Raamovereenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru, Lima, 19-11-1991

Geldend van 12-01-1993 t/m heden

Raamovereenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru

Authentiek : NL

Raamovereenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Peru,

teneinde de vriendschappelijke betrekkingen tussen beide landen en hun bevolking te versterken,

vanuit hun wens technische samenwerking te bevorderen en hiervoor het noodzakelijke juridische en bestuurlijke kader te scheppen,

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I

 • 1 Doel van deze Overeenkomst is het bevorderen van technische samenwerking en het scheppen van een juridisch en bestuurlijk kader voor de samenwerkingsprojecten die op besluit van de bevoegde bestuurlijke autoriteiten van beide Partijen worden uitgevoerd in het kader van technische samenwerking.

 • 2 Een beslissing tot samenwerking zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, de bijdragen aan een project en de vorm waarin dit zal worden uitgevoerd, moeten voor ieder geval apart worden vastgesteld in een speciaal administratief akkoord, dat tot stand zal komen in onderling overleg tussen beide bevoegde bestuurlijke autoriteiten.

 • 3 De Peruaanse Regering wijst de Minister van Buitenlandse Zaken aan als bevoegde bestuurlijke autoriteit.

  De Nederlandse Regering wijst de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking aan als de bevoegde bestuurlijke autoriteit.

Artikel II

De Peruaanse Regering is met betrekking tot een project gehouden:

 • a. Het Nederlandse personeel vrij te stellen van alle belastingen en andere fiscale heffingen op vergoedingen die zij betaald krijgen van de Nederlandse Regering;

 • b. Het Nederlandse personeel vrij te stellen van invoerrechten en andere fiscale heffingen op nieuwe of gebruikte huisraad en persoonlijke bezittingen die naar Peru worden geïmporteerd binnen zes maanden na aankomst van de deskundige. Deze periode kan onder speciale omstandigheden worden verlengd, mits die goederen weer uit Peru worden geëxporteerd op het moment van vertrek of binnen een bepaald tijdsbestek dat in dat verband door de Peruaanse Regering zal worden vastgesteld;

 • c. Het Nederlandse personeel gedurende de hele periode van hun aanstelling vrij te stellen van alle invoerrechten en andere fiscale heffingen op professionele apparatuur die zij naar Peru importeren;

 • d. De noodzakelijke voorzieningen treffen zodat het Nederlandse personeel belastingvrij en zonder invoerrechten een motorvoertuig kan importeren of kopen, binnen zes maanden na hun eerste aankomst in Peru, behalve onder speciale omstandigheden, waarbij deze periode kan worden verlengd. Hierbij geldt echter het voorbehoud, dat indien het voertuig wordt verkocht aan een persoon die niet dezelfde privileges geniet, invoerrechten verschuldigd zullen zijn op grond van de geschatte waarde van het voertuig op het moment van verkoop;

  In het geval een motorvoertuig zodanige schade oploopt dat het total-loss moet worden verklaard, zullen afhankelijk van de omstandigheden soortgelijke voorzieningen kunnen worden getroffen als bij de invoer/aankoop van het eerste voertuig;

 • e. Het Nederlandse personeel te vrijwaren tegen rechtsvervolging op grond van enig door hen geschreven of gesproken woord of enig handelen of nalaten verricht gedurende de uitoefening van hun officiële functie;

 • f. Het Nederlandse personeel, hun inwonende gezinsleden en degenen die van hen afhankelijk zijn vrij te stellen van enige vorm van nationale dienstplicht;

 • g. Het Nederlandse personeel, hun inwonende gezinsleden en/of degenen die van hen afhankelijk zijn in geval van binnenlandse of internationale crises dezelfde faciliteiten voor repatriëring te bieden die aan diplomatiek personeel in Peru worden geboden;

 • h. Voorzieningen te treffen om het Nederlandse personeel gratis inreisvisa en werkvergunningen te kunnen verstrekken; deskundigen die formeel door de Peruaanse Regering zijn geaccepteerd, zullen het visum ofwel voor vertrek uit Nederland, ofwel bij aankomst in Peru ontvangen;

 • i. Na goedkeuring door de Peruaanse Regering het Nederlandse personeel vrij te stellen van registratie, toetsing of andere vereisten die verband houden met hun professionele capaciteiten;

 • j. Het Nederlandse personeel de identiteitsdocumenten te verstrekken die nodig zijn om volledige medewerking van de bevoegde Peruaanse autoriteiten te verkrijgen bij het uitoefenen van hun taken;

 • k. Het Nederlandse personeel, hun inwonende gezinsleden en degenen die van hen afhankelijk zijn, onverminderd de regelingen voor het wisselen van buitenlands geld zoals die op elk willekeurig moment en plaats in Peru gelden, geen beperkingen op te leggen ten aanzien van het wisselen van buitenlandse middelen die zij voor persoonlijk gebruik het land binnen brengen;

  Het Nederlandse personeel, hun inwonende gezinsleden en degenen die van hen afhankelijk zijn zullen exclusief de beschikking hebben over eventuele buitenlandse bankrekeningen die zij in Peru openen en de saldi op genoemde rekeningen zullen vrij kunnen worden overgemaakt, mits die rekeningen uitsluitend zijn opgebouwd uit buitenlandse tegoeden;

  De rekeningen zullen daarentegen wel onderhevig zijn aan de geldende bepalingen inzake het wisselen van geld;

 • l. Het Nederlandse personeel, hun inwonende gezinsleden en degenen die van hen afhankelijk zijn te zullen garanderen dat zij niet minder gunstig zullen worden behandeld dan het personeel dat naar Peru wordt uitgezonden door welk ander land of internationale organisatie dan ook.

Artikel III

 • 1 De Peruaanse Regering zal de Nederlandse Regering en/of het Nederlandse personeel dat in Peru werkt in het kader van deze Overeenkomst vrijwaren tegen elk risico, rechtsvervolging, schade, kosten of heffingen als gevolg van de dood of letsel aan personen of schade aan eigendommen, of iedere andere vorm van schade die voortkomt uit of verband houdt met het al dan niet verrichten van een handeling door het Nederlandse personeel tijdens de uitvoering van zijn taken, tenzij deze schade het gevolg is van een opzettelijke fout of grove nalatigheid.

 • 2 Indien de Peruaanse Regering, overeenkomstig lid 1 van dit artikel, uit naam van de Nederlandse Regering of van het Nederlandse personeel de behandeling van enigerlei vordering overneemt, is de Peruaanse Regering gerechtigd om verweer te voeren en/of elk recht van bewijsvoering inzake vorderingen, schadeloosstellingen, heffingen of garanties waartoe de Nederlandse Regering of het Nederlands personeel gerechtigd zijn, uit te oefenen en/of op te leggen.

 • 3 Indien de Peruaanse Regering zulks verzoekt zal de Nederlandse Regering de Peruaanse autoriteiten alle noodzakelijke bestuurlijke of juridische bijstand verlenen die nodig is om eventuele problemen op te lossen die zich zouden kunnen voordoen bij toepassing van de voorgaande leden van dit artikel.

Artikel IV

 • 1 De Peruaanse Regering heeft, na overleg met de Nederlandse Regering, het recht te verzoeken om terugtrekking van een Nederlands personeelslid wiens werk of gedrag onbevredigend is;

  De Nederlandse Regering heeft, eveneens na overleg met de Peruaanse Regering, op ieder moment het recht een Nederlands personeelslid terug te trekken;

  In geval van een dergelijke terugtrekking zal de Nederlandse Regering, indien de Peruaanse Regering zulks verzoekt, alles doen wat in haar macht ligt om te zorgen voor passende vervanging voor het teruggetrokken Nederlandse personeelslid.

 • 2 Het Nederlandse personeel zal zich bij de uitoefening van zijn taken houden aan de bepalingen die door de desbetreffende bevoegde autoriteiten zijn vastgesteld. Zij zullen wat betreft de dagelijkse werkzaamheden van een project regelmatig overleg plegen met de Peruaanse autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van dat project en de werkinstructies van die autoriteiten opvolgen.

Artikel V

 • 1 Alle bepalingen van deze Overeenkomst aangaande het Nederlands personeel zijn gelijkelijk van toepassing op personen in dienst van de Nederlandse Regering en op personen in dienst van ondernemingen waarmee de Nederlandse Regering een contract heeft afgesloten voor de uitvoering van een project ten aanzien waarvan beide bevoegde bestuurlijke autoriteiten tot samenwerking hebben besloten.

 • 2 Het aangestelde Nederlandse personeel zal binnen een project zowel uitvoerende als adviserende taken kunnen vervullen en daarbij alle mogelijke technische en wetenschappelijke hulp en medewerking verlenen, doch zij zullen geen andere economische activiteiten buiten het project verrichten.

Artikel VI

 • 1 De bepalingen van de artikelen I, II en III van deze Overeenkomst zijn eveneens van toepassing op suppletiedeskundigen die door Nederland worden ingezet, met dien verstande dat deze deskundigen wel belastingen zullen moeten betalen over het van de Peruaanse autoriteiten ontvangen loon.

 • 2 De suppletiedeskundigen zullen uitsluitend onder gezag staan van de terzake bevoegde Peruaanse autoriteit.

  De suppletiedeskundigen zullen de in Peru geldende regels en voorschriften respecteren, tenzij deze regels en voorschriften in strijd zijn met deze Overeenkomst of regelingen met betrekking tot de betrokken deskundigen zoals vastgelegd tussen beide bevoegde bestuurlijke autoriteiten.

Artikel VII

De Regering van de Republiek Peru zal de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden vrijstellen van alle in- en uitvoerrechten en andere officiële heffingen op apparatuur (inclusief motorvoertuigen) en alle andere zaken die door de Nederlandse Regering worden geleverd in het kader van een project.

Artikel VIII

 • 1 Deze Overeenkomst zal na ondertekening voorlopig worden toegepast en treedt in werking op de datum dat beide Partijen elkaar schriftelijk op de hoogte hebben gesteld van het feit dat aan de onderscheiden constitutionele vereisten is voldaan.

 • 2 Deze Overeenkomst kent een initiële looptijd van twee jaar. Indien geen der Partijen drie maanden voor afloop van deze termijn schriftelijk verklaart deze Overeenkomst te willen beëindigen, zal de Overeenkomst telkens stilzwijgend met een periode van één jaar worden verlengd.

 • 3 Wat betreft projecten die na beëindiging van deze Overeenkomst voortduren, zullen de voorgaande bepalingen van kracht blijven tot het betreffende project is afgesloten.

 • 4 Deze Overeenkomst geldt alleen voor het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

GEDAAN te Lima op 19 november 1991, in twee exemplaren, in de Nederlandse en Spaanse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) H.C.R.M. PRINCEN

Voor de Regering van de Republiek Peru,

(w.g.)A.BLACKER MILLER

Terug naar begin van de pagina