Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en België, Denemarken, [...] Ontwikkelingsassociatie (Associatie) anderzijds, Brussel, 02-05-1978

Geldend van 01-01-1979 t/m heden

Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en België, Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, Lid-Staten van deze Gemeenschap (Lid-Staten), enerzijds en de Internationale Ontwikkelingsassociatie (Associatie) anderzijds

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en België, Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, Lid-Staten van deze Gemeenschap (Lid-Staten), enerzijds en de Internationale Ontwikkelingsassociatie (Associatie) anderzijds

Overwegende dat:

 • a) de EEG heeft besloten bij te dragen tot het Speciale-Actieprogramma waartoe is besloten op de Conferentie over Internationale Economische Samenwerking ten einde te helpen voorzien in de onmiddellijke behoeften van individuele landen met geringe inkomsten die te kampen hebben met algemene problemen op het gebied van de overdracht van middelen waardoor hun ontwikkeling wordt belemmerd;

 • b) ten einde bovengenoemd besluit ten uitvoer te leggen, de EEG de Associatie heeft verzocht voor haar een speciale rekening (Speciale-Actierekening) te beheren voor een totaal bedrag dat overeenkomt met de tegenwaarde van 385 miljoen US dollar, die afzonderlijk en gescheiden moet worden gehouden van alle andere rekeningen en activa van de Associatie en moet worden gebruikt voor kredieten (Speciale-Actiekredieten) in bedragen die, zowel wat de leningen uit hoofde van programma's als wat de leningen uit hoofde van projecten betreft, worden verstrekt in aanvulling op het bedrag van het voorgenomen programma van de Associatie voor het tijdvak waarvoor gelden zijn vastgelegd op grond van de Speciale-Actierekening, voor elk land dat daarvoor in aanmerking komt en anderszins zoals hierna wordt uiteengezet;

 • c) het de doelstelling van de EEG en de Lid-Staten is - en de Associatie zal al het mogelijke doen om dat te bewerkstelligen - dat het gehele door de Lid-Staten bij te dragen bedrag binnen zes maanden na de datum waarop de Overeenkomst van kracht wordt, wordt vastgelegd en voor zover mogelijk binnen twee jaar vanaf die datum aan kredieten is besteed;

 • d) de EEG en de Associatie overleg hebben gepleegd inzake de voorgestelde tenuitvoerlegging en het voorgestelde beheer van deze overeenkomst en inzake de vastlegging van gelden met het oog op een ruime en evenwichtige geografische spreiding in het kader daarvan; dat de Associatie de EEG daartoe een tabel heeft verstrekt over de wijze waarop zij voorstelt de in deze overeenkomst neergelegde criteria toe te passen,

Komen de partijen het volgende overeen:

AFDELING I. Opening en beheer van de Speciale-Actierekening

Artikel 1

Hierbij wordt door de Associatie een speciale rekening geopend onder de naam „Speciale-Actierekening” bestaande uit de gelden die de Lid-Staten zullen bijdragen aan de Speciale-Actierekening overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst, welke wordt beheerd en gebruikt door de Associatie, die als beheerder optreedt (de Associatie in die hoedanigheid wordt hierna de Beheerder genoemd), uitsluitend voor de toepassing van, en in overeenstemming met, de bepalingen van deze Overeenkomst. De Speciale-Actierekening wordt afzonderlijk en gescheiden gehouden van alle andere rekeningen en activa van de Associatie.

Artikel 2

Elke Lid-Staat levert een bijdrage aan de Speciale-Actierekening in een bedrag van zijn eigen valuta dat op de datum van ondertekening van deze Overeenkomst gelijk is aan het bedrag in US-dollar dat hieronder naast zijn naam is aangegeven.

Lid-Staten

Bedrag (miljoen US $)

België

15,90

Denemarken

11,28

Bondsrepubliek Duitsland

119,08

Frankrijk

56,48

Ierland

1,04

Italië

34,92

Luxemburg

0,50

Nederland

30,80

Verenigd Koninkrijk

115,00

 

385,00.

Artikel 3

De betaling van elke bijdrage geschiedt als volgt:

 • a) De betaling wordt verricht in contanten of in de vorm van niet-rentedragende promessen van de Lid-Staten, betaalbaar op verzoek in de valuta van dat land en aan de order van de Associatie, als Beheerder van de Speciale-Actierekening; zij worden bij de depositaris van de Associatie in het betrokken land in bewaring gegeven.

 • b) De betaling geschiedt in twee gedeelten:

  • i) het eerste gedeelte, van ten minste 45% van elke bijdrage, wordt binnen 30 dagen na de datum waarop deze Overeenkomst van kracht wordt, betaald, of op een ander in overleg tussen de EEG en de Beheerder bepaald tijdstip;

  • ii) het tweede gedeelte, bestaande uit het saldo van de bijdrage, wordt tegen 1 januari 1979 betaald, op of op een ander in overleg tussen de EEG en de Beheerder bepaald tijdstip, waarbij rekening dient te worden gehouden met de termijnen die nodig zijn voor de parlementaire goedkeuring van de jaarlijkse begrotingen.

 • c) De Lid-Staat die dat wenst, kan zijn betalingen eerder doen dan boven aangegeven.

Artikel 4

De Beheerder neemt gelden op uit de in contanten of in promessen beschikbaar gestelde bedragen op min of meer pro rata -basis in overeenstemming met de normale procedures van de Associatie ten einde de nodige Speciale-Actiekredieten uit te betalen en een redelijk werksaldo op de Speciale-Actierekening te handhaven.

AFDELING II. Gebruik van de Speciale-Actierekening

Artikel 1

Alle bedragen die in het credit van de Speciale-Actierekening worden geboekt, worden, in overeenstemming met de door de EEG gestelde voorwaarden, door de Beheerder uitsluitend gebruikt om Speciale-Actiekredieten te verlenen aan lid-landen van de Associatie met geringe inkomsten die onmiddellijk behoeften hebben, in het bijzonder onder de minst ontwikkelde1en de meest getroffen2 ontwikkelingslanden, waarvan de ontwikkelingsvooruitzichten door externe factoren ernstig zijn beperkt en die te kampen hebben met algemene problemen op het gebied van de overdracht van middelen en die als gevolg daarvan voor moeilijkheden kunnen komen te staan bij de schulden dienst. Bij het toekennen van deze kredieten zal de Beheerder zich, in overeenstemming met de door de EEG gestelde voorwaarden, laten leiden door de volgende factoren:

 • i) de relatieve armoede van het betrokken ontwikkelingsland en zijn expansiemogelijkheden op lange termijn;

 • ii) de mate waarin het betrokken land voor zijn externe kapitaalvoorziening afhankelijk is van ontwikkelingshulp van de overheid;

 • iii) de mate waarin internationale economische factoren hebben bijgedragen tot de huidige en de te verwachten economische problemen van het land;

 • iv) ontwikkelingen in en vooruitzichten voor de exportopbrengsten van het land;

 • v) het vermogen van het land om goederen in te voeren die essentieel zijn voor het ontwikkelingsproces;

 • vi) de samenstelling en de trend van de schuldendienstverplichtingen van het land en zijn vermogen om nog verdere leningen op te nemen op niet concessionele voorwaarden; en

 • vii) de mate waarin de problemen van de betrokken landen zouden kunnen worden opgelost via bijdragen uit andere bronnen.

Artikel 2

Elk Speciale-Actiekrediet wordt verleend voor de financiering van duidelijk identificeerbare, snel te betalen ontwikkelingsprogramma's of -projecten (inclusief sectoriële projecten) die, ongeacht of zij al dan niet in het eigen leningsprogramma van de Associatie zijn opgenomen, worden beoordeeld, goedgekeurd en beheerd overeenkomstig de procedures en gebruiken die gelden voor de ontwikkelingskredieten uit de gewone middelen van de Associatie, waarbij rekening wordt gehouden met de doelstelling van het aanvullende karakter van de steun, bedoeld in punt b) van de preambule van deze Overeenkomst. De middelen van de Speciale-Actierekening worden niet gebruikt ter vervanging van de gewone middelen van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (de Bank) of van de Associatie die zijn vastgesteld voor een lening of krediet voor een programma of project dat, op de datum waarop deze Overeenkomst van kracht wordt, zal zijn goedgekeurd door de uitvoerende directeuren van de Bank of de Associatie.

Artikel 3

Behoudens het bepaalde in artikel 4 zijn de voorwaarden voor de terugbetaling van elk Speciale-Actiekrediet dezelfde als die welke in de regel gelden voor door de Associatie verleende ontwikkelingskredieten, dat wil zeggen dat het krediet over een periode van vijftig jaar moet worden terugbetaald met een respijt van tien jaar. De Speciale-Actiekredieten dragen geen rente.

Artikel 4

De Speciale-Actiekredieten worden verleend in een of meer valuta's van de Lid-Staten en moeten in die valuta's worden terugbetaald.

Artikel 5

In overeenstemming met de normale procedures van de Associatie is de Beheerder gemachtigd van iedere kredietnemer in het kader van een Speciale-Actiekrediet te verlangen dat hij de Associatie provisiekosten betaalt tegen een bedrag van drievierde van één procent (3/4 van 1%) per jaar, betaalbaar in een voor de Associatie aanvaardbare valuta, op het hoofdbedrag van het opgenomen en op een bepaald moment uitstaande krediet, ter compensatie van de uit hoofde van de overeenkomst verleende diensten. De bedragen voor deze provisie worden rechtstreeks aan de Associatie betaald en door de Associatie behouden.

Artikel 6

Ten bewijze van elk Speciale-Actiekrediet wordt een afzonderlijke kredietovereenkomst gesloten tussen het kredietnemende land en de Beheerder, waarin met name de oorsprong van de middelen wordt aangegeven.

Artikel 7

De opbrengsten van elk Speciale-Actiekrediet mogen worden gebruikt voor uitgaven in de valuta van het kredietnemende land of voor goederen geproduceerd in of diensten verleend vanuit i) een van de Lid-Staten; ii) tot de Associatie behorende ontwikkelingslanden die voor een Speciale-Actiekrediet in aanmerking zouden kunnen komen, zoals door de Beheerder ten tijde van de goedkeuring van het krediet vastgesteld.

Artikel 8

De terugbetalingen van de hoofdsom van de Speciale-Actiekredieten worden betaalbaar gesteld aan de Speciale-Actierekening en het aldus terugbetaalde bedrag in de valuta van een Lid-Staat wordt zo spoedig mogelijk daarna door de Beheerder aan deze Lid-Staat overgedragen. De Associatie is niet aansprakelijk voor tekorten in de terugbetaling van de Speciale-Actiekredieten.

AFDELING III. Verslagen; overleg

Artikel 1

Totdat alle Speciale-Actiekredieten zijn vastgelegd, houdt de Beheerder de EEG op de hoogte van de projecten en programma's die ter beoordeling door de uitvoerende directeuren worden voorbereid en van die welke door de uitvoerende directeuren zijn goedgekeurd. Tijdens de periode waarin de Speciale-Actiekredieten worden besteed, stelt de Beheerder de EEG elk kwartaal in kennis van de stand van de Speciale-Actiekredieten en van de bestedingen uit hoofde daarvan. Zo spoedig mogelijk na het einde van elk boekjaar van de Associatie verstrekt de Beheerder de EEG een gedetailleerd overzicht van de Speciale-Actierekening te zamen met een advies van de externe accountants van de Associatie zelf over dat overzicht. Nadat de Speciale-Actiekredieten volledig zijn besteed, verstrekt de Beheerder de EEG zo spoedig mogelijk een gedetailleerd verslag over de projecten en programma's die uit de Speciale-Actierekening zijn gefinancierd.

Artikel 2

De Beheerder zal een passende boekhouding instellen en bijhouden om vast te stellen welke bijdragen op de Speciale Actierekening zijn gestort, welke verplichtingen uit de Rekening moeten worden gefinancierd, welke ontvangsten en betalingen op de Rekening zijn geboekt en welke terugbetalingen aan de Lid-Staten zijn gedaan.

Artikel 3

De EEG en de Beheerder werken volledig met elkaar samen om de doelstellingen van deze regeling te verwezenlijken. Totdat de Speciale-Actierekening volledig is besteed, wisselen de EEG (via de Commissie der Europese Gemeenschappen) en de Beheerder hiertoe van tijd tot tijd van gedachten over de stand en positie van de Speciale-Actierekening, over de vorderingen van de programma's of projecten die uit de Speciale-Actiekredieten zijn gefinancierd en over alle andere aangelegenheden in verband met deze regeling.

AFDELING IV. Beëindiging; verdeling

Artikel 1

Indien deze Overeenkomst op 31 december 1978 of op een latere door de EEG en de Associatie overeengekomen datum niet van kracht is geworden, nemen deze Overeenkomst en alle verplichtingen die de partijen uit hoofde daarvan op zich hebben genomen onmiddellijk een einde.

Artikel 2

Indien en wanneer het gehele bedrag van de hoofdsom van alle Speciale-Actiekredieten die door de kredietnemers uit hoofde daarvan zijn opgenomen, is terugbetaald en is overgedragen aan de Lid-Staten overeenkomstig afdeling II, artikel 8, van deze Overeenkomst, nemen deze Overeenkomst en alle verplichtingen die de partijen uit hoofde daarvan op zich hebben genomen een einde.

AFDELING V. Slotbepalingen

Artikel 1

Deze Overeenkomst wordt door elke Lid-Staat en de EEG goedgekeurd overeenkomstig de procedures van elke partij.

Artikel 2

De Regering van elke Lid-Staat stelt het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Gemeenschappen in kennis van de voltooiing van deze procedures. Het Secretariaat-Generaal zendt deze kennisgevingen te zamen met een kennisgeving dat de EEG deze Overeenkomst heeft goedgekeurd, aan de Associatie.

Artikel 3

Deze Overeenkomst wordt van kracht en treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die waarop deze kennisgevingen door de Associatie zijn ontvangen.

Artikel 4

Deze Overeenkomst is opgesteld in twee exemplaren, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse en de Nederlandse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

GEDAAN te Brussel, de tweede mei negentienhonderd achtenzeventig.

 1. Zoals deze termen van tijd tot tijd worden omschreven in of ingevolge resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

  ^ [1]
 2. Zoals deze termen van tijd tot tijd worden omschreven in of ingevolge resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina