Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen [...] Roemenië tot de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst, Brussel, 17-04-2007

[Regeling wordt (deels) voorlopig toegepast per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst

Authentiek : NL

Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst

[Wordt voorlopig toegepast per 01-01-2007]

Het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

Ierland,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

de Republiek Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

hierna „de lidstaten’’ genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie, en

de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

hierna „de Gemeenschappen’’ genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie, enerzijds,

en de Republiek Moldavië anderzijds,

Voor de toepassing van dit protocol hierna „de Partijen’’ genoemd,

Gelet op de bepalingen van het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, dat op 25 april 2005 te Luxemburg werd ondertekend en op 1 januari 2007 in werking zal treden,

Gezien de nieuwe situatie in de betrekkingen tussen de Republiek Moldavië en de Europese Unie die voortvloeit uit de toetreding tot de EU van twee nieuwe lidstaten, die leidt tot kansen en uitdagingen voor de samenwerking tussen de Republiek Moldavië en de Europese Unie,

Rekening houdend met de wens van de Partijen de doelstellingen en beginselen van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst te verwezenlijken en ten uitvoer te leggen,

Besluiten:

Artikel 1

[Wordt voorlopig toegepast per 01-01-2007]

De Republiek Bulgarije en Roemenië zijn partij bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, die op 28 november 1994 te Brussel werd ondertekend en op 1 juli 1998 in werking trad (hierna „de Overeenkomst’’ genoemd) en hechten hun goedkeuring aan en nemen respectievelijk nota van, op dezelfde wijze als de andere lidstaten van de Gemeenschap, de teksten van de Overeenkomst en de aan de op dezelfde datum ondertekende slotakte gehechte gemeenschappelijke verklaringen, verklaringen en briefwisselingen, het protocol bij de Overeenkomst van 10 april 1997, dat op 12 oktober 2000 in werking trad, en het protocol bij de Overeenkomst van 29 april 2004.

Artikel 2

[Wordt voorlopig toegepast per 01-01-2007]

Dit protocol maakt een integrerend deel uit van de Overeenkomst.

Artikel 3

[Wordt voorlopig toegepast per 01-01-2007]

  • 1 Dit protocol wordt door de Gemeenschappen, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door de Republiek Moldavië volgens hun eigen procedures goedgekeurd.

  • 2 De Partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de in lid 1 bedoelde procedures. De akten van goedkeuring worden neergelegd bij het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 4

[Wordt voorlopig toegepast per 01-01-2007]

  • 1 Dit protocol treedt in werking op dezelfde dag als het Toetredingsverdrag, mits alle akten van goedkeuring van dit protocol voor die datum zijn neergelegd.

  • 2 Indien niet alle akten van goedkeuring van dit protocol voor die datum zijn neergelegd, treedt dit protocol in werking op de eerste dag van de eerste maand na de datum van nederlegging van de laatste akte van goedkeuring.

  • 3 Indien niet alle akten van goedkeuring van dit protocol voor 1 januari 2007 zijn neergelegd, is dit protocol voorlopig van toepassing met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 5

[Wordt voorlopig toegepast per 01-01-2007]

  • 1 De teksten van de Overeenkomst, de slotakte, en alle daaraan gehechte documenten, evenals de protocollen bij de Overeenkomsten van 10 april 1997 en 29 april 2004, zijn opgesteld in de Bulgaarse en de Roemeense taal.

  • 2 Zij worden aan dit protocol gehecht en zijn evenzeer authentiek als de teksten in de andere talen waarin de Overeenkomst, de slotakte en de daaraan gehechte documenten, evenals de protocollen bij de Overeenkomsten van 10 april 1997 en 29 april 2004, zijn opgesteld.

Artikel 6

[Wordt voorlopig toegepast per 01-01-2007]

Dit protocol is opgesteld in tweevoud in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Moldavische taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Terug naar begin van de pagina