Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, Ottawa, 28-04-2009

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 28-04-2009 t/m heden

Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Canada inzake de uitbreiding tot de Nederlandse Antillen en Aruba van het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Canada inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

Authentiek : NL

Nr. I

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Ottawa, 30 maart 2009

Excellentie,

Bij deze heb ik de eer te verwijzen naar het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Canada inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, ondertekend te Ottawa op 14 augustus 2007 (hierna te noemen „het Verdrag”).

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden stelt voor, in overeenstemming met artikel 22, tweede en derde lid, van het Verdrag, de toepassing van het Verdrag uit te breiden tot de Nederlandse Antillen en Aruba, met inachtneming van het volgende.

  • 1. Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, wordt, voor wat betreft de Nederlandse Antillen en Aruba, onder „douaneadministratie” verstaan: de centrale autoriteit die verantwoordelijk is voor de toepassing van de douanewetgeving, met inbegrip van de vaststelling van de douanerechten, heffingen en andere belastingen.

  • 2. Artikel 2, derde en vierde lid, en artikel 17, vierde lid, van het Verdrag zijn niet van toepassing op de Nederlandse Antillen en Aruba.

  • 3. Artikel 2, zesde lid, van het Verdrag is uitsluitend van toepassing op de Nederlandse Antillen en Aruba, naar gelang van het geval, voor zover de aldaar genoemde bilaterale en multilaterale verdragen respectievelijk van toepassing zijn op deze delen van het Koninkrijk der Nederlanden.

  • 4. Wat de Nederlandse Antillen en Aruba betreft, omvatten de eisen van de nationale wetgeving in de zin van artikel 18, eerste lid, ook hoofdstuk 3 van de Rijkswet inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, tot het tijdstip waarop de wettelijke en administratieve bepalingen die door de Nederlandse Antillen, respectievelijk Aruba worden aangenomen, in werking treden.

Indien het bovenstaande voorstel aanvaardbaar is voor de Regering van Canada, heb ik de eer voor te stellen dat deze brief en uw antwoord een verdrag vormen tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Canada, dat in werking zal treden op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van ontvangst van de laatste kennisgeving waarin één van de Partijen mededeelt aan de andere Partij dat aan de constitutionele vereisten voor de inwerkingtreding is voldaan.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u de hernieuwde verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting te geven.

ERIK BOER,

Tijdelijk Zaakgelastigde

Zijne Excellentie de Heer Lawrence Cannon

Minister van Buitenlandse Zaken

Department of Foreign Affairs and International Trade

Ottawa

Nr. II

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE

Ottawa, 28 april 2009

Note No. JLAB 0038

Excellentie,

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van uw brief van 30 maart 2009 in de Engelse, Franse en Nederlandse taal.

Ik heb tevens de eer te bevestigen, in naam van de Regering van Canada, dat het in bovengenoemde brief gedane voorstel aanvaardbaar is, en dat de brief van Uw Excellentie en deze antwoordbrief een verdrag vormen tussen de Regering van Canada en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, dat in werking zal treden op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van ontvangst van de laatste kennisgeving waarin één van de Partijen mededeelt aan de andere Partij dat aan de constitutionele vereisten voor de inwerkingtreding is voldaan.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u de hernieuwde verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting te geven.

De Edelachtbare LAWRENCE CANNON, P.C., M.P.

Minister van Buitenlandse Zaken

Zijne Excellentie W.J.P. Geerts

Ambassadeur

Koninkrijk der Nederlanden

Ottawa

Terug naar begin van de pagina