Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap [...] en de regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, Beijing, 05-09-2005

Geldend van 01-03-2008 t/m heden

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Volksrepubliek China, anderzijds

Authentiek : NL

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Volksrepubliek China, anderzijds

Het Koninkrijk België,

De Tsjechische Republiek,

Het Koninkrijk Denemarken,

De Bondsrepubliek Duitsland,

De Republiek Estland,

De Helleense Republiek,

Het Koninkrijk Spanje,

De Franse Republiek,

Ierland,

De Italiaanse Republiek,

De Republiek Cyprus,

De Republiek Letland,

De Republiek Litouwen,

Het Groothertogdom Luxemburg,

De Republiek Hongarije,

De Republiek Malta,

Het Koninkrijk der Nederlanden,

De Republiek Oostenrijk,

De Republiek Polen,

De Portugese Republiek,

De Republiek Slovenië,

De Slowaakse Republiek,

De Republiek Finland,

Het Koninkrijk Zweden,

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

hierna genoemd „de lidstaten”, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie, en

de Europese Gemeenschap, hierna genoemd „de Gemeenschap”, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie,

enerzijds, en

de Regering van de Volksrepubliek China,

anderzijds,

Gelet op de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie en daardoor tot de Gemeenschap op 1 mei 2004,

hebben overeenstemming bereikt omtrent de volgende bepalingen:

Artikel 1

De Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Republiek Slowakije zijn partij bij de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Regering van de Volksrepubliek China anderzijds, die is getekend te Brussel op 6 december 2002, (hierna genoemd ,,de Overeenkomst”).

Artikel 2

De aan het Protocol gehechte teksten van de Overeenkomst in de Tsjechische, de Estse, de Letse, de Litouwse, de Hongaarse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense en de Slowaakse taal worden authentiek onder dezelfde voorwaarden als de andere taalversies die overeenkomstig artikel 14 van deze Overeenkomst zijn opgesteld.

Artikel 3

Dit Protocol wordt door de overeenkomstsluitende partijen goedgekeurd overeenkomstig hun eigen procedures. Het treedt in werking op de dag dat de Overeenkomst in werking treedt. Indien dit Protocol echter later dan de dag van inwerkingtreding van de Overeenkomst door de verdragsluitende partijen wordt goedgekeurd, wordt het Protocol van kracht op de dag dat partijen elkaar kennis hebben gegeven van de afronding van de interne goedkeuringsprocedures.

Artikel 4

Dit Protocol is te Peking op de vijfde september tweeduizend vijf opgesteld in twee exemplaren in de Tsjechische, Deense, Nederlandse, Engelse, Estse, Finse, Franse, Duitse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Letse, Litouwse, Maltese, Poolse, Portugese, Sloveense, Slowaakse, Spaanse, Zweedse en Chinese taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de lidstaten,

ALAN JOHNSON

Staatssecretaris voor Handel en Industrie van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Voor de Europese Gemeenschap,

ALAN JOHNSON

President in officie van de Europese Commissie

PETER MANDELSON

Lid van de Europese Commissie

Voor de Regering van de Volksrepubliek China,

ZHANG CHUNXIAN

Minister van Communicatie

De voorgaande tekst is het eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

Brussel,

Voor de Secretaris-Generaal/Hoge Vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie,

KLAUS GRETSCHMANN

Directeur Generaal

Terug naar begin van de pagina