende beschrijving van de grenzen:

  • aan Duitse zijde:

   • In het Westen de Duits-Nederlandse grens tussen de grensovergang van de Bundesstrasse 60 bij Herongen en de grenspalen 360/361 bij Karken, verder de zuidelijke rand van het Roerdal bij Heinsberg-Oberbruch, daarna zoveel mogelijk de oostelijke grens van de stad Wassenberg tot aan het grondgebied van Arsbeck en Kreisstrasse 14 tot aan het grondgebied van Schwanenberg; in het Oosten het grootste deel van het stedelijk gebied Wegberg omvattend, een lijn lopend over Waldniel-Amern-Boisheim-Lobberich-Oedt tot Wachtendonk;

    in het Noorden Bundesstrasse 60 van Wachtendonk tot aan de grensovergang bij Herongen.

  • aan Nederlandse zijde:

   • In het Oosten wordt het gebied begrensd door de rijksgrens van de gemeente Venlo tot en met de gemeente Echt;

    aan de zuid- en zuidwestzijde door de grens van de gemeenten Echt, Ohé en Laak en de Maas als rijksgrens met België en de zuidgrens van de gemeente Thorn;

    in het Westen door de westelijke rand van het Maasdal respectievelijk door de westelijke begrenzing van het direct door de ontgrinding in aansluiting aan de Maas beïnvloede gebied;

    in het Noorden door de ten noorden van Venlo verlopende autosnelweg A67.

 • 3 De in het tweede lid omschreven gebieden zijn in beeld gebracht op de aan de Overeenkomst gehechte kaart 1, die hiervan een onlosmakelijk deel vormt.

 • 4 De Overeenkomstsluitende Partijen delen de Adviescommissie, in de oprichting waarvan artikel 3 voorziet, mede welke gebieden beschermde natuurgebieden en landschappen zijn, alsmede de gebieden waarin met name de recreatie en het toerisme dienen te worden bevorderd en die gebieden waarin zulks niet dient te geschieden.

 • 5 Ieder van de Overeenkomstsluitende Partijen kan, overeenkomstig de wetgeving van haar land, de Adviescommissie gehoord, wijzigingen van ondergeschikt belang aanbrengen in de afbakening (tweede lid), het onder bescherming plaatsen en de bestemming (vierde lid) van haar binnen het grenspark gelegen grondgebied.

Artikel 2

 • 1 De Overeenkomstsluitende Partijen verbinden zich ertoe binnen het kader van wat voor hen te eniger tijd wettelijk mogelijk is, in de gebieden bepaald in artikel 1, tweede lid, het behoud te waarborgen van het natuurlijke landschap, alsmede de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard.

 • 2 De Overeenkomstsluitende Partijen zullen tot dit doel de vereiste maatregelen in de Adviescommissie op elkaar afstemmen.

Artikel 3

 • 1 Het op 1 juni 2002 opgerichte openbaar lichaam „Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette” draagt zorg voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Overeenkomst.

 • 2 Mocht het openbaar lichaam worden ontbonden, dan ziet een ten verzoeke van een Overeenkomstsluitende Partij bijeen te roepen commissie (Adviescommissie) toe op de doelstellingen van deze Overeenkomst. In deze commissie wordt elke Overeenkomstsluitende Partij door zes leden vertegenwoordigd. Het voorzitterschap berust aanvankelijk bij de verzoekende Overeenkomstsluitende Partij. Het wisselt vervolgens om de twee jaar.

Artikel 4

 • 1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand nadat beide Partijen elkaar ervan schriftelijk in kennis hebben gesteld dat aan de in hun onderscheiden landen daarvoor geldende constitutionele vereisten is voldaan.

 • 2 Elke Overeenkomstsluitende Partij kan deze Overeenkomst tegenover de andere Overeenkomstsluitende Partij schriftelijk met inachtneming van een termijn van twee jaar tegen het einde van een kalenderjaar opzeggen.

TEN BLIJKE WAARVAN, de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Dusseldorp, op 30 maart 1976, in twee exemplaren, elk in de Nederlandse en de Duitse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) VAN LYNDEN

(w.g.) GRUIJTERS

Voor de Regering van de Deelstaat Noordrijnland-Westfalen

(w.g.) KUEHN

 1. [Red: De kaart is niet opgenomen.]

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina