Overeenkomst inzake economische en industriële samenwerking tussen de Regering van [...] en de Regering van de Federatieve Republiek Brazilië, Brasilia, 23-07-1980

Geldend van 21-10-1981 t/m heden

Overeenkomst inzake economische en industriële samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Federatieve Republiek Brazilië

Authentiek : NL

Overeenkomst inzake economische en industriële samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Federatieve Republiek Brazilië

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

De Regering van de Federatieve Republiek Brazilië,

Verlangende de traditionele vriendschapsbanden tussen hun landen te verstevigen en economische en industriële samenwerking op basis van gelijkheid en tot wederzijds voordeel van beide landen te bevorderen,

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel I

De Overeenkomstsluitende Partijen zullen wederzijds de economische en industriële samenwerking tussen geïnteresseerde instellingen, organisaties, ondernemingen en andere partijen in de betrokken landen aanmoedigen en trachten te ontwikkelen.

Artikel II

De vormen, modaliteiten en voorwaarden voor samenwerking binnen het kader van deze Overeenkomst zullen worden onderhandeld en overeengekomen door de betrokken instellingen, organisaties, ondernemingen en andere partijen op basis van de wetten en voorschriften in de betrokken landen.

Artikel III

De Overeenkomstsluitende Partijen zullen, voor zover mogelijk, trachten de formaliteiten verbonden aan het voorbereiden, overeenkomen en uitvoeren van samenwerking binnen het kader van deze Overeenkomst te vergemakkelijken.

Artikel IV

Een Intergouvernementele Gemengde Commissie voor Economische en Industriële Samenwerking tussen Nederland en Brazilië wordt hierbij ingesteld. De Gemengde Commissie kan vertegenwoordigers van instellingen, organisaties, ondernemingen en andere partijen van de twee landen omvatten.

Artikel V

  • 1 De Gemengde Commissie beschouwt en bevordert economische en industriële betrekkingen tussen de twee landen. Zij beschouwt in het algemeen alle economische aangelegenheden met betrekking tot samenwerking in die economische sectoren van de twee landen waarin zodanige samenwerking kan worden aangegaan.

  • 2 Ten einde bovenbedoelde betrekkingen te bevorderen tracht zij gebieden van gemeenschappelijk belang te bepalen en treft voorzieningen voor het uitvoeren van specifieke projecten en programma's.

Artikel VI

De Gemengde Commissie dient als middel voor de uitwisseling van inlichtingen en voor overleg over onderwerpen, welke onder haar competentie vallen en zij dient contacten tussen de instellingen, organisaties, ondernemingen en andere partijen, bedoeld in Artikel I, aan te moedigen en te vergemakkelijken.

Artikel VII

De Gemengde Commissie komt op verzoek van een van de Overeenkomstsluitende Partijen bijeen in 's-Gravenhage of in Brasilia.

Artikel VIII

  • 1 De Overeenkomstsluitende Partijen dienen elkaar schriftelijk ervan in kennis te stellen, dat is voldaan aan de procedures constitutioneel vereist in beide landen voor het in werking treden van deze Overeenkomst. De Overeenkomst treedt 30 (dertig) dagen na de datum van de laatste kennisgeving in werking.

  • 2 De onderhavige Overeenkomst blijft voor onbepaalde tijd van kracht. Elke Overeenkomstsluitende Partij kan de andere schriftelijk in kennis stellen van zijn beslissing deze Overeenkomst te beëindigen. In dit geval wordt de beëindiging van kracht zes maanden na ontvangst van bedoelde kennisgeving.

Artikel IX

Voor wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden is de onderhavige Overeenkomst van toepassing op het Koninkrijk in Europa en op de Nederlandse Antillen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende vertegenwoordigers, daartoe behoorlijk gemachtigd, de onderhavige Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Brasilia, op de 23e juli 1980, in twee originelen, in de Nederlandse, Portugese en Engelse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. In geval van verschil in interpretatie is de Engelse tekst beslissend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:

(sd.) H. Th. SCHAAPVELD

Voor de Regering van de Federatieve Republiek Brazilië:

(w.g.) R. E. S. GUERREIRO

Protocol

Bij de ondertekening van de Overeenkomst inzake economische en industriële samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Federatieve Republiek Brazilië zijn de ondergetekende Gevolmachtigden bovendien de onderstaande regeling overeengekomen, die zal worden beschouwd als een integrerend deel van genoemde overeenkomst:

De bevoegde autoriteiten van de Nederlandse Antillen en Brazilië kunnen rechtstreeks overleg voeren inzake aangelegenheden betreffende economische en industriële samenwerking tussen de Nederlandse Antillen en Brazilië.

Zodanig overleg zal op verzoek van genoemde autoriteiten beurtelings in Willemstad en Brasilia worden gevoerd.

GEDAAN te Brasilia, de 23e juli 1980, in twee originelen in de Nederlandse, de Portugese, en de Engelse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. In geval van verschil in interpretatie is de Engelse tekst beslissend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:

(w.g.) H. Th. SCHAAPVELD

Voor de Regering van de Federatieve Republiek Brazilië:

(w.g.) R. E. S. GUERREIRO

Terug naar begin van de pagina