Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek China betreffende culturele samenwerking, Beijing, 30-10-1980

Geldend van 16-05-1984 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek China betreffende culturele samenwerking

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek China betreffende culturele samenwerking

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Volksrepubliek China;

Verlangend de vriendschappelijke betrekkingen tussen hun beide landen te versterken en hiertoe de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschap en onderzoek in de ruimste zin te ontwikkelen;

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De Overeenkomstsluitende Partijen bevorderen de samenwerking tussen de organisaties en instellingen op het gebied van cultuur en kunst alsmede tussen de personen die op deze gebieden werkzaam zijn.

In het bijzonder ondersteunen zij, voor zover mogelijk en op basis van wederkerigheid:

 • a) de contacten en de samenwerking tussen bibliotheken, archieven en musea, met inbegrip van kunstmusea;

 • b) de bezoeken van personen die werkzaam zijn op het gebied van cultuur en kunst, met inbegrip van schrijvers, vertalers, componisten, architecten, scheppende en uitvoerende kunstenaars, beoefenaars van kunstkritiek en literaire kritiek, journalisten en soortgelijke deskundigen;

 • c) de samenwerking op het gebied van sociaal-culturele activiteiten, de massamedia, volwasseneneducatie, jeugdwerk, sport, recreatie in de open lucht en natuurbescherming en bescherming van stadsschoon;

 • d) kunstmanifestaties bedoeld om aan de cultuur van het ene land meer bekendheid in het andere land te geven, met inbegrip van de uitwisseling van tentoonstellingen, muziek-, toneel-, ballet- en dansuitvoeringen, van boeken, tijdschriften en andere publikaties van culturele, wetenschappelijke en technologische aard alsmede van films en ander audiovisueel materiaal;

 • e) de uitwisseling van andere informatie, gespecialiseerde publikaties en documentatie op het gebied van cultuur en kunst, alsmede de vertaling en de publikatie van werken van letterkunde, wetenschap en kunst en de verspreiding van gepubliceerde muziekwerken;

 • f) de uitvoeringen door ensembles en solisten op commerciële basis alsmede de ontwikkeling van commerciële betrekkingen op het gebied van film, uitgeverij en het vervaardigen van grammofoonplaten.

Artikel 2

De Overeenkomstsluitende Partijen bevorderen de samenwerking tussen de organisaties en instellingen op het gebied van onderwijs (met inbegrip van onderwijs in de kunsten) en wetenschap.

In het bijzonder ondersteunen zij, voor zover mogelijk en op basis van wederkerigheid:

 • a) de samenwerking tussen universiteiten en andere onderwijsinstellingen, alsmede bezoeken van docenten;

 • b) de samenwerking tussen wetenschappelijke instellingen en bezoeken van wetenschapsbeoefenaren en andere deskundigen;

 • c) het toekennen van studiebeurzen en fellowships aan studenten en onderzoekers;

 • d) voorzieningen inzake de studie aan universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs ten behoeve van studenten en onderzoekers uit het andere land;

 • e) de uitwisseling van informatie en documentatie betreffende de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, wetenschap en onderzoek in hun landen.

Artikel 3

De Overeenkomstsluitende Partijen zullen opwekken tot het verwerven van een diepergaande kennis, en tot het bestuderen en doceren van de talen, de letterkunde en de cultuur van het andere land aan universiteiten, instellingen voor hoger onderwijs en andere onderwijsinstellingen.

Artikel 4

Vertegenwoordigers van de Overeenkomstsluitende Partijen komen, naar gelang de noodzaak daartoe zich voordoet, en in beginsel om de twee jaar, bijeen om de uitvoering van de bepalingen van deze Overeenkomst te bezien. Indien nodig kunnen Gemengde Commissies van deskundigen worden ingesteld om concrete voorstellen uit te werken, bij voorbeeld op het gebied van de samenwerking inzake onderwijs en wetenschap en van cultuur in de meest ruime zin; zodanige voorstellen worden vervolgens ter goedkeuring aan de Overeenkomstsluitende Partijen voorgelegd.

Artikel 5

Iedere Overeenkomstsluitende Partij stelt de andere Overeenkomstsluitende Partij schriftelijk ervan in kennis dat aan de wettelijke procedures voor de inwerkingtreding van deze Overeenkomst is voldaan. De Overeenkomst treedt in werking op de datum van de laatste kennisgeving.

Artikel 6

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt deze Overeenkomst alleen voor het Rijk in Europa.

Artikel 7

Deze Overeenkomst blijft van kracht voor een periode van vijf jaar en wordt daarna automatisch verlengd, tenzij een van beide Overeenkomstsluitende Partijen de andere Overeenkomstsluitende Partij ten minste zes maanden voor het vervallen van de Overeenkomst schriftelijk ervan in kennis stelt dat zij de Overeenkomst wenst te beëindigen.

GEDAAN in tweevoud, te Peking op 30 oktober 1980 in de Nederlandse, de Chinese en de Engelse taal, zijnde alle drie teksten gelijkelijk gezaghebbend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) C. A. VAN DER KLAAUW

Voor de Regering van de Volksrepubliek China

(w.g.) HUANG HUA

Terug naar begin van de pagina