Notawisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en [...] en van de bemanningsleden die geregelde vluchten uitvoeren, Beijing, 28-03-1980

Geldend van 12-11-1980 t/m heden

Notawisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek China betreffende binnenkomst en verblijf van het personeel van de vertegenwoordigingen van de luchtvaartmaatschappijen van Nederland en China en van de bemanningsleden die geregelde vluchten uitvoeren

Authentiek : EN

Nr. II

THE ROYAL NETHERLANDS EMBASSY

BEYING

Nr. 1202

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China and has the honour to confirm receipt of the Latter's Note of March 28, 1979, which reads as follows:

“The Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China presents its compliments to the Royal Netherlands Embassy in China and has the honour to confirm the following agreement reached by the two sides relating to visas for the personnel of the representative offices of the airlines of China and the Netherlands and the crew members operating scheduled flights:

  • 1. The two sides agree that the personnel of the representative office of the airline permanently stationed in the territory of the other Contracting Party and their accompanying dependents shall be issued entry visas good for a single journey valid for 3 months by the Embassy of the other Contracting Party in the territory of the first Contracting Party. After their arrival in the territory of China, personnel of the representative office of the Netherlands airline and their dependents will be granted multiple exit- and entry visas valid for twelve months by the Chinese department in charge of visa affairs and such visas may be extended annually upon request. After their arrival in the Netherlands, personnel of the representative office of CAAC and their dependents will be put, by the competent Netherlands department, in possession of a residence permit valid for a period of one year, which permit may be extended upon request.

    On presentation of the said residence permit, they may depart from the Netherlands and re-enter it.

  • 2. The two sides agree that, in pursuance of the Civil Air Transport Agreement, the designated airline of each Contracting Party shall annually submit to the Embassy of the other Contracting Party a list of all the crew members operating the agreed flights in the year (giving name, year of birth, function and passport number of crew member license number). One week after the submission of the list, the crew members on the list while operating the scheduled flights may enter and leave the territory of the other Contracting Party without requirement of visas but simply on presentation of the valid passports or crew members licenses. But at take-off of each flight, the names of the crew members on board should be notified to the airline of the other Contracting Party.

    When the above-mentioned crew members have entered the territory of the other Contracting Party, they need not apply for visas if they have to make a short stay on account of normal change of shifts or mechanical failure of the plane or adverse weather. But those wishing to stay for private reasons or who want to leave as passengers or by other means of transportation should go through visa formalities with the visa agency of the other Contracting Party.

Should the Embassy confirm the aforementioned in a note of reply, this Note and confirmative reply from the Embassy shall constitute an agreement between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Kingdom of the Netherlands which will enter into force on the date on which the two Contracting Parties will have exchanged written notifications of the completion of necessary legal requirements in their respective countries, and which will apply provisionally as from the date of the entry into force of the agreement between the two parties relating to Civil Air Transport done at Beijing on 20 January, 1979.

The Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China avails itself of this opportunity to renew to the Royal Netherlands Embassy the assurances of its highest consideration.

Beijing, March 28, 1980.”.

The Embassy has the honour to confirm that the Agreement set forth in the aforementioned Note is acceptable to the Government of the Kingdom of the Netherlands, and that the Consular Department's Note, together with this Note shall constitute an Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Goverment of the People's Republic of China, which will enter into force on the date on which the two Contracting Parties will have exchanged written notifications of the completion of the necessary legal requirements in their respective countries and which will apply provisionally as from the date of the entry into force of the Agreement between the two Parties relating to Civil Air Transport, done at Peking on 20 January, 1979.

As regards the Kingdom of the Netherlands this Agreement shall be applicable to the territory in Europe only.

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands avails itself of this opportunity to renew to the Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs the assurance of its highest consideration.

Peking, March 28, 1980.

To the Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China,

Beying

Vertaling : NL

Nr. I

DE CONSULAIRE AFDELING VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA

PEKING

De Consulaire Afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Volksrepubliek China biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in China haar complimenten aan en heeft de eer de onderstaande overeenstemming te bevestigen die door beide partijen is bereikt betreffende visa voor de leden van het personeel van de vertegenwoordigingen van de luchtvaartmaatschappijen van China en Nederland en voor de bemanningsleden die geregelde vluchten uitvoeren:

  • 1. Beide partijen komen overeen dat aan de leden van het personeel van de vertegenwoordiging van de luchtvaartmaatschappij die permanent zijn gestationeerd op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij en de dezen vergezellende personen ten laste inreisvisa met een geldigheidsduur van 3 maanden voor één enkele reis worden verstrekt door de op het grondgebied van de eerstgenoemde Overeenkomstsluitende Partij gevestigde Ambassade van de andere Overeenkomstsluitende Partij. Na hun aankomst op het grondgebied van China zullen aan de leden van het personeel van de vertegenwoordiging van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij en de personen te hunnen laste meervoudige in- en uitreisvisa met een geldigheidsduur van twaalf maanden door de Chinese visadienst worden verstrekt, die jaarlijks op verzoek zullen kunnen worden verlengd. Nu hun aankomst in Nederland zullen de leden van het personeel van de vertegenwoordiging van de CAAC en de personen te hunnen laste door de bevoegde instantie in Nederland in het bezit worden gesteld van een verblijfsvergunning voor een jaar, welke vergunning op verzoek zal kunnen worden verlengd. Op vertoon van deze verblijfsvergunning kunnen zij Nederland verlaten en weer binnenkomen.

  • 2. Beide partijen komen overeen dat ingevolge de Overeenkomst betreffende de burgerluchtvaart de aangewezen luchtvaartmaatschappij van elke Overeenkomstsluitende Partij jaarlijks bij de Ambassade van de andere Overeenkomstsluitende Partij een lijst zal indienen van alle bemanningsleden die de overeengekomen vluchten in dat jaar uitvoeren (met opgave van naam, geboortejaar, functie en paspoortnummer of nummer van het bewijs van bevoegdheid of diploma). Een week na de indiening van de lijst kunnen de bemanningsleden van wie de namen op de lijst voorkomen, wanneer zij de overeengekomen vluchten uitvoeren, het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij enkel en alleen op vertoon van een geldig paspoort of van een geldig bewijs van bevoegdheid of een geldig diploma binnenkomen en verlaten zonder dat daarvoor een visum vereist is. Bij het begin van elke vlucht dienen evenwel de namen van de zich aan boord bevindende bemanningsleden te worden medegedeeld aan de luchtvaartmaatschappij van de andere Overeenkomstsluitende Partij.

    Wanneer bovengenoemde bemanningsleden het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij zijn binnengekomen, behoeven zij geen visum aan te vragen als zij daar korte tijd moeten verblijven wegens een normale wisseling van de bemanning, technische storingen van het vliegtuig of slechte weersomstandigheden. Degenen die echter om privé-redenen wensen te blijven of als passagier van het vliegtuig of met andere middelen van vervoer willen vertrekken, dienen de visumformaliteiten te vervullen bij de visumverstrekkende instantie van de andere Overeenkomstsluitende Partij.

Indien de Ambassade het bovenstaande bevestigt in een antwoord-Nota, dan zullen deze Nota en het bevestigend antwoord van de Ambassade een overeenkomst vormen tussen de Regering van de Volksrepubliek China en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden die in werking zal treden op de datum waarop de twee overeenkomstsluitende Partijen schriftelijke kennisgevingen hebben uitgewisseld dat aan de noodzakelijke wettelijke vereisten in hun onderscheiden landen is voldaan, en die voorlopig zal worden toegepast met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de beide partijen betreffende de burgerluchtvaart, gedaan te Peking op 20 januari 1979.

De Consulaire Afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Volksrepubliek China maakt van deze gelegenheid gebruik de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden opnieuw te verzekeren van haar zeer bijzondere hoogachting.

Peking, 28 maart 1980

Aan de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

Peking

Nr. II

AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

PEKING

No. 1202

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt de Consulaire Afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Volksrepubliek China haar complimenten aan en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van de Nota van 28 maart 1979 van de Consulaire Afdeling, welke als volgt luidt:

[Red: (Zoals in Nr. I)]

De Ambassade heeft de eer te bevestigen dat de in bovengenoemde Nota vervatte overeenkomst aanvaardbaar is voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en dat de Nota van de Consulaire Afdeling te zamen met deze Nota een overeenkomst zal vormen tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China, die in werking zal treden op de datum waarop de twee overeenkomstsluitende Partijen schriftelijke kennisgevingen hebben uitgewisseld dat aan de noodzakelijke wettelijke vereisten in hun onderscheiden landen is voldaan, en die voorlopig zal worden toegepast met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de twee Partijen betreffende de burgerluchtvaart, gedaan te Peking op 20 januari 1979.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is deze Overeenkomst alleen van toepassing op het grondgebied in Europa.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik de Consulaire Afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken opnieuw te verzekeren van haar zeer bijzondere hoogachting.

Peking, 28 maart 1980

Aan de Consulaire Afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Volksrepubliek China,

Peking

Terug naar begin van de pagina