Overeenkomst tussen het Nederlandse Waterschap Rijn en IJssel (het voormalige Polderdistrict [...] Kanal, inzake de streefpeilen op de Oude Rijn, Doetinchem, 22-05-2008

Geldend van 22-05-2008 t/m heden

Overeenkomst tussen het Nederlandse Waterschap Rijn en IJssel (het voormalige Polderdistrict Oude Rijn) en het Duitse Wasserverband Netterdenscher Kanal, inzake de streefpeilen op de Oude Rijn

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Nederlandse Waterschap Rijn en IJssel (het voormalige Polderdistrict Oude Rijn) en het Duitse Wasserverband Netterdenscher Kanal, inzake de streefpeilen op de Oude Rijn

Het Polderdistrict Oude Rijn (nu Waterschap Rijn en IJssel) en het Wasserverband Netterdenscher Kanal hebben op 3 december 1971 een overeenkomst volgens artikel 59 van het Grensverdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden van 8 april 1960 afgesloten. Volgens artikel 2.2 van deze overeenkomst moeten de aan te houden waterstanden in onderlinge overeenstemming worden vastgelegd. Tot op heden is dit, zonder dat het tot misverstanden heeft geleid, niet gebeurd.

In de periode 2005-2007 is door Waterschap Rijn en IJssel het „Gewenste Grond- en Oppervlaktewaterregime” (GGOR) voor het Rijnstrangengebied vastgesteld. Hierbij is intensief samengewerkt met het Wasserverband Netterdenscher Kanal en de Deichschau Hüthum-Elten.

De streefpeilen uit het GGOR zijn vastgelegd in een peilbesluit. De Oude Rijn staat in principe in open verbinding met het Pannerdensch Kanaal, behalve bij laag- en hoogwatersituaties. Op grond van het peilbesluit worden de minimum- en maximumpeilen die invloed hebben op Duits grondgebied als volgt beheerd:

  • Bovenstrooms van de bestaande drempel bij Erfkamelingschap wijzigt het minimumpeil niet. Deze wordt gerealiseerd door middel van een vaste overlaat met een kruinhoogte op +10,60 m NAP;

  • Bovenstrooms van de Eendenpoelse Buitenpolder („kortsluiting Grondstein”) wordt een minimumpeil ingesteld van +10,20 m NAP. Deze wordt gerealiseerd door middel van een nog te bouwen kunstwerk;

  • In de periode van 1 oktober – 15 maart worden op de Oude Rijn, ter plaatse van het gemaal Kandia, pieken toegestaan van +10,70 m NAP;

  • In de periode van 15 maart – 1 oktober worden op de Oude Rijn, ter plaatse van het gemaal Kandia, pieken toegestaan van +10,40 m NAP.

Aldus in viervoud opgemaakt, elk in de Nederlandse en de Duitse taal, ondertekend te Doetinchem op 22 mei 2008 en te Emmerich-Hüthum op 21 mei 2008.

De dijkgraaf,

H. VAN BRINK

Waterschap Rijn en IJssel

De voorzitter,

C. ALBERS

Wasserverband Netterdenscher Kanal

Terug naar begin van de pagina