Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili inzake economische en technologische samenwerking, Santiago de Chile, 31-10-1990

Geldend van 01-11-1993 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili inzake economische en technologische samenwerking

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili inzake economische en technologische samenwerking

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van Chili,

hierna te noemen de Overeenkomstsluitende Partijen,

Geleid door de wens de vriendschappelijke betrekkingen tussen hun beide volken verder te versterken en de ontwikkeling van economische en technologische samenwerking tussen hun beide landen te bevorderen op basis van gelijkheid en wederzijds voordeel,

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1

 • 1 De Overeenkomstsluitende Partijen doen al het mogelijke, binnen het kader van hun wetten en voorschriften en rekening houdend met hun internationale verplichtingen, om de economische en technologische samenwerking tussen beide landen te ontwikkelen en te versterken op basis van wederzijds voordeel.

 • 2 De Overeenkomstsluitende Partijen stimuleren en bevorderen in het bijzonder de duurzame economische en technologische samenwerking tussen:

  • a. onderdanen van de onderscheiden Staten;

  • b. onderdanen van de ene Staat en de andere Staat of de samenstellende delen of instanties daarvan.

Artikel 2

De Overeenkomstsluitende Partijen zijn van mening dat de samenwerking onder meer betrekking kan hebben op industrie, bosbouw en papierindustrie, mijnbouw, energie, landontginning en waterhuishouding, landbouw, industrie voor de verwerking van agrarische produkten, visserij, regionale ontwikkeling en plattelandsontwikkeling, diensten en voorzieningen voor de gezondheidszorg, huisvesting, bescherming van het milieu en rationeel gebruik van natuurlijke rijkdommen, infrastructuur, vervoersinfrastructuur, verbindingen, distributie en afzet van goederen, constructiewerkzaamheden en andere diensten.

Zij stellen elkaar op de hoogte van de specifieke sectoren waarin zij samenwerking wenselijk achten.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde technologische samenwerking omvat de toegepaste wetenschappen en kan, met inachtneming van de wetten en voorschriften van elk der Overeenkomstsluitende Partijen, ten uitvoer worden gelegd door middel van projecten en ondernemingen waarin de economische samenwerking tussen hun onderscheiden onderdanen een aanvang neemt of wordt uitgebreid. Deze samenwerking kan ondermeer omvatten:

 • a. de vergemakkelijking van rechtstreekse contacten, de uitwisseling van informatie en de uitwerking van programma's;

 • b. het gezamenlijk uitvoeren van projecten van wetenschappelijk onderzoek;

 • c. de uitwisseling van gespecialiseerde delegaties, personeel voor wetenschappelijk onderzoek en deskundigen voor bezoeken en studiereizen;

 • d. de ontwikkeling van opleidingstechnieken en -systemen en de opleiding van technisch personeel;

 • e. het verschaffen van kennis op het gebied van beheer en techniek;

 • f. het organiseren van symposia en bijeenkomsten over onderwerpen van wederzijds belang.

Artikel 4

Elke Overeenkomstsluitende Partij verbindt zich ertoe ten aanzien van de andere Overeenkomstsluitende Partij, in de mate waarin de wetgeving van de eerstgenoemde Partij zulks toestaat, het houden van economische en commerciële tentoonstellingen en manifestaties op haar grondgebied door de andere Overeenkomstsluitende Partij of door haar onderdanen te vergemakkelijken.

Artikel 5

De Overeenkomstsluitende Partijen komen overeen een Gemengde Commissie voor economische en technologische samenwerking in te stellen.

De Commissie bestaat uit vertegenwoordigers die door de onderscheiden Regeringen in verband met bijeenkomsten van de Commissie worden benoemd. Aan deskundigen en adviseurs uit zowel de particuliere sector als de overheidssector kan op verzoek van een van de Partijen worden gevraagd de bijeenkomsten van de Commissie bij te wonen.

De Commissie:

 • a. bespreekt alle aangelegenheden die verband houden met de tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst, en doet aanbevelingen dienaangaande;

 • b. onderzoekt en omschrijft de sectoren waarin naar haar oordeel de samenwerking tussen de beide landen kan worden verruimd en doet aanbevelingen dienaangaande.

De Regering(en) van de Nederlandse Antillen en/of Aruba kunnen voorstellen afzonderlijk overleg te plegen met de autoriteiten van de Republiek Chili omtrent aangelegenheden betreffende de economische en technologische samenwerking tussen de Nederlandse Antillen of Aruba en de Republiek Chili. In geval van zulk overleg wordt een speciale Gemengde Commissie bijeengeroepen.

De Commissie kan gespecialiseerde werkgroepen instellen ter behandeling van de samenwerking in bepaalde sectoren. De werkgroepen brengen verslag uit aan de Gemengde Commissie.

De Commissie komt bijeen op verzoek van een der Overeenkomstsluitende Partijen.

Artikel 6

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is deze Overeenkomst van toepassing op het deel van het Koninkrijk in Europa, de Nederlandse Antillen en Aruba.

Artikel 7

 • 1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum waarop de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar schriftelijk ervan in kennis hebben gesteld dat aan de in hun onderscheiden landen daarvoor constitutioneel vereiste procedures is voldaan en blijft van kracht voor een tijdvak van vijftien jaar.

 • 2 Tenzij door één van beide Overeenkomstsluitende Partijen ten minste zes maanden voor de datum waarop haar geldigheid vervalt, schriftelijk kennisgeving van opzegging wordt gedaan, wordt deze Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een tijdvak van tien jaar, waarbij iedere Overeenkomstsluitende Partij zich het recht voorbehoudt de Overeenkomst te beëindigen, nadat zij ten minste zes maanden voor het verstrijken van de lopende termijn van geldigheid schriftelijk van dit voornemen kennis heeft gegeven.

 • 3 Het verstrijken van de termijn van geldigheid van deze Overeenkomst is niet van invloed op reeds in uitvoering zijnde samenwerkingsprojecten, die alle verder worden ontwikkeld overeenkomstig de overeengekomen bepalingen, totdat zij geheel zijn voltooid.

 • 4 Met inachtneming van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde termijn is de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden gerechtigd om de toepassing van deze Overeenkomst voor elk deel van het Koninkrijk afzonderlijk te beëindigen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende vertegenwoordigers, daartoe naar behoren gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN in twee exemplaren, te Santiago, op 31 oktober 1990 in de Nederlandse, Spaanse en Engelse taal, alle teksten zijnde gelijkelijk authentiek.

In geval van verschil in uitleg, is de Engelse tekst doorslaggevend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) YVONNE VAN ROOY

(w.g.) R. FRUIN

Voor de Regering van de Republiek Chili,

(w.g.) ENRIQUE SILVA CIMMA

Terug naar begin van de pagina