Tweede Protocol bij het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika, 's-Gravenhage, 30-08-2001

Geldend van 01-05-2003 t/m heden

Tweede Protocol bij het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika

Authentiek : EN

Second Protocol to the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the United States of America on social security

The Government of the Kingdom of the Netherlands

and

the Government of the United States of America,

Having considered the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the United States of America on Social Security, signed December 8, 1987, and the Protocol thereto, signed December 7, 1989 (hereinafter together referred to as the "Agreement"), and

Having recognized the need to clarify certain provisions of the Agreement,

Have agreed as follows:

Article I

[Red: Wijzigt het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika, 's-Gravenhage, 08-12-1987.]

Article II

[Red: Wijzigt het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika, 's-Gravenhage, 08-12-1987.]

Article III

  • 1 In applying Article 16 of the Agreement, the second sentence of paragraph 4 shall not apply to self-employed persons who become disabled after December 31, 1997. Instead, persons who were self-employed at the time when incapacity followed by invalidity occurred shall have their benefits determined in accordance with the Self-employed Persons Disablement Act of April 24, 1997 (WAZ).

  • 2 The periods of coverage to be taken into account by the Netherlands in accordance with Article 16, paragraph 5 of the Agreement shall include periods of coverage completed under the WAZ, to the extent that these periods do not coincide with periods of coverage completed under the Disablement Insurance Act of February 18, 1966 (WAO).

Article IV

This Protocol shall enter into force on the date on which both Parties shall have notified each other through diplomatic channels that the legal requirements for its entry into force have been fulfilled. Upon entry into force, Article II shall have effect retroactively from January 1, 2000. The Government of the Netherlands shall apply this Protocol provisionally from the first day of the second month following the date on which the Protocol is signed.

Done in duplicate at The Hague on 30 August 2001.

For the Government of the Kingdom of the Netherlands

(sd.) J. F. HOOGERVORST

For the Government of the United States of America

(sd.) MARK A. TOKOLA

Vertaling : NL

Tweede Protocol bij het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Verenigde Staten van Amerika,

Gezien het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Verenigde Staten van Amerika en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend op 8 december 1987, en het Protocol daarbij, ondertekend op 7 december 1989 (hierna gezamenlijk te noemen "het Verdrag"), en

Erkennende de noodzaak enkele bepalingen van het Verdrag te verduidelijken,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika, 's-Gravenhage, 08-12-1987.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika, 's-Gravenhage, 08-12-1987.]

Artikel III

  • 1 Bij de toepassing van artikel 16 van het Verdrag is de tweede volzin van het vierde lid niet van toepassing op zelfstandigen die arbeidsongeschikt raken na 31 december 1997. Voor personen die zelfstandige waren op het tijdstip waarop de arbeidsongeschiktheid gevolgd door invaliditeit intrad, wordt de uitkering vastgesteld in overeenstemming met de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen van 24 april 1997 (WAZ).

  • 2 De verzekeringstijdvakken waarmee Nederland in overeenstemming met artikel 16, vijfde lid, van het Verdrag rekening dient te houden omvatten mede krachtens de WAZ vervulde verzekeringstijdvakken, voor zover deze tijdvakken niet samenvallen met verzekeringstijdvakken die zijn vervuld krachtens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering van 18 februari 1966 (WAO).

Artikel IV

Dit Protocol treedt in werking op de datum waarop beide Partijen elkaar langs diplomatieke weg ervan in kennis hebben gesteld dat aan de wettelijke vereisten voor de inwerkingtreding ervan is voldaan. Bij de inwerkingtreding is artikel II met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari 2000.

De Regering van Nederland past dit Protocol voorlopig toe vanaf deeerste dag van de tweede maand volgend op de datum waarop het Protocol wordt ondertekend.

GEDAAN in tweevoud te Den Haag op 30 augustus 2001.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) J. F. HOOGERVORST

Voor de Regering van de Verenigde Staten van Amerika

(w.g.) MARK A. TOKOLA

Terug naar begin van de pagina