Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] en winsten verkregen uit het internationale luchtvervoer, Muscat, 06-02-1991

Geldend van 25-12-1996 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Sultanaat Oman tot het vermijden van dubbele belasting van voordelen en winsten verkregen uit het internationale luchtvervoer

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Sultanaat Oman tot het vermijden van dubbele belasting van voordelen en winsten verkregen uit het internationale luchtvervoer

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van het Sultanaat Oman,

De wens koesterende een overeenkomst te sluiten tot het vermijden van dubbele belasting van voordelen en winsten verkregen uit het internationale luchtvervoer,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

 • 1) De belastingen die het onderwerp van deze Overeenkomst uitmaken zijn:

  • (a) voor het Koninkrijk der Nederlanden:

   • -

    de vennootschapsbelasting;

   • -

    de inkomstenbelasting;

   • -

    de loonbelasting

   hierna te noemen: ,,Nederlandse belasting”;

  • (b) voor het Sultanaat Oman: de inkomstenbelasting van lichamen geheven volgens de Company Income Tax Law 1981, hierna te noemen: „Omanitische belasting”.

 • 2) Deze Overeenkomst is ook van toepassing op alle gelijke of gelijksoortige belastingen die door elk van de Overeenkomstsluitende Staten na de datum van ondertekening van deze Overeenkomst naast, of in de plaats van de belastingen genoemd in het eerste lid van dit artikel, worden geheven. Elke Overeenkomstsluitende Staat stelt de andere Overeenkomstsluitende Staat onmiddellijk op de hoogte van de in dit lid bedoelde wijzigingen in de belastingen.

Artikel 2

 • 1) In deze Overeenkomst, tenzij de context anders vereist:

  • (a) betekenen de uitdrukkingen „een Overeenkomstsluitende Staat” en „de andere Overeenkomstsluitende Staat” het Koninkrijk der Nederlanden of het Sultanaat Oman, al naar de context vereist; de uitdrukking „Overeenkomstsluitende Staten” betekent het Koninkrijk der Nederlanden en het Sultanaat Oman;

  • (b) is voor het Koninkrijk der Nederlanden deze Overeenkomst alleen van toepassing op het deel van het Koninkrijk dat in Europa is gelegen;

  • (c) betekent de uitdrukking „belasting” Nederlandse belasting of Omanitische belasting, al naar de context vereist;

  • (d) omvat de uitdrukking „persoon” een natuurlijke persoon, een lichaam en elke andere vereniging van personen;

  • (e) betekent de uitdrukking „inwoner van een Overeenkomstsluitende Staat” iedere persoon die, ingevolge de wetgeving van die Staat, aldaar aan belasting is onderworpen op grond van zijn woonplaats, verblijf, plaats van werkelijke leiding of enige andere soortgelijke omstandigheid;

  • (f) betekent de uitdrukking „onderneming van een Overeenkomstsluitende Staat” een onderneming gedreven door een inwoner van die Overeenkomstsluitende Staat; deze uitdrukking omvat Gulf Air, mits zij een aangewezen luchtvaartonderneming blijft overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst inzake luchtdiensten tussen de Overeenkomstsluitende Staten, ondertekend te Muscate op 23 november 1982;

  • (g) betekent de uitdrukking „exploitatie van luchtvaartuigen” vervoer door de lucht van personen, bagage, goederen, post of dieren door een onderneming van een Overeenkomstsluitende Staat, met inbegrip van de verkoop van plaatsbewijzen of soortgelijke bescheiden voor dat vervoer;

  • (h) betekent de uitdrukking „internationaal verkeer” alle vervoer met een luchtvaartuig, geëxploiteerd door een onderneming van een Overeenkomstsluitende Staat, behalve wanneer het luchtvaartuig uitsluitend wordt geëxploiteerd tussen plaatsen die in de andere Overeenkomstsluitende Staat zijn gelegen.

 • 2) Bij de toepassing van de bepalingen van deze Overeenkomst door een Overeenkomstsluitende Staat heeft, tenzij de context anders vereist, elke daarin niet anders omschreven uitdrukking de betekenis welke die uitdrukking heeft volgens de wetgeving van die Overeenkomstsluitende Staat met betrekking tot de belastingen die het onderwerp van deze Overeenkomst uitmaken.

Artikel 3

 • 1) Voordelen en winsten verkregen uit de exploitatie van luchtvaartuigen in internationaal verkeer door een onderneming van een Overeenkomstsluitende Staat zijn vrijgesteld van belasting in de andere Overeenkomstsluitende Staat.

 • 2) Winsten verkregen uit de vervreemding van luchtvaartuigen die in internationaal verkeer worden geëxploiteerd door een onderneming van een Overeenkomstsluitende Staat en van roerende zaken die worden gebruikt bij de exploitatie van deze luchtvaartuigen zijn vrijgesteld van belasting in de andere Overeenkomstsluitende Staat.

 • 3) Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is ook van toepassing op het aandeel in de voordelen en winsten uit de exploitatie van luchtvaartuigen in internationaal verkeer verkregen door een onderneming van een Overeenkomstsluitende Staat uit hoofde van een deelneming in een „pool”, een gemeenschappelijke onderneming of een internationaal opererend agentschap.

 • 4) Voor de toepassing van dit artikel omvatten voordelen en winsten, verkregen door een onderneming van een Overeenkomstsluitende Staat uit de exploitatie van luchtvaartuigen in internationaal verkeer, voordelen verkregen door die onderneming uit werkzaamheden die rechtstreeks samenhangen met en voortvloeien uit de exploitatie van luchtvaartuigen, in het bijzonder:

  • (a) voordelen uit de verhuur of lease van luchtvaartuigen;

  • (b) interest op kapitaal dat rechtstreeks samenhangt met de exploitatie van luchtvaartuigen in internationaal verkeer.

 • 5) Een werknemer van een onderneming van een Overeenkomst sluitende Staat die in de andere Overeenkomstsluitende Staat technische ervaring dan wel beroeps- of bedrijfservaring verwerft met betrekking tot de exploitatie van luchtvaartuigen in internationaal verkeer is gedurende een tijdvak van drie jaar in de andere Overeenkomstsluitende Staat vrijgesteld van belasting met betrekking tot zijn van de bovenbedoelde onderneming hiervoor ontvangen beloning.

Artikel 4

Indien een onderneming van het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de voordelen en winsten zoals bedoeld in artikel 3 in een van de andere Staten waarvan Gulf Air de nationale luchtvaartmaatschappij is, wordt onderworpen aan een in artikel 1 bedoelde soort van belasting, gaan de Overeenkomstsluitende Staten onverwijld onderhandelingen aan ten einde de vrijstellingen waarin door artikel 3 van deze Overeenkomst wordt voorzien/dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 5

Elke Overeenkomstsluitende Staat stelt de andere langs diplomatieke weg in kennis van de voltooiing van de voor de inwerkingtreding van deze Overeenkomst vereiste wettelijke procedures. De Overeenkomst treedt in werking op de dertigste dag na de laatste van deze kennisgevingen en vindt daarna toepassing met betrekking tot voordelen en winsten die opkomen op of na 1 januari 1976.

Artikel 6

Voor wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft kan de Overeenkomst worden uitgebreid tot Aruba en/of de Nederlandse Antillen, voor welke uitbreiding een overeenkomst is vereist die tot stand is gebracht door middel van onderhandelingen tussen de Regeringen van het Sultanaat Oman en van Aruba of de Nederlandse Antillen.

Artikel 7

Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4 blijft deze Overeenkomst voor onbepaalde tijd van kracht, maar elk van de Overeenkomstsluitende Staten kan haar beëindigen door ten minste zes maanden voor het einde van enig kalenderjaar na het vijfde jaar dat volgt op dat van de inwerkingtreding langs diplomatieke weg een kennisgeving van beëindiging te zenden. In dat geval houdt deze Overeenkomst op van toepassing te zijn vanaf de eerste dag van januari van het eerste kalenderjaar dat volgt op dat waarin de kennisgeving is gedaan.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Muscate, de 6de februari 1991, in twee oorspronkelijke exemplaren elk in de Nederlandse, de Engelse en de Arabische taal, zijnde de drie teksten gelijkelijk authentiek. Ingeval de Nederlandse en de Arabische tekst verschillend worden uitgelegd, is de Engelse tekst beslissend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) J. TH. VAN LEEUWEN

Mr. J. Th. van Leeuwen,

Hr. Ms. Buitengewoon en

Gevolmachtigd Ambassadeur

Voor de Regering van het Sultanaat Oman

(w.g.) QAIS BIN ABDUL MUNIM AL-ZAWAWI

Qais bin Abdul Munim Al-Zawawi,

Plv. Eerste Minister voor Financiële

en Economische Zaken

Terug naar begin van de pagina