Protocol van toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de Overeenkomst van [...] van een Europese installatie voor synchrotronstraling, Parijs, 09-12-1991

Geldend van 23-07-2016 t/m heden

Protocol van toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de Overeenkomst van 16 december 1988 betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese installatie voor synchrotronstraling

Authentiek : NL

Protocol van toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de Overeenkomst van 16 december 1988 betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese installatie voor synchrotronstraling

De Regeringen

 • - van het Koninkrijk België;

 • - van het Koninkrijk Denemarken;

 • - van de Bondsrepubliek Duitsland;

 • - van de Republiek Finland;

 • - van de Franse Republiek;

 • - van de Italiaanse Republiek;

 • - van het Koninkrijk Noorwegen;

 • - van het Koninkrijk Spanje;

 • - van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;

 • - van het Koninkrijk Zweden;

 • - van de Zwitserse Bondsstaat

die de Overeenkomst betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese installatie voor synchrotronstraling (hierna te noemen "de Overeenkomst") hebben ondertekend te Parijs op 16 december 1988, enerzijds, en

de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden anderzijds,

hierna te noemen de Overeenkomstsluitende Partijen,

Overwegende dat, naar aanleiding van de officiële verklaring die de Regering van het Koninkrijk België op 16 december 1988 heeft afgelegd bij de ondertekening van de Overeenkomst, de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden op 12 november 1990 te Brussel een Overeenkomst hebben gesloten betreffende hun gezamenlijke deelname aan de bouw en de exploitatie van een Europese installatie voor synchrotronstraling (ESRF), met dien verstande dat de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden optreden als één Overeenkomstsluitende Partij;

Overwegende dat het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden daartoe in het kader van de Overeenkomst van 12 november 1990 een consortium hebben gevormd, genaamd Benesync;

Overwegende dat de Regeringen die de Overeenkomst van 16 december 1988 hebben ondertekend, tijdens de bijeenkomst van de Raad van de ESRF gehouden op 20 december 1988 te Grenoble unaniem hun instemming hebben betuigd, verwijzend enerzijds naar artikel 12 van de Overeenkomst betreffende de toetredingsvoorwaarden en anderzijds naar artikel 20 van de Statuten van de Vennootschap betreffende de toetreding van nieuwe leden;

zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

Het Koninkrijk der Nederlanden treedt tot de Overeenkomst van 16 december 1988 toe als Overeenkomstsluitende Partij.

Artikel 2

 • 2.1 Gezamenlijk optredend als één Overeenkomstsluitende Partij hebben de Regeringen van het Koninkrijk België en van het Koninkrijk der Nederlanden een consortium gevormd.

 • 2.2 Dit consortium, genaamd "Benesync", wordt beschouwd als Lid van de Vennootschap vanaf de datum waarop deze is opgericht.

Artikel 3

[Red: Wijzigt de Overeenkomst betreffende de bouw en exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie; Parijs, 16 december 1988.]

Artikel 5

Dit Protocol treedt in werking één maand nadat alle Regeringen die de Overeenkomst van 16 december 1988 hebben ondertekend en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Regering van de Franse Republiek een akte van bekrachtiging, goedkeuring of aanvaarding van dit Protocol hebben neergelegd.

GEDAAN te Parijs op 9 december 1991 in de Duitse, Engelse, Franse, Italiaanse, Nederlandse en Spaanse taal, alle teksten gelijkelijk rechtsgeldig zijnde, in één enkel origineel dat wordt neergelegd in het archief van de Regering van de Franse Republiek, die een eensluidend afschrift ervan stuurt naar alle Overeenkomstsluitende Partijen en toetredende Regeringen en hen nadien op de hoogte brengt van elke amendering.

Bijlage 1. bij het Protocol

Statuten van de Europese installatie voor synchrotronstraling (Société Civile)

1

[Red: Wijzigt de Overeenkomst betreffende de bouw en exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie; Parijs, 16 december 1988.]

2

 • 1 [Red: Wijzigt de Overeenkomst betreffende de bouw en exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie; Parijs, 16 december 1988.]

 • 2 Deze amendementen worden van kracht zodra zij zijn ondertekend door alle Leden.

GEDAAN te Parijs op 9 december 1991, in vijf originele exemplaren in de Franse taal en één exemplaar in de Duitse, Engelse, Italiaanse, Nederlandse en Spaanse taal.

Addendum bij de Slotakte van de Conferentie van Gevolmachtigden voor de oprichting van een Europese installatie voor synchrotronstraling, ondertekend te Parijs op 16 december 1988

Overwegende de ondertekening te Parijs op 9 december 1991 van het Protocol van toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de Overeenkomst van 16 december 1988 betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese installatie voor synchrotronstraling,

nemen de Regeringen

van het Koninkrijk België;

van het Koninkrijk Denemarken;

van de Bondsrepubliek Duitsland;

van de Republiek Finland;

van de Franse Republiek;

van de Italiaanse Republiek;

van het Koninkrijk Noorwegen;

van het Koninkrijk Spanje;

van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;

van het Koninkrijk Zweden;

van de Zwitserse Bondsstaat

er nota van dat de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden met haar toetreding instemt met het bepaalde in de Slotakte van de Conferentie van Gevolmachtigden voor de oprichting van een Europese installatie voor synchrotronstraling, ondertekend te Parijs op 16 december 1988.

Terug naar begin van de pagina