Verdrag tussen Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk Spanje, de [...] en Operatiecentrum op het gebied van verdovende middelen, Lissabon, 30-09-2007

Geldend van 02-04-2010 t/m heden

Verdrag tussen Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk Spanje, de Italiaanse Republiek, de Portugese Republiek, de Franse Republiek en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot oprichting van een Maritiem Analyse- en Operatiecentrum op het gebied van verdovende middelen

Authentiek : NL

Verdrag tussen Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk Spanje, de Italiaanse Republiek, de Portugese Republiek, de Franse Republiek en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot oprichting van een Maritiem Analyse- en Operatiecentrum op het gebied van verdovende middelen

De Partijen bij dit Verdrag,

Overwegend dat uit onderzoek naar ingevoerde verdovende middelen, in het bijzonder vanuit Zuid-Amerika in West-Europa ingevoerde cocaïne, is gebleken dat steeds meer verdovende middelen over zee en door de lucht over de Atlantische Oceaan worden gesmokkeld naar Europa en de westkust van Afrika;

Bezorgd over de moeilijkheden die men ondervindt bij het tijdig verkrijgen van informatie voor actie op zowel internationaal als Europees niveau op dit gebied, waardoor nog meer problemen ontstaan bij de bestrijding van de smokkel van verdovende middelen over zee in de internationale wateren en via het internationale luchtruim;

Gelet op het uitgesproken internationale karakter van de smokkel van verdovende middelen waarbij criminele organisaties betrokken zijn die actief zijn in verschillende landen en schepen inzetten met uiteenlopende registraties en bemanningen van verschillende nationaliteiten;

Overwegend dat veel landen niet beschikken over voldoende middelen voor surveillance en wetshandhaving op zee en in de lucht om de smokkel van verdovende middelen over zee zelfstandig te beletten en dat er technische en juridische problemen zijn met op wetshandhaving gerichte interventies op zee;

Gelet op het initiatief inzake cocaïne van de Comprehensive Operational Strategic Planning for the Police (PCTF COSPOL);

Voorts gelet op de inventarisatie van Europol van de dreiging die uitgaat van de georganiseerde misdaad (European Organised Crime Threat Assessment - OCTA), waarin de bestrijding van de cocaïnesmokkel als prioriteit voor de wetshandhaving wordt aangemerkt en een regionale aanpak voor de bestrijding van de internationale georganiseerde misdaad wordt aanbevolen;

Gelet op het EU Drugs Actieplan 2005-2012, bekrachtigd door de Europese Raad van 16 en 17 december 2004;

Opnieuw de bestaande maatregelen bevestigend die voorzien zijn in het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, op 30 maart 1961 te New York aangenomen, als gewijzigd bij het op 25 maart 1972 te Genève aangenomen Protocol en het op 8 augustus 1975 te New York aangenomen Protocol; het Verdrag inzake psychotrope stoffen, op 21 februari 1971 te Wenen aangenomen; het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, op 20 december 1988 te Wenen aangenomen; het Verdrag inzake sluikhandel over zee, ter implementatie van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen 1988, op 31 januari 1995 te Straatsburg aangenomen; het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, op 10 december 1982 te Montego Bay aangenomen; de Europol-Overeenkomst van 26 juli 1995; het internationale gewoonterecht van de zee en andere relevante internationale juridische instrumenten;

Indachtig de samenwerking tussen de EU-lidstaten en andere staten ter bestrijding van de smokkel van verdovende middelen over zee en door de lucht via de Atlantische Oceaan en de waardevolle inspanningen van de Joint Interagency Task Force (JIATF) South;

Samenwerkend aan een regionaal initiatief dat wordt aangeduid als het MAOC-N (Maritiem Analyse- en Operatiecentrum op het gebied van verdovende middelen);

En optredend in overeenstemming met de onderscheiden nationale wetgeving en procedures van de Partijen;

Komen als volgt overeen:

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Doelstelling

 • 1 Het Maritiem Analyse- en Operatiecentrum op het gebied van verdovende middelen, hierna te noemen „het Centrum”, wordt bij dezen in overeenstemming met dit Verdrag door de Partijen opgericht.

 • 2 Alle Partijen worden lid van het Centrum. Het Centrum voorziet in een basis voor de betrokkenheid van de Partijen bij multilaterale samenwerking op het gebied van de bestrijding van de smokkel van verdovende middelen over zee en door de lucht.

Artikel 2. Reikwijdte

 • 1 De Partijen werken via het Centrum samen bij de bestrijding van de smokkel van verdovende middelen over zee en door de lucht over de Atlantische Oceaan naar Europa en de westkust van Afrika, met de mogelijkheid de operaties uit te breiden naar onder andere het westelijk deel van het Middellandse-Zeegebied, hierna te noemen het „operatiegebied”.

 • 2 Via het Centrum zullen de Partijen:

  • a. informatie verzamelen en analyseren die van nut is om vast te stellen wat de beste operationele resultaten zijn in het licht van de smokkel van verdovende middelen over zee en door de lucht in het operatiegebied;

  • b. de inlichtingen helpen verbeteren door onderling en op de geëigende wijze met Europol informatie uit te wisselen;

  • c. zich inspannen om de beschikbaarheid van middelen te verzekeren die, waar mogelijk, vooraf worden gemeld, teneinde onderscheppingsoperaties te vereenvoudigen ter bestrijding van de smokkel van verdovende middelen over zee en door de lucht.

Artikel 3. Rechtspersoonlijkheid

Het Centrum heeft rechtspersoonlijkheid op het grondgebied van elk van de Partijen, met inbegrip van de bevoegdheid contracten af te sluiten en roerende en onroerende goederen te verwerven en te vervreemden.

Artikel 4. Zetel

Het Centrum wordt gevestigd in Lissabon, Portugal, hierna te noemen „de Gastheerstaat”.

Artikel 5. Waarnemers

 • 1 Elke Staat of internationale organisatie met dezelfde doelstellingen als de Partijen wat betreft de bestrijding van de smokkel van verdovende middelen over zee en door de lucht kan bij besluit van de Uitvoerende Raad en onder door de Raad vast te stellen voorwaarden worden uitgenodigd waarnemer te worden.

 • 2 Op de uitwisseling van persoonsgegevens en andere informatie met waarnemers is artikel 6 van toepassing en deze uitwisseling dient beperkt te blijven tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor hun medewerking aan de activiteiten van het Centrum.

Artikel 6. Bescherming van persoonsgegevens en andere informatie die door de Partijen is verstrekt

 • 2 Persoonsgegevens en andere informatie die door de Partijen is verstrekt, worden niet doorgegeven aan derde Staten of andere entiteiten zonder de voorafgaande toestemming van de verschaffer van de informatie en mogen niet worden gebruikt voor doelen anders dan waarvoor ze oorspronkelijk waren doorgegeven.

HOOFDSTUK II. ORGANISATIE EN FUNCTIONEREN VAN HET CENTRUM

Artikel 7. Structuur

Het Centrum zal bestaan uit een Uitvoerende Raad, een directeur, verbindingsofficieren en personeel.

Artikel 8. Uitvoerende Raad

 • 1 De Uitvoerende Raad zal bestaan uit een hoge vertegenwoordiger van elke Partij, die niet zal optreden als verbindingsofficier bij het Centrum.

 • 2 De Uitvoerende Raad zal ten minste twee maal per jaar bijeenkomen.

 • 3 De door de Uitvoerende Raad te vervullen taken omvatten:

  • a. het ontwikkelen van de strategie van het Centrum;

  • b. het uitnodigen en toelaten van waarnemers met inbegrip van het vaststellen van de voorwaarden voor toelating;

  • c. het instellen van comités, waar nodig;

  • d. het aannemen van het procedurehandboek en het goedkeuren van eventueel volgende wijzigingen;

  • e. het goedkeuren van de jaarlijkse begroting;

  • f. het goedkeuren van het jaarverslag;

  • g. het benoemen van de directeur van het Centrum.

 • 4 De Uitvoerende Raad kiest zijn voorzitter voor een termijn van een jaar; het voorzitterschap zal jaarlijks rouleren.

 • 5 Alle besluiten van de Uitvoerende Raad worden met eenparigheid van stemmen van de Partijen genomen.

Artikel 9. Directeur van het Centrum

 • 1 De Uitvoerende Raad benoemt de directeur van het Centrum uit een van de Partijen voor een termijn van twee jaar, die eenmaal met ten hoogste twee jaar kan worden verlengd.

 • 2 De directeur verricht de volgende taken:

  • a. het leidinggeven aan de werkzaamheden van Centrum;

  • b. het Centrum extern vertegenwoordigen;

  • c. het zonder stemrecht bijwonen van de vergaderingen van de Uitvoerende Raad;

  • d. het opstellen van het conceptjaarverslag waarin de activiteiten van het Centrum worden beschreven;

  • e. het indienen van de jaarlijkse begroting van het Centrum en er rekenschap voor afleggen;

  • f. het uitvoeren van de besluiten van de Uitvoerende Raad.

 • 3 De Gastheerstaat waarborgt de noodzakelijke bescherming en ondersteuning van de directeur.

Artikel 10. Verbindingsofficieren

 • 1 De Partijen plaatsen verbindingsofficieren bij het Centrum.

 • 2 De verbindingsofficieren hebben toegang tot de uitrusting, persoonsgegevens en gegevensbestanden van het Centrum.

 • 3 De verbindingsofficieren verrichten hun werkzaamheden in overeenstemming met het procedurehandboek, voorzien in artikel 12, onderdeel b.

 • 4 De Gastheerstaat waarborgt de noodzakelijke bescherming en ondersteuning van de verbindingsofficieren die bij het Centrum zijn geplaatst.

Artikel 11. Personeel

 • 1 De directeur van het Centrum kan, met toestemming van de Uitvoerende Raad, personeel aanstellen voor het uitvoeren van administratieve, technische of onderhoudstaken in het Centrum.

 • 2 Dit personeel neemt geen deel aan de operationele taken van het Centrum.

Artikel 12. Procedures

Het uit hoofde van artikel 8, derde lid, onderdeel d, door de Uitvoerende Raad aan te nemen procedurehandboek omvat het volgende:

 • a. operationele procedures van het Centrum;

 • b. rollen en verantwoordelijkheden van de verbindingsofficieren;

 • c. protocollen voor de uitwisseling en verwerking van informatie, met inbegrip van de bescherming ervan;

 • d. aanvullende informatie over de taken van de Uitvoerende Raad;

 • e. taken van elk comité dat uit hoofde van dit Verdrag wordt ingesteld;

 • f. procedures voor de planning en coördinatie van operaties;

 • g. regelingen voor kennisgevingen voor de vergaderingen van de Uitvoerende Raad;

 • h. budgettaire regelingen en de verslaglegging inzake uitgaven aan de Uitvoerende Raad; en

 • i. overige aspecten van de taken van het Centrum.

Artikel 13. Operationele en tactische beslissingen

Elke Partij is verantwoordelijk voor operationele en tactische beslissingen en elke beslissing dient te stroken met de grondbeginselen en regels van het internationaal recht, alsmede met hun onderscheiden nationale wetten en procedures.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op het dagelijks functioneren van het Centrum is het recht van de Gastheerstaat van toepassing.

Artikel 15. Kosten

 • 1 De kosten die betrekking hebben op het budget van het Centrum, met uitzondering van de kosten van de verbindingsofficieren, worden gelijkelijk voldaan en gedragen door de Partijen bij dit Verdrag.

 • 2 Deelname aan operaties door een Partij geschiedt vrijwillig. Partijen die deelnemen aan een operatie dragen hun eigen kosten.

 • 3 Aanvullende financiering voor het functioneren en beheren van het Centrum kan worden gevraagd van bronnen binnen de Europese Unie of elders.

Artikel 16. Samenwerking met andere entiteiten

Onder strategische aanwijzingen van de Uitvoerende Raad kan het Centrum samenwerken met andere entiteiten die dezelfde doelstellingen nastreven wat betreft de bestrijding van de smokkel van verdovende middelen over zee en door de lucht.

Artikel 17. Evaluatie

Twee jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag wordt het functioneren van het Centrum geëvalueerd door een comité waarin één vertegenwoordiger van elke Partij zitting heeft.

HOOFDSTUK III. SLOTBEPALINGEN

Artikel 18. Internationale verplichtingen

Niets in dit Verdrag mag worden uitgelegd als onverenigbaar met bestaande internationale verplichtingen vervat in andere internationale overeenkomsten die de Partijen binden.

Artikel 19. Beslechting van geschillen

Geschillen die voortvloeien uit de uitlegging of toepassing van dit Verdrag worden in overleg of langs een andere door de Partijen overeen te komen wijze van beslechting geregeld.

Artikel 20. Depositaris

De Regering van de Portugese Republiek treedt op als depositaris van dit Verdrag.

Artikel 21. Inwerkingtreding

 • 1 Dit Verdrag staat open voor ondertekening door Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk Spanje, de Italiaanse Republiek, de Portugese Republiek, de Franse Republiek en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

 • 2 De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend stellen de depositaris er schriftelijk en langs diplomatieke weg van in kennis dat aan hun nationale constitutionele vereisten is voldaan en geven daarmee blijk van hun instemming door dit Verdrag te worden gebonden.

 • 3 Dit Verdrag treedt in werking zestig dagen na de datum waarop de derde kennisgeving, bedoeld in het tweede lid van dit artikel, is gedeponeerd.

 • 4 Voor de overige ondertekenende Staten treedt dit Verdrag in werking zestig dagen na de datum waarop de kennisgeving, bedoeld in het tweede lid van dit artikel, is gedeponeerd.

Artikel 22. Toetreding

 • 1 Na de inwerkingtreding staat dit Verdrag open voor toetreding door elke Staat die met eenparigheid van stemmen van de Partijen is uitgenodigd toe te treden.

 • 2 Dit Verdrag treedt voor de toetredende Staat in werking zestig dagen na de datum van de nederlegging van de desbetreffende akte van toetreding.

Artikel 23. Wijzigingen

 • 1 Dit Verdrag kan met onderlinge schriftelijke toestemming van alle Partijen worden gewijzigd.

 • 2 De wijzigingen treden in werking zestig dagen na de datum waarop alle Partijen er schriftelijk en langs diplomatieke weg kennis van hebben gegeven dat aan hun nationale vereisten is voldaan.

Artikel 24. Voorlopige toepassing

Elke Staat kan bij de ondertekening van het Verdrag verklaren de bepalingen van het Verdrag voorlopig toe te zullen passen in afwachting van de inwerkingtreding ervan voor die Staat.

Artikel 25. Beëindiging en opzegging

 • 1 Dit Verdrag kan te allen tijde in wederzijds overleg tussen de Partijen worden beëindigd waarbij zij overeenkomen op welke datum de bepalingen van het Verdrag ophouden van kracht te zijn.

 • 2 Zodra het Verdrag twee jaar van kracht is, kan elke Partij het langs diplomatieke weg opzeggen door middel van een kennisgeving, schriftelijk en langs diplomatieke weg, aan de depositaris. De opzegging wordt van kracht zes maanden nadat de depositaris de desbetreffende kennisgeving heeft ontvangen. De depositaris stelt de Partijen in kennis van dergelijke kennisgevingen.

 • 3 In het geval van opzegging door een Partij draagt die Partij haar aandeel in de kosten die ontstaan totdat de opzegging van kracht wordt.

 • 4 Dit Verdrag houdt op van kracht te zijn zodra het aantal Partijen lager wordt dan drie.

 • 5 Niettegenstaande beëindiging of opzegging blijven alle informatie en gegevens die uit hoofde van dit Verdrag zijn doorgegeven onverminderd beschermd overeenkomstig de in dit Verdrag vervatte bepalingen.

Artikel 26. Registratie

Dit Verdrag wordt na zijn inwerkingtreding door de depositaris aan het Secretariaat van de Verenigde Naties toegezonden ter registratie overeenkomstig artikel 102 van het Handvest van de Verenigde Naties.

GEDAAN te Lissabon op 30 september 2007 in de Nederlandse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Portugese en de Spaanse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Terug naar begin van de pagina