Overeenkomst voor technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Guatemala, Guatemala, 20-09-1991

Geldend van 02-07-1992 t/m heden

Overeenkomst voor technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Guatemala

Authentiek : NL

Overeenkomst voor technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Guatemala

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Guatemala,

teneinde de vriendschappelijke betrekkingen tussen beide landen en hun bevolking te versterken,

vanuit hun wens de technische samenwerking te bevorderen en hiervoor een juridisch en bestuurlijk kader te scheppen,

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I

 • 1 Het doel van deze Overeenkomst is het bevorderen van de technische samenwerking tussen beide landen en het in dat kader scheppen van een juridisch en bestuurlijk kader voor samenwerkingsprojecten waarover beide bevoegde bestuurlijke autoriteiten van beide Partijen overeenstemming bereiken.

 • 2 De beslissing tot samenwerking zoals bedoeld in lid 1 van dit Artikel, de bijdragen aan een project en de wijze waarop elk project zal worden uitgevoerd, zullen per geval apart worden vastgesteld door middel van een administratief akkoord tussen genoemde bevoegde autoriteiten.

Artikel II

 • 1 Met betrekking tot de overeengekomen projecten, zal de Regering van de Republiek Guatemala het Nederlandse personeel, mits niet van Guatemalteekse nationaliteit, dat wordt ingezet als medewerker, deskundige of technicus voor de projecten, de volgende behandeling verlenen:

  • a. het Nederlandse personeel zal worden vrijgesteld van alle belastingen en andere fiscale heffingen, op vergoedingen die zij betaald krijgen van de Nederlandse Regering;

  • b. het Nederlandse personeel zal worden vrijgesteld van douanerechten en andere fiscale heffingen, waaronder BTW, op nieuwe of gebruikte huisraad en persoonlijke bezittingen die in één of meerdere verschepingen naar Guatemala worden geïmporteerd binnen zes maanden na de eerste aankomst van het personeel in Guatemala. Deze periode kan, indien de Regering van de Republiek Guatemala daartoe besluit, onder speciale omstandigheden worden verlengd met maximaal zes maanden. In ieder geval moeten deze bezittingen weer uit Guatemala worden geëxporteerd wanneer het personeel Guatemala verlaat of binnen het tijdbestek dat in dat verband door de Regering van de Republiek Guatemala wordt vastgesteld. Deze heruitvoer zal ook worden vrijgesteld van douanerechten en andere fiscale heffingen;

  • c. het Nederlandse personeel zal gedurende de hele periode van aanstelling worden vrijgesteld van douanerechten en andere fiscale heffingen, waaronder BTW, op professionele apparatuur die zij naar Guatemala importeren, teneinde die te gebruiken in de technische samenwerkingsprojecten;

  • d. ieder Nederlands personeelslid dat langer dan een jaar in Guatemala zal verblijven, mag belastingvrij, dus ook zonder betaling van BTW, een motorvoertuig importeren of in een fiscaal magazijn (entrepot) kopen. Deze aankoop dient binnen zes maanden na aankomst in Guatemala plaats te vinden, behalve onder speciale omstandigheden, waarbij de Regering van Guatemala kan besluiten de periode te verlengen of vernieuwen. Op eventuele verkoop van genoemd voertuig in Guatemala, zullen de wettelijke bepalingen van kracht zijn die aldaar gelden met betrekking tot de verkoop van voertuigen die het land zijn binnengekomen op basis van de ontheffingsregeling voor internationale organisaties.

  • e. het Nederlandse personeel zal worden gevrijwaard van rechtsvervolging op grond van enig door hen geschreven of gesproken woord of enige handeling door hen verricht gedurende de uitoefening van zijn officiële functie;

  • f. het Nederlandse personeel en de familieleden van dat personeel voorzover deze niet de Guatemalteekse nationaliteit bezitten, zullen worden vrijgesteld van iedere vorm van nationale dienstplicht, evenals van iedere immigratie-beperking en vreemdelingenregistratie;

  • g. aan het Nederlandse personeel, evenals de familieleden van dat personeel in Guatemala, zullen alle faciliteiten worden geboden voor repatriëring in geval van binnenlandse of internationale crises;

  • h. gratis in- en uitreisvisa zullen worden verstrekt aan het door de Nederlandse Regering aangestelde of nog aan te stellen personeel en de familieleden van dat personeel; de visa zullen, ofwel voor vertrek uit Nederland of wel bij aankomst in Guatemala, worden verstrekt aan de personeelsleden die formeel door de Guatemalteekse Regering zijn geaccepteerd;

  • i. na goedkeuring door de Guatemalteekse Regering, zal het Nederlandse personeel, voor wat betreft de projecten voor technische assistentie, worden vrijgesteld van registratie, toetsing of andere vereisten die verband houden met zijn professionele capaciteiten;

  • j. aan het Nederlandse personeel zullen de identiteitsdocumenten worden verstrekt die nodig zijn om volledige medewerking van de desbetreffende Guatemalteekse autoriteiten te verkrijgen bij het uitoefenen van zijn taken;

  • k. onverminderd de geldende regelingen voor het wisselen van buitenlands geld, zullen het Nederlandse personeel en de familieleden van dat personeel geen beperkingen worden opgelegd ten aanzien van het invoeren van inkomsten afkomstig uit het buitenland die zij voor persoonlijk gebruik Guatemala binnenbrengen;

   De rekeningen die overeenkomstig de vorige paragraaf in Guatemala worden geopend door het Nederlandse personeel en de familieleden van dat personeel, zullen door de Guatemalteekse Regering op dezelfde manier worden behandeld als de rekeningen van het personeel van internationale organisaties, waarbij de saldi van die rekeningen vrij zullen kunnen worden overgemaakt, mits er uitsluitend inkomsten uit het buitenland opstaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen genoemde rekeningen onderhevig zijn aan de geldende bepalingen inzake de deviezencontrole.

  • l. het Nederlandse personeel en de familieleden van dat personeel zal toestemming worden gegeven om vrij van douanerechten en andere fiscale heffingen, waaronder BTW, medicijnen voor persoonlijk gebruik te importeren, mits van te voren toestemming is gegeven door het «Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Ministerie van Volksgezondheid).

 • 2 De Guatemalteekse Regering zal er voor zorgdragen dat het Nederlandse personeel, alsmede de gezinnen daarvan, worden behandeld op een wijze die niet minder gunstig is dan die waarop door een ander land of een andere internationale organisatie aan de Republiek Guatemala toegewezen personeel voor technische bijstand wordt behandeld.

Artikel III

De Regering van Guatemala zal aansprakelijk zijn voor elke claim die door derden wordt ingediend tegen de Nederlandse Regering of het Nederlandse personeel dat in het kader van deze Overeenkomst in Guatemala werkzaam is. Voorwaarde hierbij is dat dit personeel niet de Guatemalteekse nationaliteit heeft en dat de claim voortkomt uit handelingen of activiteiten die door de Nederlandse Regering of het genoemde Nederlandse personeel zijn verricht tijdens de officiële uitvoering van hun taken. Deze bepaling zal niet van toepassing zijn wanneer de Partijen het erover eens zijn dat zo'n claim verband houdt met ernstige nalatigheid of een opzettelijke fout van het personeel.

Artikel IV

De bepalingen van de artikelen II en III van deze Overeenkomst zijn eveneens van toepassing op suppletie-deskundigen die door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden ter beschikking worden gesteld, voorzover zij niet de Guatemalteekse nationaliteit bezitten en ook niet in Guatemala wonen. Deze deskundigen moeten echter wel lokale inkomstenbelasting betalen over de van de Guatemalteekse Regering ontvangen emolumenten en inkomen.

Artikel V

 • 1 De Guatemalteekse Regering zal, na overleg met de Nederlandse Regering, het recht hebben te verzoeken om terugroepen van een Nederlands personeelslid wiens werk of gedrag onbevredigend is. De Nederlandse Regering zal, eveneens na overleg met de Guatemalteekse Regering, op ieder moment het recht hebben een Nederlands personeelslid terug te roepen. In geval van terugroepen, zal de Nederlandse Regering, indien de Guatemalteekse Regering daarom zou vragen, alles doen wat in haar macht ligt om te zorgen voor een geschikte vervanging voor het teruggeroepen Nederlands personeelslid.

 • 2 Alle Nederlandse personeelsleden zullen zich bij de uitoefening van hun taken houden aan de bepalingen die door de desbetreffende bevoegde autoriteiten zijn vastgesteld. Zij zullen, wat betreft de dagelijkse werkzaamheden van een project, zowel een operationele als adviserende taak hebben, waarbij ze voortdurend overleg zullen plegen met de Guatemalteekse autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van dat project.

Artikel VI

De bepalingen van deze Overeenkomst zijn eveneens van toepassing op het niet-Guatemalteekse en door Nederland aangestelde personeel, dat al voor de ingangsdatum van de Overeenkomst activiteiten op het gebied van technische assistentie in Guatemala uitvoert.

Artikel VII

De Nederlandse personeelsleden, inclusief de suppletiedeskundigen, zullen zich moeten houden aan de in Guatemala geldende regels en voorschriften, mits dergelijke regels en voorschriften niet in strijd zijn met een bepaling van deze Overeenkomst of enige andere vigerende regeling tussen beide Partijen, en die van toepassing is op de desbetreffende Nederlandse personeelsleden.

Artikel VIII

De Regering van de Republiek Guatemala zal de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden vrijstellen van alle in- en uitvoerrechten en andere officiële heffingen, inclusief de BTW, op apparatuur (ook motorvoertuigen) en alle andere zaken die door de Nederlandse regering worden geleverd in verband met de verschillende projecten.

Artikel IX

 • 1 Deze Overeenkomst zal ingaan op de datum waarop beide Regeringen elkaar schriftelijk ervan in kennis hebben gesteld dat aan de in hun onderscheiden landen constitutioneel vereiste procedures is voldaan.

 • 2 Deze Overeenkomst kent een aanvangsperiode van drie jaar en kan op ieder moment door een van beide Partijen worden opgezegd door de andere Partij drie maanden van te voren daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

 • 3 Indien geen van beide Regeringen drie maanden voor afloop van de geldigheidstermijn verklaart de Overeenkomst te willen beëindigen, zal deze stilzwijgend worden verlengd voor een periode van een jaar. Opzegging zal alsdan eveneens onderworpen zijn aan de in lid 2 genoemde voorwaarde.

 • 4 Voor de projecten die zijn aangevangen voor de datum van beëindiging van deze Overeenkomst, dan wel voor het einde van de verlengingen hiervan, blijven de voorgaande artikelen van kracht tot het desbetreffende project is afgelopen.

 • 5 Deze Overeenkomst geldt alleen voor het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

OPGEMAAKT in tweevoud te Guatemala, op 20 september negentienhonderd een en negentig, in het Spaans en Nederlands, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

(w.g.) E. W. P. KLIPP

Erik W. P. Klipp

Tijdelijk Zaakgelastigde

Namens de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) A. ARZÚ IRIGOYEN

Namens de Regering van de Republiek Guatemala

Terug naar begin van de pagina