Uitvoeringsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek [...] Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) verblijven, 's-Gravenhage, 09-06-2005

Geldend van 06-03-2008 t/m heden

Uitvoeringsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de overname van personen die zonder vergunning in de Republiek Albanië of de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) verblijven

Authentiek : NL

Uitvoeringsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanie inzake de overname van personen die zonder vergunning in de Republiek Albanië of de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) verblijven

De Republiek Albanië en het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden,

Hierna genoemd „de Partijen",

Op grond van artikel 19 van de Overeenkomst getekend op 14 april 2005 te Luxemburg tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven,

Hierna genoemd „de Overeenkomst",

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

Voor de toepassing van dit Uitvoeringsprotocol wordt verstaan onder:

 • diplomatieke vertegenwoordiging: de diplomatieke vertegen-woordiging van de aangezochte Partij op het grondgebied van de verzoekende Partij;

 • begeleider(s): de door de verzoekende Partij aangewezen persoon (of personen), belast met de begeleiding van de over te nemen of door te geleiden persoon.

Artikel 2

 • 1 Een verzoek om overname wordt per telefax of via elektronische weg en per post via de diplomatieke vertegenwoordiging ingediend bij de bevoegde autoriteit van de aangezochte Partij.

 • 2 Voor de indiening van het verzoek om overname wordt gebruik gemaakt van het formulier dat als Bijlage 1 aan deze Overeenkomst is gehecht.

 • 3 Indien is voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 6, lid (2), van de Overeenkomst, volstaat een schriftelijke mededeling door middel van het formulier dat als Bijlage 1 aan dit Uitvoeringsprotocol is gehecht.

 • 4 De verzoekende Partij wendt zich voor het verstrekken alsmede voor het verkrijgen van nadere inlichtingen met betrekking tot het ingediende verzoek om overname tot de diplomatieke vertegenwoordiging.

Artikel 3

 • 1 Het antwoord op een verzoek om overname wordt per telefax of via elektronische weg en per post via de diplomatieke vertegenwoordiging overgemaakt aan de bevoegde autoriteit van de verzoekende Partij.

 • 2 Voor de beantwoording van het verzoek wordt gebruik gemaakt van het in Bijlage 2 van dit Uitvoeringsprotocol bedoelde formulier.

Artikel 4

 • 1 Ingeval van een positief antwoord op het verzoek om of overname, worden de voor terugkeer noodzakelijke reisdocumenten overeenkomstig artikels 2, lid (2), 3, lid (3), 4, lid (2) en 5, lid (4), van de Overeenkomst, onverwijld op naam van de over te dragen persoon gesteld en door de diplomatieke vertegenwoordiging aan de bevoegde autoriteiten van de verzoekende Partij overhandigd.

 • 2 Op grond van artikel 2, lid (2), artikel 3, lid (3), artikel 4, lid (2) en artikel 5, lid (4), van de Overeenkomst, wordt de aangezochte Partij, indien de diplomatieke vertegenwoordiging het gevraagde reisdocument niet binnen 14 kalenderdagen na de datum van ontvangst van het verzoek daartoe kan verstrekken, geacht in te stemmen met het gebruik van een door de verzoekende Partij verstrekt reisdocument. De documenten die Partijen voor dit doel zullen gebruiken zijn als Bijlage 3 en 4 aan dit Uitvoeringsprotocol gehecht.

Artikel 5

 • 1 De bevoegde autoriteit van de verzoekende Partij stelt de bevoegde autoriteit van de aangezochte Partij, via de diplomatieke vertegenwoordiging, per telefax of via elektronische weg, minimaal drie werkdagen vóór de geplande overdracht in kennis van haar voornemen daartoe over te gaan. Daartoe wordt gebruik gemaakt van het formulier dat als Bijlage 1 aan dit Uitvoeringsprotocol is gehecht.

 • 2 Indien de verzoekende Partij in de onmogelijkheid verkeert de over te nemen persoon binnen de in artikel 10, lid (3), van de Overeenkomst genoemde termijn van drie maanden over te dragen stelt zij de bevoegde autoriteit van de aangezochte Partij, via de diplomatieke vertegenwoordiging, daarvan onverwijld in kennis. Zodra de effectieve overdracht van de betrokkene kan plaatsvinden, stelt de bevoegde autoriteit van de verzoekende Partij de aangezochte Partij daarvan in kennis, overeenkomstig de in lid 1 van dit artikel, bedoelde procedure en termijnen.

 • 3 Ook al wordt geen enkele wijze van vervoer uitgesloten, overeenkomstig artikel 11, lid (2), van de Overeenkomst, toch geschiedt de overdracht in beginsel door de lucht. Indien medische redenen vervoer over de weg of over zee rechtvaardigen, maken de bevoegde autoriteiten van de verzoekende Partij daarvan afzonderlijk melding op het in lid (1), van dit artikel, bedoelde formulier.

Artikel 6

 • 1 Een verzoek om doorgeleiding wordt minimaal vijf dagen voor de geplande doorgeleiding per telefax of via elektronische weg ingediend bij de bevoegde autoriteit van de aangezochte Partij. Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van het formulier dat als Bijlage 5 aan dit Uitvoeringsprotocol is gehecht.

 • 2 De bevoegde autoriteit van de aangezochte Partij bericht binnen de vijf dagen, per telefax of via elektronische weg, of zij instemt met de doorgeleiding en het hiervoor geplande tijdstip, de plaats waar de grens wordt overschreden, de wijze van vervoer en het gebruik van begeleiders. Daartoe wordt gebruik gemaakt van het in lid 1 van dit artikel, bedoelde formulier.

 • 3 Doorgeleiding geschiedt in beginsel door de lucht.

Artikel 7

 • 1 Indien de verzoekende Partij ondersteuning van de doorgeleiding door de autoriteiten van de aangezochte Partij noodzakelijk acht, richt zij een daartoe strekkend verzoek aan de bevoegde autoriteit van de aangezochte Partij. Bij gelegenheid van het antwoord op het verzoek om doorgeleiding bericht de aangezochte Partij of zij kan voorzien in de gevraagde ondersteuning. Partijen maken daartoe gebruik van het formulier dat als bijlage 5 aan dit Uitvoeringsprotocol is gehecht en treden zo nodig nader met elkaar in overleg.

 • 2 Indien de betrokkene wordt begeleid, geschieden de bewaking en het aan boord brengen onder het gezag van de aangezochte Partij en, voor zover mogelijk, met ondersteuning van deze Partij.

Artikel 8

 • 1 Bij de uitvoering van de doorgeleiding zijn de bevoegdheden van de begeleiders beperkt tot zelfverdediging. Daarnaast kunnen de begeleiders, bij afwezigheid van terzake bevoegde ambtenaren van de aangezochte Partij of ter ondersteuning van deze ambtenaren, in reactie op een onmiddellijke en ernstige dreiging op redelijke en evenredige wijze optreden om te voorkomen dat de betrokkene vlucht, zichzelf of derden letsel toebrengt dan wel schade aan goederen veroorzaakt.

De begeleiders moeten in alle omstandigheden het recht van de aangezochte Partij naleven.

 • 2 Begeleiders voeren hun taak ongewapend en in burgerkledij uit. Zij dienen te zijn voorzien van een document waaruit blijkt dat toestemming is verleend voor de overname of de doorgeleiding en dienen te allen tijde in staat te zijn hun identiteit en dienstopdracht aan te tonen.

 • 3 De autoriteiten van de aangezochte Partij verlenen de begeleiders bij de uitoefening van hun taken in het kader van de Overeenkomst dezelfde bescherming en bijstand als aan de eigen terzake bevoegde ambtenaren.

Artikel 9

De Partijen wisselen uiterlijk 30 dagen na de sluiting van dit Uitvoeringsprotocol een lijst van de voor de uitvoering van de Overeenkomst bevoegde autoriteiten uit. Iedere wijziging in deze lijst delen zij elkaar onverwijld mede.

Artikel 10

De Partijen delen elkaar uiterlijk 30 dagen na de sluiting van dit Uitvoeringsprotocol schriftelijk mede via welke grensovergangen personen krachtens de Overeenkomst daadwerkelijk worden overgedragen en toegelaten. Iedere wijziging hiervan delen zij elkaar onverwijld mede.

Artikel 11

Door de aangezochte Partij gemaakte kosten in verband met overname en doorgeleiding welke op grond van artikel 15, van de Overeenkomst ten laste van de verzoekende Partij komen, worden door de verzoekende Partij na overlegging van een factuur vergoed.

Artikel 13

 • 1 De Bijlagen 1 tot en met 5 vormen een integrerend onderdeel van het Uitvoeringsprotocol.

 • 2 Elke wijziging van de Bijlagen bij dit Uitvoeringsprotocol wordt schriftelijk overeengekomen tussen de Partijen en wordt van kracht op een door de Partijen te bepalen datum.

Artikel 14

Dit Uitvoeringsprotocol treedt in werking overeenkomstig artikel 19, lid (2) en 22, van de Overeenkomst en wordt gelijktijdig met de opzegging van de Overeenkomst opgezegd.

GEDAAN te Den Haag, op 9 juni 2005, in de Albanese, Franse, Nederlandse en Engelse taal, zijnde de teksten in elk van de talen gelijkelijk authentiek. In geval van verschillen in interpretatie is de Engelse tekst doorslaggevend.

Voor de Republiek Albanië,

K. ISLAMI

Voor het Koninkrijk België,

L. TEIRLINCK

Voor het Groothertogdom Luxemburg,

J. GRAFF

Voor het Koninkrijk der Nederlanden,

B. R. BOT

Bijlage 3

Bijlage 10000051303.png

Lid-staat / Etat Membre / Member State:

..............................................................................

Registratienummer / Numéro d'enregistrement / Registration number: ............

Doc. nummer / Doc. Numéro / Doc. Number: .........................................................

Geldig voor een eenmalige reis van / Valable pour un seul voyage de /

Valid for one journey from: ............................................................................................

Naam / Nom / Name: .....................................................................................................

Voornaam / Prénom / Given name: ......................................................................

Geboortedatum / Date de naissance / Date of birth: ...................................

Photo Photo / Foto

Lengte / Taille / Height: .................................................................................................

Bijzondere kenmerken / Signes particuliers / Distinguishing marks: ......

Nationaliteit / Nationalité / Nationality: ....................................................................

Adres in het land van oorsprong (indien bekend) / Adresse dans le pays d'origine (si connu) / Adress in home country (if known):

.....................................................................................................................................................

Zegel / stempel Sceau/CachetSeal/Stamp

Afgegeven door / Autorité de délivrance/ Issuing authority: Afgegeven te / Lieu de délivrance / Issued at: Datum van afgifte / Date de délivrance / Issued on: Handtekening / Signature / Signature:

Opmerkingen / Observations / Remarks:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Terug naar begin van de pagina