Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese [...] inzake de vestiging van “EUROCONTROL” te Beek (Limburg), 's-Gravenhage, 31-10-1975

Geldend van 15-03-2002 t/m heden

Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart “EUROCONTROL” inzake de vestiging van “EUROCONTROL” te Beek (Limburg)

Authentiek : NL

Nr. I

ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA

SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

EUROPEAN ORGANISATION FOR

THE SAFETY OF AIR NAVIGATION

AGENCE - EUROCONTROL - AGENCY

Direction générale

Headquarters

Brussel, 10 oktober 1975

Ref.: 1S 134

Betreft: Zetelovereenkomst EUROCONTROL

Beek bij Maastricht

Excellentie,

Aansluitend op terzake plaats gevonden hebbend overleg tussen de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart, hierna te noemen „EUROCONTROL”, en Uw Ministerie, alsmede met verwijzing naar het besluit van de Permanente Commissie voor de Veiligheid van de Luchtvaart van 19 oktober 1964 inzake de oprichting van een centrum te Beek, Limburg, heb ik de eer U namens EUROCONTROL voor te stellen dat een Overeenkomst wordt gesloten tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en EUROCONTROL, ter aanvulling van het op 13 december 1960 te Brussel tot stand gekomen Internationale Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart „EUROCONTROL”, met Bijlagen en Protocol van ondertekening, alsmede van het op 6 juli 1970 te Brussel tot stand gekomen Additioneel Protocol bij voornoemd Verdrag.

Deze Overeenkomst zou als volgt kunnen luiden:

 • 1. EUROCONTROL is vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting voor automobielen die bij haar in officieel gebruik zijn;

 • 2. In daarvoor in aanmerking komende gevallen kunnen goederen voor officieel gebruik door EUROCONTROL tijdelijk worden uitgevoerd en wederingevoerd met aangifte op certificaat met gedeponeerde handtekening;

 • 3. Onder publikaties in de zin van Artikel 22, vierde lid, van het in de eerste alinea dezes genoemde Verdrag worden verstaan alle interne dokumenten met inbegrip van gegevensdragers als magneetbanden, schijf geheugens, ponskaarten, kettingpapier en dergelijke.

 • 4. Ten aanzien van niet-Nederlandssprekende, met name Engelssprekende, leerplichtige kinderen van EUROCONTROL-personeel, zal de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zoveel mogelijk bevorderen dat in het zuiden van Limburg wordt voorzien in adequate opvangmogelijkheden;

  het begrip „adequate opvangmogelijkheden” omvat in beginsel mede het ontvangen, gedurende enige uren per week, van onderwijs in de taal en geschiedenis van het land van herkomst.

 • 5. Het wordt gezinsleden die deel uitmaken van het huishouden van de functionarissen van EUROCONTROL toegestaan in Nederland betaalde werkzaamheden te verrichten gedurende het tijdvak waarin de betrokken functionarissen zijn aangesteld.

  De volgende personen zijn gezinsleden die deel uitmaken van het huishouden in de zin van deze bepaling:

  • a. de echtgenoten of geregistreerde partners van de functionarissen van EUROCONTROL

  • b. kinderen van de functionarissen van EUROCONTROL die jonger zijn dan 18;

  • c. kinderen van de functionarissen van EUROCONTROL die ouder zijn dan 18 maar jonger dan 27, mits zij voorafgaand aan hun eerste binnenkomst in Nederland deel uitmaakten van het huishouden van de functionaris en daarvan nog steeds deel uitmaken en ongehuwd zijn, financieel afhankelijk zijn van de betrokken functionaris van EUROCONTROL en een opleiding volgen in Nederland.

  De gezinsleden die deel uitmaken van het huishouden en betaald werk vinden, genieten geen immuniteit ten aanzien van de strafrechtelijke, burgerlijkrechtelijke of bestuursrechtelijke rechtsmacht wat betreft aangelegenheden die ontstaan in de loop van of verband houden met deze werkzaamheden, mits maatregelen tot tenuitvoerlegging worden genomen zonder inbreuk te maken op de onschendbaarheid van hun persoon of hun woning, indien zij recht hebben op een dergelijke onschendbaarheid.

  Bij insolventie van een persoon jonger dan 18 jaar in verband met een vordering die voortvloeit uit betaalde werkzaamheden van die persoon op wie dit artikel van toepassing is, doet EUROCONTROL ten behoeve van schikking van de vordering, afstand van de onschendbaarheid van de functionaris van wier gezin de betrokkene lid is, in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijke internationale juridische instrument inzake afstand.

  De in dit artikel bedoelde werkzaamheden dienen in overeenstemming te zijn met de Nederlandse wetgeving, met inbegrip van de wetgeving inzake belastingen en sociale zekerheid, tenzij anders bepaald door een ander toepasselijk internationaal juridisch instrument.

Indien dit voorstel aanvaardbaar is voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, moge ik U namens EUROCONTROL tevens voorstellen dat deze nota en Uw bevestigende antwoordnota tezamen een Overeenkomst vormen tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en EUROCONTROL, die in werking zal treden op de dag waarop genoemde Regering schriftelijk mededeling doet aan EUROCONTROL dat aan de grondwettelijke vereisten in het Koninkrijk is voldaan.

De Overeenkomst zal terugwerkende kracht hebben tot 1 januari 1974 voor wat betreft het gestelde onder 1, 2 en 3. De Overeenkomst zal van kracht blijven zolang de vestiging van EUROCONTROL te Beek, Limburg, blijft voortbestaan en zolang niet het Koninkrijk ophoudt Partij te zijn bij het in de eerste alinea van deze Nota genoemde Verdrag.

Wat het Koninkrijk betreft, zal deze Overeenkomst slechts gelden voor het Rijk in Europa.

Gelief, Excellentie, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) R. BULIN

R. BULIN

Directeur-generaal

Zijner Excellentie

Mr. M. van der Stoel

Minister van Buitenlandse Zaken

Plein 23

Nl - 's-Gravenhage

Nr. II

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Directie Verdragen

DVE/VV-256639

's-Gravenhage, 31 oktober 1975

Mijnheer de Direkteur-Generaal,

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van Uw Nota no. 1S 134 van 10 oktober 1975, welke als volgt luidt:

[Red: (Zoals in Nr. I)]

Ik heb de eer U mede te delen dat de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden instemt met het in Uw Nota vervatte voorstel en te bevestigen dat Uw Nota en deze Nota tezamen een Overeenkomst vormen tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en EUROCONTROL, die in werking zal treden op de dag waarop genoemde Regering schriftelijk mededeling doet aan EUROCONTROL dat aan de grondwettelijke vereisten in het Koninkrijk is voldaan.

De Overeenkomst zal terugwerkende kracht hebben tot 1 januari 1974 voor wat betreft het gestelde onder 1, 2 en 3. De Overeenkomst zal van kracht blijven zolang de vestiging van EUROCONTROL te Beek, Limburg, blijft voortbestaan en zolang niet het Koninkrijk ophoudt Partij te zijn bij het in de eerste alinea van Uw Nota genoemde Verdrag.

Wat het Koninkrijk betreft, zal deze Overeenkomst slechts gelden voor het Rijk in Europa.

Gelief, Mijnheer de Direkteur-Generaal, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

van het

Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) M. VAN DER STOEL

Aan de Direkteur-Generaal

van EUROCONTROL,

Wetstraat 72,

1040-Brussel.

België

Terug naar begin van de pagina