Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] Umleitungskanal in het grensgebied bij Denekamp en Lage, Hannover, 14-11-1988

Geldend van 14-11-1988 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Land Nedersaksen over het beheer en het onderhoud van de Dinkel, het Dinkelkanaal en het Holländischer Umleitungskanal in het grensgebied bij Denekamp en Lage

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Land Nedersaksen over het beheer en het onderhoud van de Dinkel, het Dinkelkanaal en het Holländischer Umleitungskanal in het grensgebied bij Denekamp en Lage

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Land Nedersaksen,

Overwegende dat de waterhuishoudkundige omstandigheden in het gebied van de Vecht en van de Dinkel wezenlijk zijn gewijzigd, sinds op 17 oktober 1905 het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen de Overeenkomst ter regeling van de afwateringsaangelegenheden aan de Nederlands-Pruisische grens in het stroomgebied van de Dinkel en van de Vecht hebben gesloten, en dat daarmee de basis voor deze Overeenkomst gedeeltelijk vervallen is;

Gelet op het feit dat met betrekking tot het onderhoud van de Vecht en enige zijtakken reeds een nieuwe regeling in de Overeenkomst van 4 april 1974 tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Land Nedersaksen inzake de Vecht en enige zijtakken getroffen is;

Te kennen gevend dat zij een overeenkomstige nieuwe regeling ook voor de Dinkel, het Dinkelkanaal en het Holländischer Umleitungskanal wensen te treffen;

Gelet op het op 8 april 1960 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland gesloten Grensverdrag, in het bijzonder op artikel 59, lid 1, en 66, lid 4, van dat Verdrag, alsmede op de door de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie in haar rapport van 29 oktober 1987 gedane aanbeveling;

zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

Elke verdragspartij draagt ervoor zorg, tenzij hieronder anders is bepaald, dat op haar grondgebied het beheer en onderhoud van de in deze Overeenkomst vermelde grenswateren en overige werken regelmatig en overeenkomstig de hierna volgende bepalingen plaatsvindt:

  • 1 De Dinkel op Nederlands gebied van de stuw Stokkenspiek in Denekamp, kern Lattrop, in stroomafwaartse richting tot aan de Nederlands-Duitse grens en wel bij grenssteen nr. 72, alsmede het Dinkelkanaal op Nederlands gebied, van de Dinkel af tot aan de Nederlands-Duitse grens en wel bij grenssteen nr. 64 I.

  • 2. De Dinkel op Duits gebied van de vorengenoemde Nederlands-Duitse grens af tot aan de uitmonding van het Holländischer Umleitungskanal.

  • 3. Het Holländischer Umleitungskanal van de Nederlands-Duitse grens af tot aan de uitmonding in de Dinkel.

Artikel 2

De voor het onderhoud van de wateren maatgevende toestand is in een grondplan vastgelegd. Het grondplan, dat een onderdeel van deze overeenkomst is, bestaat uit een overzichtskaart schaal 1 : 10.000 (bijlage 1) en 2 bladen dwarsprofielen schaal 1 : 100 (bijlagen 2 en 3).

Het grondplan kan in onderling overleg tussen gedeputeerde staten van de provincie Overijssel en de Bezirksregierung Weser-Ems veranderd worden.

Artikel 3

Op verzoek van één der partijen worden eenmaal per drie jaar, de Dinkel, het Dinkelkanaal en het Holländischer Umleitungskanal ter weerszijden van de grens door partijen gemeenschappelijk opgemeten. De meetplaatsen zijn in het grondplan aangetekend.

Artikel 4

De stuw War zal zodanig worden bediend, dat zoveel mogelijk de waterstand van N.A.P. + 17,65 m (NN + 17,65 m), niet wordt onderschreden.

Artikel 5

Onttrekking van water op Nederlands en Duits gebied is toegestaan tot een waterstand van N.A.P. + 19,36 m (NN + 19,36 m) in de Dinkel bovenstrooms van de stuw Stokkenspiek.

Artikel 6

De stroomgebieden van de Dinkel en het Dinkelkanaal/Holländischer Umleitungskanal zijn in een bij deze overeenkomst gevoegde overzichtskaart schaal 1 : 50 000 (bijlage 4) vastgelegd, voor zover zij bijdragen tot de waterafvoer van deze oppervlaktewateren ten noorden van het beginpunt van het Omleidingskanaal bij de Beverborgsbrug (gemeente Losser).

Maatregelen, die een wezenlijke verandering van deze stroomgebieden tot gevolg hebben, behoeven de instemming van de verdragspartijen.

Artikel 7

De partijen stellen in onderling overleg een regeling in voor de berichtgeving over hoogwater en bediening van de stuwen.

Artikel 8

Op de dag, waarop deze Overeenkomst in werking treedt, wordt buiten werking gesteld de op 17 oktober 1905 gesloten Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen, ter regeling van de afwateringsaangelegenheden aan de Nederlands-Pruisische grens in het stroomgebied van de Dinkel en van de Vecht, voor zover deze Overeenkomst niet reeds bij de in de preambule genoemde Overeenkomst van 4 april 1974 buiten werking is gesteld.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Hannover, de 14de november 1988 in twee exemplaren, in de Nederlandse en de Duitse taal, waarbij beide teksten gelijkelijk verbindend zijn.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) N. SMIT-KROES

(w.g.) G. VAN VLOTEN

Voor het Land Nedersaksen

Voor de Nedersaksische Minister-President

De Nedersaksische Minister voor het Milieu

(w.g.) W. REMMERS

Terug naar begin van de pagina