Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een Partnerschap [...] enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, Brussel, 21-05-1997

Geldend van 01-12-2000 t/m heden

Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een Partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds

Authentiek : NL

Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een Partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds

Het Koninkrijk België,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

Ierland,

de Italiaanse Republiek,

het Groothertogdom Luxemburg,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Portugese Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

hierna „Lid-Staten" te noemen, en

de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

hierna „de Gemeenschap" te noemen,

enerzijds, en

de Russische Federatie,

anderzijds,

In verband met de toetreding op 1 januari 1995 van de Republiek Finland, de Republiek Oostenrijk en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie en uit dien hoofde tot de Gemeenschap,

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1

De Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden zijn Verdragsluitende Partijen bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, die op 24 juni 1994 te Korfoe werd ondertekend en hierna zal worden aangeduid als „de Overeenkomst"; evenals de andere Lid-Staten van de Gemeenschap hechten zij hun goedkeuring aan, respectievelijk nemen zij nota van de tekst van de Overeenkomst en de aan de op dezelfde datum ondertekende Slotakte gehechte gemeenschappelijke verklaringen, briefwisselingen en de verklaring van de Russische Federatie.

Artikel 2

De teksten van de Overeenkomst, de Slotakte en alle daaraan gehechte documenten zijn tevens opgesteld in de Finse en de Zweedse taal. Zij worden aan dit Protocol gehecht en zijn gelijkelijk authentiek als de teksten in de andere talen waarin de Overeenkomst, de Slotakte en de daaraan gehechte documenten zijn opgesteld.

Artikel 3

Dit Protocol is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Russische taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 4

Dit Protocol wordt door de Overeenkomstsluitende Partijen volgens hun eigen procedures goedgekeurd.

Het Protocol treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de datum waarop de Partijen elkaar ervan kennisgeving doen dat de in de eerste alinea bedoelde procedures zijn voltooid.

GEDAAN te Brussel, de eenentwintigste mei negentienhonderd zevenennegentig.

Terug naar begin van de pagina