Protocol 22, zijnde een aanvullend protocol bij Protocol 43 van 14 december 1922, Straatsburg, 22-12-1923

Geldend van 08-07-1925 t/m heden

Protocol 22, zijnde een aanvullend protocol bij Protocol 43 van 14 december 1922

Authentiek : FR

Protocole 22 additionnel au Protocole 43 du 14 décembre 1922

Strasbourg, le 22 décembre 1923.

Les Membres de la Commission soussignés, sont d'accord pour déclarer que les dispositions figurant dans la Convention, en date du 14 décembre 1922, avec les interprétations portées au protocole 27 de la première session de 1923,1seront provisoirement appliquées jusqu'à la révision générale de la Convention de Mannheim du 17 octobre 1868 et qu'au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans après la mise en vigueur de la présente Convention, ces dispositions seront examinées de nouveau à la lumière de l'expérience acquise pendant ce délai. Entre temps, les Commissaires des Etats contractants fourniront à la Commission tous renseignements utiles sur l'application desdites dispositions et sur les suites qu'elle a eues sur la navigation sur le Rhin.

En outre, il est entendu, par dérogation à la stipulation de l'art. 1er de la Convention que, pendant la période ci-dessus, lesdites dispositions seront applicables en amont du bac de Spijk (Spijksche Veer) et non pas seulement en amont du pont de Duisbourg-Hochfeld.

Tant que sera maintenue la dérogation stipulée à l'alinéa précédent, les spécifications de tonnage, énumérées à l'art. 1er du Règlement, en date du 14 décembre 1922, ne recevront pas d'application.

Le présent protocole sera considéré comme partie intégrante de la Convention du 14 décembre 1922.

Vertaling : NL

Protocol 22, zijnde een aanvullend protocol bij Protocol 43 van 14 december 1922

Straatsburg, 22 december 1923.

De ondergetekenden, leden der Commissie, zijn overeengekomen te verklaren, dat de bepalingen voorkomende in het Verdrag van 14 december 1922 met de interpretatieve verklaringen opgenomen in Protocol 27 van de eerste zitting van 19232voorlopig zullen worden toegepast tot de algemene herziening van de Akte van Mannheim van 17 oktober 1868 en dat op zijn laatst na het verstrijken van een termijn van twee jaar na het in werking stellen van het onderhavige Verdrag deze bepalingen aan een hernieuwd onderzoek zullen worden onderworpen, aan de hand van de ondervinding die terzake gedurende die tijd is opgedaan. In de tussentijd zullen de Commissarissen der Verdragsluitende Staten aan de Commissie alle terzake dienstige inlichtingen verschaffen nopens de toepassing van genoemde bepalingen en de gevolgen welke die toepassing heeft gehad voor de Rijnvaart.

Voorts is het wel verstaan dat, in afwijking van de bepaling van artikel 1 van het Verdrag, gedurende bovengenoemde termijn de onderhavige bepalingen toepasselijk zullen zijn boven het Spijksche Veer en niet alleen boven de brug van Duisburg-Hochfeld.

Zolang de afwijking, welke is vastgelegd in de vorige alinea, gehandhaafd wordt, zal de inhoudsspecificatie, opgesomd in artikel 1 van het Reglement van 14 december 1922, geen toepassing vinden.

Dit protocol zal worden beschouwd als een integrerend deel van het Verdrag van 14 december 1922.

 1. Extrait de la Résolution du Protocole 27-I-23.

  „Il est entendu qu'en matière de patentes, les termes „membre de l'équipage (mousse exclu)” (protocole 44 - article 1er) ne s'appliquent qu'aux titulaires d'un certificat de capacité nautique et d'aptitude au commandement et aux mariniers ayant navigué deux ans au moins en mer ou sur une rivière, et que l'expression „tout le Rhin”, dans l'article 2 du Protocole 43, ne s'applique qu'aux eaux visées à l'article 1er.

  La Commission estime que le terme „chaland” dans l'article 1er du protocole 44 doit viser tous les bâtiments non munis de moyens mécaniques de propulsion et se réserve de procéder, le cas échéant, à une rectification de cette erreur matérielle.”

  ^ [1]
 2. Uittreksel uit de Resolutie van Protocol 27-I-1923.

  „Het is wel verstaan dat, wat betreft de patenten, de kwalificatie „lid van de bemanning (scheepsjongen uitgesloten)” (Protocol 44 - artikel 1) slechts toepasselijk is op hen, die in het bezit zijn van een certificaat van nautische bekwaamheid en geschiktheid tot bevelvoering, en op de varensgezellen, die gedurende tenminste twee jaar gevaren hebben op zee of op een rivier, en dat de uitdrukking „de gehele Rijn” in artikel 2 van Protocol 43 slechts toepasselijk is op het riviergedeelte, bedoeld in artikel 1.

  De Commissie is van oordeel, dat de term „chaland” in artikel 1 van Protocol 44 betrekking moet hebben op alle vaartuigen, die niet voorzien zijn van mechanische middelen van voortbeweging en behoudt zich het recht voor bij voorkomende gelegenheid tot herstel van deze materiële onjuistheid over te gaan.”

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina