Protocol behorende bij het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika, 's-Gravenhage, 07-12-1989

Geldend van 01-11-1990 t/m heden

Protocol behorende bij het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika

Authentiek : NL

Protocol behorende bij het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en

De Regering van de Verenigde Staten van Amerika

gezien het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika ondertekend op 8 december 1987 (hierna te noemen „het Verdrag”), en het Administratief Akkoord voor de toepassing van het Verdrag, eveneens ondertekend op 8 december 1987, (hierna te noemen „Administratief Akkoord”), en erkennende de noodzaak enkele bepalingen van het Verdrag en het Administratief Akkoord te verduidelijken,

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

Voor de toepassing van artikel 9, eerste lid, van het Verdrag wordt een werkgever en een met de werkgever verbonden onderneming (als omschreven in de wetten van de Verdragsluitende Staat van wiens grondgebied de persoon wordt uitgezonden) beschouwd als een en dezelfde werkgever, op voorwaarde dat de persoon die de werkzaamheden op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Staat verricht verplicht is verzekerd ingevolge de wetten van de Verdragsluitende Staat van wiens grondgebied hij was uitgezonden zonder toepassing van dit Verdrag.

Artikel 2

[Red: Wijzigt het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika, 's-Gravenhage, 08-12-1987.]

Artikel 3

Voor de toepassing van artikel 4, tweede lid, van het Administratief Akkoord geeft het orgaan van de Verdragsluitende Staat de verklaring af als bedoeld in genoemd lid wanneer de wetten van de Verdragsluitende Staat van toepassing zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 tot en met 12 en artikel 14 van het Verdrag.

Artikel 4

Dit Protocol treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag en heeft dezelfde geldigheidsduur.

GEDAAN te 's-Gravenhage op 7 december 1989, in tweevoud in de Nederlandse en de Engelse taal, beide teksten zijnde gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) E. TER VELD

Voor de Regering van de Verenigde Staten van Amerika,

(w.g.) C. HOWARD WILKINS Jr.

Terug naar begin van de pagina