Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen [...] Spanje en de Portugese Republiek tot de Gemeenschap, Brussel, 23-07-1987

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 23-07-1987 t/m heden

Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije in verband met de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Gemeenschap

Authentiek : NL

Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije in verband met de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Gemeenschap

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Hare Majesteit de Koningin van Denemarken,

de President van de Bondsrepubliek Duitsland,

Zijne Majesteit de Koning van Spanje,

de President van de Franse Republiek,

de President van Ierland,

de President van de Italiaanse Republiek,

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg,

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

de President van de Portugese Republiek,

Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

waarvan de Staten overeenkomstsluitende partij zijn bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, en

de Raad van de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en

de President van de Republiek Turkije, anderzijds,

Gelet op de op 12 september 1963 te Ankara ondertekende overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, op het op 23 november 1970 te Brussel ondertekende Aanvullende Protocol, alsmede het op 30 juni 1973 te Ankara ondertekende Complementair Protocol, hierna „de overeenkomst" genoemd,

Overwegende dat het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek op 1 januari 1986 tot de Europese Gemeenschappen zijn toegetreden,

Hebben besloten in gemeenschappelijk overleg de aanpassingen en de overgangsmaatregelen vast te stellen die in verband met de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap in de overeenkomst moeten worden aangebracht en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden aangewezen:

Zijne Majesteit de Koning der Belgen:

Paul Noterdaeme,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

Hare Majesteit de Koningin van Denemarken:

Jakob Esper Larsen,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

de President van de Bondsrepubliek Duitsland:

Werner Ungerer,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

Zijne Majesteit de Koning van Spanje:

Carlos Westerdorp y Cabeza,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

de President van de Franse Republiek:

Francois Scheer,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

de President van Ierland:

John H. F. Campbell,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

de President van de Italiaanse Republiek:

Pietro Calamia,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg:

Joseph Weyland,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

P.C. Nieman,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

de President van de Portugese Republiek:

Leonardo Mathias,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland:

David H. A. Hannay KCMG,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

de Raad van de Europese Gemeenschappen:

Jakob Esper Larsen

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur,

Permanente Vertegenwoordiger van Denemarken,

Voorzitter van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers;

Jean Durieux,

Adviseur buiten dienst bij het Directoraat-Generaal voor Buitenlandse Betrekkingen van de Commissie van de Europese Gemeenschappen;

de President van de Republiek Turkije:

Pulat Tacar,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur,

Permanent Afgevaardigde bij de Europese Economische Gemeenschap, Hoofd van de Missie van de Republiek Turkije;

Die, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten,

Overeenstemming hebben bereikt omtrent hetgeen volgt:

Artikel 1

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek worden overeenkomstsluitende partij bij de overeenkomst en bij de verklaringen gehecht aan de Slotakte, ondertekend te Ankara op 12 september 1963, bij de op 23 november 1970 te Brussel ondertekende Slotakte en bij de op 30 juni 1973 te Ankara ondertekende Slotakte.

TITEL I. AANPASSINGEN

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De teksten van de overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen en protocollen die daarvan een integrerend bestanddeel vormen, alsmede van de aan de Slotakte gehechte verklaringen, opgesteld in de Spaanse en de Portugese taal, zijn onder dezelfde voorwaarden authentiek als de oorspronkelijke teksten. De Associatieraad keurt de Spaanse en Portugese versies goed.

 • 2 In artikel 29, lid 1, van de overeenkomst worden vóór „de Franse Republiek” de woorden „Koninkrijk Spanje”, en vóór „Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland” de woorden „Portugese Republiek” ingevoegd.

TITEL II. OVERGANGSMAATREGELEN

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

HOOFDSTUK I. Bepalingen van toepassing op het Koninkrijk Spanje

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Deel I. Algemene regeling

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Met ingang van de inwerkingtreding van dit protocol past het Koninkrijk Spanje op de produkten van oorsprong uit Turkije, de in bijlage I opgenomen produkten uitgezonderd, invoerrechten toe die gelijk zijn aan die welke het op dezelfde produkten uit de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985 toepast. Deze maatregel is van toepassing volgens de regels neergelegd in de leden 2 en 3 en in artikel 4.

 • 2 Het Koninkrijk Spanje schaft de invoerrechten op de produkten van oorsprong uit Turkije geleidelijk af volgens het onderstaande tijdschema:

  • - op 1 maart 1986 wordt elk recht verlaagd tot 90% van het basisrecht;

  • - op 1 januari 1987 wordt elk recht verlaagd tot 77,5% van het basisrecht;

  • - op 1 januari 1988 wordt elk recht verlaagd tot 62,5% van het basisrecht;

  • - op 1 januari 1989 wordt elk recht verlaagd tot 47,5% van het basisrecht;

  • - op 1 januari 1990 wordt elk recht verlaagd tot 35% van het basisrecht;

  • - op 1 januari 1991 wordt elk recht verlaagd tot 22,5% van het basisrecht;

  • - op 1 januari 1992 wordt elk recht verlaagd tot 10% van het basisrecht;

  • - de laatste verlaging van 10% vindt plaats op 1 januari 1993.

 • 3 Bij toepassing van de overeenkomstig lid 2 berekende rechten wordt afgerond op de eerste decimaal door schrapping van de tweede decimaal.

Artikel 4

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Voor ieder produkt is het basisrecht waarop de in artikel 3, lid 2, bedoelde achtereenvolgende verlagingen moeten worden toegepast, het op 1 januari 1985 door het Koninkrijk Spanje ten opzichte van de Gemeenschap werkelijk toegepaste recht.

 • 2 In afwijking van lid 1:

  • - is voor de in bijlage I bedoelde produkten het basisrecht het recht dat op 1 januari 1985 door het Koninkrijk Spanje ten opzichte van Turkije werd toegepast;

  • - zijn voor de onderstaande produkten de basisrechten die welke naast elk der produkten zijn aangegeven.

   Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief

   Omschrijving

   Basisrechten

   24.02

   Tabaksfabrikaten, tabaksextracten en

   tabakssausen:

   A. Sigaretten

   B. Sigaren en cigarillo's

   C. Rooktabak

   D. Pruimtabak en snuif

   E. Andere, tabak geagglomereerd tot vellen daaronder begrepen

   50 %

   55 %

   46,8 %

   26 %

   10,4 %

   27.09

   Ruwe aardolie en ruwe oliën uit bitumineuze mineralen

   Vrij

Artikel 5

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Indien het Koninkrijk Spanje invoerrechten op uit de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985 ingevoerde produkten schorst of sneller verlaagt dan volgens het vastgestelde tijdschema, schorst of verlaagt het met hetzelfde percentage de douanerechten van toepassing op dezelfde produkten van oorsprong uit Turkije, met uitzondering van die vermeld in bijlage I.

Artikel 6

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Het Koninkrijk Spanje past kwantitatieve invoerbeperkingen toe:

  • - tot en met 31 december 1988 op de in bijlage II bedoelde produkten van oorsprong uit Turkije;

  • - tot en met 31 december 1989 op de in bijlage III bedoelde produkten van oorsprong uit Turkije.

  Het Koninkrijk Spanje mag eveneens tot en met 31 december 1989 kwantitatieve invoerbeperkingen toepassen op de in bijlage IV vermelde produkten, van oorsprong uit Turkije, mits het soortgelijke maatregelen toepast ten opzichte van niet-preferentiële derde landen.

 • 2 De in lid 1 bedoelde beperkingen bestaan uit de toepassing van contingenten.

 • 3 De aanvankelijke contingenten zijn respectievelijk in de bijlage II, III en IV aangegeven.

  Het tempo van de geleidelijke verhoging van de in de bijlagen II en IV bedoelde contingenten en de contingenten nr. 1 tot en met nr. 5 en nr. 10 tot en met nr. 14 bedoeld in bijlage III beloopt 25% aan het begin van elk jaar voor de in Ecu uitgedrukte contingenten en 20% aan het begin van elk jaar voor de in volume uitgedrukte contingenten. De verhoging wordt aan elk contingent toegevoegd en de volgende verhoging wordt berekend op het aldus verkregen totaalcijfer.

  Voor de contingenten nr. 6 tot en met nr. 9 vermeld in bijlage III beloopt het jaarlijkse tempo van de geleidelijke verhoging:

  • - op 1 januari 1986 : 13 %,

  • - op 1 januari 1987 : 18 %,

  • - op 1 januari 1988 : 20 %,

  • - op 1 januari 1989 : 20 %.

 • 4 Wanneer wordt geconstateerd dat de invoer in Spanje van een van de in de bijlagen II, III en IV bedoelde produkten in de loop van twee opeenvolgende jaren lager is dan 90 % van het contingent, wordt de invoer van het produkt uit Turkije bij het begin van het jaar dat volgt op deze twee jaren vrijgemaakt, indien het betrokken produkt op dat moment ten opzichte van de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985 is vrijgemaakt.

  Indien het Koninkrijk Spanje de invoer van een van de in de bijlagen II en III bedoelde produkten uit de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985 vrijmaakt of een voor de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985 geldend contingent verhoogt met een groter percentage dan het in lid 3 bedoelde minimumpercentage, maakt het tevens de invoer van dit produkt uit Turkije vrij of verhoogt het het contingent naar verhouding.

 • 5 Het Koninkrijk Spanje past bij het beheer van de in lid 2 bedoelde contingenten dezelfde regels en administratieve handelwijzen toe als bij de invoer van produkten van oorsprong uit de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985.

Artikel 7

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Voor de onder Verordening (EEG) nr. 3033/80 vallende produkten van oorsprong uit Turkije:

 • - schaft het Koninkrijk Spanje, uitgaande van de in bijlage V vermelde basisrechten en volgens het in artikel 3, lid 2, aangegeven tijdschema, geleidelijk de douanerechten af die het vaste element van de belasting vormen;

 • - past het Koninkrijk Spanje, wat het variabele element van de belasting betreft, met ingang van de inwerkingtreding van dit protocol de preferentiële rechten toe die voortvloeien uit de overeenkomst.

Deel II. Produkten vermeld in bijlage II bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 8

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Voor de produkten bedoeld in bijlage II bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en van oorsprong uit Turkije, past het Koninkrijk Spanje, onder voorbehoud van de onderstaande bijzondere bepalingen, een recht toe waarbij het verschil tussen het basisrecht en het preferentiële recht volgens onderstaand ritme wordt verkleind:

  • - op 1 maart 1986 wordt het verschil verkleind tot 90,9 % van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1987 wordt het verschil verkleind tot 81,8 % van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1988 wordt het verschil verkleind tot 72,7 % van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1989 wordt het verschil verkleind tot 63,6 % van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1990 wordt het verschil verkleind tot 54,5 % van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1991 wordt het verschil verkleind tot 45,4 % van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1992 wordt het verschil verkleind tot 36,3 % van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1993 wordt het verschil verkleind tot 27,2 % van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1994 wordt het verschil verkleind tot 18,1% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1995 wordt het verschil verkleind tot 9,0% van het aanvankelijke verschil.

  Het Koninkrijk Spanje past de preferentiële rechten volledig toe vanaf 1 januari 1996.

 • 2 Het Koninkrijk Spanje stelt de toepassing van de preferentiële regeling in de sector olijfolie, oliehoudende zaden en vruchten en afgeleide produkten daarvan die vallen onder Verordening (EEG) nr. 136/66 uit tot 31 december 1990.

  Met ingang van 1 januari 1991 past het Koninkrijk Spanje ten opzichte van deze produkten een recht toe waarbij het verschil tussen het op 31 december 1990 werkelijk toegepaste recht en het preferentiële recht volgens onderstaand ritme wordt verkleind:

  • - op 1 januari 1991 wordt het verschil verkleind tot 83,3% van het aanvankelijke verschil;

  • - op 1 januari 1992 wordt het verschil verkleind tot 66,6% van het aanvankelijke verschil;

  • - op 1 januari 1993 wordt het verschil verkleind tot 49,9% van het aanvankelijke verschil;

  • - op 1 januari 1994 wordt het verschil verkleind tot 33,2% van het aanvankelijke verschil;

  • - op 1 januari 1995 wordt het verschil verkleind tot 16,5% van het aanvankelijke verschil.

  Het Koninkrijk Spanje past de preferentiële rechten volledig toe vanaf 1 januari 1996.

 • 3 Het Koninkrijk Spanje stelt de toepassing van de preferentiële regeling voor groenten en fruit die onder Verordening (EEG) nr. 1035/72 vallen uit tot 31 december 1989.

  Met ingang van 1 januari 1990 past het Koninkrijk Spanje ten opzichte van deze produkten een recht toe waarbij het verschil tussen het op 31 december 1989 werkelijk toegepaste recht en het preferentiële recht volgens onderstaand ritme wordt verkleind:

  • - op 1 januari 1990 wordt het verschil verkleind tot 85,7% van het aanvankelijke verschil;

  • - op 1 januari 1991 wordt het verschil verkleind tot 71,4% van het aanvankelijke verschil;

  • - op 1 januari 1992 wordt het verschil verkleind tot 57,1% van het aanvankelijke verschil;

  • - op 1 januari 1993 wordt het verschil verkleind tot 42,8% van het aanvankelijke verschil;

  • - op 1 januari 1994 wordt het verschil verkleind tot 28,5% van het aanvankelijke verschil;

  • - op 1 januari 1995 wordt het verschil verkleind tot 14,2% van het aanvankelijke verschil.

  Het Koninkrijk Spanje past de preferentiële rechten volledig toe vanaf 1 januari 1996.

 • 4 Voor visserijprodukten van de posten 03.01,03.02,03.03,05.15 A, 16.04, 16.05 en 23.01 B van het gemeenschappelijk douanetarief van oorsprong uit Turkije past het Koninkrijk Spanje een recht toe waarbij het verschil tussen het basisrecht en het preferentiële recht volgens onderstaand ritme wordt verkleind:

  • - op 1 maart 1986 wordt het verschil verkleind tot 87,5% van het aanvankelijke verschil;

  • - op 1 januari 1987 wordt het verschil verkleind tot 75,0% van het aanvankelijke verschil;

  • - op 1 januari 1988 wordt het verschil verkleind tot 62,5% van het aanvankelijke verschil;

  • - op 1 januari 1989 wordt het verschil verkleind tot 50,0% van het aanvankelijke verschil;

  • - op 1 januari 1990 wordt het verschil verkleind tot 37,5% van het aanvankelijke verschil;

  • - op 1 januari 1991 wordt het verschil verkleind tot 25,0% van het aanvankelijke verschil;

  • - op 1 januari 1992 wordt het verschil verkleind tot 12,5% van het aanvankelijke verschil.

  Het Koninkrijk Spanje past de preferentiële rechten volledig toe vanaf 1 januari 1993.

  Voor de bereidingen en conserven van sardines van post 16.04 D van het gemeenschappelijk douanetarief past het Koninkrijk Spanje evenwel vanaf 1 maart 1986 een recht toe waarbij het verschil tussen het basisrecht en het preferentiële recht volgens het in lid 1 aangegeven ritme wordt verkleind.

 • 5 Het in de leden 1 en 4 bedoelde basisrecht is het in artikel 4, lid 1, omschreven recht. Voor tamme konijnen van post 01.06 A van het gemeenschappelijk douanetarief is het basisrecht evenwel 6,5%.

Artikel 9

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Het Koninkrijk Spanje past met ingang van de inwerkingtreding van dit protocol op de in artikel 8, lid 1, bedoelde produkten de uit de overeenkomst vloeiende regeling met betrekking tot de non-tarifaire voordelen en meer in het bijzonder de heffingverlagingen toe.

Artikel 10

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Op de invoer in Spanje van produkten van oorsprong uit Turkije kunnen kwantitatieve beperkingen worden toegepast en wel:

  • a) op de in bijlage VI vermelde produkten tot en met 31 december 1989;

  • b) op de in bijlage VII vermelde produkten tot en met 31 december 1995;

  • c) op de produkten die overeenkomstig artikel 81 van de Toetredingsakte zijn onderworpen aan de aanvullende regeling van toepassing op de invoer in Spanje van herkomst uit de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985, andere dan die welke onder Verordening (EEG) nr. 1035/72 vallen, tot en met 31 december 1995.

 • 2 Tot en met 31 december 1990 kunnen kwantitatieve beperkingen worden toegepast op de invoer in Spanje van produkten van oorsprong uit Turkije, bedoeld:

  • - onder a), met uitzondering van sojabonen van post ex 12.01 B van het gemeenschappelijk douanetarief,

  • - onder b) met uitzondering van de produkten van de posten 15.17 B II en 23.04 B van het gemeenschappelijk douanetarief, van artikel 1, lid 2, van Verordening nr. 136/66/EEG.

 • 3 Tot en met 31 december 1992 kunnen bij de invoer van Spanje van de in bijlage VIII vermelde produkten van oorsprong uit Turkije, kwantitatieve beperkingen worden gehandhaafd.

Artikel 11

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Ten aanzien van de in artikel 8, lid 1, bedoelde produkten die op de datum van de inwerkingtreding van dit protocol niet onder een gemeenschappelijke marktordening vallen, zijn de bepalingen van de overeenkomst inzake de afschaffing van de heffingen van gelijke werking als douanerechten en de afschaffing van de kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking niet van toepassing op deze heffingen, beperkingen en maatregelen wanneer zij op het tijdstip van toetreding deel uitmaken van een nationale marktordening in Spanje.

  Deze bepaling geldt slechts tot het ogenblik waarop de gemeenschappelijke marktordening voor deze produkten wordt ingevoerd, maar uiterlijk tot en met 31 december 1995, en voor zover zulks strikt noodzakelijk is om de handhaving van de nationale marktordening te waarborgen.

 • 2 In afwijking van lid 1 kan het Koninkrijk Spanje, in de mate waarin zulks strikt noodzakelijk is om de handhaving van de nationale marktordening te waarborgen, kwantitatieve beperkingen blijven toepassen op de invoer van bananen van post 08.01 B van het gemeenschappelijk douanetarief van oorsprong uit Turkije, tot het ogenblik waarop een gemeenschappelijke marktordening voor dit produkt wordt ingevoerd.

Deel III. Canarische eilanden en Ceuta en Melilla

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 12

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Onverminderd de onderstaande bepalingen geldt voor het handelsverkeer van de Canarische eilanden en Ceuta en Melilla met Turkije dezelfde regeling als die welke in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Turkije wordt toegepast, op voorwaarde dat de Republiek Turkije de produkten van oorsprong uit de Canarische eilanden en Ceuta en Melilla op dezelfde wijze behandelt als die van oorsprong uit de Gemeenschap.

 • 2 De op de Canarische eilanden en in Ceuta en Melilla voor andere produkten dan die bedoeld in bijlage II bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap bestaande douanerechten, en de op de Canarische eilanden bestaande heffing die bekend staat als „arbitrio insular - tarifa general”, worden voor produkten van oorsprong uit Turkije geleidelijk afgeschaft, volgens hetzelfde ritme en onder dezelfde voorwaarden als voorgeschreven in de artikelen 3, 4 en 5.

 • 3 De op de Canarische eilanden en in Ceuta en Melilla voor de in bijlage II bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap bedoelde produkten van oorsprong uit Turkije bestaande douanerechten, worden geleidelijk aan de door de Gemeenschap op deze produkten toegepaste preferentiële rechten aangepast, met dien verstande dat deze gebieden op deze produkten een gunstiger regeling mogen toepassen dan die welke door de Gemeenschap wordt toegepast.

  In geen geval evenwel mogen het ritme en de voorwaarden van de afbraakmaatregelen de in de artikelen 3, 4 en 5 omschreven ritmes en voorwaarden overschrijden.

 • 4 De heffing van de Canarische eilanden die bekend staat als „arbitrio insular - tarifa especial”, wordt ten aanzien van produkten van oorsprong uit Turkije bij de inwerkingtreding van dit protocol afgeschaft.

  Deze heffing mag evenwel worden gehandhaafd bij de invoer van produkten vermeld in de lijst die voorkomt in bijlage IX, en wel ten belope van 90% van het naast elk van deze produkten in genoemde lijst vermelde recht en op voorwaarde dat dit verlaagde recht op eenvormige wijze wordt toegepast op alle invoer van de betrokken produkten van oorsprong uit Turkije. Genoemde heffing wordt op hetzelfde tijdstip afgeschaft als ten opzichte van de Gemeenschap. Deze heffing mag op geen enkel tijdstip hoger zijn dan het peil van het Spaanse douanetarief zoals aangepast met het oog op de geleidelijke invoering van het gemeenschappelijk douanetarief.

HOOFDSTUK II. Bepalingen van toepassing op de Portugese Republiek

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Deel I. Algemene regeling

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 13

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Met ingang van de inwerkingtreding van dit protocol schaft de Portugese Republiek de invoerrechten op produkten van oorsprong uit Turkije af.

 • 2 In afwijking van lid 1 schaft de Portugese Republiek de invoerrechten op de in bijlage X bedoelde produkten van oorsprong uit Turkije geleidelijk af volgens het onderstaande ritme:

  • - op 1 maart 1986 wordt elk invoerrecht verlaagd tot 90% van het basisrecht,

  • - op 1 januari 1987 wordt elk invoerrecht verlaagd tot 80% van het basisrecht,

  • - op 1 januari 1988 wordt elk invoerrecht verlaagd tot 65% van het basisrecht,

  • - op 1 januari 1989 wordt elk invoerrecht verlaagd tot 50% van het basisrecht,

  • - op 1 januari 1990 wordt elk invoerrecht verlaagd tot 40% van het basisrecht,

  • - op 1 januari 1991 wordt elk invoerrecht verlaagd tot 30% van het basisrecht,

  • - de twee laatste verlagingen van elk 15% vinden plaats op 1 januari 1992 en 1 januari 1993.

 • 3 Bij toepassing van de overeenkomstig lid 2 berekende rechten wordt afgerond op de eerste decimaal door schrapping van de tweede decimaal.

Artikel 14

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Voor ieder produkt is het basisrecht waarop de in artikel 13, lid 2, bedoelde achtereenvolgende verlagingen moeten worden toegepast, het op 1 januari 1985 door de Portugese Republiek ten opzichte van Turkije werkelijk toegepaste recht.

 • 2 In afwijking van lid 1 gaat de Portugese Republiek bij de afschaffing van de douanerechten op de in bijlage XI opgenomen produkten uit van de in die bijlage voor ieder produkt aangegeven basisrechten, op voorwaarde dat die rechter hoger zijn dan de door de Portugese Republiek op 1 januari 1985 ten opzichte van Turkije werkelijk toegepaste douanerechten.

Artikel 15

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Indien de Portugese Republiek douanerechten op uit de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985 ingevoerde produkten schorst of sneller verlaagt dan volgens het vastgestelde tijdschema, schorst of verlaagt zij met hetzelfde percentage eveneens de douanerechten op dezelfde produkten van oorsprong uit Turkije, met uitzondering van die vermeld in bijlage X, punt B.

Artikel 16

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De heffingen van gelijke werking als invoerrechten die door de Portugese Republiek op produkten van oorsprong uit Turkije worden toegepast, worden bij de inwerkingtreding van dit protocol afgeschaft.

 • 2 De volgende door de Portugese Republiek in haar handelsverkeer met Turkije toegepaste heffingen worden geleidelijk afgeschaft volgens het onderstaande ritme:

  • a) de heffing van 0,4% ad valorem,toegepast op:

   • - tijdelijk ingevoerde goederen,

   • - wederingevoerde goederen (met uitzondering van containers),

   • - goederen die worden ingevoerd onder het stelsel van actieve veredeling, gekenmerkt door de teruggave, na uitvoer van de verkregen produkten, van de rechten die zijn geheven bij de invoer van de verwerkte goederen („drawback”),

    wordt

   • - op 1 januari 1987 verlaagd tot 0,2%,

   • - op 1 januari 1988 afgeschaft;

  • b) de heffing van 0,9% ad valorem,die wordt toegepast op goederen die ten verbruik worden ingevoerd, wordt:

   • - op 1 januari 1989 verlaagd tot 0,6%,

   • - op 1 januari 1990 verlaagd tot 0,3%,

   • - op 1 januari 1991 afgeschaft.

Artikel 17

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De Portugese Republiek schaft bij de inwerkingtreding van dit protocol de douanerechten van fiscale aard of het fiscale element van de douanerechten die op die datum bestaan af met betrekking tot de invoer van produkten van oorsprong uit Turkije.

 • 2 Voor de in bijlage XII opgenomen produkten worden de douanerechten van fiscale aard of het fiscale element van de douanerechten die door de Portugese Republiek worden toegepast, afgeschaft volgens het ritme bedoeld in artikel 13, lid 2.

 • 3 Indien de Portugese Republiek gebruik maakt van de mogelijkheid waarover zij krachtens artikel 196, lid 3, van de Toetredingsakte beschikt om een douanerecht van fiscale aard of het fiscale element van een douanerecht te vervangen door een binnenlandse belasting, vertegenwoordigt het eventueel niet door de binnenlandse belasting gedekte element het basisrecht waarvan bij de afschaffing moet worden uitgegaan. Dit element wordt in het handelsverkeer met Turkije afgeschaft volgens het in artikel 13, lid 2, bedoelde ritme.

Artikel 18

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Portugese Republiek handhaaft tot en met 31 december 1987 kwantitatieve beperkingen bij invoer ten opzichte van Turkije voor automobielen die vallen onder de bijzondere regeling welke overeenkomstig Protocol nr. 18 van de Toetredingsakte tussen de Gemeenschap en de Portugese Republiek is overeengekomen.

Artikel 19

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Voor de onder Verordening (EEG) nr. 3033/80 vallende produkten voor oorsprong uit Turkije:

 • - schaft de Portugese Republiek, uitgaande van de in bijlage XIII vermelde basisrechten en volgens het in artikel 13, lid 2, aangegeven ritme, geleidelijk de douanerechten af die het vaste element van de belasting vormen;

 • - past de Portugese Republiek, wat het variabele element van de belasting betreft, de preferentiële rechten die uit de overeenkomst voortvloeien toe vanaf de datum waarop, tijdens het eerste jaar van de tweede etappe van de regels van de tweede etappe voor de basisprodukten waarvan het verkoopseizoen het laatst begint.

Deel II. Produkten vermeld in bijlage II bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 20

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Voor de produkten bedoeld in bijlage II bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en van oorsprong uit Turkije past de Portugese Republiek, onder voorbehoud van onderstaande bijzondere bepalingen, een recht toe waarbij het verschil tussen het basisrecht en het preferentiële recht volgens onderstaand ritme wordt verkleind:

  • - op 1 maart 1986 wordt het verschil verkleind tot 90,9 % van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1987 wordt het verschil verkleind tot 81,8 % van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1988 wordt het verschil verkleind tot 72,7 % van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1989 wordt het verschil verkleind tot 63,6 % van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1990 wordt het verschil verkleind tot 54,5 % van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1991 wordt het verschil verkleind tot 45,4 % van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1992 wordt het verschil verkleind tot 36,3 % van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1993 wordt het verschil verkleind tot 27,2 % van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1994 wordt het verschil verkleind tot 18,1% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1995 wordt het verschil verkleind tot 9,0% van het aanvankelijke verschil.

  De Portugese Republiek past de preferentiële rechten volledig toe vanaf 1 januari 1996.

 • 2 De Portugese Republiek stelt de toepassing van de preferentiële regeling in de sector olijfolie, oliehoudende zaden en vruchten en afgeleide produkten daarvan die vallen onder Verordening nr. 136/66/EEG uit tot 31 december 1990.

  De Portugese Republiek past met ingang van 1 januari 1991 voor deze produkten een recht toe waarbij het verschil tussen het op 31 december 1990 werkelijk toegepaste recht en het preferentiële recht volgens onderstaand ritme wordt verkleind:

  • - op 1 januari 1991 wordt het verschil verkleind tot 83,3% van het aanvankelijke verschil;

  • - op 1 januari 1992 wordt het verschil verkleind tot 66,6% van het aanvankelijke verschil;

  • - op 1 januari 1993 wordt het verschil verkleind tot 49,9% van het aanvankelijke verschil;

  • - op 1 januari 1994 wordt het verschil verkleind tot 33,2% van het aanvankelijke verschil;

  • - op 1 januari 1995 wordt het verschil verkleind tot 16,5% van het aanvankelijke verschil.

  De Portugese Republiek past de preferentiële rechten volledig toe vanaf 1 januari 1996.

 • 3 De Portugese Republiek stelt de toepassing van de preferentiële regeling uit tot het begin van de tweede etappe zoals omschreven in artikel 260 van de Toetredingsakte voor de produkten die onder de volgende verordeningen vallen:

  • - Verordening (EEG) nr. 804/68 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten,

  • - Verordening (EEG) nr. 805/68 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees,

  • - Verordening (EEG) nr. 1035/72 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit,

  • - Verordening (EEG) nr. 2727/75 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen,

  • - Verordening (EEG) nr. 2759/75 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees,

  • - Verordening (EEG) nr. 2771/75 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren,

  • - Verordening (EEG) nr. 2777/75 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee,

  • - Verordening (EEG) nr. 1418/76 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt,

  • - Verordening (EEG) nr. 822/87 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt.

   De Portugese Republiek past voor deze produkten met ingang van de tweede etappe een recht toe waarbij het verschil tussen het aan het einde van de eerste etappe werkelijk toegepaste recht en het preferentiële recht volgens onderstaand ritme wordt verkleind:

   • i) wanneer de tweede etappe vijf jaar duurt, wordt:

    • - op 1 januari 1991 het verschil verkleind tot 83,3% van het aanvankelijke verschil,

    • - op 1 januari 1992 het verschil verkleind tot 66,6% van het aanvankelijke verschil,

    • - op 1 januari 1993 het verschil verkleind tot 49,9% van het aanvankelijke verschil,

    • - op 1 januari 1994 het verschil verkleind tot 33,2% van het aanvankelijke verschil,

    • - op 1 januari 1995 het verschil verkleind tot 16,5% van het aanvankelijke verschil;

   • ii) wanneer de tweede etappe zeven jaar duurt, wordt:

    • - op 1 januari 1989 het verschil verkleind tot 87,5% van het aanvankelijke verschil,

    • - op 1 januari 1990 het verschil verkleind tot 75,0% van het aanvankelijke verschil,

    • - op 1 januari 1991 het verschil verkleind tot 62,5% van het aanvankelijke verschil,

    • - op 1 januari 1992 het verschil verkleind tot 50,0% van het aanvankelijke verschil,

    • - op 1 januari 1993 het verschil verkleind tot 37,5% van het aanvankelijke verschil,

    • - op 1 januari 1994 het verschil verkleind tot 25,0% van het aanvankelijke verschil,

    • - op 1 januari 1995 het verschil verkleind tot 12,5% van het aanvankelijke verschil;

   • iii) de Portugese Republiek past de preferentiële rechten volledig toe vanaf 1 januari 1996.

 • 4 Voor visserijprodukten van de posten 03.01,03.02,03.03,05.15 A, 16.04, 16.05 en 23.01 B van het gemeenschappelijk douanetarief van oorsprong uit Turkije past de Portugese Republiek een recht toe waarbij het verschil tussen het basisrecht en het preferentiële recht volgens onderstaand ritme wordt verkleind:

  • - op 1 maart 1986 wordt het verschil verkleind tot 87,5% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1987 wordt het verschil verkleind tot 75,0% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1988 wordt het verschil verkleind tot 62,5% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1989 wordt het verschil verkleind tot 50,0% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1990 wordt het verschil verkleind tot 37,5% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1991 wordt het verschil verkleind tot 25,0% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1992 wordt het verschil verkleind tot 12,5% van het aanvankelijke verschil.

  De Portugese Republiek past de preferentiële rechten volledig toe vanaf 1 januari 1993.

  Voor de bereidingen en conserven van sardines van post 16.04 D van het gemeenschappelijk douanetarief past de Portugese Republiek evenwel een recht toe waarbij het verschil tussen het basis recht en het preferentiële recht volgens het in lid 1 aangegeven ritme wordt verkleind.

 • 5 Het in de leden 1 en 4 bedoelde basisrecht is het in artikel 14, lid 1, omschreven recht.

Artikel 21

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Portugese Republiek stelt voor de in artikel 20, lid 3, bedoelde produkten de toepassing van de uit de overeenkomst voortvloeiende regeling met betrekking tot de non-tarifaire voordelen en meer in het bijzonder van de heffingverlagingen uit tot het begin van de tweede etappe zoals omschreven in artikel 260 van de Toetredingsakte.

Artikel 22

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Tot en met 31 december 1992 kunnen op de invoer in Portugal van de in bijlage XIV vermelde produkten van oorsprong uit Turkije kwantitatieve beperkingen worden toegepast.

 • 2 Tot en met 31 december 1995 kunnen op de invoer in Portugal van de in bijlage XV vermelde produkten van oorsprong uit Turkije kwantitatieve beperkingen worden toegepast.

 • 3 Tot en met 31 december 1990 kunnen op de invoer in Portugal van oliehoudende zaden en vruchten, meel daarvan waaruit de olie niet is afgescheiden, alsmede alle plantaardige oliën, met uitzondering van olijfolie, bestemd voor menselijke consumptie op de binnenlandse Portugese markt, van oorsprong uit Turkije, kwantitatieve beperkingen worden toegepast.

 • 4 Tot en met 31 december 1992 kunnen op de invoer in Portugal van de in bijlage XVI vermelde produkten van oorsprong uit Turkije kwantitatieve beperkingen worden toegepast.

Artikel 23

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Ten aanzien van de in artikel 20, lid 1, bedoelde produkten die op de datum van inwerkingtreding van dit protocol niet onder een gemeenschappelijke marktordening vallen, zijn de bepalingen van de overeenkomst inzake de afschaffing van de heffingen van gelijke werking als douanerechten en de afschaffing van de kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking niet van toepassing op deze heffingen, beperkingen en maatregelen, wanneer zij op het tijdstip van toetreding deel uitmaken van een nationale marktordening in Portugal.

Deze bepaling geldt slechts tot het ogenblik waarop de gemeenschappelijke marktordening voor deze produkten wordt ingevoerd, en uiterlijk tot en met 31 december 1995, en voor zover zulks strikt noodzakelijk is om de handhaving van de nationale marktordening te waarborgen.

TITEL III. ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 24

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Associatieraad brengt in de regels van oorsprong de wijzigingen aan die in verband met de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap nodig mochten blijken.

Artikel 25

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De bijlagen1bij dit protocol vormen een integrerend bestanddeel van dit protocol. Dit protocol vormt een integrerend bestanddeel van de overeenkomst.

Artikel 26

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit protocol wordt door de overeenkomstsluitende partijen goedgekeurd overeenkomstig hun eigen procedures. Het treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de kennisgeving van de voltooiing van deze procedures door de overeenkomstsluitende partijen.

Bij de inwerkingtreding van dit protocol zijn de verlagingen van rechten en de verhogingen van contingenten en alle andere maatregelen waarin dit protocol voorziet voor het jaar waarin deze iwerkingtreding plaatsvindt onmiddellijk van toepassing. Dit protocol heeft geen gevolgen ten aanzien van voor de datum van inwerkingtreding gelegen tijdvakken.

Artikel 27

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit protocol is opgesteld, in twee exemplaren, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Turkse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

GEDAAN te Brussel, de drieëntwintigste juli negentienhonderd zevenentachtig.

 1. [Red: De bijlagen zijn niet afgedrukt. Zij zullen te zijner tijd worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.]

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina