Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Republiek IJsland, Brussel, 22-07-1972

Geldend van 01-01-1974 t/m heden

Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Republiek IJsland

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Republiek IJsland

Het Koninkrijk België,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Franse Republiek,

Ierland,

de Italiaanse Republiek,

het Groothertogdom Luxemburg,

het Koninkrijk der Nederlanden,

het Koninkrijk Noorwegen,

en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

leden van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, hierna genoemd „lid-staten”, enerzijds,

de Republiek IJsland, anderzijds,

Overwegende dat de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland een overeenkomst sluiten betreffende de sectoren die onder deze Gemeenschap ressorteren;

Dezelfde doelstellingen nastrevende en geleid door de wens voor de sector welke onder de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ressorteert passende oplossingen te vinden,

Hebben besloten, ter verwezenlijking van deze doeleinden en overwegende dat geen der bepalingen van deze overeenkomst zodanig kan worden uitgelegd dat de Overeenkomstsluitende Partijen daardoor worden ontslagen van de krachtens andere internationale overeenkomsten op hen rustende verplichtingen, deze overeenkomst te sluiten:

Artikel 1

De in de bijlage genoemde produkten die onder de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ressorteren en van oorsprong zijn uit de Lid-Staten van deze Gemeenschap kunnen met vrijstelling van douanerechten en van heffingen van gelijke werking als douanerechten, alsmede van kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking, in IJsland worden ingevoerd onder dezelfde voorwaarden als die vastgelegd in de artikelen 19, 20, 21 en 22, alsmede in protocol No. 3, van de heden ondertekende overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland.

Artikel 2

Indien zich ten aanzien van de betalingsbalans van IJsland moeilijkheden voordoen of hiervoor ernstig gevaar bestaat, kan IJsland vrijwaringsmaatregelen treffen.

Artikel 3

 • 1 De bepalingen welke betrekking hebben op invoerrechten zijn van toepassing op douanerechten van fiscale aard.

  IJsland kan een douanerecht van fiscale aard of het fiscale element van een dergelijk recht vervangen door een binnenlandse belasting.

 • 2 IJsland kan de invoerrechten van fiscale aard voor de produkten vermeld in bijlage II van de heden ondertekende overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland handhaven onder de in artikel 5, lid 2, van genoemde overeenkomst vastgestelde voorwaarden.

Artikel 4

Tussen de Partijen bij de overeenkomst vindt overleg plaats in alle gevallen waarin naar de mening van een hunner de toepassing van bovenstaande bepalingen zulks noodzakelijk maakt.

Artikel 5

Ingeval op het grondgebied van IJsland de produktie van een onder de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallend produkt tot ontwikkeling komt, onderzoeken de Partijen bij de overeenkomst, wanneer één hunner een verzoek daartoe indient, de nieuwe situatie met het oog op een herziening van de overeenkomst.

Artikel 6

Elke Partij bij de overeenkomst kan de overeenkomst door kennisgeving aan de andere Partij opzeggen. De overeenkomst houdt twaalf maanden na de datum van die kennisgeving op van kracht te zijn.

Artikel 7

Deze overeenkomst is opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de IJslandse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Noorse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Deze overeenkomst wordt door de Partijen bij de overeenkomst goedgekeurd volgens hun eigen procedures.

Zij treedt in werking op 1 januari 1973, mits de Partijen bij de overeenkomst elkaar vóór die datum kennis hebben gegeven van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

In geval van toepassing van artikel 2, derde alinea, van het besluit van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 januari 1972 inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, kan deze overeenkomst slechts in werking treden voor de Staten die de akten als bedoeld in die alinea hebben neergelegd.

Na 1 januari 1973 treedt deze overeenkomst in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de in de derde alinea bedoelde kennisgeving. De uiterste datum voor deze kennisgeving is 30 november 1973.

De op 1 april 1973 geldende bepalingen worden toegepast bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst, indien deze na die datum plaatsheeft.

GEDAAN te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

BIJLAGE Lijst van de in artikel 1 van de overeenkomst bedoelde produkten

No. van de Naamlijst van Brussel

Omschrijving

26.01

Metaalertsen, ook indien geconcentreerd; geroost ijzerkies (pyrietas):

 
 • A. IJzererts en geroost ijzerkies (pyrietas):

  • II. ander

 • B. Mangaanerts, mangaanhoudend ijzererts met een mangaangehalte van 20 of meer gewichtspercenten daaronder begrepen

26.02

Slakken, walsschilfers en ander bij de vervaardiging van ijzer en staal verkregen afval:

 
 • A. Hoogovenmondstof

27.01

Steenkool; briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen

27.02

Bruinkool en geperste bruinkool

27.04

Cokes en halfcokes, van steenkool, van bruinkool of van turf:

 
 • A. van steenkool:

  • II. andere

 • B. van bruinkool

73.01

Gietijzer (spiegelijzer daaronder begrepen), onbewerkt, in ingots, gietelingen, blokken en klompen

73.02

Ferrolegeringen:

 • A. Ferromangaan:

  • I. bevattende meer dan 2 gewichtspercenten koolstof

73.03

Schroot, resten en afvallen van werken van gietijzer, van ijzer of van staal

73.05

Poeder van ijzer of van staal; sponsijzer en sponsstaal:

 
 • B. Sponsijzer en sponsstaal

73.06

Welijzer, ingots en onregelmatige brokken, van ijzer of van staal

73.07

Blooms, billets, bramen en largets, van ijzer of van staal; smeedstukken van ijzer of van staal, enkel ruw voorgesmeed:

 
 • A. Blooms en billets:

  • I. gewalst

 • B. Bramen en largets

  • I. gewalst

73.08

Coils voor het walsen van plaat, van ijzer of van staal

73.09

Universaalplaten, van ijzer of van staal

73.10

Staven van ijzer of van staal, warm gewalst of warm geperst, dan wel gesmeed (walsdraad daaronder begrepen); staven van ijzer of van staal, verkregen door koud bewerken of door koud nabewerken; holle staven van staal, voor mijnboringen:

 
 • A. enkel warm gewalst of warm geperst

 • D. geplateerd of met bewerkt oppervlak (gepolijst, bekleed, enz.):

  • I. enkel geplateerd:

   • a) warm gewalst of warm geperst

73.11

Profielijzer en profielstaal, warm gewalst of warm geperst, gesmeed of verkregen door koud bewerken of door koud nabewerken; damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen:

 
 • A. Profielijzer en profielstaal:

  • I. enkel warm gewalst of warm geperst

  • IV. geplateerd of met bewerkt oppervlak (gepolijst, bekleed, enz.):

   • a) enkel geplateerd:

    • 1. warm gewalst of warm geperst

 • B. Damwandprofielen

73.12

Bandijzer en bandstaal, warm of koud gewalst:

 
 • A. enkel warm gewalst

 • B. enkel warm gewalst:

  • I. bestemd voor het vervaardigen van blik (op rollen) (a)

 • C. geplateerd, bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt:

  • III. vertind:

   • a) blik

  • V. ander (verkoperd, kunstmatig geoxydeerd, gelakt, vernikkeld, gevernist, geplateerd, geparkeriseerd, bedrukt, enz.):

   • a) enkel geplateerd:

    • 1. warm gewalst

73.13

Plaatijzer en plaatstaal, warm of koud gewalst:

 
 • A. Dynamoplaat of transformatorplaat

 • B. ander plaatijzer en plaatstaal:

  • I. enkel warm gewalst

  • II. enkel koud gewalst, met een dikte:

   • b) van meer dan 1 mm doch minder dan 3 mm

   • c) van 1 mm of minder

  • III. enkel glanzend gemaakt of gepolijst

  • IV. geplateerd, bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt:

   • b) vertind:

    • 1. Blik

    • 2. ander

   • c) verzinkt of verlood

   • d) ander (verkoperd, kunstmatig geoxydeerd, gelakt, vernikkeld, gevernist, geplateerd, geparkeriseerd, bedrukt, enz.)

  • V. op andere wijze bewerkt:

   • a) enkel anders dan haaks gesneden:

    • 2. ander

73.15

Gelegeerd staal en koolstofstaal, in de vormen aangeduid in de posten 73.06 tot en met 73.14:

 
 • A. Koolstofstaal:

  • I. Ingots, blooms, billets, bramen en largets:

   • b) andere

  • III. Coils voor het walsen van plaat

  • IV. Universaalplaten

  • V. Staven (walsdraad en holle staven voor mijnboringen daaronder begrepen) en profielen:

   • b) enkel warm gewalst of enkel warm geperst

   • d) geplateerd of met bewerkt oppervlak (gepolijst, bekleed enz.):

    • 1. enkel geplateerd:

     • aa) warm gewalst of warm geperst

  • VI. Bandstaal:

   • a) enkel warm gewalst

   • c) geplateerd, bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt:

    • 1. enkel geplateerd:

     • aa) warm gewalst

  • VII. Plaatstaal:

   • a) enkel warm gewalst

   • b) enkel koud gewalst met een dikte:

    • 2. van minder dan 3 mm

   • c) gepolijst, geplateerd, bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt:

   • d) op andere wijze bewerkt:

    • 1. enkel anders dan haaks gesneden

 • B. gelegeerd staal:

  • I. Ingots, blooms, billets, bramen en largets:

   • b) andere

  • III. Coils voor het walsen van plaat

  • IV. Universaalplaten

  • V. Staven (walsdraad en holle staven voor mijnboringen daaronder begrepen) en profielen:

   • b) enkel warm gewalst of enkel warm geperst

   • d) geplateerd of met bewerkt oppervlak (gepolijst, bekleed enz.):

    • 1. enkel geplateerd:

     • aa) warm gewalst of warm geperst

  • VI. Bandstaal:

   • a) enkel warm gewalst

   • c) geplateerd, bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt:

    • 1. enkel geplateerd:

     • aa) warm gewalst

  • VII. Plaatstaal:

   • a) Dynamoplaat of transformatorplaat

   • b) ander:

    • 1. enkel warm gewalst

    • 2. enkel koud gewalst, met een dikte:

     • bb) van minder dan 3 mm

    • 3. gepolijst, geplateerd, bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt

    • 4. op andere wijze bewerkt:

     • aa) enkel anders dan haaks gesneden

73.16

Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails, wisseltongen, puntstukken, kruisingen en wissels, wisselstangen, heugels voor tandradbanen, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere dergelijke bestanddelen, speciaal bestemd voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails:

 • A. Rails:

  • II. andere

 • B. Contrarails

 • C. Dwarsliggers

 • D. Lasplaten en onderlegplaten:

  • I. gewalst

(a) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te stellen door de bevoegde autoriteiten.

Slotakte

De vertegenwoordigers van

het Koninkrijk België,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Franse Republiek,

Ierland,

de Italiaanse Republiek,

het Groothertogdom Luxemburg,

het Koninkrijk der Nederlanden,

het Koninkrijk Noorwegen,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

en de Republiek IJsland,

bijeengekomen te Brussel op tweeëntwintig juli negentienhonderdtweeënzeventig,

ter ondertekening van de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Republiek IJsland,

hebben, bij de ondertekening van deze Overeenkomst,

 • - de volgende aan de onderhavige akte gehechte verklaring aangenomen:

  Gemeenschappelijke verklaring van de Partijen bij de Overeenkomst betreffende een eventuele herziening van de Overeenkomst.

 • - kennis genomen van de volgende aan de onderhavige akte gehechte verklaring:

  Verklaring van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de toepassing van de Overeenkomst op Berlijn.

GEDAAN te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

Gemeenschappelijke verklaring van de Partijen bij de overeenkomst betreffende een eventuele herziening van de overeenkomst

De Partijen bij de overeenkomst verklaren dat, ingeval het in artikel 5 van de overeenkomst bedoelde onderzoek voor hen aanleiding zou zijn tot een herziening van deze overeenkomst, zij zich zullen laten leiden door alle bepalingen van de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland, met name door die bestemd om de goede werking ervan te verzekeren.

Ten aanzien van de produkten van hoofdstuk 73 van de Naamlijst van Brussel welke ressorteren onder de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, zal worden voorzien in een bijzondere vrijwaringsclausule die de Lid-Staten van deze Gemeenschap de mogelijkheid biedt, de eventuele distorsies en moeilijkheden te ondervangen welke voortvloeien uit het ontbreken in IJsland van dezelfde regeling op prijsgebied als die welke voor de ondernemingen van de Gemeenschap geldt.

Ingeval IJsland zijn producenten voor hun transacties op de IJslandse markt en op de markt van de Gemeenschap onderwerpt aan soortgelijke voorschriften als die van artikel 60 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, rekening houdend met de voorschriften vervat in artikel 70 van dit Verdrag, breidt de Gemeenschap voor haar eigen producenten de toepassing van bedoelde voorschriften uit tot de verkopen op het grondgebied van IJsland. De bijzondere clausule ten gunste van de Gemeenschap kan dan een wederkerig karakter hebben. In dit laatste geval staat de overeenkomst open voor de toetreding van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

Verklaring van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de toepassing van de Overeenkomst op Berlijn

De overeenkomst is tevens van toepassing op het „Land” Berlijn, voor zover de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland binnen drie maanden na de inwerkingtreding van de overeenkomst geen tegengestelde verklaring heeft afgelegd.

Terug naar begin van de pagina