Protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap [...] Spanje en de Portugese Republiek tot de Gemeenschap, Brussel, 16-06-1988

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 16-06-1988 t/m heden

Protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Syrische Arabische Republiek in verband met de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Gemeenschap

Authentiek : NL

Protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Syrische Arabische Republiek in verband met de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Gemeenschap

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Hare Majesteit de Koningin van Denemarken,

de President van de Bondsrepubliek Duitsland,

de President van de Helleense Republiek,

Zijne Majesteit de Koning van Spanje,

de President van de Franse Republiek,

de President van Ierland,

de President van de Italiaanse Republiek,

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg,

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

de President van de Portugese Republiek,

Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

waarvan de Staten overeenkomstsluitende partij zijn bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, en

de Raad van de Europese Gemeenschappen,

enerzijds, en

de Regering van de Syrische Arabische Republiek,

anderzijds,

Gelet op de op 18 januari 1977 te Brussel ondertekende Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Syrische Arabische Republiek, hierna „de overeenkomst” genoemd,

Overwegende dat het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek op 1 januari 1986 tot de Europese Gemeenschappen zijn toegetreden,

Hebben besloten in gemeenschappelijk overleg de aanpassingen en de overgangsmaatregelen vast te stellen die in verband met de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap in de overeenkomst moeten worden aangebracht, en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden aangewezen:

Zijne Majesteit de Koning der Belgen: Philippe de Schoutheete de Tervarent, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

Hare Majesteit de Koningin van Denemarken: Jakob Esper Larsen, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

de President van de Bondsrepubliek Duitsland: Werner Ungerer, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

de President van de Helleense Republiek: Constantinos Lyberopoulos, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

Zijne Majesteit de Koning van Spanje: Carlos Westendorp y Cabeza, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

de President van de Franse Republiek: Francois Scheer, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

de President van Ierland: John H. F. Campbell, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

de President van de Italiaanse Republiek: Pietro Calamia, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg: Joseph Weyland, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: P. C. Nieman, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

de President van de Portugese Republiek: Leonardo Mathias, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland:

David H. A. Hannay KCMG,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

de Raad van de Europese Gemeenschappen: Werner Ungerer, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;

Permanent Vertegenwoordiger van de Bondsrepubliek Duitsland, Voorzitter van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers;

Jean Durieux,

Adviseur buiten dienst bij het Directoraat-Generaal voor Buitenlandse Betrekkingen van de Commissie van de Europese Gemeenschappen;

de Regering van de Syrische Arabische Republiek: Siba Nasser,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur; Hoofd van de missie van de Syrische Arabische Republiek bij de Europese Gemeenschappen;

Die, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten,

Overeenstemming hebben bereikt omtrent hetgeen volgt:

Artikel 1

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Het Koninkrijk Spanje en de Portugese Repuoiiek worden overeenkomstsluitende partij bij de overeenkomst en bij de verklaringen gehecht aan de Slotakte ondertekend te Brussel op 18 januari 1977.

TITEL I. AANPASSINGEN

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De teksten van de overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen en protocollen die daarvan een integrerend bestanddeel vormen, alsmede van de aan de Slotakte gehechte verklaringen, opgesteld in de Spaanse en de Portugese taal, zijn onder dezelfde voorwaarden authentiek als de oorspronkelijke teksten. De Samenwerkingsraad keurt de Spaanse en Portugese versies goed.

TITEL II. OVERGANGSMAATREGELEN

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

HOOFDSTUK I. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP HET KONINKRIJK SPANJE

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Deel I. Algemene regeling

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Met ingang van de inwerkingtreding van dit protocol past het Koninkrijk Spanje op de produkten van oorsprong uit Syrië invoerrechten toe die gelijk zijn aan die welke het op dezelfde produkten uit de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985 toepast. Deze maatregel is van toepassing volgens de regels neergelegd in de leden 2 en 3 en in artikel 4.

 • 2 Het Koninkrijk Spanje schaft de invoerrechten op de produkten van oorsprong uit Syrië geleidelijk af volgens het onderstaande tijdschema:

  • - op 1 maart 1986 wordt elk recht verlaagd tot 90,0% van het basisrecht;

  • - op 1 januari 1987 wordt elk recht verlaagd tot 77,5% van het basisrecht;

  • - op 1 januari 1988 wordt elk recht verlaagd tot 62,5% van het basisrecht;

  • - op 1 januari 1989 wordt elk recht verlaagd tot 47,5% van het basisrecht;

  • - op 1 januari 1990 wordt elk recht verlaagd tot 35,0% van het basisrecht;

  • - op 1 januari 1991 wordt elk recht verlaagd tot 22,5% van het basisrecht;

  • - op 1 januari 1992 wordt elk recht verlaagd tot 10,0% van het basisrecht;

  • - de laatste verlaging van 10,0% vindt plaats op 1 januari 1993.

 • 3 Bij toepassing van de overeenkomstig lid 2 berekende rechten wordt afgerond op de eerste decimaal door schrapping van de tweede decimaal.

Artikel 4

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Voor ieder produkt is het basisrecht waarop de in artikel 3, lid 2, bedoelde achtereenvolgende verlagingen moeten worden toegepast, het op 1 januari 1985 door het Koninkrijk Spanje ten opzichte van de Gemeenschap werkelijk toegepaste recht.

 • 2 In afwijking van lid 1 zijn voor de onderstaande produkten de basisrechten die welke naast elk der produkten zijn aangegeven.

  Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief

  Omschrijving

  Basisrechten

  24.02

  Tabaksfabrikaten, tabaksextracten en tabakssausen:

   
   

  A. Sigaretten

  B. Sigaren en cigarillo's

  C. Rooktabak

  D. Pruimtabak en snuif

  E. andere, tabak geagglomereerd tot vellen daaronder begrepen

  50,0%

  55,0%

  46,8%

  26,0%

  10,4%

  27.09

  Ruwe aardolie en ruwe oliën uit bitumineuze mineralen

  vrij

Artikel 5

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Indien het Koninkrijk Spanje invoerrechten op uit de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985 ingevoerde produkten schorst of sneller verlaagt dan volgens het vastgestelde tijdschema, schorst of verlaagt het met hetzelfde percentage de douanerechten van toepassing op dezelfde produkten van oorsprong uit Syrië.

Artikel 6

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Het Koninkrijk Spanje past kwantitatieve invoerbeperkingen toe:

  • - tot en met 31 december 1988 op de in bijlage I bedoelde produkten van oorsprong uit Syrië;

  • - tot en met 31 december 1989 op de in bijlage II bedoelde produkten van oorsprong uit Syrië.

 • 2 De in lid 1 bedoelde beperkingen bestaan uit de toepassing van contingenten.

 • 3 De aanvankelijke contingenten zijn respectievelijk in de bijlagen I en II aangegeven.

  Het tempo van de geleidelijke verhoging van de in bijlage I bedoelde contingenten en van de contingenten nr. 1 tot en met nr. 5 en nr. 10 tot en met nr. 14 bedoeld in bijlage II beloopt 25% aan het begin van elk jaar voor de in Ecu uitgedrukte contingenten en 20% aan het begin van elk jaar voor de in volume uitgedrukte contingenten. De verhoging wordt aan elk contingent toegevoegd en de volgende verhoging wordt berekend op het aldus verkregen totaalcijfer.

  Voor de contingenten nr. 6 tot en met nr. 9 vermeld in bijlage II beloopt het jaarlijkse tempo van de geleidelijke verhoging:

  • - op 1 januari 1986: 13%;

  • - op 1 januari 1987: 18%;

  • - op 1 januari 1988:20%;

  • - op 1 januari 1989: 20%.

 • 4 Wanneer wordt geconstateerd dat de invoer in Spanje van een van de in de bijlagen I en II bedoelde produkten in de loop van twee opeenvolgende jaren lager is dan 90% van het contingent, wordt de invoer van het produkt uit Syrië bij het begin van het jaar dat volgt op deze twee jaren vrijgemaakt, indien het betrokken produkt op dat moment ten opzichte van de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985 is vrijgemaakt.

  Indien het Koninkrijk Spanje de invoer van een van de in de bijlagen I en II bedoelde produkten uit de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985 vrijmaakt of een voor de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985 geldend contingent verhoogt met een groter percentage dan het in lid 3 bedoelde minimumpercentage, maakt het tevens de invoer van dit produkt uit Syrië vrij of verhoogt het het contingent naar verhouding.

 • 5 Het Koninkrijk Spanje past bij het beheer van de in lid 2 bedoelde contingenten dezelfde regels en administratieve handelwijzen toe als bij de invoer van produkten van oorsprong uit de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985.

Artikel 7

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Voor de onder Verordening (EEG) nr. 3033/80 vallende produkten van oorsprong uit Syrië schaft het Koninkrijk Spanje met ingang van de inwerkingtreding van dit protocol, uitgaande van het in bijlage III vermelde basisrecht en volgens het in artikel 3, lid 2, aangegeven tijdschema, geleidelijk de douanerechten af die het vaste element van de belasting vormen.

Deel II. Produkten vermeld in bijlage II bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 8

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Voor de produkten bedoeld in bijlage II bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, van oorsprong uit Syrië, past het Koninkrijk Spanje, onder voorbehoud van de onderstaande bijzondere bepalingen, een recht toe waarbij het verschil tussen het basisrecht en het preferentiële recht volgens onderstaand ritme wordt verkleind:

  • - op 1 maart 1986 wordt het verschil verkleind tot 90,9% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1987 wordt het verschil verkleind tot 81,8% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1988 wordt het verschil verkleind tot 72,7% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1989 wordt het verschil verkleind tot 63,6% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1990 wordt het verschil verkleind tot 54,5% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1991 wordt het verschil verkleind tot 54,4% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1992 wordt het verschil verkleind tot 36,3% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1993 wordt het verschil verkleind tot 27,2% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1994 wordt het verschil verkleind tot 18,1% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1995 wordt het verschil verkleind tot 9,0% van het aanvankelijke verschil.

  Het Koninkrijk Spanje past de preferentiële rechten volledig toe vanaf 1 januari 1996.

 • 2 Het Koninkrijk Spanje stelt de toepassing van de preferentiële regeling voor groenten en fruit die onder Verordening (EEG) nr. 1035/72 vallen uit tot 31 december 1989.

  Met ingang van 1 januari 1990 past het Koninkrijk Spanje ten opzichte van deze produkten een recht toe waarbij het verschil tussen het op 31 december 1989 werkelijk toegepaste recht en het preferentiële recht volgens onderstaand ritme wordt verkleind:

  • - op 1 januari 1990 wordt het verschil verkleind tot 85,7% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1991 wordt het verschil verkleind tot 71,4% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1992 wordt het verschil verkleind tot 57,1% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1993 wordt het verschil verkleind tot 42,8% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1994 wordt het verschil verkleind tot 28,5% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1995 wordt het verschil verkleind tot 14,2% van het aanvankelijke verschil,

  Het Koninkrijk Spanje past de preferentiële rechten volledig toe vanaf 1 januari 1996.

 • 3 Het in lid 1 bedoelde basisrecht is het in artikel 4, lid 1, omschreven recht.

Artikel 9

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Tot en met 31 december 1989 kunnen bij de invoer in Spanje van de in bijlage IV vermelde produkten van oorsprong uit Syrië kwantitatieve beperkingen worden toegepast.

Artikel 10

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Ten aanzien van de in artikel 8, lid 1, bedoelde produkten die op 1 maart 1986 niet onder een gemeenschappelijke marktordening vallen, zijn de bepalingen van de overeenkomst inzake de afschaffing van de heffingen van gelijke werking als douanerechten en de afschaffing van de kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking niet van toepassing op deze heffingen, beperkingen en maatregelen wanneer zij op het tijdstip van toetreding deel uitmaken van een nationale marktordening in Spanje.

Deze bepaling geldt slechts tot het ogenblik waarop de gemeenschappelijke marktordening voor deze produkten wordt ingevoerd, maar uiterlijk tot en met 31 december 1995, en voor zover zulks strikt noodzakelijk is om de handhaving van de nationale marktordening te waarborgen.

Deel III. Canarische eilanden en Ceuta en Melilla

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 11

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Onverminderd de onderstaande bepalingen geldt voor het handelsverkeer van de Canarische eilanden en Ceuta en Melilla met Syrië dezelfde regeling als die welke in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Syrië wordt toegepast, op voorwaarde dat de Syrische Arabische Republiek de produkten van oorsprong uit de Canarische eilanden en Ceuta en Melilla op dezelfde wijze behandelt als die van oorsprong uit de Gemeenschap.

 • 2 De op de Canarische eilanden en in Ceuta en Melilla voor andere produkten dan die bedoeld in bijlage II bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap bestaande douanerechten, en de op de Canarische eilanden bestaande heffing die bekend staat als „arbitrio insular - tarifa general”, worden voor produkten van oorsprong uit Syrië geleidelijk afgeschaft, volgens hetzelfde ritme en onder dezelfde voorwaarden als voorgeschreven in de artikelen 3, 4 en 5.

 • 3 De op de Canarische eilanden en in Ceuta en Melilla voor de in bijlage II bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap bedoelde produkten van oorsprong uit Syrië bestaande douanerechten, worden geleidelijk aan de door de Gemeenschap op deze produkten toegepaste preferentiële rechten aangepast, met dien verstande dat deze gebieden op deze produkten een gunstiger regeling mogen toepassen dan die welke door de Gemeenschap wordt toegepast.

  In geen geval evenwel mogen het ritme en de voorwaarden van de afbraakmaatregelen de in de artikelen 3,4 en 5 omschreven ritmes en voorwaarden overschrijden.

 • 4 De heffing van de Canarische eilanden die bekend staat als „arbitrio insular - tarifa especial”, wordt ten aanzien van produkten van oorsprong uit Syrië bij de inwerkingtreding van dit protocol afgeschaft.

  Deze heffing mag evenwel worden gehandhaafd bij de invoer van de produkten vermeld in de lijst die voorkomt in bijlage V, en wel ten belope van 90% van het naast elk van deze produkten in genoemde lijst vermelde recht en op voorwaarde dat dit verlaagde recht op eenvormige wijze wordt toegepast op alle invoer van de betrokken produkten van oorsprong uit Syrië. Genoemde heffing wordt op hetzelfde tijdstip afgeschaft als ten opzichte van de Gemeenschap.

  Deze heffing mag op geen enkel tijdstip hoger zijn dan het peil van het Spaanse douanetarief zoals aangepast met het oog op de geleidelijke invoering van het gemeenschappelijk douanetarief.

HOOFDSTUK II. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE PORTUGESE REPUBLIEK

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Deel I. Algemene regeling

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 12

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Met ingang van de inwerkingtreding van dit Protocol schaft de Portugese Republiek de invoerrechten op produkten van oorsprong uit Syrië af.

 • 2 In afwijking van lid 1 schaft de Portugese Republiek de invoerrechten op de in bijlage VI bedoelde produkten van oorsprong uit Syrië geleidelijk af volgens het onderstaande ritme:

  • - op 1 maart 1986 wordt elk recht verlaagd tot 90% van het basisrecht,

  • - op 1 januari 1987 wordt elk invoerrecht verlaagd tot 80% van het basisrecht,

  • - op 1 januari 1988 wordt elk invoerrecht verlaagd tot 65% van het basisrecht,

  • - op 1 januari 1989 wordt elk invoerrecht verlaagd tot 50% van het basisrecht,

  • - op 1 januari 1990 wordt elk invoerrecht verlaagd tot 40% van het basisrecht,

  • - op 1 januari 1991 wordt elk invoerrecht verlaagd tot 30% van het basisrecht,

  • - de twee laatste verlagingen van elk 15% vinden plaats op 1 januari 1992 en 1 januari 1993.

 • 3 Bij toepassing van de overeenkomstig lid 2 berekende rechten wordt afgerond op de eerste decimaal door schrapping van de tweede decimaal.

Artikel 13

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Voor ieder produkt is het basisrecht waarop de in artikel 12, lid 2, bedoelde achtereenvolgende verlagingen moeten worden toegepast, het op 1 januari 1985 door de Portugese Republiek ten opzichte van Syrië werkelijk toegepaste recht

 • 2 In afwijking van lid 1 gaat de Portugese Republiek bij de afschaffing van de douanerechten op de in bijlage VII opgenomen produkten 'uit van de in die bijlage aangegeven basisrechten, op voorwaarde dat die rechten hoger zijn dan de door de Portugese Republiek op 1 januari 1985 ten opzichte van Syrië werkelijk toegepaste douanerechten.

Artikel 14

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Indien de Portugese Republiek douanerechten op uit de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985 ingevoerde produkten schorst of sneller verlaagt dan volgens het vastgestelde tijdschema, schorst of verlaagt zij met hetzelfde percentage eveneens de douanerechten op dezelfde produkten van oorsprong uit Syrië.

Artikel 15

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De heffingen van gelijke werking als invoerrechten die door de Portugese Republiek op produkten van oorsprong uit Syrië worden toegepast, worden bij de inwerkingtreding van dit protocol afgeschaft.

 • 2 De volgende door de Portugese Republiek in haar handelsverkeer met Syrië toegepaste heffingen worden geleidelijk afgeschaft volgens het onderstaande ritme:

  • a) de heffing van 0,4% ad valorem, toegepast op:

   • - tijdelijk ingevoerde goederen,

   • - wederingevoerde goederen (met uitzondering van containers),

   • - goederen die worden ingevoerd onder het stelsel van actieve veredeling, gekenmerkt door de teruggave, na uitvoer van de verkregen produkten, van de rechten die zijn geheven bij de invoer van de verwerkte goederen („drawback"),

    wordt:

   • - op 1 januari 1987 verlaagd tot 0,2% en

   • - op 1 januari 1988 afgeschaft;

  • b) de heffing van 0,9% ad valorem, die wordt toegepast op goederen die ten verbruik worden ingevoerd, wordt:

   • - op 1 januari 1989 verlaagd tot 0,6%,

   • - op 1 januari 1990 verlaagd tot 0,3% en

   • - op 1 januari 1991 afgeschaft.

Artikel 16

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De Portugese Republiek schaft bij de inwerkingtreding van dit protocol de douanerechten van fiscale aard of het fiscale element van de douanerechten die op die datum bestaan af met betrekking tot de invoer van produkten van oorsprong uit Syrië.

 • 2 Voor de in bijlage VIII opgenomen produkten worden de douanerechten van fiscale aard of het fiscale element van de douanerechten die door de Portugese Republiek worden toegepast, afgeschaft volgens het ritme bedoeld in artikel 12, lid 2.

 • 3 Indien de Portugese Republiek gebruik maakt van de mogelijkheid waarover zij krachtens artikel 196, lid 3, van de Toetredingsakte beschikt om een douanerecht van fiscale aard of het fiscale element van een douanerecht te vervangen door een binnenlandse belasting, vertegenwoordigt het eventueel niet door de binnenlandse belasting gedekte element het basisrecht waarvan bij de achtereenvolgende verlagingen moet worden uitgegaan. Dit element wordt in het handelsverkeer met Syrië geleidelijk afgeschaft volgens het in artikel 12, lid 2, bedoelde ritme.

Artikel 17

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Portugese Republiek handhaaft tot en met 31 december 1987 kwantitatieve beperkingen bij invoer ten opzichte van Syrië van automobielen die vallen onder de bijzondere regeling welke overeenkomstig Protocol nr. 18 van de Toetredingsakte tussen de Gemeenschap en de Portugese Republiek is overeengekomen.

Artikel 18

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Voor de onder Verordening (EEG) nr. 3033/80 vallende produkten van oorsprong uit Syrië schaft de Portugese Republiek, uitgaande van het in bijlage IX vermelde basisrecht en volgens het in artikel 12, lid 2, aangegeven ritme, geleidelijk de douanerechten af die het vaste element van de belasting vormen.

Deel II. Produkten vermeld in bijlage II bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 19

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Voor de produkten bedoeld in bijlage II bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap van oorsprong uit Syrië past de Portugese Republiek, onder voorbehoud van onderstaande bijzondere bepalingen, een recht toe waarbij het verschil tussen het basisrecht en het preferentiële recht volgens onderstaand ritme wordt verkleind:

  • - op 1 maart 1986 wordt het verschil verkleind tot 90,9% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1987 wordt het verschil verkleind tot 81,8% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1988 wordt het verschil verkleind tot 72,7% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1989 wordt het verschil verkleind tot 63,6% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1990 wordt het verschil verkleind tot 54,5% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1991 wordt het verschil verkleind tot 45,4% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1992 wordt het verschil verkleind tot 36,3% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1993 wordt het verschil verkleind tot 27,2% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1994 wordt het verschil verkleind tot 18,1% van het aanvankelijke verschil,

  • - op 1 januari 1995 wordt het verschil verkleind tot 9,0% van het aanvankelijke verschil,

  De Portugese Republiek past de preferentiële rechten volledig toe vanaf 1 januari 1996.

 • 2 De Portugese Republiek stelt de toepassing van de preferentiële regeling voor groenten en fruit vallende onder Verordening (EEG) nr. 1035/72 uit tot het begin van de tweede etappe zoals omschreven in artikel 260 van de Toetredingsakte.

  De Portugese Republiek past voor deze produkten met ingang van de tweede etappe een recht toe waarbij het verschil tussen het aan het einde van de eerste etappe werkelijk toegepaste recht en het preferentiële recht volgens onderstaand ritme wordt verkleind:

  • i) wanneer de tweede etappe vijfjaar duurt, wordt:

   • - op 1 januari 1991 het verschil verkleind tot 83,3% van het aanvankelijke verschil;

   • - op 1 januari 1992 het verschil verkleind tot 66,6% van het aanvankelijke verschil;

   • - op 1 januari 1993 het verschil verkleind tot 49,9% van het aanvankelijke verschil;

   • - op 1 januari 1994 het verschil verkleind tot 33,2% van het aanvankelijke verschil;

   • - op 1 januari 1995 het verschil verkleind tot 16,5% van het aanvankelijke verschil;

  • ii) wanneer de tweede etappe zeven jaar duurt, wordt:

   • - op 1 januari 1989 het verschil verkleind tot 87,5% van het aanvankelijke verschil;

   • - op 1 januari 1990 het verschil verkleind tot 75,0% van het aanvankelijke verschil;

   • - op 1 januari 1991 het verschil verkleind tot 62,5% van het aanvankelijke verschil;

   • - op 1 januari 1992 het verschil verkleind tot 50,0% van het aanvankelijke verschil;

   • - op 1 januari 1993 het verschil verkleind tot 37,5% van het aanvankelijke verschil;

   • - op 1 januari 1994 het verschil verkleind tot 25,0% van het aanvankelijke verschil;

   • - op 1 januari 1995 het verschil verkleind tot 12,5% van het aanvankelijke verschil;

  • iii) de Portugese Republiek past de preferentiële rechten volledig toe vanaf 1 januari 1996.

 • 3 Het in lid 1 bedoelde basisrecht is het in artikel 13, lid 1, omschreven recht.

Artikel 20

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Tot en met 31 december 1992 kunnen op de invoer in Portugal van de in bijlage X vermelde produkten van oorsprong uit Syrië kwantitatieve beperkingen worden toegepast.

Artikel 21

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Ten aanzien van de in artikel 19, lid 1, bedoelde produkten die op 1 maart 1986 niet onder een gemeenschappelijke marktordening vallen, zijn de bepalingen van de overeenkomst inzake de afschaffing van de heffingen van gelijke werking als douanerechten en de afschaffing van de kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking niet van toepassing op deze heffingen, beperkingen en maatregelen, wanneer zij op het tijdstip van toetreding deel uitmaken van een nationale marktordening in Portugal.

Deze bepaling geldt slechts tot het ogenblik waarop de gemeenschappelijke marktordening voor deze produkten wordt ingevoerd, en uiterlijk tot en met 31 december 1995, en voor zover zulks strikt noodzakelijk is om de handhaving van de nationale marktordening te waarborgen.

TITEL III. ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 22

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Samenwerkingsraad brengt in de regels van oorsprong de wijzigingen aan die in verband met de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschappen nodig mochten blijken.

Artikel 23

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De bijlagen1bij dit protocol vormen een integrerend bestanddeel van het protocol. Dit protocol vormt een integrerend bestanddeel van de overeenkomst.

Artikel 24

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit protocol wordt door de overeenkomstsluitende partijen goedgekeurd overeenkomstig hun eigen procedures. Het treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de kennisgeving van de voltooiing van de procedures door de overeenkomstsluitende partijen.

Bij de inwerkingtreding van dit protocol zijn de verlagingen van rechten en de verhogingen van contingenten en alle andere maatregelen waarin dit protocol voorziet voor het jaar waarin deze inwerkingtreding plaatsvindt onmiddellijk van toepassing. Dit protocol heeft geen gevolgen ten aanzien van voor de datum van inwerkingtreding gelegen tijdvakken.

Artikel 25

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit protocol is opgesteld, in twee exemplaren, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Arabische taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

GEDAAN te Brussel, de zestiende juni negentienhonderd achtentachtig.

 1. De bijlagen zijn niet afgedrukt. Zij zullen te zijner tijd worden bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina