Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving, Santiago de Chile, 30-08-2007

Geldend van 01-06-2008 t/m heden

Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Chili betreffende de uitbreiding tot de Nederlandse Antillen van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Chili inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving

Authentiek : NL

Nr. I

AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Santiago, 10 augustus 2007

No. STG/is-2007/158

Excellentie,

Bij deze bied ik u mijn complimenten aan en heb ik de eer te verwijzen naar het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili inzake de wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving, ondertekend te ’s-Gravenhage op 15 juni 2005 (hierna te noemen „het Verdrag”).

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden stelt voor, in overeenstemming met artikel 19, tweede en derde lid, van het Verdrag, de toepassing van het Verdrag uit te breiden tot de Nederlandse Antillen, met inachtneming van het volgende.

  • 1. Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, wordt, voor wat betreft de Nederlandse Antillen, onder „douaneadministratie” verstaan: de centrale autoriteit die verantwoordelijk is voor de toepassing van de douanewetgeving, met inbegrip van de vaststelling van de douanerechten, heffingen en andere belastingen.

  • 2. De tweede zin van artikel 2, vijfde lid, van het Verdrag is uitsluitend van toepassing op de Nederlandse Antillen, voor zover de aldaar genoemde bilaterale en multilaterale verdragen van toepassing zijn op dit deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

  • 3. Wat de Nederlandse Antillen betreft, omvatten nationale wettelijke bepalingen in artikel 15, derde lid, ook hoofdstuk 3 van de Rijkswet inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, tot het tijdstip waarop de wettelijke en administratieve bepalingen die door de Nederlandse Antillen worden aangenomen, in werking treden.

Indien het bovenstaande voorstel aanvaardbaar is voor de Regering van de Republiek Chili, heb ik de eer voor te stellen dat deze Nota en het antwoord van uw Ministerie een verdrag vormen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili, dat in werking zal treden op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van ontvangst van de laatste kennisgeving waarin één van de Partijen mede deelt aan de andere Partij dat aan de benodigde formaliteiten voor de inwerkingtreding is voldaan.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u de hernieuwde verzekering van mijn bijzondere hoogachting te geven.

HANS VAN NIEUWKERK

Tijdelijk Zaakgelastigde

Zijne Excellentie de heer

Alejandro T. Foxley Rioseco

Minister van Buitenlandse Betrekkingen

Santiago de Chile

Nr. II

REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Santiago, 30 augustus 2007

No. 13310

Excellentie,

Bij deze heb ik het genoegen de ontvangst te bevestigen van uw nota d.d. 10 augustus 2007, die als volgt luidt:

[Red: (Als in Nr. I)]

Ik heb de eer te bevestigen, in naam van de Republiek Chili, dat het bovenstaande voorstel aanvaardbaar is, en dat de nota van Uw Excellentie en deze antwoordnota een verdrag vormen tussen de Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden, dat in werking zal treden op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van ontvangst van de laatste kennisgeving waarin één van de Partijen mededeelt aan de andere Partij dat aan de benodigde formaliteiten voor de inwerkingtreding is voldaan.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u de hernieuwde verzekering van mijn bijzondere hoogachting te geven.

ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO

Minister van Buitenlandse Betrekkingen

Zijne Excellentie de heer

Hans van Nieuwkerk

Tijdelijk Zaakgelastigde

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

Terug naar begin van de pagina