Protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap [...] de toetreding van de Helleense Republiek tot de Gemeenschap, Brussel, 11-03-1982

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 11-03-1982 t/m heden

Protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Syrische Arabische Republiek in verband met de toetreding van de Helleense Republiek tot de Gemeenschap

Authentiek : NL

Protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Syrische Arabische Republiek in verband met de toetreding van de Helleense Republiek tot de Gemeenschap

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Hare Majesteit de Koningin van Denemarken,

De President van de Bondsrepubliek Duitsland,

De President van de Helleense Republiek,

De President van de Franse Republiek,

De President van Ierland,

De President van de Italiaanse Republiek,

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg,

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

wier Staten partij zijn bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, en

De Raad van de Europese Gemeenschappen,

enerzijds, en

De President van de Syrische Arabische Republiek

anderzijds,

Gezien de toetreding op 1 januari 1981 van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschappen,

Gelet op de op 18 januari 1977 te Brussel ondertekende Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Syrische Arabische Republiek, hierna „Overeenkomst" te noemen,

Hebben besloten om in gemeenschappelijk overleg de aanpassingen en overgangsmaatregelen met betrekking tot de Overeenkomst als gevolg van de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap vast te stellen en dit Protocol te sluiten, en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden aangewezen:

Zijne Majesteit de Koning der Belgen:

Paul Noterdaeme,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur,

Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen;

Hare Majesteit de Koningin van Denemarken:

Gunnar Riberholdt,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur,

Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen;

De President van de Bondsrepubliek Duitsland:

Gisbert Poensgen,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur,

Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen;

De President van de Helleense Republiek:

Marcos Economides,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur,

Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen;

De President van de Franse Republiek:

Jacques Leprette,

Ambassadeur,

Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen;

De President van Ierland:

Andrew O'Rourke,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur,

Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen;

De President van de Italiaanse Republiek:

Renato Ruggiero,

Ambassadeur,

Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen;

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg:

Jean Dondelinger,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur,

Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen;

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

Jonkheer R. A. van Swinderen,

Gevolmachtigd Minister,

Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen;

Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannië en Noord-Ierland:

Sir Michael Butler KCMG,

Ambassadeur,

Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen;

De Raad van de Europese Gemeenschappen:

Paul Noterdaeme,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur,

Permanent Vertegenwoordiger van België,

Voorzitter van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers;

Die ter Frisch,

Directeur-Generaal voor Ontwikkeling,

Commissie der Europese Gemeenschappen;

De President van de Syrische Arabische Republiek:

Mouaffac Koudsi,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur,

Hoofd van de Missie van de Syrische Arabische Republiek bij de Europese Gemeenschappen,

die over de volgende bepalingen overeenstemming hebben bereikt:

Artikel 1

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Helleense Republiek wordt partij bij de op 18 januari 1977 te Brussel ondertekende Overeenkomst en de aan de slotakte daarvan gehechte verklaringen.

TITLE I. Aanpassingen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De tekst van de Overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen en de Protocollen die daarvan een integrerend onderdeel vormen, alsmede de tekst van de slotakte en de daaraan gehechte verklaringen en briefwisselingen, die een integrerend deel van deze Overeenkomst vormen, zijn in het Grieks opgesteld en zijn gelijkelijk authentiek met de oorspronkelijke teksten. De Samenwerkingsraad keurt de Griekse tekst goed.

TITLE II. Overgangsmaatregelen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Voor de in bijlage I genoemde produkten schaft de Helleense Republiek de invoerrechten op produkten van oorsprong uit Syrië geleidelijk af volgens het onderstaande tijdschema:

 • - op de datum van inwerkingtreding van dit Protocol wordt elk recht verlaagd tot 90% van het basisrecht,

 • - op 1 januari 1982 wordt elk recht verlaagd tot 80% van het basisrecht;

 • - de volgende vier verlagingen, telkens met 20%, vinden plaats op:

  • - 1 januari 1983,

  • - 1 januari 1984,

  • - 1 januari 1985,

  • - 1 januari 1986.

Artikel 4

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Voor de in bijlage I genoemde produkten is het basisrecht waarop de in artikel 3 bedoelde achtereenvolgende verlagingen moeten worden toegepast, voor elk produkt het door de Helleense Republiek ten opzichte van Syrië op 1 juli 1980 werkelijk toegepaste recht.

 • 2 Voor lucifers van post 36.06 van het gemeenschappelijk douanetarief van de Europese Gemeenschappen bedraagt het basisrecht evenwel 17,2% ad valorem.

Artikel 5

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Voor de in bijlage I genoemde produkten schaft de Helleense Republiek de heffingen van gelijke werking als invoerrechten op produkten van oorsprong uit Syrië geleidelijk af, volgens het onderstaande tijdschema:

  • - op de datum van inwerkingtreding van dit Protocol wordt elke heffing verlaagd tot 90% van het basisbedrag;

  • - op 1 januari 1982 wordt elke heffing verlaagd tot 80% van het basisbedrag;

  • - de volgende vier verlagingen, telkens met 20%, vinden plaats op:

   • - 1 januari 1983,

   • - 1 januari 1984,

   • - 1 januari 1985,

   • - 1 januari 1986.

 • 2 Het basisbedrag waarop de in lid 1 bedoelde achtereenvolgende verlagingen moeten worden toegepast, is voor elk produkt het bedrag dat door de Helleense Republiek op 31 december 1980 ten opzichte van de Gemeenschap van de Negen wordt toegepast.

 • 3 Elke heffing van gelijke werking als een invoerrecht die met ingang van 1 januari 1979 in het handelsverkeer tussen Griekenland en Syrië werd ingesteld, wordt afgeschaft.

Artikel 6

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Indien de Helleense Republiek invoerrechten of heffingen van gelijke werking op de uit de Gemeenschap van de Negen ingevoerde produkten in een sneller tempo dan het vastgestelde tijdschema schorst of verlaagt, zal de Helleense Republiek die rechten of heffingen van gelijke werking eveneens ten aanzien van produkten van oorsprong uit Syrië met hetzelfde percentage schorsen of verlagen.

Artikel 7

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Het variabele element dat de Helleense Republiek kan toepassen op de produkten van oorsprong uit Syrië welke vallen onder Verordening (EEG) nr. 3033/80 van de Raad van 11 november 1980 tot vaststelling van de handelsregeling die van toepassing is op bepaalde goederen, verkregen door verwerking van landbouwproducten, wordt aangepast met het in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap van de Negen en Griekenland toegepaste compenserende bedrag.

 • 2 Ten aanzien van produkten die onder Verordening (EEG) nr. 3033/80 vallen en zijn opgenomen in bijlage I, schaft de Helleense Republiek, overeenkomstig het in artikel 3 vastgestelde tijdschema, het verschil af tussen:

  • - het vaste element van het door de Helleense Republiek bij de toetreding toe te passen recht, en

  • - het recht (zonder het variabele element) dat uit de bepalingen van de Overeenkomst voortvloeit.

Artikel 8

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Voor de in bijlage II van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap genoemde produkten worden de vastgestelde of berekende preferentiële bedragen toegepast op de werkelijk door de Helleense Republiek ten opzichte van derde landen geheven rechten, overeenkomstig artikel 64 van de Akte van Toetreding van 1979.

In geen geval worden op de Griekse invoer van produkten uit Syrië gunstiger rechten geheven dan die welke op produkten uit de Gemeenschap van de Negen worden toegepast.

Artikel 9

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De Helleense Republiek kan tot en met 31 december 1985 de kwantitatieve beperkingen op de in bijlage II van dit Protocol genoemde produkten van oorsprong uit Syrië handhaven.

 • 2 De in lid 1 bedoelde beperkingen krijgen de vorm van contingenten. Deze contingenten voor 1981 zijn in bijlage II opgenomen.

 • 3 Het minimumpercentage van de geleidelijke verhoging voor deze contingenten bedraagt 25% aan het begin van elk jaar voor contingenten uitgedrukt in Europese rekeneenheden (ERE), en 20% aan het begin van elk jaar voor contingenten uitgedrukt in hoeveelheden. Die verhogingen worden aan elk contingent toegevoegd en de volgende verhoging wordt berekend op basis van het aldus verkregen totaal.

  Voor touringcars, autobussen en andere motorvoertuigen van post ex 87.02 A I van het gemeenschappelijk douanetarief van de Europese Gemeenschappen, wordt het contingent evenwel verhoogd met 20% per jaar.

 • 4 Wanneer wordt gecontateerd dat de invoer in Griekenland van een in bijlage II genoemd produkt gedurende twee opeenvolgende jaren minder is geweest dan 90% van het contingent, zal de Helleense Republiek de invoer van dat produkt van oorsprong uit Syrië liberaliseren, indien het betrokken produkt op dat moment ten opzichte van de Gemeenschap van de Negen is geliberaliseerd.

 • 5 Indien de Helleense Republiek de invoer van een in bijlage II genoemd produkt uit de Gemeenschap van de Negen liberaliseert of een contingent verhoogt boven het minimumpercentage dat ten opzichte van de Gemeenschap van de Negen wordt toegepast, zal de Helleense Republiek de invoer van dat produkt van oorsprong uit Syrië eveneens liberaliseren of het contingent naar evenredigheid verhogen.

 • 6 Ten aanzien van invoervergunningen voor de in bijlage II genoemde produkten van oorsprong uit Syrië past de Helleense Republiek dezelfde administratieve regels en procedures toe als die welke worden toegepast op de invoer van deze produkten van oorsprong uit de Gemeenschap van de Negen met uitzondering van het contingent voor meststoffen van de posten 31.02, 31.03 en 31.05 A I, II en IV van het gemeenschappelijk douanetarief van de Europese Gemeenschappen, waarop de Helleense Republiek de regels en procedures in verband met de exclusieve handelsrechten kan toepassen.

Artikel 10

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De in Griekenland op 31 december 1980 geldende zekerheidstellingen en contante betaling bij invoer met betrekking tot produkten van oorsprong uit Syrië worden geleidelijk afgeschaft volgens onderstaand tijdschema:

  • - op de datum van inwerkingtreding van dit Protocol: 25%,

   • - 1 januari 1982: 25%,

   • - 1 januari 1983: 25%,

   • - 1 januari 1984: 25%.

 • 2 Voor de in bijlage II van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap genoemde produkten worden de heffingen van gelijke werking als invoerrechten en de maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen (zekerheidstelling bij invoer, contante betaling, geldigverklaring van facturen, enz.) door de Helleense Republiek bij de inwerkingtreding van dit Protocol afgeschaft ten opzichte van produkten van oorsprong uit Syrië overeenkomstig artikel 65 van de Akte van Toetreding van 1979.

 • 3 Indien de Helleense Republiek ten opzichte van de Gemeenschap van de Negen de bedragen van de zekerheidstelling bij invoer of contante betaling sneller verlaagt dan volgens het in lid 1 vastgestelde tijdschema, past de Helleense Republiek dezelfde verlaging toe op de invoer van produkten van oorsprong uit Syrië.

TITLE III. Algemene en slotbepalingen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 11

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Samenwerkingsraad brengt alle wijzigingen aan die met betrekking tot de regels van oorsprong noodzakelijk mochten zijn in verband met de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschappen.

Artikel 12

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De aan dit Protocol gehechte bijlagen vormen een integrerend deel daarvan. Dit Protocol vormt een integrerend deel van de Overeenkomst.

Artikel 13

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit Protocol wordt door Partijen bij de Overeenkomst volgens hun eigen procedures goedgekeurd. Het treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de kennisgeving dat de Partijen de procedures hebben voltooid.

Artikel 14

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit Protocol is opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Arabische taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

GEDAAN te Brussel, de elfde maart negentienhonderd tweeëntachtig

BIJLAGE I. Aanhangsel 1

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Lijst van de in artikel 3 bedoelde produkten

Nummer van de Naamlijst van Brussel

Omschrijving

Hoofdstuk 13

 

ex

13.02

Wierook

ex

13.03

Pectaten

Hoofdstuk 14

 

ex

14.05

Valonea (eikelnapjes), gallen

Hoofdstuk 15

 

ex

15.05

Wolvetstearine

ex

15.06

Andere vetten en oliën van dierlijke oorsprong (beendervet, afvalvet, enz.) met uitzondering van klauwolie

 

15.08

Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, gekookt, geoxydeerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of anderszins gewijzigd

 

15.10

Industriële vetzuren, bij raffinage verkregen acid-oils en industriële vetalcoholen

 

15.11

Glycerine, glycerinewater en glycerinelogen daaronder begrepen

ex

15.15

Bijenwas en was van andere insecten, ook indien gekleurd

 

15.16

Plantaardige was, ook indien gekleurd

ex

15.17

Degras

Hoofdstuk 17

 
 

17.04

Suikerwerk zonder cacao

Hoofdstuk 18

Cacao en bereidingen daarvan, met uitzondering van de goederen vallende onder de posten 18.01 en 18.02

Hoofdstuk 19

 

ex

19.02

Moutextract

 

19.03

Deegwaren

 

19.05

Graanpreparaten, vervaardigd door poffen of door roosteren (gepofte rijst, cornflakes en dergelijke)

ex

19.07

Brood, scheepsbeschuit en andere gewone bakkerswaren, waaraan geen suiker, honig, eieren, vetstoffen, kaas of vruchten zijn toegevoegd

 

19.08

Banketbakkerswerk, gebak en biscuits, ook indien deze produkten (ongeacht in welke verhouding) cacao bevatten

Hoofdstuk 21

 
 

Diverse produkten voor menselijke consumptie, met uitzondering van de goederen vallend onder de posten 21.05 en 21.07

Hoofdstuk 22

 
 

22.01

Water, mineraalwater, spuitwater, ijs en sneeuw

 

22.02

Limonade (gearomatiseerd mineraalwater en gearomatiseerd spuitwater daaronder begrepen) en andere alcoholvrije dranken, met uitzondering van de vruchte- en groentesappen bedoeld bij post 20.07

ex

22.08

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholgehalte van 80% vol of meer; gedenatureerde ethylalcohol, ongeacht het alcoholgehalte, met uitzondering van ethylalcohol, welke is verkregen uit de in bijlage 11 van het Verdrag genoemde landbouwprodukten

ex

22.09

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholgehalte van minder dan 80% vol, met uitzondering van ethylalcohol, welke is verkregen uit in bijlage II van het Verdrag genoemde landbouwprodukten

Hoofdstuk 24

 
 

24.02

Tabaksfabrikaten; tabaksextracten en tabakssausen

Hoofdstuk 25

 
 

25.20

Gips; anhydriet; gebrande gips, ook indien gekleurd of met toevoeging van kleine hoeveelheden bindingsversnellers of -vertragers, echter met uitzondering van tandtechnische gips

 

25.22

Gewone kalk (ongeblust of geblust); hydraulische kalk, met uitzondering van calciumoxyde en van calciumhydroxyde

 

25.23

Hydraulisch cement (cementklinker daaronder begrepen), ook indien gekleurd

ex

25.30

Natuurlijk ruw boorzuur met een gehalte aan H3BO3berekend op het droge gewicht, van niet meer dan 85 ten honderd

ex

25.32

Verfaarden, ook indien gebrand of' onderling vermengd; santorinaarde, puzzolaanaarde, tras en dergelijke aarden, van de soorten welke worden gebruikt bij de vervaardiging van hydraulisch cement, ook indien grof- of fijngemalen

Hoofdstuk 27

 
 

27.05 bis

Lichtgas, generatorgas, watergas en dergelijke gassen

 

27.06

Teer van steenkool, van bruinkool of van turf en andere minerale teersoorten, gedeeltelijk gedistilleerde (topped) minerale teer en zogenaamde mengteer daaronder begrepen

 

27.08

Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer

ex

27.10

Minerale smeeroliën en minerale smeervetten

ex

27.11

Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen, met uitzondering van propaan met een zuiverheidsgraad van 99% of meer dat is bestemd voor ander gebruik dan als motorbrandstof of als andere brandstof

 

27.12

Vaseline

 

27.13

Paraffine, was uit aardoliën of uit oliën uit bitumineuze mineralen, ozokeriet, montaanwas, turfwas, paraffineachtige residuen („slack wax", enz.), ook indien gekleurd

 

27.14

Petroleumbitumen, petroleumcokes en andere residuen van aardoliën of van oliën uit bitumineuze mineralen

 

27.15

Natuurlijke bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltsteen

 

27.16

Bitumineuze mengsels, samengesteld met natuurlijk asfalt, met natuurlijk bitumen, met petroleumbitumen, met minerale teer of met minerale teerpek (bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt („cut-backs"), enz.)

Hoofdstuk 28

 

ex

28.01

Chloor

ex

28.04

Waterstof, zuurstof (ozon daaronder begrepen) en stikstof

ex

28.06

Zoutzuur (chloorwaterstof)

 

28.08

Zwavelzuur; oleum (rokend zwavelzuur)

 

28.09

Salpeterzuur; nitreerzuur

 

28.10

Fosfurzuuranhydride (fosforpentoxyde) en fosforzuren (meta-, ortho- en pyrofosforzuur)

 

28.12

Boorzuur en boorzuuranhydride

 

28.13

Andere anorganische zuren en andere zuurstofverbindingen van metalloïden

 

28.15

Zwavelverbindingen van metalloïden, fosfortrisulfide daaronder begrepen

 

28.16

Ammoniak en ammonia

 

28.17

Natriumhydroxyde (bijtende soda); kaliumhydroxyde (bijtende potas); natriumperoxyde en kaliumperoxyde

ex

28.19

Zinkoxyde

ex

28.20

Kunstkorundum

 

28.22

Mangaanoxyden

ex

28.23

IJzeroxyden; natuurlijke ijzerhoudende verfaarden, welke in totaal 70 gewichtspercenten of meer ijzerverbindingen berekend als Fe2 O2 bevatten, daaronder begrepen

ex

28.27

Loodmenie en loodglit

 

28.29

Fluoriden; fluorsilicaten, fluorboraten en andere fluorzouten

ex

28.30

Magnesiumchloride, calciumchloride

ex

28.31

Hypochlorieten; calciumhypochloriet in handelskwaliteit; chlorieten

ex

28.35

Sulfiden, polysulfiden daaronder begrepen

 

28.36

Hydrosulfieten en daarvan afgeleide verbindingen en mengsels, verkregen met behulp van organische stoffen; sulfoxylaten

 

28.37

Sulfieten en thiosulfaten

 

ex 28.38

Natriumsulfaat, bariumsulfaat, ijzersulfaten, zinksulfaat, magnesiumsulfaat, aluminiumsulfaat; aluinen

 

ex 28.40

Fosfieten, hypofosfieten en fosfaten, met uitzondering van dubbelbasisch loodfosfaat

ex

28.42

Carbonaten, ammoniumcarbaminaathoudend ammoniumcarbonaat in handelskwaliteit daaronder begrepen, met uitzondering van hydroloodcarbonaat (loodwit)

ex

28.44

Slagkwik (kwikfulminaat)

ex

28.45

Natrium- en kaliumsilicaten, die in handelskwaliteit daaronder begrepen

ex

28.46

Borax

ex

28.48

Arsenieten en arsenaten

 

28.54

Waterstofperoxyde, vast waterstofperoxyde daaronder begrepen

ex

28.56

Siliciumcarbiden, boriumcarbiden, calciumcarbiden

ex

28.58

Gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en dergelijk zuiver water

Hoofdstuk 29

 

ex

29.01

Koolwaterstoffen bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof; naftaleen en antraceen

ex

29.04

Amylalcoholen

 

29.06

Fenolen en fenolalcoholen

ex

29.08

Dipentylether, ethylether, anethol

ex

29.14

Palmitinezuur, stearinezuur, oliezuur en de in water oplosbare zouten daarvan; zuuranhydriden

ex

29.16

Wijnsteenzuur, citroenzuur, galluszuur; calciumtartraat

ex

29.21

Nitroglycerine

ex

29.42

Nicotinesulfaat

 

29.43

Suikers, chemisch zuiver, met uitzondering van saccharose, van glucose en van lactose; ethers en esters van suikers en zouten daarvan, andere dan de produkten bedoeld bij de posten 29.39, 29.41 en 29.42

Hoofdstuk 30

 

ex

30.02

Sera van geïmmuniseerde dieren of personen

ex

30.03

Geneesmiddelen voor mensen en dieren, met uitzondering van de volgende produkten:

 
 • - Asthma-sigaretten

 • - Kinine, cinchonine, kinidine en de zouten daarvan, ook in de vorm van specialiteiten

 • - Morfine, cocaïne en andere verdovende middelen, ook in de vorm van specialiteiten

 • - Antibiotica en preparaten daarvan

 • - Vitaminen en preparaten daarvan

 • - Sulfonamidoverbindingen, hormonen en hormoonpreparaten

 

30.04

Watten, gaas, verband en dergelijke artikelen, geïmpregneerd of bedekt met farmaceutische zelfstandigheden of opgemaakt voor de verkoop in het klein voor geneeskundige of voor chirurgische doeleinden (zwachtels en pleisters, mosterdpleisters, enz.), andere dan de in Aantekening 3 op Hoofdstuk 30 genoemde artikelen

Hoofdstuk 31

 

ex

31.03

Minerale of chemische fosfaatmeststoffen, met uitzondering van:

 
 • - Fosfaatslakken

 • - Gloeifosfaten (smeltfosfaten) en gebrand natuurlijk aluminiumcalciumfosfaat

 • - Dicalciumfosfaat met ten minste 0,2 gewichtspercent fluor

 

31.05

Andere meststoffen; produkten bedoeld bij een der posten van dit Hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg

Hoofdstuk 32

 
 

ex 32.01

Looiextracten van plantaardige oorsprong; tannine (looizuur), met water geëxtraheerde galnotentannine daaronder begrepen

 

ex 32.04

Kleurstoffen van plantaardige oorsprong (extracten van verfhout of van verfplanten daaronder begrepen, doch met uitzondering van indigo, henna en chlorofyl) en kleurstoffen van dierlijke oorsprong, met uitzondering van karmijn en kermes

ex

32.05

Synthetische organische kleurstoffen, met uitzondering van kunstmatige indigo; synthetische organische produkten van de soorten, welke als lichtgevende stoffen (luminoforen) worden gebezigd; zogenaamde optische bleekmiddelen welke zich aan de vezels hechten

 

32.06

Verflakken

ex

32.07

Andere verfstoffen, met uitzondering van:

 
 • a) anorganische pigmenten of pigmenten van minerale oorsprong, al dan niet andere stoffen, op basis van cadmiumzouten, bevattende om het verven te vergemakkelijken

 • b) chromaatpigmenten en Pruisisch blauw; anorganische produkten van de soorten, welke als lichtgevende stoffen (luminoforen) worden gebezigd

 

32.08

Bereide pigmenten, bereide opacifieermiddelen, bereide verfstoffen, verglaasbare samenstellingen, vloeibare glansmiddelen en dergelijke preparaten, voor keramiek, voor het emailleren of voor glaswerk; engobes (slips); glasfritten en ander glas in de vorm van poeder, van korreltjes, van schilfers of van vlokken

 

32.09

Vernis; waterverf; bereide waterverfpigmenten van de soorten, welke gebruikt worden voor het afwerken van leder (lederverven); andere verf; pigmenten aangemaakt met lijnolie, met terpentijn, met white spirit, met vernis of met andere middelen van de soorten, welke worden gebruikt voor de vervaardiging van verf; stempelfoliën; verfmiddelen in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein; oplossingen bedoeld bij Aantekening 4 op dit Hoofdstuk

 

32.11

Bereide siccatieven

 

32.12

Stopverf, mastiek (kit) en plamuur, harsmastiek en harscement daaronder begrepen; niet vuurvaste preparaten van de soort welke voor het bestrijken of bepleisteren van metselwerk gebezigd wordt

 

32.13

Schrijfinkt, tekeninkt, drukinkt en andere inktsoorten

Hoofdstuk 33

 

ex

33.01

Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar, met uitzondering van essences van rozen, rosmarijn, eucalyptus, sandelhout en ceder; harsaroma's; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in vette oliën, in was of in dergelijke stoffen, welke zijn verkregen door enfleurage of door maceratie

ex

33.06

Eau-de-Cologne en andere soorten toiletwater; kosmetische artikelen en produkten voor huid-, haar- en nagelverzorging; tandpoeder en tandpasta, produkten voor de mondverzorging; preparaten voor het neutraliseren van geuren in vertrekken (deodorantia), ook indien niet geparfumeerd

Hoofdstuk 34

Zeep, organische tensio-actieve produkten, wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta's en tandtechnische waspreparaten

Hoofdstuk 35

Eiwitstoffen met uitzondering van caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne, ovoalbumine en lactoalbumine; lijm; enzymen

Hoofdstuk 36

Kruit en springstoffen; pyrotechnische artikelen; lucifers; vonkende legeringen; ontvlambare stoffen

Hoofdstuk 37

 
 

37.03

Papier, karton en weefsel lichtgevoelig, ook indien belicht, doch niet ontwikkeld

Hoofdstuk 38

 
 

38.03

Actieve kool; geactiveerde natuurlijke minerale produkten; dierlijk zwartsel, afgewerkt dierlijk zwartsel daaronder begrepen

 

38.09

Houtteer; houtteeroliën (andere dan samengestelde oplosmiddelen en verdunners bedoeld bij post 38.18); creosootolie van hout; ruwe houtgeest; acetonoliën; plantaardig pek van alle soorten; brouwerspek en andere dergelijke preparaten van vioolhars (colofonium) of van plantaardig pek; bindmiddelen voor gietkernen, op basis van natuurlijke harshoudende produkten

ex

38.11

Ontsmettingsmiddelen, insektendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, parasietenbestrijdingsmiddelen en dergelijke produkten, voorkomend in de vorm van artikelen zoals zwavelbanden, zwavellonten, zwavelkaarsen en vliegenvangers, staafjes met hexachlorocyclohexaan en dergelijke artikelen; preparaten bestaande uit een actieve stof (DDT, enz.) vermengd met andere produkten en in verpakkingen van het spuitbustype, gereed voor het gebruik

 

38.18

Preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen van vernissen of van dergelijke produkten

ex

38.19

Remvloeistoffen en dergelijke preparaten voor hydraulische krachtoverbrenging welke geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardoliën of oliën uit bitumineuze mineralen bevatten

Hoofdstuk 39

 

ex

39.02

Polyvinylchloride

ex

39.01

Polystyreen in al zijn vormen; andere kunstmatige plastische stoffen, ethers en esters van cellulose, kunstharsen, met uitzondering van:

 • a) die in de vorm van korrels, vlokken, klonters of poeder en van afval en resten, welke als grondstoffen worden gebruikt voor de vervaardiging van de in dit Hoofdstuk genoemde produkten

 • b) ionenwisselaars

ex

39.02

ex

39.03

ex

39.05

ex

39.06

ex

 

Werken van de stoffen bedoeld bij de posten 39.01 tot en met 39.06, met uitzondering van waaiers, alsmede waaiergeraamten en delen daarvan en van spoelen en dergelijke dragers voor fotografische of cinematografische films, dan wel voor banden, films, enz. bedoeld bij post 92.12

Hoofdstuk 40

 
 

Rubber, natuurlijke en synthetische, factis en werken van rubber, met uitzondering van de goederen vallende onder posten 40.01, 40.02, 40.03 en 40.04, van latex (ex 40.06), oplossingen (solutie) en dispersies (ex 40.06), van artikelen ter bescherming van chirurgen en röntgenologen en van duikerpakken (ex 40.13), geharde rubber (eboniet) in blokken, afval, poeder en resten van geharde rubber (ex 40.15)

Hoofdstuk 41

 
 

Huiden, vellen en leder, met uitzondering van perkament en de goederen vallende onder de posten 41.01 en 41.09

Hoofdstuk 42

 
 

Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, dameshandtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen

Hoofdstuk 43

 
 

Pelterijen en bontwerk; namaakbont

Hoofdstuk 44

 
 

Hout, houtskool en houtwaren, met uitzondering van de goederen vallende onder post 44.07, werken van vezelplaat (ex 44.21, ex 44.23, ex. 44.27, ex 44.28), van spoelen en dergelijke dragers voor fotografische of cinematografische films, dan wel voor banden, films, enz., bedoeld bij post 92.12 (ex 44.26) en van houten blokjes voor bestrating (ex 44.28).

Hoofdstuk 45

 
 

45.03

Werken van natuurkurk

 

45.04

Geagglomereerde kurk (met of zonder bindmiddel) en werken daarvan

Hoofdstuk 46

 
 

Vlechtwerk en mandenmakerswerk, met uitzondering van vlechten en dergelijke artikelen, van vlechtstoffen, ongeacht het gebruik daarvan, ook indien tot banden samengevoegd (ex 46.02)

Hoofdstuk 48

 

ex

48.01

Papier en karton, cellulosewatten daaronder begrepen, op rollen of in bladen, met uitzondering van de volgende produkten:

 
 • - gewoon papier bestemd voor het drukken van couranten en samengesteld uit chemisch en mechanisch bereide papierstof, met een gewicht van 60 g of minder per m2

 • - Papier voor het drukken van tijdschriften

 • - Sigarettenpapier

 • - Zijdepapier

 • - Filtreerpapier

 • - Cellulosewatten

 • - handgeschept papier en handgeschept karton

 

48.03

Perkamentpapier en perkamentkarton, alsmede imitaties daarvan, zogenaamd kristalpapier daaronder begrepen, op rollen of in bladen

 

48.04

Papier en karton, samengesteld uit enkel opeengelijmde vellen, niet geïmpregneerd en niet voorzien van een deklaag, ook indien inwendig versterkt, op rollen of in bladen

ex

48.05

Papier en karton, enkel gegolfd (ook indien daarop papier of karton in vlakke bladen is gelijmd), gegaufreerd (voorzien van inpersingen), gegreineerd, op rollen of in bladen

ex

48.07

Papier en karton, gestreken, voorzien van een deklaag, geïmpregneerd of aan het oppervlak gekleurd (gemarmerd, geïndiënneerd en dergelijk) of bedrukt (ander dan papier

of karton, bedoeld bij een der posten van hoofdstuk 49), op rollen of in bladen, met uitzondering van geruit, verguld of verzilverd papier en imitaties daarvan, van met behulp van reagerende middelen werkend calqueerpapier en van niet lichtgevoelig fotopapier

ex

48.13

Carbonpapier

 

48.14

Papierwaren voor correspondentie: brievenblocs, enveloppen, postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten; assortimenten van die artikelen in dozen, omslagen of dergelijke verpakkingen, van papier of van karton

ex

48.15

Ander papier en karton, voor bepaalde doeleinden gesneden, met uitzondering van sigarettenpapier, stroken papier voor telexapparaten en geperforeerde stroken voor monotypen en voor rekenmachines, filtreerpapier en filtreerkarton (daarin begrepen papier en karton voor sigarettenfilters), plakband

 

48.16

Dozen, zakken en andere verpakkingsmiddelen, van papier of van karton; kartonnagewerk voor kantoorgebruik, voor winkelgebruik en voor dergelijk gebruik

 

48.18

Registers, schriften (schrijfboeken), zakboekjes, kwitantieboekjes, blocnotes, agenda's, onderleggers, opbergmappen, mappen en banden (met losse bladen of andere) en andere schoolartikelen, kantoorartikelen en dergelijke artikelen, van papier of van karton; albums voor monstercollecties of voor verzamelingen, alsmede kaften en boekomslagen, van papier of van karton

 

48.19

Etiketten van alle soorten, van papier of van karton, al dan niet bedrukt of met illustraties, ook indien gegomd

ex

48.21

Lampekappen, tafelkleden, ontbijtlakens en servetten, zakdoeken en handdoeken; schotels, borden, bekers, onderleggers voor schotels, flessen en glazen

Hoofdstuk 49

 

ex

49.01

Boeken, brochures en dergelijk drukwerk, ook indien in losse vellen, in de Griekse taal

ex

49.03

Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, gebrocheerd, gekartonneerd, voor kinderen, geheel of gedeeltelijk in de Griekse taal gedrukt

ex

49.07

Zegels niet bestemd voor openbare diensten

 

49.09

Prentbriefkaarten, geïllustreerde kerst- en nieuwjaarskaarten en dergelijke, ongeacht de wijze waarop zij zijn vervaardigd, ook indien met garneringen

ex

49.10

Kalenders van alle soorten, van papier of van karton, kalenderblokken daaronder begrepen, met uitzondering van kalenders, in andere talen dan Grieks, voor reclamedoeleinden

ex

49.11

Prenten, gravures, foto's en ander drukwerk, ongeacht de wijze waarop zij zijn vervaardigd, met uitzondering van de volgende produkten:

 
 • - Theaterdecors en decors voor fotostudio's

 • - Drukwerk en publikaties voor reclamedoeleinden (die voor toeristische propagandadoeleinden daaronder begrepen), gedrukt in andere talen dan Grieks

Hoofdstuk 50

 
 

Zijde, vlokzijde en bourrette

Hoofdstuk 51

 
 

Synthetisch en kunstmatig continutextiel

Hoofdstuk 52

 
 

Metaalgarens

Hoofdstuk 53

 
 

Wol, paardehaar (erin) en ander haar, met uitzondering van de ruwe, gebleekte en niet geverfde produkten, bedoeld bij de posten 53.01, 53.02, 53.03 en 53.04

Hoofdstuk 54

 
 

Vlas en ramee, met uitzondering van de goederen vallende onder post 54.01

Hoofdstuk 55

 
 

Katoen

Hoofdstuk 56

 
 

Textiel van synthetische of van kunstmatige stapelvezels

Hoofdstuk 57

 
 

Andere plantaardige textielvezels met uitzondering van de goederen vallende onder post 57.01; papiergarens en weefsels van papiergarens

Hoofdstuk 58

 
 

Tapijten en tapisserieën; fluweel, pluche, lussenweefsels en chenilleweefsels; lint; passementwerk; tule en filetweefsels; kant en borduurwerk

Hoofdstuk 59

 
 

Watten en vilt; touw en werken van touw; speciale weefsels, geïmpregneerde weefsels en weefsels met een deklaag; technische artikelen van textielstoffen

Hoofdstuk 60

 
 

Breiwerk en haakwerk

Hoofdstuk 61

 
 

Kleding en kledingtoebehoren, van textiel

Hoofdstuk 62

 
 

Andere geconfectioneerde artikelen van textielstoffen, met uitzondering van waaiers (ex 62.05)

Hoofdstuk 63

 
 

Oude kleren en dergelijke; lompen en vodden

Hoofdstuk 64

 
 

Schoeisel, beenkappen en dergelijke artikelen; delen daarvan

Hoofdstuk 65

 
 

Hoofddeksels en delen daarvan

Hoofdstuk 66

 
 

66.01

Paraplu's en parasols, alsmede wandelstokparaplu's, tuinparasols, parasoltenten en dergelijke

Hoofdstuk 67

 

ex

67.01

Plumeaus en veren stoffers

 

67.02

Kunstbloemen, kunstloofwerk en kunstvruchten, alsmede delen daarvan; artikelen van kunstbloemen, van kunstloofwerk en van kunstvruchten

Hoofdstuk 68

 
 

68.04

Handwetstenen, handpolijststenen, molenstenen, alsmede stenen en schijven, om te malen, te vervezelen, te wetten, te polijsten, te slijpen, te zagen, te snijden, van natuursteen, van samengekit steengruis, van samengekitte natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen of van aardewerk (alsmede van evenbedoelde stoffen vervaardigde segmenten en andere delen van die stenen of schijven), ook indien met delen (kern, schacht, kraag, enz.) van andere stoffen, dan wel op een as gemonteerd, doch zonder onderstel

 

68.06

Natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, in poeder of in korrels, op een onderlaag van weefsel, van papier, van karton of van andere stoffen, ook indien in een bepaalde vorm gesneden, gemaaid of op andere wijze aaneengezet

 

68.09

Panelen, platen, tegels, blokken en dergelijke artikelen, van plantaardige vezels, van houtwol, van stro, van houtkrullen of van houtafval, gebonden met cement, met gips of met andere minerale bindmiddelen

 

68.10

Werken van gips of van gipspreparaten

 

68.11

Werken van cement, van beton of van kunststeen, ook indien gewapend, werken van slakkencement of van granito daaronder begrepen

 

68.12

Werken van asbestcement, van cellulosecement en dergelijke

 

68.14

Wrijvingsmateriaal (segmenten, schijven, ringen, banden, platen, rollen, enz.), voor remmen, voor koppelingen en voor frictiemechanismen, samengesteld met asbest, met andere minerale stoffen of met cellulose, ook indien verbonden met textiel of met andere stoffen

Hoofdstuk 69

 
 

Keramische produkten, met uitzondering van de produkten bedoeld bij de posten 69.01, 69.02, andere dan stenen op basis van magnesiet en/of magnesietchromiet, 69.03, 69.04 en 69.05, van gereedschappen en apparaten voor laboratoria en voor technisch gebruik, van bergingsmiddelen voor het vervoer van zuren en van andere chemische produkten, alsmede van artikelen voor het landbouwbedrijf bedoeld bij post 69.09 en van artikelen van porselein bedoeld bij de posten 69.10, 69.13 en 69.14

Hoofdstuk 70

 
 

70.04

Gegoten of gewalst glas, onbewerkt (alsmede onbewerkt gegoten of gewalst draadglas en onbewerkt gegoten of gewalst geplateerd glas, welke in één arbeidsgang zijn verkregen), in vierkante of rechthoekige platen

 

70.05

Getrokken of geblazen (z.g. vensterglas), onbewerkt (alsmede onbewerkt getrokken of geblazen geplateerd glas dat in één arbeidsgang is verkregen), in vierkante of rechthoekige platen

ex

70.06

Gegoten of gewalst glas en z.g. vensterglas (alsmede draadglas en geplateerd glas, welke in één arbeidsgang zijn verkregen), enkel geslepen of gepolijst op één of beide zijden, in vierkante of rechthoekige platen, met uitzondering van niet gewapend glas voor spiegels

ex

70.07

Gegoten of gewalst glas en vensterglas (ook indien geslepen of gepolijst), anders dan vierkant of rechthoekig gesneden, gebogen of anders bewerkt (met schuingeslepen randen, gegraveerd, enz.); glas in lood

 

70.08

Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit twee of meer opeengekitte glasplaten (triplexglas, pantserglas, enz.), ook indien in een bepaalde vorm

 

70.09

Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels daaronder begrepen

 

70.10

Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes en andere dergelijke bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of verpakking; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas

ex

70.13

Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik, met uitzondering van de artikelen bedoeld bij post 70.19, ander dan glaswerk voor tafel- en keukengebruik van vuurvast glas met een geringe uitzettingscoefficiënt, zoals Pyrex, Durex, enz.

 

70.14

Verlichtingsartikelen, signaal- en waarschuwingsartikelen, van glas; optische elementen van gewoon glas, niet optisch bewerkt

ex

70.15

Brilleglazen (niet bestemd voor de verbetering van de gezichtsscherpte) en dergelijke glazen, gebombeerd, gebogen of op dergelijke wijze bewerkt

ex

70.16

Zogenaamde multicellulair glas of schuimglas, in blokken, in panelen, in platen, in schalen of in dergelijke vormen

ex

70.17

Glaswerk voor laboratoria, voor apotheken of voor hygiënisch gebruik ook indien voorzien van graad- of maataanwijzingen, met uitzondering van glaswerk voor chemische laboratoria; ampullen voor sera en dergelijke artikelen

ex

70.21

Ander glaswerk, met uitzondering van artikelen voor industriële doeleinden

Hoofdstuk 71

 

ex

71.12

Bijouterieën van zilver (verguld of geplateerd zilver daaronder begrepen) of van onedele metalen, geplateerd met edele metalen

 

71.13

Edelsmidswerk, alsmede delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen

ex

71.14

Andere werken van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen, met uitzondering van artikelen en werktuigen voor werkplaatsen en laboratoria

 

71.16

Fancybijouterieën

Hoofdstuk 73

 
 

Gietijzer, ijzer en staal, met uitzondering van:

 
 • a) de goederen vallende onder de posten 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 en 73.16 welke onder de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen

 • b) de goederen vallende onder de posten 73.02, 73.05, 73.07 en 73.16, welke niet onder de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen

 • c) de goederen vallende onder de posten 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 en 73.34 en van veren en veerbladen, van ijzer of staal, bedoeld bij post 73.35, bestemd voor spoorwegrijtuigen

   

Hoofdstuk 74

 
 

Koper, met uitzondering van koperlegeringen, bevattende meer dan 10 gewichtspercenten nikkel en de goederen vallende onder de posten 74.01, 74.02, 74.06 en 74.11

Hoofdstuk 76

 
 

Aluminium, met uitzondering van de goederen vallende onder de posten 76.01 en 76.05 en spoelen en dergelijke dragers voor fotografische of cinematografische films, dan wel voor banden, films, enz., bedoeld bij post 92.12 (ex 76.16)

Hoofdstuk 78

 
 

Lood

Hoofdstuk 79

 
 

Zink, met uitzondering van de goederen vallende onder de posten 79.01, 79.02 en 79.03

Hoofdstuk 82

 

ex

82.01

Spaden, schoppen, houwelen, hakken, gaffels, rieken, vorken, mesthaken, harken, schoffels; bijlen, houthiepen, kloofmessen en dergelijk gereedschap om te hakken of te kloven; stro- en hooimessen, heggescharen en dergelijke met twee handen te bedienen scharen, wiggen en ander handgereedschap, voor land-, tuin- of bosbouw

 

82.02

Zagen (handgereedschap) en zaagbladen van alle soorten (freeszagen en ongetande zaagbladen daaronder begrepen)

ex

82.04

Veldsmidsen; slijpstenen met hand- of voetaandrijving; artikelen voor huishoudelijk gebruik

 

82.09

Messen met snijdend lemmet, ook indien getand (andere dan die bedoeld bij post 82.06, doch zaksnoeimessen daaronder begrepen), alsmede lemmeten daarvoor

ex

82.11

Al dan niet afgewerkte mesjes voor veiligheidsscheermessen

ex

82.13

Ander messenmakerswerk (met inbegrip van: met één hand te bedienen tuin-, snoei-, bloemen- en wildscharen, zonder oog; hakmessen en dergelijke slagersmessen, radeermesjes en briefopeners), met uitzondering van met de hand te bedienen tondeuses en onderdelen daarvan

 

82.14

Lepels, pollepels, vorken, taartscheppen, vismessen en botermesjes, suikertangen en dergelijke artikelen

 

82.15

Heften van onedel metaal voor de artikelen bedoeld bij de posten 82.09, 82.13 en 82.14

Hoofdstuk 83

 
 

Allerlei werken van onedele metalen, met uitzondering van de goederen vallende onder post 83.08, beeldjes en andere voorwerpen voor binnenhuisversiering (ex 83.06) en kralen en pailletten (ex 83.09)

Hoofdstuk 84

 

ex

84.06

Explosiemotoren, waarvoor benzine als brandstof wordt gebezigd, met een cilinderinhoud van 220 m2 of meer; semi-diesel verbrandingsmotoren; diesel-verbrandingsmotoren met een vermogen van 37 kW of minder; motoren voor motorfietsen

ex

84.10

Pompen, motorpompen en turbopompen, voor vloeistoffen, niet mechanische pompen en distributiepompen met meettoestel daaronder begrepen

ex

84.11

Pompen, motorpompen en turbopompen, voor lucht of voor andere gassen, alsmede vacuümpompen; ventilatoren, aanjagers en dergelijke, met ingebouwde motor, met een gewicht van minder dan 150 kg en ventilatoren zonder motor met een gewicht van 100 kg of minder

ex

84.12

Aggregaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, voor huishoudelijk gebruik, bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en een apparatuur voor het wijzigen van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht, welke één geheel vormen

ex

84.14

Bakkerijovens en onderdelen daarvan

ex

84.15

Koelkasten, koeltoonbanken, koelvitrines en dergelijke, uitgerust met een koelaggregaat

ex

84.17

Niet-elektrische geisers (doorstroomtoestellen) en andere heetwatertoestellen (voorraadtoestellen of boilers)

 

84.20

Weegtoestellen en weeginrichtingen, met inbegrip van bascules en balansen voor het tellen en controleren van werkstukken, doch met uitzondering van precisiebalansen met een gewichtsgevoeligheid van 5 centigram of minder; gewichten voor weegtoestellen van alle soorten

ex

84.21

Mechanische toestellen (ook indien voor handkracht) voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van poeder, voor huishoudelijk gebruik; dergelijke met de hand te bedienen toestellen voor het landbouwbedrijf; dergelijke op wielen gemonteerde toestellen voor het landbouwbedrijf, met een gewicht van 60 kg of minder

ex

84.24

Trekploegen met een gewicht van 700 kg of minder; ploegen met twee of drie ploegscharen of schijven, ingericht om aan een tractor te worden gemonteerd; eggen, met een vast raam en vaste tanden, ingericht om te worden getrokken; schijveneggen, ingericht om te worden getrokken, met een gewicht van 700 kg of minder

ex

84.25

Dorsmachines; maai- en dorsmachines voor mais; oogstmachines ingericht om door dieren te worden voortgetrokken; stro- en veevoederpersen; wanmolens en dergelijke machines voor het sorteren van zaden alsmede sorteermachines voor granen

 

84.27

Persen en andere toestellen, voor het bereiden van wijn, van appeldrank en dergelijke

ex

84.28

Pletmolens voor graan; maalmachines voor het boerenbedrijf

 

84.29

Machines, toestellen en werktuigen, voor de meelindustrie en voor de behandeling van granen en van gedroogde peulgroenten, met uitzondering van machines, toestellen en werktuigen, welke in het boerenbedrijf worden gebruikt

ex

84.34

Drukletters en andere losse typen voor het drukken

ex

84.38

Schietspoelen, rieten voor weefgetouwen

ex

84.40

Wasmachines al of niet elektrisch, voor huishoudelijk gebruik

ex

84.47

Gereedschapswerktuigen voor het zagen of schaven van hout, van kurk, van been, van eboniet, van kunstmatige plastische stoffen en van dergelijke harde materialen, met uitzondering van die bedoeld bij post 84.49

ex

84.56

Machines en toestellen, voor het persen, het vormen of het gieten van keramische specie, van cement, van gips of van andere minerale stoffen

ex

84.59

Oliepersen en oliemolens; machines voor de stearine- en de zeepindustrie

 

84.61

Kranen en andere dergelijke artikelen (reduceerventielen en thermostatisch werkende kleppen daaronder begrepen), voor leidingen, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken en voor dergelijke bergingsmiddelen

ex

84.63

Mechanismen voor het verminderen van snelheid

Hoofdstuk 85

 

ex 85.01

Generatoren met een vermogen van 20 kVA of minder; motoren met een vermogen van 74 kW of minder; roterende omvormers met een vermogen van 37 kW of minder; transformatoren en statische omvormers, andere dan voor ontvangtoestellen voor radio-omroep, radiotelefonie, radiotelegrafie en televisie

 

85.03

Elektrische elementen en elektrische batterijen

 

85.04

Elektrische accumulatoren

ex

85.06

Ventilatoren voor woonruimten

 

85.10

Draagbare elektrische lampen, bestemd om met eigen energiebron te werken (met elementen of batterijen, met accumulatoren, met ingebouwde dynamo, enz.), andere dan die bedoeld bij post 85.09

 

85.12

Elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen en elektrische dompelaars; elektrische toestellen voor verwarming van woonruimten en voor ander dergelijk gebruik; elektrothermische toestellen voor haarbehandeling (zoals haardroogtoestellen, haargolftoestellen, verwarmingsapparaten voor friseerijzers, enz.); elektrische strijkijzers; elektrothermische toestellen voor huishoudelijk gebruik; verwarmingselementen (weerstanden), andere dan die bedoeld bij post 85.24

ex

85.17

Elektrische toestellen voor hoorbare signalen

ex

85.19

Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom (schakelaars, relais, zekeringen, bliksemafleiders, overspanningsveiligheden, contactdozen en contactstoppen, stekkers), lamp- en buishouders, aansluitdozen en aansluitkasten, enz.)

ex

85.20

Elektrische gloeilampen en -buizen (met gloeidraad) en elektrische gasontladingslampen en -buizen, voor verlichtingsdoeleinden

ex

85.21

Kathodestraalbuizen voor televisietoestellen

 

85.23

Geïsoleerde kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen), draad, band, strippen, staven, enz., voor het geleiden van elektriciteit (ook indien gevernist of gelakt - zogenaamd emaildraad - of anodisch geoxydeerd), al dan niet voorzien van verbindingsstukken

 

85.25

Isolatoren ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd

 

85.26

Isolerende werkstukken, geheel van isolerend materiaal of wel voorzien van daarin bij het gieten, persen, enz. aangebrachte eenvoudige metalen verbindingsstukken (b.v. nippels met schroefdraad), voor elektrische machines, toestellen of installaties, met uitzondering van de isolatoren bedoeld bij post 85.25

 

85.27

Isolatiebuizen en verbindingsstukken daarvoor, van onedel metaal, inwendig geïsoleerd

Hoofdstuk 87

 

ex

87.02

Automobielen voor gezamenlijk personenvervoer en voor goederenvervoer (met uitzondering van de in Aantekening 2 op Hoofdstuk 87 bedoelde chassis met cabine)

 

87.05

Carrosserieën voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 87.01 tot en met 87.03, cabines daaronder begrepen

ex

87.06

Chassis zonder motor en onderdelen daarvan

ex

87.11

Invalidenwagens zonder voortbewegingsmechanisme

ex

87.12

Delen en onderdelen van invalidenwagens zonder voortbewegingsmechanisme

 

87.13

Kinderwagens; delen en onderdelen daarvan

Hoofdstuk 89

 

ex

89.01

Lichters, aken; tanksleepschepen, zeilschepen; opblaasbare boten van kunststof

Hoofdstuk 90

 

ex

90.01

Brilleglazen

 

90.03

Monturen voor brillen, voor lorgnetten, voor faces à main en voor dergelijke artikelen, alsmede onderdelen van monturen

 

90.04

Brillen (voor de verbetering van de gezichtsscherpte, voor het beschermen van de ogen en andere), lorgnetten, faces à main en dergelijke artikelen

ex

90.26

Meters van met de hand bediende benzinepompen en watermeters (hoeveelheidsmeters en snelheidsmeters)

Hoofdstuk 92

 
 

92.12

Grammofoonplaten; platen, cilinders, rollen, banden, films, draad, enz., geprepareerd voor het opnemen van geluid of waarop geluid is opgenomen, voor de toestellen bedoeld bij post 92.11 of voor dergelijke doeleinden; galvanische vormen en matrijzen, voor het maken van platen

Hoofdstuk 93

 

ex

93.04

Jachtgeweren

ex

93.07

Geweerproppen; jachtpatronen, patronen voor revolvers, pistolen, geweerstukken, hagelpatronen en kogels voor sportwapens met kaliber 9 mm of lager; hulzen van metaal en van karton voor jachtgeweren; kogels, hagel en grove hagel voor de jacht

Hoofdstuk 94

 
 

Meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor bedden en dergelijke artikelen, met uitzondering van de goederen vallende onder post 94.02

Hoofdstuk 96

 
 

Borstelwerk, kwasten en penselen, bezems, poederkwastjes en zeven, met uitzondering van de gerede knotten voor borstelwerk van post 96.01 en de goederen vallende onder de posten 96.05 en 96.06

Hoofdstuk 97

 
 

97.01

Speelwagens en ander speelgerei op wielen, voor kinderen, zoals fietsjes, autopeds, vliegende hollanders, pedaalauto's, poppewagens en dergelijke

 

97.02

Poppen van alle soorten

 

97.03

Ander speelgoed; modellen op schaal voor ontspanning

ex

97.05

Serpentines en confetti

Hoofdstuk 98

Diverse werken, met uitzondering van vulpenhouders vallende onder post 98.03, en van de goederen vallende onder de posten 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 en 98.15

BIJLAGE II. Aanhangsel 2

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief

Omschrijving

Voor het tijdvak van 1 januari 1981 tot en met 31 december 1981 voorziene contingenten

 

07.05

Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld (spliterwten, enz.):

B. andere:

 
   

II. Linzen

1.000 ton

 

31.02

Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen

1.000 ton

 

31.03

Minerale of chemische fosfaatmeststoffen

1.000 ton

 

31.05

Andere meststoffen; produkten bedoeld bij een der posten van dit Hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg:

 • A. andere meststoffen:

  • I. bevattende de drie vruchtbaarmakende zelfstandigheden: stikstof, fosfor en kalium

  • II. bevattende de twee vruchtbaarmakende zelfstandigheden: stikstof en fosfor

  • IV. andere

2.000 ton

ex

73.37

Ketels (andere dan die bedoeld bij post 84.01) en radiatoren, voor centrale verwarming, niet elektrisch verwarmd, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal; luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van warme lucht, andere dan die met een elektrische warmtebron, ook indien deze apparaten tevens geschikt zijn voor het verspreiden van gekoelde of geconditioneerde lucht, voorzien van een door een motor aangedreven ventilator of blaasinrichting, alsmede delen van deze verwarmingsapparaten, van gietijzer, van ijzer of van staal:

 
 
 • Ketels voor centrale verwarming

1.000 ERE

ex

84.01

Stoomgeneratoren (stoomketels) en andere dampgeneratoren; ketels voor oververhit water:

 • - met een vermogen van ten hoogste 32MW

1.500 ERE

 

84.06

Explosiemotoren en verbrandingsmotoren, met zuigers:

 • C. andere motoren:

  • ex. II. Verbrandingsmotoren (met compressie-ontsteking):

   • - met een vermogen van minder dan 37 kW

 
 
 

3.000 ERE

 

84.10

Pompen, motorpompen en turbopompen, voor vloeistoffen (niet mechanische pompen en distributiepompen met meettoestel daaronder begrepen); elevatoren voor vloeistoffen (kettingelevatoren, emmerelevatoren, bandelevatoren, enz.):

 • ex A. Distributiepompen voorzien van een meettoestel of ingericht om van een meettoestel te worden voorzien, distributiepompen voor motorbrandstoffen niet inbegrepen

 • B. andere pompen

 • C. Elevatoren voor vloeistoffen (kettingelevatoren, emmerelevatoren, bandelevatoren, enz.)

5.000 ERE

 

84.14

Industriële ovens en ovens voor laboratoria, met uitzondering van de elektrische ovens bedoeld bij post 85.11:

 • ex B. andere:

  • - Delen en onderdelen van gietijzer voor cementovens

 
 

1.000 ERE

ex

84.20

Weegtoestellen en weeginrichtingen, met inbegrip van bascules en balansen voor het tellen en controleren van werkstukken, doch met uitzondering van precisiebalansen met een gewichtsgevoeligheid van 5 centigram of minder; gewichten voor weegtoestellen van alle soorten, met uitzondering van:

 

ex

84.20

vervolg

 • - Babyweegschalen

 • - Precisieweegtoestellen in g gegradueerd, bestemd voor huishoudelijk gebruik

 • - Gewichten voor weegtoestellen van alle soorten

3.200 ERE

 

85.01

Generatoren, elektromotoren en roterende omvormers; transformatoren en statische omvormers (gelijkrichters, enz.): smoorspoelen en zelfinductiespoelen:

 
   
 • A. Generatoren, elektromotoren (ook indien uitgerust met snelheidsregelaar) en roterende omvormers:

  • ex II. andere:

   • - Elektromotoren met een vermogen van ten minste 370 watt en ten hoogste 15.000 watt

 • ex C. Delen en onderdelen:

  • - van elektromotoren met een vermogen van ten minste 370 watt en ten hoogste 15.000 watt

1.000 ERE

 

85.15

Zend- en ontvangtoestellen voor radiotelefonie of voor radiotelegrafie; zend- en ontvangtoestellen voor de radio-omroep en de televisie (ontvangtoestellen met ingebouwd toestel voor het opnemen of voor het weergeven van geluid daaronder begrepen) en televisiecamera's; radio-en radartoestellen voor navigatiedoeleinden, voor plaatsbepaling, voor peiling, voor hoogtemeting of voor bediening op afstand:

 
 
 • A. Zend- en ontvangtoestellen voor radiotelefonie of voor radiotelegrafie; zend- en ontvangtoestellen voor de radio-omroep en de televisie (ontvangtoestellen met ingebouwd toestel voor het opnemen of voor het weergeven van geluid daaronder begrepen en televisiecamera's

 
 

85.15

vervolg

 • ex III. Ontvangtoestellen, ook indien met ingebouwd toestel voor het opnemen of voor het weergeven van geluid:

  • - voor televisie

 

10.000 ERE

 
 • C. Delen en onderdelen:

  • I. Meubelen en kasten:

   • ex a) van hout:

    • - voor televisie-ontvangtoestellen

   • ex b) van andere stoffen: voor televisie-ontvangtoestellen

  • ex III. andere:

   • - Chassis van televisietoestellen en geassembleerde of gemonteerde delen daarvan

   • - Chassis voor gedrukte bedradingen van metaal voor televisietoestellen

15.000 ERE

ex

85.23

Geïsoleerde kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen), draad, band, strippen, staven, enz., voor het geleiden van elektriciteit (ook indien gevernist of gelakt - zogenaamd emaildraad - of anodisch geoxydeerd), al dan niet voorzien van verbindingsstukken:

 
 
 • - Stuurkabels voor televisieantennes

1.000 ERE

 

87.02

Automobielen, ongeacht de soort van de motor, voor personenvervoer (sportauto's en trolleybussen daaronder begrepen) of voor goederenvervoer:

 • A. voor personenvervoer, die voor gemengd gebruik daaronder begrepen:

  • I. met explosiemotor of met verbrandingsmotor:

   • ex a) Touringcars en autobussen, met explosiemotor met een cilinderinhoud van 2.800 cm3 of meer, dan wel met verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van 2.500 cm3 of meer:

20.000 ERE

 

87.02

vervolg

 • - complete autobussen en touringcars

 
 • ex b) andere:

  • - in volledige uitvoering met meer dan 6 zitplaatsen

20.000 ERE

 

87.05

Carrosserieën voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 87.01 tot en met 87.03, cabines daaronder begrepen:

 • ex A. metalen carrosserieën en cabines bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij post 87.01 A, van automobielen voor personenvervoer (die voor gemengd gebruik daaronder begrepen) met meer dan 6 en minder dan 15 zitplaatsen, van automobielen voor goederenvervoer met explosiemotor met een cilinderinhoud van minder dan 2.800 cm3 of met verbrandingsmotor met een clinderinhoud van minder dan 2.500 cm3, van automobielen voor bijzondere doeleinden bedoeld bij post 87.031

 • ex B. andere:

  • - metalen carrosserieën en cabines, met uitzondering van die van motorvoertuigen voor personenvervoer met ten hoogste 6 zitplaatsen

1.000 ERE

 1. Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te stellen door de bevoegde autoriteiten.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina