Tweede Protocol bij de op 29 mei 1991 te Den Haag ondertekende overeenkomst tussen [...] belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, 's-Gravenhage, 29-05-1991

Geldend van 11-12-1997 t/m heden

Tweede Protocol bij de op 29 mei 1991 te Den Haag ondertekende overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Authentiek : NL

Tweede Protocol bij de op 29 mei 1991 te Den Haag ondertekende overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Republiek Venezuela,

Geleid door de wens de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol, beide op 29 mei 1991 te Den Haag ondertekend (hierna te noemen „de Overeenkomst”, respectievelijk „het Protocol bij de Overeenkomst”), te wijzigen,

Zijn de volgende bepalingen overeengekomen:

Artikel 1

Het is wel te verstaan dat voor de toepassing van onderdeel b) van het derde lid van artikel 2 van de Overeenkomst in het geval van Venezuela onder de bestaande belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is tevens is begrepen de belasting op ondernemingsactiva (the business assets tax).

Artikel 2

[Red: Wijzigt de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, 's-Gravenhage, 29-05-1991.]

Artikel 3

Het is wel te verstaan dat, voor de toepassing van artikel 4 van de Overeenkomst, de daarin neergelegde omschrijving van inwoner niet verhindert dat personen die in Venezuela zijn onderworpen aan een territoriaal belastingstelsel de voordelen van de Overeenkomst genieten. Het is echter wel te verstaan dat de vorige volzin de toepassing van de bepalingen van de artikelen I en VII van het Protocol bij de Overeenkomst niet uitsluit in de gevallen waarop die artikelen in combinatie met artikel 4 van dit Protocol betrekking hebben.

Artikel 4

Het is wel te verstaan dat de bepalingen van de artikelen I en VII van het Protocol bij de Overeenkomst niet van toepassing zijn wanneer de uiteindelijk gerechtigde tot die inkomsten een natuurlijke persoon is die inwoner is van Venezuela, of de Regering van de Republiek Venezuela, een van de Staten van de Republiek Venezuela, een gemeente van Venezuela, of een privaatrechtelijk dan wel publiekrechtelijk lichaam dat inwoner is van Venezuela, terwijl

 • -

  de Republiek Venezuela, een van de Staten van Venezuela of een gemeente van Venezuela ten minste 50% bezit van het aandelenkapitaal van dat lichaam, of

 • -

  dat lichaam betrokken is bij actieve bedrijfsmatige activiteiten in Venezuela, of

 • -

  in de voornaamste soort van de aandelen van dat lichaam wezenlijk en regelmatig wordt gehandeld op de effectenbeurzen van Maracaibo en Caracas,

mits dat lichaam dat de inkomsten in Venezuela ontvangt de uiteindelijk gerechtigde tot die inkomsten is. Verder zijn de bepalingen van de artikelen I en VII van het Protocol bij de Overeenkomst niet van toepassing in gevallen waarin de bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Staten in overeenstemming met artikel 26 van de Overeenkomst onderling overeenkomen dat is komen vast te staan dat enig ander lichaam, dat die inkomsten in Venezuela ontvangt, inwoner is van Venezuela overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1 en 4 van de Overeenkomst en dat dat lichaam niet hoofdzakelijk in Venezuela is gevestigd of in stand wordt gehouden met het doel de voordelen van het derde lid van artikel 10 veilig te stellen.

Artikel 5

[Red: Wijzigt de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, 's-Gravenhage, 29-05-1991.]

Artikel 6

 • 1 Dit Protocol treedt in werking op de dertigste dag na de laatste der beide data waarop de onderscheiden Regeringen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld, dat aan de in hun onderscheiden Staten grondwettelijk vereiste formaliteiten is voldaan, en de bepalingen ervan vinden toepassing voor belastingjaren en -tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de datum waarop de Overeenkomst in werking is getreden.

 • 2 Dit Protocol blijft van kracht zolang de Overeenkomst van kracht blijft.

TEN BLIJKE waarvan de vertegenwoordigers van de Regeringen, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Caracas, de 21ste september 1995, in tweevoud, in de Engelse, de Nederlandse en de Spaanse taal, zijnde de drie teksten gelijkelijk authentiek. Ingeval de Spaanse en de Nederlandse tekst verschillend kunnen worden uitgelegd, is de Engelse tekst beslissend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) C. M. M. H. R. VAN HANSWIJCK DE JONGE

C. M. M. H. R. van Hanswijck de Jonge

Ambassadeur

Voor de Regering van de Republiek Venezuela

(w.g.) M. A. B. RIVAS

Miguel Angel Burelli Rivas

Minister van Buitenlandse Zaken

Terug naar begin van de pagina