Aanvullend Protocol betreffende de toetreding van Nederland tot de wijzigingen, welke [...] zijn aangebracht in de Conventie van Mannheim van 1868, Parijs, 29-03-1923

Geldend van 08-09-1923 t/m heden

Aanvullend Protocol betreffende de toetreding van Nederland tot de wijzigingen, welke door het Verdrag van Versailles zijn aangebracht in de Conventie van Mannheim van 1868

Authentiek : FR

Protocole additionnel relatif à l'adhésion des Pays-Bas aux modifications apportées par le Traité de Versailles à la Convention de Mannheim de 1868

En présence des différences d'opinion sur l'interprétation à donner aux stipulations concernant les Résolutions de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, et dans le but d'assurer pratiquement le fonctionnement de cette Commission en attendant que l'Acte révisé prévu par l'Art. 354 du Traité de Versailles ait été mis en vigueur, les Délégués des Gouvernements de Belgique, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie et des Pays-Bas soussignés se sont mis d'accord pour appliquer lesdites stipulations de la manière suivante:

Les Résolutions de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin sont prises à la majorité des voix.

Aucun Etat n'est tenu d'assurer l'exécution de celles de ces Résolutions auxquelles il refuserait son approbation.

La présente conclusion sera considérée comme faisant partie intégrante du Protocole signé à Paris le 21 janvier 1921.

Fait à Paris, le vingt-neuf mars 1923, en six exemplaires.

Vertaling : NL

Aanvullend Protocol betreffende de toetreding van Nederland tot de wijzigingen, welke door het Verdrag van Versailles zijn aangebracht in de Conventie van Mannheim van 1868

Met het oog op de verschillende opvattingen over de uitleg, welke gegeven moet worden aan de bepalingen betreffende de besluiten van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, en ten einde in afwachting van de inwerkingtreding van de herziene Akte, bedoeld in artikel 354 van het Verdrag van Versailles, praktisch de uitoefening van de werkzaamheden dier Commissie te verzekeren, zijn de ondergetekende Gedelegeerden van de Regeringen van België, Frankrijk, Groot-Britannië, Italië en Nederland overeengekomen de bedoelde bepalingen op de volgende wijze toe te passen:

De besluiten van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart worden genomen met meerderheid van stemmen.

Geen Staat is gehouden de uitvoering van diegene der besluiten te verzekeren, aan welke hij zijn goedkeuring mocht weigeren.

De onderhavige conclusie zal beschouwd worden als een integrerend deel van het Protocol, dat op 21 januari 1921 te Parijs is ondertekend.

Gedaan in zesvoud te Parijs, de negenentwintigste maart 1923.

Terug naar begin van de pagina