Statuut van de Internationale Studiegroep voor Tin, Genève, 07-04-1989

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 07-04-1989 t/m heden

Statuut van de Internationale Studiegroep voor Tin

Authentiek : NL

Statuut van de Internationale Studiegroep voor Tin

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Oprichting

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1. De Internationale Studiegroep voor Tin wordt hierbij opgericht ten einde de bepalingen van dit Statuut uit te voeren en toezicht te houden op de uitvoering ervan.

Doelstelling

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 2. De doelstelling van de Groep is het verzekeren van een sterkere internationale samenwerking inzake aangelegenheden betreffende tin door de beschikbare informatie betreffende de internationale tinhuishouding te verbeteren en een kader te bieden voor intergouvernementeel overleg over tin.

Definities

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 3.

  • a) „De Groep” betekent: de Internationale Studiegroep voor Tin zoals opgericht bij dit Statuut;

  • b) „Tin” betekent: tinmetaal, alle andere geraffineerde tin, secundair tin of de tininhoud van concentraten of van tinerts, dat uit zijn natuurlijke voorkomens is vrijgemaakt, alsmede die tinprodukten die de Groep kan bepalen. In deze definitie wordt onder „erts” niet verstaan: i) materiaal uit het ertsvoorkomen gewonnen voor een ander doel dan om te worden bewerkt en ii) materiaal dat tijdens de behandeling afvalt;

  • c) „Leden” betekent: alle Staten en intergouvernementele organisaties, zoals bepaald in paragraaf 5, die kennis hebben gegeven van hun aanvaarding overeenkomstig paragraaf 21.

Taken

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 4. De Groep heeft de volgende taken:

  • a) het vaststellen van de capaciteit voor en het uitoefenen van voortdurend toezicht op de wereldtinhuishouding en de trends daarin, in het bijzonder door het instellen, bijhouden en voortdurend bijstellen van een statistisch systeem inzake wereldproduktie, voorraden, handel en verbruik van alle vormen van tin, alsook door het verspreiden, waar nodig, van de aldus ingewonnen informatie;

  • b) het voeren van overleg en het uitwisselen van informatie inzake de ontwikkelingen en trends in verband met de produktie, voorraden, handel en verbruik van alle vormen van tin;

  • c) het ondernemen van de nodige studies over een breed scala van belangrijke tinkwesties, overeenkomstig de besluiten van de Groep.

Lidmaatschap

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 5. Het lidmaatschap van de Groep staat open voor alle Staten die belang hebben bij de produktie of het verbruik van, of de internationale handel in tin, en voor elke intergouvernementele organisatie met verantwoordelijkheden met betrekking tot onderhandelingen, sluiting en toepassing van internationale overeenkomsten, in het bijzonder van grondstoffenovereenkomsten.

Bevoegdheden van de Groep

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 6.

  • a) De Groep oefent de bevoegdheden uit en neemt de maatregelen, of ziet erop toe dat de maatregelen worden genomen die noodzakelijk kunnen blijken om de bepalingen van dit Statuut uit te voeren en de toepassing ervan te verzekeren.

  • b) De Groep heeft niet rechtstreeks of indirect de bevoegdheid overeenkomsten te sluiten met het oog op de handel in tin of in andere grondstoffen of produkten, of termijn- transacties af te sluiten; noch zal hij de bevoegdheid hebben om voor dergelijke doeleinden financiële verplichtingen aan te gaan.

  • c) De Groep stelt de voor de uitoefening van zijn taken noodzakelijke reglementen vast, die de bepalingen van dit Statuut in acht nemen en daarmede niet strijdig zijn.

  • d) De Groep heeft niet de bevoegdheid en wordt niet geacht door zijn leden te zijn gemachtigd om enige verplichting aan te gaan buiten het raamwerk van dit Statuut of van het interne reglement.

Zetel

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 7. De zetel van de Groep zal worden gevestigd op een door de Groep te kiezen plaats op het grondgebied van een Lidstaat, tenzij de Groep anders beslist. De Groep onderhandelt met de Regering van het land van vestiging over een Zetelovereenkomst welke zo vlug mogelijk gesloten dient te worden na inwerkingtreding van dit Statuut.

Besluitvorming

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 8.

  • a) De hoogste autoriteit van de krachtens dit Statuut opgerichte Groep berust bij de Algemene Vergadering.

  • b) De Groep, de Permanente Commissie bedoeld in paragraaf 9, en de commissies en hulporganen die kunnen worden opgericht, nemen hun besluiten bij consensus en zonder tot stemming over te gaan, behalve in het geval van besluiten waarvoor in dit Statuut of in het interne reglement een specifieke meerderheid van stemmen is voorgeschreven.

  • c) Elke Lid-Staat heeft recht op één stem.

Permanente Commissie

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 9.

  • a) De Groep richt een Permanente Commissie op, die bestaat uit die leden van de Groep die hun wens te kennen hebben gegeven aan haar werkzaamheden deel te nemen.

  • b) De Permanente Commissie neemt taken op zich die haar door de Groep worden toegekend, en zal over beëindiging of voortgang van haar werkzaamheden verslag uitbrengen aan de Groep.

Commissies en hulporganen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 10. De Groep mag een Raadgevende Commissie voor de Industrie oprichten ten einde toezicht te houden op de ontwikkeling van de tinindustrie. De Groep mag naast de Permanente Commissie, ook andere commissies of hulporganen oprichten op door de Groep vast te stellen voorwaarden.

Secretariaat

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 11.

  • a) De Groep heeft een secretariaat dat bestaat uit een Secretaris-Generaal en het benodigde personeel.

  • b) De Secretaris-Generaal is de hoogste administratieve ambtenaar van de Groep en is verantwoordelijk tegenover de Groep voor de tenuitvoerlegging en de toepassing van dit Statuut in overeenstemming met de besluiten van de Groep.

Samenwerking met anderen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 12.

  • a) De Groep kan zonodig afspraken maken voor overleg of samenwerking met de Verenigde Naties, haar organen of gespecialiseerde organisaties, en met andere intergouvernementele instellingen.

  • b) De Groep kan zo nodig ook regelingen treffen die hij passend acht om contact te onderhouden met belangstellende niet-deelnemende regeringen, met andere internationale niet-gouvernementele organisaties, of met instellingen uit de privé-sector.

  • c) De Groep kan elke niet-Lid-Staat en elke in aanmerking komende intergouvernementele of niet- gouvernementele organisatie, die in belangrijke mate bij tinproblemen is betrokken, verzoeken zich op zijn vergaderingen te laten vertegenwoordigen door een waarnemer, met dien verstande dat deze organisatie de Groep soortgelijke rechten toekent. Behoudens een andersluidende beslissing van de Groep mogen dergelijke waarnemers alle vergaderingen van de Groep bijwonen zowel voor het geheel als een deel van een bepaalde vergadering of reeks vergaderingen, maar zij mogen geen vergaderingen bijwonen van de Permanente Commissie of van enige Commissie of subcommissies waarin niet alle leden van de Groep zijn vertegenwoordigd.

  • d) De voorzitter mag waarnemers uitnodigen om deel te nemen aan de besprekingen van de Groep, maar zij hebben niet het recht te stemmen of voorstellen in te dienen.

Betrekkingen met het Gemeenschappelijk Fonds

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 13. De Groep kan verzoeken te worden aangewezen als een internationaal grondstoffenorgaan (ICB) in de zin van artikel 7, negende lid, van de Overeenkomst tot oprichting van het Gemeenschappelijk Fonds voor Grondstoffen, ten einde op voorwaarden die door de Groep alleen bij consensus kunnen worden vastgesteld, als sponsor op te treden van tinprojecten die door het Fonds via zijn Tweede Loket worden gefinancierd. De Groep mag evenwel ten aanzien van dergelijke projecten geen financiële verplichtingen aangaan, noch mag hij optreden als uitvoerend orgaan voor enig dergelijk project.

Rechtspositie

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 14.

  • a) De Groep bezit internationale rechtspersoonlijkheid.

  • b) De rechtspositie van de Groep op het grondgebied van de Regering van het land van vestiging wordt beheerst door een Zetelovereenkomst tussen de Regering van het gastheerland en de Groep.

  • c) De Groep heeft de rechtsbevoegdheid om haar functies uit te oefenen en bezit, met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6, letter b) hierboven, in het bijzonder de bevoegdheid overeenkomsten aan te gaan, roerende en onroerende goederen te verwerven en vervreemden, en in rechte op te treden.

Begrotingsbijdragen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 15.

  • a) Elk lid draagt bij aan een jaarlijke begroting die door de Groep wordt goedgekeurd. De bijdrage van elk lid aan de begroting zal bestaan uit een gelijk aandeel van 50% van de begroting, waarbij het saldo over de Lid-Staten moet worden verdeeld in verhouding tot hun aandelen in de totale handel van de Lid-Staten in primair tinmetaal en tinconcentraten, die voor producerende landen bestaan uit de totale uitvoer minus de totale invoer, en, voor verbruikende landen, uit de totale invoer. Voor dit doel worden landen waarvan de produktie van tinconcentraten hun opgegeven verbruik van primair tinmetaal overtreft, ingedeeld als producerende landen, en worden de landen waarvan het opgegeven verbruik van primair tinmetaal de produktie van tinconcentraten overtreft, ingedeeld als verbruikende landen. De berekening vindt plaats op grondslag van de laatste drie kalenderjaren waarvoor statistieken beschikbaar zijn.

  • b) De Groep bepaalt de bijdrage van elk lid voor elk financieel jaar in een door de Groep te bepalen valuta en overeenkomstig de bepalingen met betrekking tot de bijdragen zoals gespecificeerd in het interne reglement. De betaling van de bijdrage vindt door elk lid plaats in overeenstemming met zijn grondwettelijke procedures.

Statistieken en informatie

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 16.

  • a) De Groep vergaart, rubriceert en stelt ter beschikking van zijn leden de statistische gegevens inzake produktie, handel, voorraden en verbruik van tin, naar gelang de Groep zulks wenselijk acht voor de juiste toepassing van dit Statuut alsook de informatie waarnaar bij letter b) hieronder wordt verwezen.

  • b) De Groep neemt de maatregelen die hij wenselijk acht om informatie uit te wisselen met belangstellende niet-deelnemende Regeringen en met daarvoor in aanmerking komende niet-gouvernementele en intergouvernementele organisaties ten einde de beschikheid te verzekeren van recente en betrouwbare gegevens inzake produktie, verbruik, voorraden, internationale handel, internationaal erkende gepubliceerde prijzen van tin en andere factoren die de vraag naar en het aanbod van tin beïnvloeden.

  • c) De Groep tracht te verzekeren dat de door hem gepubliceerde informatie geen inbreuk maakt op de vertrouwelijkheid van de werkzaamheden van Regeringen of van personen of ondernemingen die tin produceren, bewerken, op de markt brengen of verbruiken.

Jaarlijkse evaluatie en verslagen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 17.

  • a) De Groep voert een jaarlijkse evaluatie uit van de wereldsituatie inzake tin en aanverwante aangelegenheden aan de hand van de informatie die door de leden wordt verschaft en die wordt aangevuld met informatie uit andere relevante bronnen. Ten einde de leden bij te staan bij hun individuele beoordelingen van de ontwikkeling van de internationale tinhuishouding omvat de jaarlijkse evaluatie een overzicht van de verwachte tinproduktiecapaciteit voor toekomstige jaren en vooruitzichten voor de tinproduktie, verbruik en handel voor het volgende kalenderjaar.

  • b) De Groep bereidt een rapport voor waarin de resultaten van de jaarlijkse evaluatie zijn opgenomen en verspreidt dit onder zijn leden. Indien de Groep het wenselijk acht, kan dit rapport, zowel als andere rapporten en studies die onder de leden worden verspreid, in overeenstemming met het interne reglement ter beschikking worden gesteld aan andere belangstellende partijen.

Studies

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 18.

  • a) De Groep verricht ad-hoc-studies over de internationale tinhuishouding, met inbegrip van studies van bijzondere problemen die zich voordoen ofwel verwachtbaar zijn, of doet dergelijke studies verrichten.

  • b) De studies kunnen algemene aanbevelingen of suggesties bevatten, maar dergelijke aanbevelingen of suggesties mogen geen afbreuk doen aan het recht van ieder lid om alle aspecten van zijn eigen binnenlandse tinhuishouding te beheren, en mogen geen inbreuk maken op de bevoegdheid van andere internationale organisaties in aangelegenheden die binnen hun rechtsmacht vallen.

Verplichtingen van de leden

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 19. De leden stellen alles in het werk om samen te werken en de doelstelling van de Groep te verwezenlijken, in het bijzonder door het verschaffen van de in paragraaf 16, letter a) vermelde gegevens betreffende de tinhuishouding.

Wijzigingen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 20. Dit Statuut kan slechts bij consensus van de Groep worden gewijzigd.

Inwerkingtreding

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 21.

  • a) Dit Statuut treedt in werking wanneer Staten die samen ten minste 70% van de handel in tin vertegenwoordigen, zoals aangegeven in de Bijlage bij dit Statuut, overeenkomstig letter b) aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties (hierna genoemd de depositaris) hebben medegedeeld dit Statuut te aanvaarden.

  • b) Elke Staat of intergouvernementele organisatie bedoeld in paragraaf 5 die lid wenst te worden van de Groep, dient de depositaris ervan in kennis te stellen dat hij dit Statuut aanvaardt, hetzij voorlopig, in afwachting van de voltooiing van de interne procedures, hetzij definitief. Elke Staat of intergouvernementele organisatie die heeft medegedeeld dit Statuut voorlopig te aanvaarden, tracht de procedures ervoor zo spoedig mogelijk te voltooien en zal de depositaris in kennis stellen van de voltooiing ervan.

  • c) Indien aan de vereisten voor de inwerkingtreding van dit Statuut niet op 31 december 1989 zijn vervuld, zal de depositaris die Staten en intergouvernementele organisaties die overeenkomstig letter b) hierboven een kennisgeving hebben gedaan van voorlopige of definitieve aanvaarding van dit Statuut, uitnodigen te besluiten dit Statuut tussen hen in werking te doen treden.

  • d) Wanneer dit Statuut in werking treedt, dient de depositaris zo spoedig mogelijk daarna een oprichtingsvergadering van de Groep bijeen te roepen. De leden zullen zo mogelijk ten minste één maand vóór die vergadering daarvan op de hoogte worden gebracht.

Opzegging

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 22.

  • a) Een lid kan op elk ogenblik uit de Groep treden door een schriftelijke kennisgeving van opzegging aan de depositaris en aan de Secretaris-Generaal van de Groep.

  • b) Opzegging laat onverlet financiële verplichtingen die reeds door het uittredende lid zijn aangegaan en geeft geen recht op een korting over zijn bijdrage voor het jaar waarin de opzegging plaatsvindt.

  • c) De opzegging wordt van kracht 30 dagen nadat de kennisgeving door de depositaris is ontvangen.

  • d) De Secretaris-Generaal van de Groep stelt elk lid onverwijld in kennis van elke kennisgeving die overeenkomstig deze paragraaf is ontvangen.

Beëindiging

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 23.

  • a) De Groep kan op elk ogenblik met een meerderheid van twee derde van de Lid-Staten besluiten dit Statuut te beëindigen. Een dergelijke beëindiging gaat in op een door de Groep vast te stellen datum.

  • b) Ongeacht de beëindiging van dit Statuut zal de Groep blijven bestaan zolang dit nodig is voor zijn liquidatie, met inbegrip van de vereffening van de rekening.

Voorbehouden

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 24. Op geen van de bepalingen van dit Statuut kunnen voorbehouden worden gemaakt.

Bijlage Handel in tin1

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Land

Uitvoer

Invoer

Handel

Aandeel (percent)

 

(duizend ton)

 

Argentinië

0,1

0,9

1,0

0,27

Australië

6,5

0,4

6,9

1,84

België/Luxemburg

2,9

3,2

6,1

1,63

Bolivia

12,9

-

12,9

3,44

Brazilië

20,1

-

20,1

5,36

Canada

1,7

3,8

5,5

1,47

China

17,2

_

17,2

4,59

Denemarken

0,9

0,9

1,8

0,48

Egypte

-

0,3

0,3

0,08

Finland

 

0,1

0,1

0,03

Frankrijk

0,2

7,7

7,9

2,11

Bondsrepubliek Duitsland

3,1

19,4

22,5

6,00

Griekenland

-

0,4

0,4

0,11

India

 

2,7

2,7

0,72

Indonesië

25,3

_

25,3

6,74

Ierland

-

0,1

0,1

0,03

Italië

0,1

6,2

6,3

1,68

Japan

-

32,1

32,1

8,56

Maleisië

49,2

13,1

62,3

16,61

Mexico

-

4,7

4,7

1,25

Nederland

2,6

8,5

11,1

2,96

Nigeria

0,6

-

0,6

0,16

Noorwegen

-

0,5

0,5

0,13

Peru

3,8

0,4

4,2

1,12

Filippijnen

-

0,5

0,5

0,13

Polen

-

3,1

3,1

0,83

Portugal

-

0,6

0,6

0,16

Republiek Korea

-

5,1

5,1

1,36

Spanje

0,1

3,3

3,4

0,91

Zweden

0,1

0,6

0,7

0,19

Thailand

16,5

-

16,5

4,40

Turkije

-

1,1

1,1

0,29

Unie van Socialistische Sovjetrepublieken

-

13,8

13,8

3,68

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

16,8

14,1

30,9

8,24

Verenigde Staten van Amerika

1,4

41,4

42,8

11,41

Joegoslavië

-

1,4

1,4

0,37

Zaïre

2,6

-

2,6

0,69

TOTAAL

184,7

190,4

375,1

100,00

 1. Jaarlijks gemiddelde voor de periode 1985-1987 van invoer en uitvoer van tinconcentraten en primair tinmetaal voor landen die hebben deelgenomen aan de Tinconferentie van de Verenigde Naties.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina