Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende [...] Nederlandse autosnelweg A 74 en de Duitse autosnelweg A 61, Bonn, 13-04-2005

Geldend van 01-10-2007 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aansluiting tussen de Nederlandse autosnelweg A 74 en de Duitse autosnelweg A 61

Authentiek : NL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aansluiting tussen de Nederlandse autosnelweg A 74 en de Duitse autosnelweg A 61

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Bondsrepubliek Duitsland

Geleid door de wens het wegverkeer tussen de beide Staten alsmede het doorgaand verkeer over hun grondgebieden te vereenvoudigen en het trans-Europese wegennet te completeren,

Verlangend de goede onderlinge betrekkingen als nabuurlanden te bevorderen,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Onderwerp van het Verdrag

 • 1 De autosnelweg A 61 op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland en de autosnelweg A 74 op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden worden op de gemeenschappelijke landsgrens in de omgeving van Venlo op elkaar aangesloten.

 • 2 De Verdragsluitende Staten voltooien de aansluiting in 2007 met inachtneming van hun nationale wettelijke procedure (planologische kernbeslissing, tracébesluit). De Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden realiseren vóór die tijd tevens de aansluitingswegen op Duits en Nederlands grondgebied.

Artikel 2. Tracering

 • 1 Het tracé verloopt op Nederlands grondgebied ten zuidwesten van Venlo (plateauvariant). De aansluiting tussen de Duitse autosnelweg A 61 en de Nederlandse autosnelweg A 74 geschiedt ter hoogte van kilometer 0,000/1,822. Bepalend voor de definitieve tracering en voor de bouw van de Duitse autosnelweg A 61 en de Nederlandse autosnelweg A 74 zijn de wettelijke procedures als gevolgd door de aan Duitse en Nederlandse zijde respectievelijk bevoegde autoriteiten.

 • 2 Een overzicht met het dwarsprofiel in het grensgebied maakt deel uit van dit Verdrag. De aanpassing van het normale dwarsprofiel in het grensgebied geschiedt aan Nederlandse zijde. Nadere bijzonderheden komen de aan Duitse en Nederlandse zijde respectievelijk bevoegde autoriteiten belast met de uitvoering van de bouwwerkzaamheden gezamenlijk overeen.

Artikel 3. Planning, uitvoering, exploitatie en onderhoud

Elke Verdragsluitende Staat voert de op zijn grondgebied noodzakelijke planningswerkzaamheden en de bouw op zijn grondgebied uit; een en ander geldt tevens voor exploitatie en onderhoud.

Artikel 4. Kosten en betalingen

 • 1 Tenzij dit Verdrag iets anders bepaalt, draagt elke Verdragsluitende Staat de kosten voor planning, bouw, exploitatie en onderhoud in verband met die voorzieningen die op zijn grondgebied ten behoeve van de aansluiting tussen de autosnelwegen worden getroffen.

 • 2 Ten behoeve van de aansluiting van de autosnelwegen dient de huidige A61 te worden omgelegd. Als vergoeding voor de extra kosten die hieruit voor de Bondsrepubliek Duitsland voortvloeien, betaalt het Koninkrijk der Nederlanden aan de Bondsrepubliek Duitsland een eenmalig vast bedrag van EUR 5.000.000,– (zegge: vijf miljoen euro)..

 • 3 Het vaste bedrag als bedoeld in het tweede lid, tweede zin, wordt in twee termijnen van elk EUR 2.500.000,– (zegge: tweeëneenhalf miljoen euro) voldaan. De eerste termijn is na aanvang van de bouw in de Bondsrepubliek Duitsland op 15 januari 2006 verschuldigd, de tweede termijn op de dag volgend op de openstelling van de aansluiting tussen de autosnelwegen voor het verkeer. Enig recht van retentie is uitgesloten. De Bondsrepubliek Duitsland stelt het Koninkrijk der Nederlanden tijdig in kennis van de aanvang van de bouw.

Artikel 5. Geschillenbeslechting

 • 1 Elk geschil over de uitlegging en toepassing van dit Verdrag wordt op verzoek van een van de Verdragsluitende Staten ter beslechting voorgelegd aan een scheidsgerecht.

 • 2 Het scheidsgerecht wordt per geval in het leven geroepen doordat iedere Verdragsluitende Staat een lid benoemt en beide leden tezamen overeenstemming bereiken over een onderdaan van een derde Staat als voorzitter die door de Regeringen van de Verdragsluitende Staten wordt benoemd. De leden dienen binnen twee maanden en de voorzitter dient binnen drie maanden benoemd te worden, nadat de ene Verdragsluitende Staat de andere heeft medegedeeld dat hij het geschil wenst voor te leggen aan een scheidsgerecht.

 • 3 Indien de in het tweede lid genoemde termijnen niet in acht worden genomen, kan bij gebrek aan een andere wijze van overeenstemming elke Verdragsluitende Staat de President van het Internationaal Gerechtshof te Den Haag verzoeken de nodige benoemingen te verrichten. Indien de President onderdaan van een van de Verdragsluitende Staten is of indien hij om andere redenen verhinderd is, verricht zijn vervanger de benoemingen. Indien ook de vervanger onderdaan van een van beide Verdragsluitende Staten is of eveneens verhinderd is, verricht diens vervanger de benoemingen.

 • 4 Het scheidsgerecht beslist met meerderheid van stemmen op grond van bestaande verdragen en het volkenrecht. Zijn beslissingen zijn bindend en dienen door de Verdragsluitende Staten geëerbiedigd te worden. Elke Verdragsluitende Staat draagt de kosten van de door hem benoemde scheidsman alsmede van zijn vertegenwoordiging in de procedure voor het scheidsgerecht; de kosten van de voorzitter alsmede de overige kosten worden door de Verdragsluitende Staten gelijkelijk gedragen. Voor het overige stelt het scheidsgerecht zijn eigen procedureregels vast.

Artikel 6. Geldigheidsduur, wijzigingen van het Verdrag

 • 1 Dit Verdrag wordt voor onbepaalde duur gesloten. Het kan slechts in onderling overleg tussen de Verdragsluitende Staten gewijzigd, aangevuld of buiten werking gesteld worden.

 • 2 Wijzigingen en aanvullingen van het overzicht overeenkomstig artikel 2, tweede lid, geschieden bij notawisseling.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1 Dit Verdrag dient bekrachtigd te worden; de akten van bekrachtiging worden zo spoedig mogelijk in Den Haag uitgewisseld.

 • 2 Dit Verdrag treedt op de eerste dag van de tweede maand na uitwisseling van de akten van bekrachtiging in werking.

GEDAAN te Bonn, de dertiende april 2005, in tweevoud, in de Nederlandse en Duitse taal, zijnde de twee teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

K. M. H. PEIJS

Voor de Bondsrepubliek Duitsland

DR. PETER AMMON

DR. MANFRED STOLPE

Terug naar begin van de pagina