Overeenkomst tussen de Drie Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek [...] dat in de drie Europese landen is ontwikkeld, Washington, 11-04-1990

Geldend van 11-04-1990 t/m heden

Overeenkomst tussen de Drie Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de beveiliging van gegevens die aan de Verenigde Staten van Amerika worden overgedragen in verband met de initiële fase van een project voor de bouw en exploitatie in de Verenigde Staten van een installatie voor de verrijking van uranium gebaseerd op het gas-ultracentrifuge-procédé dat in de drie Europese landen is ontwikkeld

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Drie Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de beveiliging van gegevens die aan de Verenigde Staten van Amerika worden overgedragen in verband met de initiële fase van een project voor de bouw en exploitatie in de Verenigde Staten van een installatie voor de verrijking van uranium gebaseerd op het gas-ultracentrifuge-procédé dat in de drie Europese landen is ontwikkeld

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord- Ierland (hierna te noemen „de Drie Regeringen”) en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika (hierna te noemen „de Regering van de Verenigde Staten);

Gelet op de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake samenwerking bij de ontwikkeling en exploitatie van het gas-ultracentrifuge-procédé voor de produktie van verrijkt uranium, ondertekend te Almelo op 4 maart 1970 (hierna te noemen „het Verdrag van Almelo”);

Geleid door de wens een voorlopig kader vast te stellen voor een project in de Verenigde Staten waarbij gebruik wordt gemaakt van het in de drie Europese landen ontwikkelde procédé voor de produktie van verrijkt uranium voor vreedzame doeleinden;

Gezien de bereidheid van de Drie Regeringen om de overdracht van gerubriceerde en tot de industriële eigendom behorende gegevens met betrekking tot dit gas- ultracentrifuge-procédé voor gebruik in de Verenigde Staten toe te staan;

Overwegende dat de Drie Regeringen als Partijen bij bovengenoemde Overeenkomst internationale verplichtingen zijn aangegaan met betrekking tot het gebruik en de behandeling van gegevens, uitrusting en grondstoffen of bijzondere splijtbare materialen verband houdend met het ultracentrifuge-procédé;

Overwegende dat de Drie Regeringen en de Regering van de Verenigde Staten beleidslijnen hebben vastgesteld voor de beveiliging van gegevens aangaande het gas-ultracentrifuge-procédé;

Overwegende dat de Drie Regeringen en de Regering van de Verenigde Staten partij zijn bij het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens van 1 juli 1968, bij het Statuut van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) en bij hun waarborgenovereenkomsten met de IAEA;

Zich ten doel stellend dat alle toekomstige activiteiten van de gezamenlijke onderneming verenigbaar zijn met hun beleidslijnen ten aanzien van de niet-verspreiding van kernwapens en met hun internationale verplichtingen op dit gebied;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I. Werkingssfeer

De Drie Regeringen staan, onder de in deze Overeenkomst genoemde voorwaarden, toe dat door hun gezamenlijke industriële onderneming, URENCO, aan een naar het recht van de Verenigde Staten door URENCO en industriële bedrijven in de Verenigde Staten op te richten gezamenlijke onderneming, gerubriceerde en tot de industriële eigendom behorende gegevens worden overgedragen die noodzakelijk zijn om van de bevoegde Regeringsautoriteiten van de Verenigde Staten de vereiste vergunningen te verkrijgen voor de bouw en de exploitatie op het grondgebied van de Verenigde Staten van een installatie voor de verrijking van uranium voor commerciële doeleinden, gebaseerd op het in de drie Europese landen ontwikkelde gas-ultracentrifuge-procédé, of die anderszins noodzakelijk zijn voor de voorbereiding van de bouw en de exploitatie van die installatie.

Artikel II. Verantwoordelijke instanties

 • 1 De United States Nuclear Regulatory Commission (USNRC) is als „Instantie van de Verenigde Staten” verantwoordelijk voor de toepassing van de desbetreffende bepalingen van deze Overeenkomst.

 • 2 Voor de toepassing van de relevante bepalingen van deze Overeenkomst worden de Drie Regeringen vertegenwoordigd door een „Tripartiete Instantie”, benoemd door de Voorzitter van de krachtens de Overeenkomst van 4 maart 1970 ingestelde Gemengde Commissie voor tripartiete samenwerking bij de ontwikkeling en exploitatie van het gas-ultracentrifuge-procédé.

 • 3 Wanneer nodig vindt tussen de Tripartiete Instantie en de Instantie van de Verenigde Staten overleg plaats over aangelegenheden aangaande de beveiliging van gegevens die zich kunnen voordoen in het kader van deze Overeenkomst.

Artikel III. Rubriceringscategorieën en de overdracht van gerubriceerde gegevens

 • 1 Gerubriceerde gegevens die ingevolge deze Overeenkomst aan de Verenigde Staten worden overgedragen, dragen rubriceringsgraden in overeenstemming met de praktijk van de Drie Regeringen in het kader van het Verdrag van Almelo. Deze gerubriceerde gegevens worden aanvankelijk overgedragen aan de Instantie van de Verenigde Staten, die er een mate van beveiliging aan toekent ten minste gelijkwaardig aan die welke de Regeringen die de gegevens verstrekken, eraan hebben toegekend, binnen het kader van de wetten, voorschriften en praktijken van de Verenigde Staten. De rubriceringsniveaus van de Verenigde Staten mogen niet worden verlaagd of opgeheven zonder de instemming van de Tripartiete Instantie. Aan deze gegevens kan in de Verenigde Staten ook aanvullende beveiliging worden toegekend zoals vereist volgens de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten.

 • 2 Alle gerubriceerde gegevens die ingevolge deze Overeenkomst aan de Verenigde Staten worden overgedragen, worden overgedragen door tussenkomst van de diplomatieke koeriersdienst of langs een ander veilig intergouvernementeel kanaal dat de twee Instanties kunnen overeenkomen.

Artikel IV. Beveiliging van gerubriceerde gegevens

 • 1 De Regering van de Verenigde Staten garandeert dat passende maatregelen worden genomen voor de beveiliging van alle gerubriceerde gegevens die in overeenstemming met artikel 3 worden overgedragen. Deze beveiligingsmaatregelen omvatten de waarborg dat toegang tot deze gegevens wordt beperkt tot bevoegde personen en dat de gegevens op passende wijze worden beveiligd.

 • 2 De Drie Regeringen verschaffen de gegevens en de bijstand die nodig zijn om de Regeringsautoriteiten van de Verenigde Staten in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke vereisten en de beveiligingsvoorschriften van de Verenigde Staten opdat gerubriceerde gegevens die worden overgedragen, kunnen worden beveiligd krachtens de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten.

Artikel V. Verlies van gerubriceerd materiaal

 • 1 Indien gerubriceerde gegevens na overdracht verloren gaan of, zonder dat daartoe machtiging is verleend, openbaar worden gemaakt, of indien er een redelijk vermoeden bestaat dat openbaarmaking zonder machtiging heeft plaatsgevonden, stelt de Instantie van de Verenigde Staten de Tripartiete Instantie hiervan onverwijld in kennis.

 • 2 In alle gevallen waarop het eerste lid van toepassing is, valt, indien wordt onderzocht of een dergelijk feit ingevolge een wet of voorschrift van de Verenigde Staten strafbaar is, de vervolging in verband met dat feit volledig binnen de bevoegdheden van de Regering van de Verenigde Staten in overeenstemming met het recht en voorschriften van de Verenigde Staten. De Regering van de Verenigde Staten doet niettemin alles wat in haar vermogen ligt om de Drie Regeringen een gelegenheid te bieden om aan de in de Verenigde Staten tot vervolging bevoegde autoriteiten of de bevoegde autoriteiten op het gebied van de beveiliging alle gegevens te verstrekken die van belang zijn voor het instellen van rechtsvervolging in verband met dergelijke feiten. De Drie Regeringen wordt te zijner tijd medegedeeld of een dergelijke rechtsvervolging al dan niet is ingesteld, en, indien hiertoe aanleiding bestaat, wat de uitslag ervan is.

Artikel VI. Beveiliging van tot de industriële eigendom behorende gegevens

 • 1 Niet-gerubriceerde gegevens, alsmede gerubriceerde gegevens die krachtens deze Overeenkomst worden overgedragen, die behoren tot de industriële eigendom, met inbegrip van handelsgeheimen, gegevens over octrooien, en „know-how”, worden behandeld in overeenstemming met het tweede lid van dit artikel. Gegevens behorend tot de industriële eigendom zijn in het algemeen gegevens die:

  • a. behoren tot het soort dat gewoonlijk door de eigenaar vertrouwelijk wordt gehouden en als zodanig wordt behandeld;

  • b. niet beschikbaar zijn uit andere openbare bronnen;

  • c. niet eerder beschikbaar zijn gemaakt door de partij die de gegevens overdraagt of door anderen zonder dat overeenstemming bestaat over de vertrouwelijkheid ervan;

  • d. aan de ontvangende partij als vertrouwelijk zijn overgedragen; en

  • e. behoren tot het soort waarvan openbaarmaking aanzienlijke schade zou kunnen toebrengen aan de concurrentiepositie van de eigenaar.

 • 2 Met betrekking tot de gegevens die door de in artikel I bedoelde gezamenlijke onderneming als tot de industriële eigendom behorend worden beschouwd die worden verstrekt voor de in deze Overeenkomst genoemde doeleinden, moet de gezamenlijke onderneming de Instantie van de Verenigde Staten verzoeken om deze gegevens te behandelen als tot de industriële eigendom behorend krachtens de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten die in het algemeen van toepassing zijn op tot de industriële eigendom behorende gegevens uit binnenlandse bron van de Verenigde Staten. Wanneer eenmaal ingevolge deze procedure is beslist dat gegevens worden aangemerkt als behorend tot de industriële eigendom, wordt de vertrouwelijke aard van deze gegevens door de Regering van de Verenigde Staten geëerbiedigd, met inachtneming van de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten, en worden deze niet gebruikt voor commerciële doeleinden, niet openbaar gemaakt, verspreid of gebruikt voor andere dan de in deze Overeenkomst geformuleerde doeleinden zonder de instemming van de Drie Regeringen. De Drie Regeringen geven met een passend opschrift aan welke overgedragen gerubriceerde gegevens tevens als tot de industriële eigendom behorende gegevens worden beschouwd en welke, in aanvulling op de beveiliging op grond van rubricering, zullen worden voorgedragen aan de Instantie van de Verenigde Staten met het oog op behandeling als tot de industriële eigendom behorend. Voordat de Instantie van de Verenigde Staten over bedoelde behandeling beslist, zal de Regering van de Verenigde Staten alles doen wat in haar vermogen ligt om deze gerubriceerde gegevens te behandelen en te eerbiedigen als tot de industriële eigendom behorend overeenkomstig de doeleinden vervat in deze Overeenkomst. Overeengekomen wordt dat de toegang tot documentaire gegevens die krachtens deze Overeenkomst als gerubriceerd worden beschouwd of ten aanzien waarvan is beslist dat zij tot de industriële eigendom behoren, kan worden verleend aan personen, met inbegrip van particuliere personen, wanneer dit noodzakelijk is voor het verkrijgen van vergunningen volgens de NRC-procedure van de Verenigde Staten in overeenstemming met de voorschriften van de Verenigde Staten welke voorzien in passende beperkingen ter beveiliging tegen algemene openbaarmaking.

Artikel VII. Het gebruik van gerubriceerde gegevens

Gerubriceerde gegevens die krachtens deze Overeenkomst aan de Verenigde Staten worden overgedragen, mogen uitsluitend voor vreedzame doeleinden worden gebruikt.

Artikel VIII. Overige fasen van het industriële project

De Drie Regeringen en de Regering van de Verenigde Staten beginnen vroegtijdig met onderhandelingen teneinde een vervolgovereenkomst op te stellen over de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de overige fasen van het industriële project. Zij doen alles wat in hun vermogen ligt om die overeenkomst te sluiten binnen één jaar na de datum waarop deze Overeenkomst in werking treedt.

Artikel X. Overleg

De Drie Regeringen en de Regering van de Verenigde Staten plegen, wanneer noodzakelijk, overleg over aangelegenheden betreffende de uitlegging of toepassing van deze Overeenkomst.

Artikel XI. Inwerkingtreding en beëindiging

Deze Overeenkomst treedt in werking na ondertekening en blijft van kracht voor een tijdvak van één jaar.

On the occasion of the signing of the Agreement between the three Governments of the Kingdom of the Netherlands, the Federal Republic of Germany and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the United States of America regarding the protection of information transferred into the United States of America in connection with the initial phase of a project for the establishment of a uranium enrichment installation in the United States based upon the gas centrifuge process developed within the three European countries, representatives of the Parties to the Agreement declare as follows:

If for any reason the remaining phases of the industrial project are not implemented, or the further Agreement referred to in Article VIII of the Agreement is neither concluded nor enters into force, the parties to the Agreement will discuss appropriate measures at their earliest convenience.

Terug naar begin van de pagina