Overeenkomst inzake economische en technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Saoedi-Arabie, Riad, 13-05-1984

Geldend van 09-07-1988 t/m heden

Overeenkomst inzake economische en technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Saoedi-Arabie

Authentiek : EN

Economic and Technical Co-operation Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Kingdom of Saudi Arabia

The Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia hereinafter referred to as the Contracting Parties, in their efforts to enhance their existing friendly relations, and in consideration of the mutual benefits accrueing from such an agreement and in accordance with the regulations and laws prevailing in their respective countries have agreed to the following:

Article One

The Contracting Parties have agreed to exert their efforts to promote and consolidate the economic and technical co-operation between their two countries in a spirit of mutual understanding.

Article Two

The fields of co-operation mentioned in this Agreement, include as an example, but are not limited to, the following items:

 • (1) Encouragement of the establishment of agricultural, animal, industrial and technical development projects between the two Parties.

 • (2) Encouragement of the exchange of information relating to scientific and technical research.

 • (3) Encouragement of the exchange of various goods and products between them.

 • (4) Encouragement of the exchange and training of technical staff required for specific co-operative programmes.

Article Three

The two Contracting Parties shall promote the encouragement of economic and technical co-operation between the citizens of each country including legal entities and the establishment of joint ventures and companies in the different spheres.

Article Four

The Contracting Parties shall encourage investment and free flow of capital between their respective countries.

Article Five

The Contracting Parties shall encourage the exchange of visits by economic and technical representatives, delegations and envoys between them and the setting up of temporary exhibitions for the consolidation of their economic and technical co-operation.

Article Six

The Contracting Parties shall form a Joint Commission to meet alternately in each country at the request of either Party for consultation as to the measures and means to be adopted for the consolidation and promotion of the economic and technical co-operation between them.

Article Seven

 • A) This Agreement enters into force and becomes effective as of the date of the exchange of ratification documents according to the regulations in use in each country.

 • B) The duration of this Agreement is for three years commencing on the date it enters into force and shall be automatically renewed for consecutive periods of one year unless either of the Contracting Parties gives notice six months before expiration of the Agreement of its intention not te renew.

SIGNED in Riyadh on 12 Shaban 1404AH, corresponding to 13th May 1984 AD. In three original Arabic, Dutch and English copies. All three copies shall be deemed the authoritative copies. In the event of a dispute the English version shall be deemed authoritative.

For the Kingdom of the Netherlands,

(sd.) H. VAN DEN BROEK

Hans van den Broek

Minister of Foreign Affairs

For the Kingdom of Saudi Arabia,

(sd.) SAUD AL-FAISAL

Saud Al-Faisal

Minister of Foreign Affairs

Authentiek : NL

Overeenkomst inzake economische en technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Saoedi-Arabië

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Saoedi-Arabië, hierna te noemen de Overeenkomstsluitende Partijen, zijn bij hun streven de bestaande vriendschappelijke betrekkingen te verstevigen, alsmede gezien de wederzijdse voordelen die uit zulk een Overeenkomst voortvloeien, en overeenkomstig de in hun onderscheiden landen van toepassing zijnde wetten en voorschriften, als volgt overeengekomen:

Artikel 1

De Overeenkomstsluitende Partijen zijn overeengekomen alles in het werk te stellen om de economische en technische samenwerking tussen hun beide landen in een geest van wederzijds begrip, te bevorderen en te consolideren.

Artikel 2

De gebieden van samenwerking waarop deze Overeenkomst betrekking heeft, omvatten de volgende punten, doch zijn hiertoe niet beperkt:

 • 1. Het stimuleren van de totstandkoming van projecten tussen de beide Partijen op het gebied van de landbouw, de veeteelt en de industriële en technische ontwikkeling.

 • 2. Het stimuleren van de uitwisseling van gegevens die betrekking hebben op wetenschappelijk en technisch onderzoek.

 • 3. Het stimuleren van de onderlinge handel in diverse goederen en produkten.

 • 4. Het stimuleren van de uitwisseling en opleiding van technisch personeel dat nodig is voor specifieke samenwerkingsprogramma's.

Artikel 3

De beide Overeenkomstsluitende Partijen bevorderen het stimuleren van economische en technische samenwerking tussen de staatsburgers van ieder land, rechtspersonen daarbij inbegrepen, alsmede het lanceren van joint ventures en het oprichten van maatschappijen op diverse terreinen.

Artikel 4

De Overeenkomstsluitende Partijen moedigen het doen van investeringen en het bewerkstelligen van een vrije stroom van kapitaal tussen hun onderscheiden landen aan.

Artikel 5

De Overeenkomstsluitende Partijen stimuleren de onderlinge uitwisseling van bezoeken door vertegenwoordigers, delegaties en afgezanten op economisch en technisch gebied, alsmede het organiseren van tentoonstellingen voor de consolidatie van hun economische en technische samenwerking.

Artikel 6

De Overeenkomstsluitende Partijen stellen een Gemengde Commissie in, die beurtelings in ieder land zal bijeenkomen op verzoek van een van beide Partijen om overleg te plegen omtrent de maatregelen die dienen te worden genomen en de middelen die dienen te worden aangewend voor de consolidatie en bevordering van de onderlinge economische en technische samenwerking.

Artikel 7

 • A Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum van de uitwisseling van de akten van bekrachtiging overeenkomstig de in ieder land van toepassing zijnde voorschriften.

 • B De geldigheidsduur van deze Overeenkomst is drie jaar, te rekenen vanaf de datum van haar inwerkingtreding; zij wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende tijdvakken van een jaar, tenzij een van de beide Overeenkomstsluitende Partijen zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de Overeenkomst kennisgeving doet van haar voornemen deze niet te verlengen.

ONDERTEKEND te Riad, de twaalfde Shaban 1404, Mohammedaanse jaartelling, overeenkomend met dertien mei 1984, Christelijke jaartelling, in drie oorspronkelijke in de Nederlandse, de Arabische en de Engelse taal gestelde exemplaren. Alle teksten worden geacht gelijkelijk authentiek te zijn. In het geval van een verschil van mening is de Engelse tekst doorslaggevend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) H. VAN DEN BROEK

Hans van den Broek

Minister van Buitenlandse Zaken

Voor de Regering van het Koninkrijk Saoedi-Arabië,

(w.g.) SAUD AL-FAISAL

Saud Al-Faisal

Minister van Buitenlandse Zaken

Terug naar begin van de pagina