Overeenkomst ter uitvoering van artikel 6 van de Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling [...] EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingcentrum Maastricht, Brussel, 25-11-1986

Geldend van 19-02-1990 t/m heden

Overeenkomst ter uitvoering van artikel 6 van de Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtvervoer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingcentrum Maastricht

Authentiek : NL

Overeenkomst ter uitvoering van artikel 6 van de Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht

De Regering van de Bondsrepubliek Duitsland,

de Regering van het Koninkrijk België,

de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

de Regering van het Groothertogdom Luxemburg,

hierna genoemd de „Partijen”

Aangezien zij de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart „EUROCONTROL” (hierna genoemd „de Organisatie”) belast hebben met de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het en-route luchtverkeer binnen de grenzen en op de wijze zoals voorgeschreven in de Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het luchtverkeersleidingscentrum Maastricht (hierna genoemd „de Bijzondere Overeenkomst”) die op 25 november 1986 te Brussel is gesloten op basis van het gewijzigd Verdrag EUROCONTROL, artikel 2.2 en 12;

Overwegende dat de Organisatie voor de vervulling van de haar door de Partijen opgedragen taak gebruik maakt van de installaties van haar luchtverkeersleidingscentrum Maastricht en het personeel levert dat voor de exploitatie en het onderhoud van het Centrum noodzakelijk is;

Overwegende dat het Bestuurscomité van het Agentschap van de Organisatie op voorstel van de Directeur-Generaal van het Agentschap de in het luchtverkeersleidingscentrum Maastricht te nemen operationele en technische maatregelen vaststelt;

Gelet op hun verplichtingen zoals vervat in artikel 6 van de Bijzondere Overeenkomst, bestaande in het vaststellen van werkprocedures ten einde de in artikel 3 en 4 van de Bijzondere Overeenkomst omschreven doeleinden te verwezenlijken, d.w.z. door onderlinge coördinatie en overeenstemming in alle zaken betreffende de exploitatie van het luchtverkeersleidingscentrum Maastricht tot compatibiliteit van de door het luchtverkeersleidingscentrum Maastricht en de door de Partijen verleende luchtverkeersdiensten te komen;

Gelet op hun verplichting om tot overeenstemming te komen inzake de vaststelling van een verdeelsleutel voor de toerekening aan hun respectieve kostengrondslagen voor de en-route heffingen van de bedragen wegens afschrijving en rentelasten op de kapitaaluitgaven voor investeringen van de Organisatie in het luchtverkeersleidingscentrum Maastricht, alsmede voor de betaling van de bedrijfskosten voor dit Centrum;

zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

 • 1 Ter bevordering van de aan de Organisatie opgedragen taak en van de exploitatie van het luchtverkeersleidingscentrum Maastricht, wordt door de Partijen een coördinatiegroep voor Maastricht, hierna genoemd „de Groep”, ingesteld.

 • 2 De Groep heeft tot taak, een gemeenschappelijk standpunt van de Partijen ten aanzien van alle zaken in verband met de exploitatie van de luchtverkeersdiensten van het luchtverkeersleidingscentrum Maastricht in het luchtruim van de Partijen te bepalen, in het bijzonder met betrekking tot:

  • a. het operationele en technische concept;

  • b. de structuur en sectorindeling van het luchtruim;

  • c. de behoefte aan personeel;

  • d. de lopende taken;

  • e. de voor zover nodig ingevolge artikel 2, lid 2, van de Bijzondere Overeenkomst ter beschikking van de Organisatie te stellen installaties en diensten;

  • f. de begrotingsramingen;

  • g. de noodplannen.

 • 3 De Groep komt regelmatig bijeen op door de Partijen overeengekomen data. De vergaderingen van de Groep worden voorgezeten door een vertegenwoordiger van één der Partijen. Het voorzitterschap wisselt jaarlijks.

 • 4 De Directeur-Generaal van het Agentschap van de Organisatie wordt uitgenodigd, de vergaderingen van de Groep bij te wonen wanneer zijn aanwezigheid door de Partijen noodzakelijk wordt geacht met het oog op een vlot verloop van de coördinatie. Wanneer de Directeur-Generaal om overleg met de Partijen verzoekt, kan hij deelnemen aan een vergadering van de Groep die het overleg tot onderwerp heeft.

 • 5 De beslissingen van de Groep worden met eenparigheid van de Partijen genomen en zijn voor elk der Partijen verbindend.

Artikel 2

 • 1 De Partijen komen overeen, in hun jaarlijkse kostengrondslag voor de en-route heffingen een bedrag op te nemen dat overeenkomt met de jaarlijkse afschrijving en rentelasten op de kapitaaluitgaven wegens de in het luchtverkeersleidingscentrum Maastricht verrichte investeringen, en deze bedragen onderling om te slaan in evenredigheid met het luchtverkeersleidingspersoneel dat ingedeeld is bij de verkeersleidingssectoren voor het luchtruim van elk der Partijen, waarbij het luchtruim van het Koninkrijk België en van het Groothertogdom Luxemburg als geheel wordt beschouwd.

 • 2 De Partijen komen overeen, de bedrijfskosten met betrekking tot de beveiliging van het algemene luchtverkeer door het luchtverkeersleidingscentrum Maastricht om te slaan volgens dezelfde verdeelsleutel als in lid 1 is omschreven.

 • 3 De aandelen die voortvloeien uit de toepassing van de hierboven in lid 1 en 2 bedoelde verdeelsleutel, worden jaarlijks berekend op basis van de op 1 januari van het desbetreffende begrotingsjaar bestaande toestand en worden door de Partijen onderling overeengekomen in het kader van de werkzaamheden inzake de begrotingsramingen als bedoeld in artikel 1, lid 2.f, van deze Overeenkomst.

 • 4 De respectievelijk door het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg ingevolge bovenstaande leden 1 en 2 te dragen aandelen, die als een geheel worden beschouwd, worden door deze Staten verdeeld op basis van de in de Bijlage van deze Overeenkomst vermelde percentages.

Artikel 3

De in de Bijlage bij deze Overeenkomst vervatte bepalingen vormen een geheel met deze Overeenkomst. Zij kunnen evenwel met gemeenschappelijke instemming van het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg worden gewijzigd.

Artikel 4

 • 1 Deze Overeenkomst dient te worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd.

 • 2 De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden nedergelegd bij de Regering van het Koninkrijk België.

 • 3 Deze Overeenkomst treedt niet eerder dan terzelfder tijd als de Bijzondere overeenkomst in werking, na de nederlegging van de akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring door de Partij die het laatst hiertoe is overgegaan.

 • 4 De Regering van het Koninkrijk België stelt de Regeringen van de overige Partijen in kennis van elke nederlegging van een akte, alsmede van de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende Gevolmachtigden, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Brussel, op 25 november 1986, in de Duitse, Franse en Nederlandse taal, in een enkel exemplaar dat blijft berusten in het archief van de Regering van het Koninkrijk België, die een gewaarmerkt afschrift hiervan doet toekomen aan de Regering van de overige Partijen.

Bijlage Verdeling van het aandeel van het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg op basis van artikel 2 van deze Overeenkomst

Terug naar begin van de pagina