Benelux-Overeenkomst inzake commorientes, Brussel, 29-12-1972

Geldend van 01-09-1978 t/m heden

Benelux-Overeenkomst inzake commorientes

Authentiek : NL

Benelux-Overeenkomst inzake commorientes

De Regering van het Koninkrijk België,

De Regering van het Groothertogdom Luxemburg,

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

Bezield door het verlangen naar gelijkvormigheid in hun rechtsbeginselen en naar overeenstemming in juridische oplossingen voor hun landen,

Van mening zijnde dat het van belang is hun wetgevingen inzake commorientes te unificeren,

Overwegende dat een Overeenkomst met Bijlage, waaraan de Overeenkomstsluitende Partijen zich verbinden hun nationale wetgevingen aan te passen, in het onderhavige geval de meest adequate vorm is,

Gelet op het advies van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad van 17 december 1971,

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De Overeenkomstsluitende Partijen verbinden zich uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van deze Overeenkomst hun nationale wetgeving inzake commorientes aan te passen aan de bepalingen van de Bijlage bij deze Overeenkomst.

Artikel 3

  • 1 Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt deze Overeenkomst alleen voor het Rijk in Europa.

  • 2 De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden kan de toepasselijkheid van deze Overeenkomst uitbreiden tot Suriname en de Nederlandse Antillen, door middel van een verklaring, gericht aan de Secretaris-Generaal van de Benelux Economische Unie, die daarvan onmiddellijk kennis geeft aan de beide andere Overeenkomstsluitende Partijen. Deze verklaring wordt van kracht op de eerste dag van de zesde maand volgende op de datum waarop de Secretaris-Generaal haar heeft ontvangen.

Artikel 4

  • 1 Deze Overeenkomst dient te worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging zullen worden neergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Benelux Economische Unie, die de Overeenkomstsluitende Partijen kennis geeft van de neerlegging van die akten.

  • 2 De Overeenkomst zal in werking treden op de eerste dag van de tweede maand, volgende op de datum van neerlegging van de derde akte van bekrachtiging.

Artikel 5

  • 1 Deze Overeenkomst kan te allen tijde door elk van de Overeenkomstsluitende Partijen worden opgezegd.

  • 2 Opzegging geschiedt door middel van een kennisgeving gericht aan de Secretaris-Generaal van de Benelux Economische Unie, die daarvan onmiddellijk mededeling doet aan de beide andere Overeenkomstsluitende Partijen. De opzegging wordt van kracht zes maanden na de dag waarop de Secretaris-Generaal de kennisgeving van opzegging heeft ontvangen.

  • 3 De opzegging heeft slechts rechtsgevolg voor de Regering van het Beneluxland die haar heeft gedaan. De Overeenkomst blijft in werking tussen de beide andere Overeenkomstsluitende Partijen.

  • 4 Opzegging door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden kan beperkt worden tot de gebieden of tot een van de gebieden, bedoeld in artikel 3, lid 2.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Brussel op 29 december 1972, in drie exemplaren, in de Nederlandse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Bijlage Gemeenschappelijke bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst inzake commorientes

Artikel 1

Om erfgenaam of legataris te zijn moet men de erflater overleven.

Artikel 2

Wanneer de volgorde waarin twee of meer personen zijn overleden niet kan worden bepaald, worden die personen geacht gelijktijdig te zijn overleden.

Artikel 3

Indien een belanghebbende ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, moeilijkheden ondervindt bij het bewijs van de volgorde van overlijden, kan de rechter hem een of meer malen uitstel verlenen, zulks voor zover redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het bewijs binnen de termijn van het uitstel kan worden geleverd.

Artikel 4

Plaatsvervulling geschiedt bij gelijktijdig overlijden zoals bij vooroverlijden.

Terug naar begin van de pagina