Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, New York, 08-12-2005

Geldend van 19-08-2010 t/m heden

Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel

Authentiek : EN

Optional Protocol to the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel

The States Parties to this Protocol,

Recalling the terms of the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, done at New York on 9 December 1994,

Deeply concerned over the continuing pattern of attacks against United Nations and associated personnel,

Recognizing that United Nations operations conducted for the purposes of delivering humanitarian, political or development assistance in peacebuilding and of delivering emergency humanitarian assistance which entail particular risks for United Nations and associated personnel require the extension of the scope of legal protection under the Convention to such personnel,

Convinced of the need to have in place an effective regime to ensure that the perpetrators of attacks against United Nations and associated personnel engaged in United Nations operations are brought to justice,

Have agreed as follows:

Article I. Relationship

This Protocol supplements the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, done at New York on 9 December 1994 (hereinafter referred to as ‘‘the Convention’’), and as between the Parties to this Protocol, the Convention and the Protocol shall be read and interpreted together as a single instrument.

Article II. Application of the Convention to United Nations operations

 • 1 The Parties to this Protocol shall, in addition to those operations as defined in article 1(c) of the Convention, apply the Convention in respect of all other United Nations operations established by a competent organ of the United Nations in accordance with the Charter of the United Nations and conducted under United Nations authority and control for the purposes of:

  • a. Delivering humanitarian, political or development assistance in peacebuilding, or

  • b. Delivering emergency humanitarian assistance.

 • 2 Paragraph 1 does not apply to any permanent United Nations office, such as headquarters of the Organization or its specialized agencies established under an agreement with the United Nations.

 • 3 A host State may make a declaration to the Secretary-General of the United Nations that it shall not apply the provisions of this Protocol with respect to an operation under article II (1) (b) which is conducted for the sole purpose of responding to a natural disaster. Such a declaration shall be made prior to the deployment of the operation.

Article III. Duty of a State Party with respect to Article 8 of the Convention

The duty of a State Party to this Protocol with respect to the application of article 8 of the Convention to United Nations operations defined in article II of this Protocol shall be without prejudice to its right to take action in the exercise of its national jurisdiction over any United Nations or associated personnel who violates the laws and regulations of that State, provided that such action is not in violation of any other international law obligation of the State Party.

Article IV. Signature

This Protocol shall be open for signature by all States at United Nations Headquarters for twelve months, from 16 January 2006 to 16 January 2007.

Article V. Consent to be bound

 • 1 This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

 • 2 This Protocol shall, after 16 January 2007, be open for accession by any non-signatory State. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

 • 3 Any State that is not a State Party to the Convention may ratify, accept, approve or accede to this Protocol if at the same time it ratifies, accepts, approves or accedes to the Convention in accordance with articles 25 and 26 thereof.

Article VI. Entry into force

 • 1 This Protocol shall enter into force thirty days after twenty-two instruments of ratification, acceptance, approval or accession have been deposited with the Secretary-General of the United Nations.

 • 2 For each State ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article VII. Denunciation

 • 1 A State Party may denounce this Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations.

 • 2 Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is received by the Secretary-General of the United Nations.

Article VIII. Authentic texts

The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States.

DONE at New York this eighth day of December two thousand and five.

Vertaling : NL

Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel

De Staten die Partij zijn bij dit Protocol,

In herinnering roepend de bepalingen van het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, gedaan te New York op 9 december 1994,

Ernstig bezorgd over de aanhoudende aanslagen gericht tegen VN-personeel en geassocieerd personeel,

Erkennende dat voor VN-operaties die worden uitgevoerd ten behoeve van het verlenen van humanitaire, politieke of op ontwikkeling gerichte hulp bij vredesopbouw en het verlenen van humanitaire noodhulp die bijzondere risico’s voor VN-personeel en geassocieerd personeel met zich meebrengen, uitbreiding van de reikwijdte van de juridische bescherming van dergelijk personeel uit hoofde van het Verdrag vereist is,

Overtuigd van de noodzaak te beschikken over een doeltreffend stelsel om te waarborgen dat de plegers van aanslagen tegen VN-personeel en geassocieerd personeel dat betrokken is bij VN-operaties, berecht worden,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I. Verhouding

Dit Protocol vult het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, gedaan te New York op 9 december 1994 (hierna te noemen „het Verdrag’’) aan, en het Verdrag en het Protocol worden door de Partijen bij dit Protocol gelezen en uitgelegd als een enkel instrument.

Artikel II. Toepassing van het Verdrag op VN-operaties

 • 1 De Partijen bij dit Protocol passen het Verdrag, in aanvulling op de operaties als omschreven in artikel 1, onderdeel c, van het Verdrag, toe op alle andere VN-operaties opgezet door een bevoegd orgaan van de Verenigde Naties in overeenstemming met het Handvest der Verenigde Naties en uitgevoerd onder VN-gezag en onder VN-toezicht met als doel:

  • a. het verlenen van humanitaire, politieke of op ontwikkeling gerichte hulp bij vredesopbouw, of

  • b. het verlenen van humanitaire noodhulp.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op permanente bureaus van de Verenigde Naties, zoals de hoofdzetel van de organisatie of haar gespecialiseerde organisaties die zijn opgericht krachtens een verdrag met de Verenigde Naties.

 • 3 Een gastheerstaat kan in een verklaring aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties te kennen geven dat hij de bepalingen van dit Protocol niet zal toepassen op een operatie krachtens artikel II, eerste lid, onderdeel b, die uitsluitend wordt uitgevoerd om een natuurramp het hoofd te bieden. Een dergelijke verklaring dient voorafgaand aan het begin van de operatie te worden afgelegd.

Artikel III. Plicht van een Staat die Partij is met betrekking tot artikel 8 van het Verdrag

De plicht van een Staat die Partij is bij dit Protocol met betrekking tot de toepassing van artikel 8 van het Verdrag op VN-operaties als omschreven in artikel II van dit Protocol, laat onverlet zijn recht maatregelen te nemen bij de uitoefening van zijn rechtsmacht over VN-personeel of geassocieerd personeel dat de wet- en regelgeving van die Staat schendt, mits dergelijke maatregelen niet in strijd zijn met enige andere verplichting uit hoofde van het internationaal recht van de Staat die Partij is.

Artikel IV. Ondertekening

Dit Protocol staat voor alle Staten gedurende 12 maanden, van 16 januari 2006 tot en met 16 januari 2007, open voor ondertekening op de zetel van de Verenigde Naties.

Artikel V. Instemming te worden gebonden

 • 1 Dit Protocol dient te worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd door de ondertekenende Staten. De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring dienen te worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

 • 2 Na 16 januari 2007 staat dit Protocol open voor toetreding door niet-ondertekenende Staten. De akten van toetreding worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

 • 3 Elke Staat die geen Partij is bij het Verdrag mag dit Protocol bekrachtigen, aanvaarden, goedkeuren of ertoe toetreden indien hij tegelijkertijd het Verdrag bekrachtigt, aanvaardt, goedkeurt of ertoe toetreedt in overeenstemming met de artikelen 25 en 26 daarvan.

Artikel VI. Inwerkingtreding

 • 1 Dit Protocol treedt in werking dertig dagen na de datum waarop tweeëntwintig akten van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding zijn nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

 • 2 Voor elke Staat die dit Protocol bekrachtigt, aanvaardt of goedkeurt, dan wel hiertoe toetreedt na de nederlegging van de tweeëntwintigste akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding, treedt het Protocol in werking op de dertigste dag na de datum van nederlegging door die Staat van zijn akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding.

Artikel VII. Opzegging

 • 1 Een Staat die Partij is bij dit Protocol kan dit Protocol opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

 • 2 De opzegging wordt van kracht één jaar na de datum waarop deze kennisgeving door de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties is ontvangen.

Artikel VIII. Authentieke teksten

Het origineel van dit Protocol, waarvan de Arabische, de Chinese, de Engelse, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst gelijkelijk authentiek zijn, wordt nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, die voor eensluidend gewaarmerkte afschriften daarvan zal toezenden aan alle Staten.

GEDAAN te New York, de achtste december tweeduizendvijf.

Terug naar begin van de pagina