Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende internationaal wegvervoer, Amman, 18-06-1975

Geldend van 06-11-1983 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende internationaal wegvervoer

Authentiek : EN

Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Hashemite Kingdom of Jordan on International Road Transport

The Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan,

Desirous of promoting in the interest of their economic relations the development of transport of goods by road between their two countries and in transit across their territories,

Having decided to conclude an Agreement with the object of consolidating existing of facilities and creating additional facilities,

Have agreed as follows:

Article 1

Each of the Contracting Parties shall allow any carrier established in the territory of the other Contracting Party and holding a national licence for the international transport of goods by road, to carry out without any special licence transport of goods:

 • a) Between any point in its territory and any point outside that territory.

 • b) In transit through its own territories.

Article 2

Nothing in this Agreement shall be held to permit carriers established in the territory of one of the Contracting Parties to carry goods which are loaded at any point in the territory of the other Contracting Party to any other point in the same territory.

Article 3

Except as otherwise provided in this Agreement, carriers established in the territory of one of the Contracting Parties have to comply with the laws in force in the territory of the other Contracting Party.

Article 4

In the event of any infringement of the provisions of this Agreement by a carrier, established in the territory of one of the Contracting Parties, the Contracting Party in whose territory the infringement occurred may notify the other Contracting Party, which will take such steps as are provided by its national laws.

Article 5

Taxes and charges on international road transport operations performed by carriers of one of the Contracting Parties in the territory of the other Contracting Party shall be in accordance with the legislation applicable in the territory of the other Contracting Party.

Article 6

 • 1) The fuel contained in the ordinary tanks of the vehicles mentioned in Article (5) as well as the lubricants and spare parts destined for those vehicles shall in the territory of the other Contracting Party be exempted from import duties and import taxes without any prohibition or restriction.

 • 2) Unused spare parts shall be re-exported and replaced parts re-exported, destroyed or abandoned in conformity with the regulations in force in the territory of the contracting party where the vehicle is operating.

Article 7

If the weights or dimensions of a vehicle or combination of vehicles registered in the territory of one of the Contracting Parties when engaged in international transport under the provisions of this Agreement exceed the permissible maximum in the territory of the other Contracting Party a special permit of the competent authority in that Contracting Party is required.

Article 8

The provisions of article (1) up to and including Article (7) of this Agreement are equally applicable to the transport of goods on own account.

Article 9

 • 1) The competent authorities of the two Contracting Parties shall regulate all questions regarding the implementation and the application of this Agreement.

 • 2) For this purpose the Contracting Parties may establish a Joint Committee.

 • 3) The Joint Committee shall meet at the request of either Contracting Party.

Article 10

 • 1) This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Parties have informed each other that their constitutional requirements have been fulfilled.

 • 2) With respect to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply only to the territory of the Kingdom in Europe.

 • 3) This Agreement shall remain in force for one year after the date of its entry into force and shall be tacitly extended from year to year unless denounced by one of the Contracting Parties six months before its validity expires.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Amman this day of 18 June 1975 in English language.

For The Government of The Kingdom of the Netherlands,

(sd.) A. C. VROON

For The Government of The Hashemite Kingdom of Jordan,

(sd.) K. H. HASSAN

Vertaling : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië inzake internationaal wegvervoer

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië,

Verlangende in het belang van hun economische betrekkingen de ontwikkeling van het goederenvervoer over de weg tussen hun beider landen, alsmede van het transitovervoer over hun grondgebied te bevorderen,

Besloten hebbende een Overeenkomst aan te gaan teneinde bestaande faciliteiten te bevestigen en verdere faciliteiten te scheppen,

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

Ieder der Overeenkomstsluitende Partijen staat vervoerders die op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij zijn gevestigd en in het bezit zijn van een nationale vergunning voor het internationale goederenvervoer over de weg, toe zonder bijzondere vergunningen goederen te vervoeren:

 • a. tussen enig punt op haar grondgebied en enig punt buiten dat grondgebied;

 • b. in doorvoer over haar eigen grondgebied.

Artikel 2

Niets in deze Overeenkomst wordt geacht vervoerders die op het grondgebied van een der Overeenkomstsluitende Partijen gevestigd zijn, toe te staan goederen te vervoeren die zijn geladen op enige plaats op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij naar enige andere plaats op hetzelfde grondgebied.

Artikel 3

Tenzij in deze Overeenkomst anders bepaald, dienen vervoerders die op het grondgebied van een der Overeenkomstsluitende Partijen gevestigd zijn, de wetten die van kracht zijn op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij, na te leven.

Artikel 4

Ingeval van overtreding van de bepalingen van deze Overeenkomst door een vervoerder die op het grondgebied van een der Overeenkomstsluitende Partijen is gevestigd, kan de Overeenkomstsluitende Partij op wier grondgebied de overtreding plaatsvond, hiervan kennisgeven aan de andere Overeenkomstsluitende Partij, die de maatregelen kan nemen waarin haar nationale wetgeving voorziet.

Artikel 5

Belastingen en heffingen op internationale wegvervoerswerkzaamheden, uitgevoerd door vervoerders van een der Overeenkomstsluitende Partijen op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij zijn in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij.

Artikel 6

 • 1 De brandstof die zich in de gewone tanks van de in artikel 5 bedoelde voertuigen bevindt, alsmede de voor die voertuigen bestemde smeeroliën en onderdelen, zijn vrijgesteld van invoerrechten en -belastingen op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij, zonder enig verbod of beperking.

 • 2 Niet gebruikte onderdelen worden opnieuw uitgevoerd en vervangen onderdelen worden opnieuw uitgevoerd, vernietigd of prijsgegeven overeenkomstig de geldende voorschriften op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partij waar het voertuig zich bevindt.

Artikel 7

Indien het gewicht of de afmetingen van een voertuig of combinatie van voertuigen, ingeschreven in het land van een der Overeenkomstsluitende Partijen en gebruikt voor internationaal vervoer krachtens de bepalingen van deze Overeenkomst, het toelaatbare maximum op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij overschrijdt, is een bijzondere vergunning vereist van de bevoegde autoriteit in het land van laatstgenoemde Partij.

Artikel 8

De bepalingen van de artikelen 1 tot en met 7 van deze Overeenkomst zijn eveneens van toepassing op het eigen vervoer van goederen.

Artikel 9

 • 1 De bevoegde autoriteiten van de beide Overeenkomstsluitende Partijen regelen alle kwesties met betrekking tot de uitvoering en toepassing van deze Overeenkomst.

 • 2 Hiertoe kunnen de Overeenkomstsluitende Partijen een Gemengde Commissie instellen.

 • 3 De Gemengde Commissie komt bijeen op verzoek van een der Overeenkomstsluitende Partijen.

Artikel 10

 • 1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar hebben medegedeeld, dat aan hun constitutionele vereisten is voldaan.

 • 2 Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is deze Overeenkomst alleen van toepassing op het grondgebied van het Koninkrijk in Europa.

 • 3 Deze Overeenkomst blijft van kracht voor de duur van één jaar na de datum van haar inwerkingtreding en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij de Overeenkomst zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur wordt opgezegd door een der Overeenkomstsluitende Partijen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Amman, op 18 juni 1975, in twee exemplaren in de Engelse taal.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) A. C. VROON

Voor de Regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië,

(w.g.) K. H. HASSAN

Terug naar begin van de pagina