Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk [...] en de Republiek Oostenrijk inzake de binnenvaart, Wenen, 06-09-2005

Geldend van 01-04-2007 t/m heden

Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de binnenvaart

Authentiek : NL

Nr. I

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

Wenen, 23 februari 2005

Verdr-binsch/05 NL

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden heeft de eer, onder verwijzing naar de resultaten van de vijfde en zesde vergadering van de Nederlands-Oostenrijkse Gemengde Commissie voor de binnenvaart, in het kader van de herziening van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de binnenvaart van 26 september 1991 de volgende wijzigingen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Oostenrijk voor te stellen:

[Red: Wijzigt de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de binnenvaart; 's-Gravenhage, 26-09-1991.]

Voorts attendeert de Ambassade het Ministerie op de volgende toelichting bij de wijzigingen van de artikelen 2 en 6 en van het nieuwe artikel 7.

Artikel 2: Voor zover in deze Overeenkomst rechten en plichten voor Nederlandse en Oostenrijkse schepen respectievelijk ondernemingen worden geregeld welke onderwerp van de Verordeningen (EEG) Nr. 3921/91 en (EG) Nr. 1356/96 zijn, worden de schepen respectievelijk ondernemingen die aan de voorwaarden van bedoelde verordeningen voldoen, gelijkgesteld aan bovengenoemde schepen respectievelijk ondernemingen.

Artikel 6: Dit artikel is niet van toepassing op schepen die door ondernemingen overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) Nr. 1356/96 worden geëxploiteerd.

Het nieuwe artikel 7: Bij de tenuitvoerlegging van het tweede en derde lid van dit artikel zijn op documenten en attesten die op het schip en de leiding van het schip betrekking hebben, de Richtlijnen Nr. 76/135/EEG, Nr. 82/714/EEG, Nr. 91/672/EEG en Nr. 96/50/EG in hun huidige en toekomstige versies van toepassing.

Indien deze wijzigingen voor de Republiek Oostenrijk aanvaardbaar zijn, stelt de Ambassade voor, dat deze nota en de bevestigende antwoordnota tezamen een verdrag vormen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk, dat in werking zal treden op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum waarop beide Verdragspartijen elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat aan de voor de inwerkingtreding vereiste constitutionele formaliteiten is voldaan.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Oostenrijk opnieuw te verzekeren van haar zeer bijzondere hoogachting.

Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Oostenrijk

Afd. III.6B

Minoritenplatz 8

1014 Wenen

Nr. II

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Wenen, 6 september 2005

BMaA-NL.3.18.61/0002-III.6/2005

Het federale ministerie van Buitenlandse Zaken biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden zijn complimenten aan en heeft de eer de inhoud van de nota van 23 februari 2005, kenmerk Verdr-binsch/05, met de volgende inhoud opnieuw te bevestigen:

[Red: Zoals in Nr. I]

Het federale ministerie van Buitenlandse Zaken stemt in met de inhoud van de door de Ambassade toegezonden nota en bevestigt dat de nota tezamen met deze antwoordnota een verdrag zal vormen tussen de Republiek Oostenrijk en het Koninkrijk der Nederlanden, dat op de eerste dag van de tweede maand na de datum waarop beide Verdragsluitende Staten elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat aan de krachtens hun constitutionele procedures vereiste voorwaarden voor de inwerkingtreding ervan is voldaan, in werking treedt.

Het federale ministerie van Buitenlandse Zaken maakt van deze gelegenheid gebruik om de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden opnieuw te verzekeren van zijn zeer bijzondere hoogachting.

Aan de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

Opernring 5/7. Stock

1010 Wenen

Terug naar begin van de pagina