Overeenkomst over de verbetering en het onderhoud van het Grenskanaal (Netterdenscher [...] en de bediening van kunstwerken in en aan deze wateren, Herwen, 21-09-1988

Geldend van 01-03-1990 t/m heden

Overeenkomst over de verbetering en het onderhoud van het Grenskanaal (Netterdenscher Kanal) en de Wild alsmede het onderhoud en de bediening van kunstwerken in en aan deze wateren

Authentiek : NL

Overeenkomst over de verbetering en het onderhoud van het Grenskanaal (Netterdenscher Kanal) en de Wild alsmede het onderhoud en de bediening van kunstwerken in en aan deze wateren

Het polderdistrict Rijn en IJssel, vertegenwoordigd door de dijkgraaf de heer Drs. W. Wolters

en

het Wasserverband Netterdenscher Kanal, vertegenwoordigd door de voorzitter de heer R. Lörks

gaan uit van de volgende overwegingen:

 • 1. De omstandigheden bij het Grenskanaal (Netterdenscher Kanal) en de Wild zijn door indijking op Nederlands gebied en de bouw van het gemaal Kandia veranderd. De nieuwbouw van de sluis te Klein-Netterden is vereist op grond van de verplichting van de Bondsrepubliek Duitsland om het Grenskanaal (Netterdenscher Kanal) - tot nu toe afvoermogelijkheid van de Hetter Landwehr met een stroomgebied van ongeveer 44 km2 - gedurende het in werking zijn van het gemaal Kandia af te sluiten en het water in Duitsland af te voeren.

 • 2. De tot nu toe aanwezige stuwen bij de grensovergang Klein-Netterden en bij de grensovergang 's-Heerenberg vertonen aanzienlijke constructieve gebreken. De bodem van het Grenskanaal (Netterdenscher Kanal) en de Wild is verregaand opgeslibd.

  Eén van de oorzaken van deze opslibbing is de afvoer van de riolering en de afvoer (het effluent) van de zuiveringsinstallaties. De toevoer van deze waterhoeveelheden leidt bij het niet inlaten van water uit de Hetter Landwehr tot aanzienlijke (waterkwaliteits)verstoring.

  De tot nu toe uitgevoerde maatregelen (baggeren vanaf de Autobahn tot in de Tiefe Wild) hebben het probleem niet opgelost.

 • 3. De verbetering en het onderhoud van het Grenskanaal (Netterdenscher Kanal) en de Wild moeten, te zamen met de bouw en het onderhoud van de drie ontworpen stuwen een bepaalde waterstand garanderen, de afvoer van het grondwater beperken en de overmatige plantengroei op de bodem verminderen. Het voorkomende neerslagwater, het kwelwater en het gezuiverde afvalwater dient zonder nadelige gevolgen afgevoerd te worden.

  Dienovereenkomstig sluiten het Wasserverband en het polderdistrict met inachtneming van hoofdstuk 4, artikel 59, lid 2 van het Grensverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland van 8 april 1960, de volgende overeenkomst.

Artikel 1

Het polderdistrict Rijn en IJssel verplicht zich - behoudens verplichtingen van derden - het aan de Nederlandse zijde van de grens gelegen deel van de watergang, gevormd door het Grenskanaal (Netterdenscher Kanal) en de Wild, dat begint nabij grenspaal 710, bovenstrooms van de uitmonding van de Lander (Hettergraf) en eindigt nabij grenspaal 663, bij de uitmonding in de Oude Rijn (Lobither Altrhein), te verbeteren en te onderhouden en de kunstwerken en beplantingen in en aan dit deel van de watergang die naar aanleiding van of samenhangend met de verbetering en het onderhoud van deze watergang werden aangebracht of nog worden aangebracht te onderhouden en/of te bedienen.

Artikel 2

Het Wasserverband Netterdenscher Kanal verplicht zich - behoudens verplichtingen van derden - het aan de Duitse zijde van de grens gelegen deel van de watergang, gevormd door het Grenskanaal (Netterdenscher Kanal) en de Wild, dat begint nabij grenspaal 710, bovenstrooms van de uitmonding van de Lander (Hettergraf) en eindigt nabij grenspaal 663, bij de uitmonding in de Oude Rijn (Lobither Altrhein), te verbeteren en te onderhouden en de kunstwerken en beplantingen in en aan dit deel van de watergang die naar aanleiding van of samenhangend met de verbetering en het onderhoud van deze watergang werden aangebracht of nog worden aangebracht te onderhouden en/of te bedienen.

Het Wasserverband Netterdenscher Kanal verplicht zich de verbetering van de gedeelten op Duits gebied, gelegen tussen de grensvormende delen van de watergang, uit te voeren voor het tijdstip van gereedkomen van de gezamenlijk te verbeteren gedeelten en deze (zelf verbeterde) gedeelten van de watergang te onderhouden.

Artikel 3

 • a De in de overwegingen bedoelde stuwen zijn:

  Bovenstrooms van de grensovergang 's-Heerenberg, punt 6,3 (km).

  Stuwpeil 12,50 m NN (NAP + 12,53 m).

  Bovenstrooms van de weg naar Voorthuizen, punt 9,7 (km).

  Stuwpeil 12,00 m NN (NAP + 12,03 m).

  Bovenstrooms van de Spijkerweg, punt 12,5 (km).

  Stuwpeil 11,50 m NN (NAP + 11,53 m).

  In de periode van 1 december tot en met 14 maart dient jaarlijks de waterstand 30 cm lager te worden gehouden.

 • b De bodem en het talud van het Grenskanaal (Netterdenscher Kanal) en de Wild dienen verbeterd te worden. Daarbij wordt het bestaande tracé niet gewijzigd. De afvoer ter plaatse van de Tiefe Wild wordt door verwijdering van slib of door andere geschikte maatregelen gewaarborgd.

  Partijen beogen aan weerszijden van de gehele watergang een onderhoudsstrook van verschillende breedte te verwerven en/of aan te leggen.

  Als compensatiemaatregelen wordt nevens de beplanting aan de watergang voorzien in een verdere beplanting.

Artikel 4

De voor de verbetering en het onderhoud van de watergangen en de kunstwerken maatgevende toestand wordt in een door partijen gewaarmerkt plan vastgelegd, hetwelk met eventuele toekomstige, op dit plan aangegeven wijzigingen, onderdeel van deze overeenkomst is. Het plan moet een overzichtskaart met ingetekende stroomgebieden (1:25.000), een lengteprofiel en kenmerkende dwarsprofielen bevatten.

Artikel 5

De verbeteringskosten worden als volgt verdeeld:

 • a. De gezamenlijk uit te voeren gedeelten van punt 0 (km) + 92 (m) tot 9,1 (km) + 75 (m) en van punt 12,7 (km) + 53 (m) tot 14,8 (km) + 89 (m) alsmede de stuwen bij 's-Heerenberg en Voorthuizen komen voor de helft ten laste van het Wasserverband Netterdenscher Kanal en voor de helft ten laste van het polderdistrict Rijn en IJssel;

 • b. De gedeelten op Duits grondgebied:

  van punt 0 (km) + 0 (m) tot 0 (km) + 92 (m) en van punt 9,1 (km) + 75 (m) tot 12,7 (km) + 53 (m) alsmede voor de stuw bij de Spijkerweg worden gedragen door het Wasserverband Netterdenscher Kanal.

Artikel 6

 • 1 Elke partij is verplicht de andere partij tijdig het tijdstip van het begin van de bouwwerkzaamheden mede te delen.

 • 2 Met de bouwwerkzaamheden moet worden begonnen binnen zes maanden na goedkeuring van de financiële steun van overheidswege en zij moeten zonder vertraging worden voltooid.

Artikel 7

Het onderhoud en de bediening van de in artikel 1 en artikel 2 genoemde grensvormende gedeelten watergang en kunstwerken wordt jaarlijks afwisselend, of om een andere tussen het Wasserverband Netterdenscher Kanal en het polderdistrict Rijn en IJssel overeengekomen periode, bij toerbeurt op gelijke wijze door een dezer partijen uitgevoerd. De per jaar beoogde onderhoudsmaatregelen en de te verwachten kosten daarvan dienen vooraf steeds met de andere partij te zijn overeengekomen.

De onderhoudskosten komen, verhoogd met zeven en half procent, ten laste van het Wasserverband Netterdenscher Kanal en het polderdistrict Rijn en IJssel in de verhouding 62:38, overeenkomend met hun respectieve stroomgebieden, behoudens de verplichting een regeling voor de meerkosten te treffen, die ontstaan wanneer de af te voeren waterhoeveelheden in het stroomgebied met meer dan vijf procent worden verhoogd.

De andere partij is verplicht om aan de met het onderhoud belaste partij uiterlijk voor 1 september vijfenzeventig procent van het volgens de begroting en de verdeelsleutel te betalen bedrag over te maken en om het resterende gedeelte binnen een maand na de voor 1 april van het jaar daarop volgend overgelegde rekening te voldoen.

Artikel 8

Partijen verplichten zich om in haar gebied te bevorderen dat een niet door haarzelf te onderhouden kunstwerk in en aan de in artikel 1 en artikel 2 genoemde watergangen door de daartoe verplichte derde wordt onderhouden.

Artikel 9

Partijen verplichten zich, onverminderd het voor haar dan geldende nationale recht, te bevorderen, dat bepalingen in haar reglementen worden opgenomen waardoor de eigenaren en gebruikers van aan de in artikel 1 en artikel 2 genoemde watergangen gelegen gronden worden verplicht:

 • a. onderhoudswerkzaamheden - ook met machines - (op hun gronden) toe te laten;

 • b. het tijdelijk opslaan van ruimsel, zowel als onderhoudsmachines en -materiaal op hun gronden toe te laten ;

 • c. het betreden van hun gronden toe te staan aan toezichthoudende personen, aan schouwcommissies en aan degenen die het onderhoud uitvoeren;

 • d. hun gronden, voor zover deze voor beweiding worden gebruikt, af te rasteren op een afstand van minstens 1 m uit de kant van de watergang om deze te beschermen tegen het betreden door het vee;

  voor zover deze als bouwland worden gebruikt, tot een afstand van minstens 1 m uit de kant van de watergang niet te ploegen;

  voor zover deze grenzen aan onderhoudsstroken, die in eigendom zijn van partijen, af te rasteren op een afstand van minstens 0,30 m van de eigendomsgrens;

 • e. geen veedrinkplaatsen aan de watergang in te richten of te gebruiken;

 • f. te verhinderen dat ruimsel wegdrijft uit de sloten die uitmonden in de in artikel 1 en artikel 2 genoemde watergangen.

Artikel 10

 • 1 Elke partij is verplicht de andere partij tijdig in te lichten, wanneer haar de bedoeling blijkt om een wezenlijke verandering aan de watergangen, aan de kunstwerken in en aan de watergangen of aan de waterhoeveelheden in het stroomgebied aan te brengen, of wanneer zij een zodanige verandering constateert. In het laatste geval kan de andere partij verlangen dat de betreffende partijen samen plaatselijk de oorzaak van de verandering gaan constateren. De artikelen 60 tot en met 62 van het Grensverdrag, alsmede de regelen van het dan geldende nationale recht blijven onverlet.

 • 2 Voor het verlenen van een rechtsgeldige vergunning, die deze overeenkomst raakt, dient elke partij de andere de gelegenheid te geven zijn mening te uiten.

  Worden reglementen van partijen gewijzigd en worden hierdoor belangen uit deze overeenkomst aan Duitse of Nederlandse zijde getroffen, dan dient de dan andere zijde voorafgaand aan de wijziging te worden gehoord.

Artikel 11

 • 1 Voor het toezicht op het regelmatig onderhoud wordt een commissie van 4 leden (schouwcommissie) gevormd, die als volgt is samengesteld:

  • a. Duitse zijde

   Wasserverband Netterdenscher Kanal

   2 vertegenwoordigers

  • b. Nederlandse zijde

   polderdistrict Rijn en IJssel

   2 vertegenwoordigers

  Het voorzitterschap wordt jaarlijks afwisselend bekleed door een vertegenwoordiger van de Duitse of de Nederlandse partij, te beginnen met die partij die het eerste het onderhoud pleegt.

 • 2 Voor de werkzaamheden van de schouwcommissie is het Reglement van Orde van de permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie, voor zover dit geldt voor de ingestelde subcommissies, overeenkomstig van toepassing.

 • 3 De schouwcommissie schouwt de watergangen minstens tweemaal per jaar, te weten in juni en in oktober. Per geval kan een ander tijdstip worden overeengekomen. De herfstschouw mag echter niet na 15 november geschieden. Om de oorzaken van gebrekkige wateraf voer vast te stellen kan de schouwcommissie de schouw ook uitbreiden tot aansluitende watergangen.

 • 4 De schouwcommissie komt minstens eenmaal per jaar na afloop van de herfstschouw in vergadering bijeen.

 • 5 Uitnodigen voor de vergadering zowel als de schouw dient ten minste 4 weken tevoren te geschieden. Voor de herfstschouw worden de „Leiter des Staatslichen Amtes für Wasser und Abfallwirtschaft” in Düsseldorf en de directeur van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland in Arnhem eveneens uitgenodigd.

 • 6 De schouwcommissie vervaardigt een verslag over het resultaat van elke schouw en elke vergadering, hetwelk door de deelnemers ondertekend dient te worden. In het verslag van de schouw dienen de maatregelen en zo nodig de daarbij behorende termijnen te worden aangegeven die nodig zijn tot herstel van een behoorlijke onderhoudstoestand. De partijen, de toezichthoudende instanties en de leden van de schouwcommissie ontvangen ieder een exemplaar van dit verslag.

 • 7 De leden van de schouwcommissie kunnen op elk gewenst moment de in artikel 1 en artikel 2 genoemde watergangen bezichtigen. De partijen verplichten zich, onverminderd het dan voor haar geldende nationale recht, te bevorderen, dat in haar reglementen desbetreffende bepalingen worden opgenomen.

Artikel 12

 • 1 Wijzigingen van de overeenkomst behoeven goedkeuring van de Regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en van het Koninkrijk der Nederlanden.

 • 2 Wijzigingen van de in artikel 5 en artikel 7 genoemde verdeelsleutel van kosten en van het in artikel 4 genoemde plan behoeven slechts toestemming van de Regierungspräsident in Düsseldorf en het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland in Arnhem.

Artikel 13

 • 1 De overeenkomst wordt voor de duur van 10 jaar gesloten. Als zij niet minstens 3 jaar voor het einde van deze termijn wordt opgezegd, wordt zij stilzwijgend voor telkens 10 jaar verlengd.

 • 2 De opzegging dient te geschieden per aangetekende brief.

Artikel 14

 • 1 Deze overeenkomst behoeft de goedkeuring van de regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en van het Koninkrijk der Nederlanden.

  Zij treedt in werking een maand na de ontvangst door een van de partijen van de laatst verleende goedkeuring. De partijen stellen het tijdstip van de inwerkingtreding vast door middel briefwisseling.

 • 2 De overeenkomst vervangt vanaf de dag van inwerkingtreding het „Nieuw reglement op het onderhoud van het kanaal vanaf de Nederhettersche Landweer door Bergerbroek tot aan den Ouden Rijn nabij Eken” (wijziging van het reglement van 13 juni 1836) van 28 februari 1913.

GEDAAN te Herwen, d.d. 21 september 1988 in viervoud, elk in de Duitse en Nederlandse taal, waarbij elke tekst gelijkelijk verbindend is.

Voor het Wasserverband Netterdenscher Kanal

(w.g.) LÖRKS

Voor het polderdistrict Rijn en IJssel

(w.g.) W. WOLTERS

Terug naar begin van de pagina