Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende [...] regionale weg N 280 en de Duitse autosnelweg A 52, Bonn, 13-04-2005

Geldend van 01-10-2007 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aansluiting tussen de Nederlandse regionale weg N 280 en de Duitse autosnelweg A 52

Authentiek : NL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aansluiting tussen de Nederlandse regionale weg N 280 en de Duitse autosnelweg A 52

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Bondsrepubliek Duitsland

Geleid door de wens het wegverkeer tussen de beide Staten alsmede het doorgaand verkeer over hun grondgebieden te vereenvoudigen teneinde het trans-Europese wegennet te completeren,

Verlangend de goede onderlinge betrekkingen als nabuurlanden te bevorderen,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Onderwerp van het Verdrag

 • 1 De autosnelweg A 52 op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland en de regionale weg N 280 op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden worden op de gemeenschappelijke landsgrens in de omgeving van Niederkrüchten-Elmpt/Roermond op elkaar aangesloten.

 • 2 De Verdragsluitende Staten voltooien de aansluiting in 2007 met inachtneming van hun nationale wettelijke procedure (planologische kernbeslissing). De Verdragsluitende Staten realiseren vóór die tijd tevens de aansluitingswegen op hun onderscheiden grondgebieden.

Artikel 2. Tracering

 • 1 Het tracé verloopt op Duits grondgebied ten westen van Niederkrüchten-Elmpt en op Nederlands grondgebied ten oosten van Roermond. De aansluiting tussen de autosnelweg A 52 en de regionale weg N 280 geschiedt ter hoogte van kilometer 0,000/25,000. Bepalend voor de definitieve tracering en voor de bouw van de Duitse autosnelweg A 52 en de Nederlandse regionale weg N 280 zijn de wettelijke procedures als gevolgd door de aan Duitse en Nederlandse zijde respectievelijk bevoegde autoriteiten.

 • 2 Een overzicht met het normale dwarsprofiel maakt deel uit van dit Verdrag. De aanpassing van het normale dwarsprofiel in het grensgebied geschiedt aan Duitse zijde. Nadere bijzonderheden komen de aan Duitse en Nederlandse zijde respectievelijk bevoegde autoriteiten belast met de uitvoering van de bouwwerkzaamheden gezamenlijk overeen.

Artikel 3. Planning, uitvoering, exploitatie en onderhoud

Elke Verdragsluitende Staat voert de op zijn grondgebied noodzakelijke planningswerkzaamheden en de bouw op zijn grondgebied uit; een en ander geldt tevens voor exploitatie en onderhoud.

Artikel 4. Kosten

Elke Verdragsluitende Staat draagt de kosten voor planning, bouw, exploitatie en onderhoud in verband met die voorzieningen die op zijn grondgebied ten behoeve van de aansluiting tussen de wegen worden getroffen.

Artikel 5. Geschillenbeslechting

 • 1 Elk geschil over de uitlegging en toepassing van dit Verdrag wordt op verzoek van een van de Verdragsluitende Staten ter beslechting voorgelegd aan een scheidsgerecht.

 • 2 Het scheidsgerecht wordt per geval in het leven geroepen doordat iedere Verdragsluitende Staat een lid benoemt en beide leden tezamen overeenstemming bereiken over een onderdaan van een derde Staat als voorzitter die door de Regeringen van de Verdragsluitende Staten wordt benoemd. De leden dienen binnen twee maanden en de voorzitter dient binnen drie maanden benoemd te worden, nadat de ene Verdragsluitende Staat de andere heeft medegedeeld dat hij het geschil wenst voor te leggen aan een scheidsgerecht.

 • 3 Indien de in het tweede lid genoemde termijnen niet in acht worden genomen, kan bij gebrek aan een andere wijze van overeenstemming elke Verdragsluitende Staat de President van het Internationaal Gerechtshof te Den Haag verzoeken de nodige benoemingen te verrichten. Indien de President onderdaan van een van de Verdragsluitende Staten is of indien hij om andere redenen verhinderd is, verricht zijn vervanger de benoemingen. Indien ook de vervanger onderdaan van een van beide Verdragsluitende Staten is of eveneens verhinderd is, verricht diens vervanger de benoemingen.

 • 4 Het scheidsgerecht beslist met meerderheid van stemmen op grond van bestaande verdragen en het volkenrecht. Zijn beslissingen zijn bindend en dienen door de Verdragsluitende Staten geëerbiedigd te worden. Elke Verdragsluitende Staat draagt de kosten van de door hem benoemde scheidsman alsmede van zijn vertegenwoordiging in de procedure voor het scheidsgerecht; de kosten van de voorzitter alsmede de overige kosten worden door de Verdragsluitende Staten gelijkelijk gedragen. Voor het overige stelt het scheidsgerecht zijn eigen procedureregels vast.

Artikel 6. Geldigheidsduur, wijzigingen van het Verdrag

 • 1 Dit Verdrag wordt voor onbepaalde duur gesloten. Het kan slechts in onderling overleg tussen de Verdragsluitende Staten gewijzigd, aangevuld of buiten werking gesteld worden.

 • 2 Wijzigingen en aanvullingen van het overzicht overeenkomstig artikel 2, tweede lid, geschieden bij notawisseling.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1 Dit Verdrag dient bekrachtigd te worden; de akten van bekrachtiging worden zo spoedig mogelijk in Den Haag uitgewisseld.

 • 2 Dit Verdrag treedt op de eerste dag van de tweede maand na uitwisseling van de akten van bekrachtiging in werking.

GEDAAN te Bonn, de 13e april 2005, in tweevoud, in de Nederlandse en Duitse taal, zijnde de twee teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

K. M. H. PEIJS

Voor de Bondsrepubliek Duitsland

DR. PETER AMMON

DR. MANFRED STOLPE

Terug naar begin van de pagina