Tweede Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke [...] van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, Brussel, 21-02-2007

Geldend van 01-03-2008 t/m heden

Tweede Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Tweede Aanvullend Protocol

bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie

Het Koninkrijk België,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

Ierland,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

de Republiek Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

hierna „lidstaten van de Europese Gemeenschap’’ genoemd,

de Europese Gemeenschap,

hierna „de gemeenschap’’ genoemd,

de Verenigde Mexicaanse Staten,

hierna „Mexico’’ genoemd,

En

de Republiek Bulgarije,

Roemenië,

hierna „de nieuwe lidstaten’’ genoemd,

OVERWEGENDE dat de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Mexico, anderzijds, hierna „de Overeenkomst’’ genoemd, op 8 december 1997 te Brussel is ondertekend en op 1 oktober 2000 in werking is getreden;

OVERWEGENDE dat het eerste aanvullende protocol bij de Overeenkomst op 2 april 2004 te Mexico-stad en op 29 april 2004 te Brussel is ondertekend;

OVERWEGENDE dat het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (hierna „het Toetredingsverdrag’’ genoemd) op 25 april 2005 te Luxemburg is ondertekend;

OVERWEGENDE dat krachtens het Toetredingsverdrag, en met name krachtens artikel 6, lid 2, van de aan dat Verdrag gehechte Toetredingsakte, de opname van de nieuwe lidstaten tot de Overeenkomst door de sluiting van een protocol bij de Overeenkomst dient te worden geformaliseerd;

OVERWEGENDE dat artikel 55 van de Overeenkomst bepaalt: „Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder „partijen’’ verstaan: enerzijds de Gemeenschap, of de lidstaten, of de Gemeenschap en haar lidstaten, overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden, zoals afgeleid van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en anderzijds Mexico’’;

OVERWEGENDE dat artikel 56 van de Overeenkomst bepaalt: „Deze overeenkomst is van toepassing enerzijds op de gebieden waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is, onder de in dat verdrag neergelegde voorwaarden, en anderzijds op het grondgebied van de Verenigde Mexicaanse Staten’’;

OVERWEGENDE dat artikel 59 van de Overeenkomst bepaalt: „Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek’’;

OVERWEGENDE dat het eerste aanvullende protocol bij de Overeenkomst rekening houdt met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie;

OVERWEGENDE dat de Overeenkomst in de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taalversie authentiek werd verklaard onder dezelfde voorwaarden als de versies in de oorspronkelijke talen van de Overeenkomst;

OVERWEGENDE dat de Gemeenschap, gezien de datum van toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Europese Unie, wellicht de bepalingen van dit protocol zal moeten toepassen vooraleer alle interne procedures zijn voltooid die vereist zijn voor de inwerkingtreding van het protocol;

OVERWEGENDE dat artikel 5, lid 3, van dit protocol het mogelijk maakt dat de Europese Gemeenschap en haar lidstaten dit protocol voorlopig toepassen vooraleer hun interne procedures voor de inwerkingtreding van het protocol zijn voltooid,

ZIJN het volgende overeengekomen:

Artikel 1

De Republiek Bulgarije en Roemenië worden hierbij opgenomen als partijen bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds.

Artikel 2

Binnen zes maanden na de parafering van dit protocol zal de Gemeenschap de Bulgaarse en Roemeense taalversies van de Overeenkomst aan de lidstaten en Mexico doen toekomen. Onder voorbehoud van de inwerkingtreding van dit protocol worden de nieuwe taalversies authentiek onder dezelfde voorwaarden als de versies die zijn opgesteld in de huidige talen van de Overeenkomst.

Artikel 4

Dit protocol is opgesteld in tweevoud, in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 5

  • 1 Dit protocol wordt door de Europese Gemeenschap, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door Mexico volgens hun respectieve procedures ondertekend en goedgekeurd.

  • 2 Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

  • 3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 komen de partijen overeen dat ze in afwachting van de voltooiing van de interne procedures van de Gemeenschap en haar lidstaten voor de inwerkingtreding van het protocol, de bepalingen van dit protocol zullen toepassen voor een periode van ten hoogste twaalf maanden met ingang van de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de Europese Gemeenschap en haar lidstaten kennis geven van de voltooiing van hun procedures die noodzakelijk zijn voor dat doel en Mexico kennis geeft van de voltooiing van zijn procedures die noodzakelijk zijn voor de inwerkingtreding van het protocol.

  • 4 Er wordt kennisgeving gedaan aan het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie, waar de Overeenkomst wordt neergelegd.

Terug naar begin van de pagina