Protocol tot aanvulling van de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking [...] of autoriteiten ondertekend te Brussel op 12 september 1986, Brussel, 22-09-1998

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 22-09-1998 t/m heden

Protocol tot aanvulling van de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten ondertekend te Brussel op 12 september 1986

Authentiek : NL

Protocol tot aanvulling van de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten ondertekend te Brussel op 12 september 1986

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Regering van het Koninkrijk België,

de Regering van het Groothertogdom Luxemburg,

de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

Gelet op de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten,

Gelet op het advies van 14 juni 1997 van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad,

Overwegende dat het nodig is gebleken zekere bepalingen van genoemde Overeenkomst, aan te vullen,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen samenwerkingsverbanden of autoriteiten.]

Artikel 2

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen samenwerkingsverbanden of autoriteiten.]

Artikel 3

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen samenwerkingsverbanden of autoriteiten.]

Artikel 4

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

  • 1 Dit Protocol is onderworpen aan bekrachtiging en de akten van bekrachtiging zullen worden neergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Benelux Economische Unie.

  • 2 Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand, volgende op de datum van de neerlegging van de laatste akte van bekrachtiging.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Brussel, op 22.9.1998 in drievoud, in de Nederlandse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) E. RÖELL

Voor de Regering van het Koninkrijk België,

(w.g.) E. DERYCKE

Voor de Regering van het Groothertogdom Luxemburg,

(w.g.) J. F. POOS

Terug naar begin van de pagina