Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ecuador inzake technische samenwerking, Quito, 22-04-1991

Geldend van 19-02-1993 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ecuador inzake technische samenwerking

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ecuador inzake technische samenwerking

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Ecuador,

de vriendschapsbanden tussen beide staten en hun inwoners versterkend

en vanuit hun wens de technische samenwerking te bevorderen en hiervoor het noodzakelijke juridische en bestuurlijke kader te scheppen,

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I

 • 1 Het doel van deze Raamovereenkomst is de technische samenwerking te bevorderen en een juridisch en bestuurlijk kader te scheppen voor onderzoek naar en/of uitvoering van projecten, die door de bevoegde autoriteiten van beide Partijen zijn overeengekomen, teneinde gevolg te geven aan deze Overeenkomst.

 • 2 De in de vorige paragraaf genoemde bevoegde autoriteiten zullen zijn:

  • - voor de Nederlandse Regering: de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking;

  • - voor de Regering van de Republiek Ecuador: de Minister van Buitenlandse Zaken.

 • 3 De wederzijdse bijdragen voor de projecten en de uitvoering ervan, zullen per geval worden vastgesteld door middel van Administratieve Akkoorden, die tussen de bevoegde autoriteiten van beide Partijen zullen worden gesloten.

Artikel II

Teneinde de in deze Overeenkomst beoogde doelstellingen te kunnen realiseren, verplicht de Regering van de Republiek Ecuador zich tot het volgende:

 • a. De Nederlandse deskundigen en hun gezinsleden op gelijke wijze te behandelen als de medewerkers van de Gespecialiseerde Organisaties, zoals vastgelegd in artikel VI, lid 19 van de Conventie over privileges en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties door middel van resolutie nr. 179 (II), van 21 november 1947 en op 8 juni 1951 geratificeerd door de Republiek Ecuador.

 • b. Eenmalig toe te staan dat de Nederlandse deskundigen, die naar Ecuador worden uitgezonden voor een periode van tenminste één jaar, hun persoonlijke bezittingen en huisraad in Ecuador invoeren zonder dat daarover belastingen en andere fiscale heffingen verschuldigd zijn.

  Eveneens toe te staan dat de deskundigen gedurende de periode van hun tewerkstelling goederen voor hun persoonlijk gebruik importeren, zonder dat daarover belastingen en andere fiscale heffingen verschuldigd zijn, in overeenstemming met de voor de categorie deskundigen geldende quota en termijnen.

 • c. De als zodanig aangemelde Nederlandse deskundigen, die voor de periode van tenminste één jaar naar Ecuador worden uitgezonden, te ontheffen van douanerechten en andere fiscale heffingen over de invoer van een voertuig voor persoonlijk gebruik.

 • d. Te zorgen voor voldoende bescherming van persoon en goed van de Nederlandse deskundigen en hun gezinsleden.

 • e. De Nederlandse deskundigen en hun gezinsleden vrij te stellen van militaire dienstplicht.

 • f. De Nederlandse deskundigen en hun gezinsleden gratis te voorzien van identiteitspapieren, teneinde hen de medewerking te garanderen van de Ecuadoraanse autoriteiten waar zij mee te maken hebben tijdens de uitvoering van hun taken.

 • g. De Nederlandse deskundigen vrij te stellen van registratie, examens of andere vereisten met betrekking tot hun professionele vaardigheden, in aanmerking nemend dat die selectie reeds werd verricht door de Nederlandse bevoegde autoriteit.

 • h. Vrijstelling te verlenen van alle douanetarieven en belastingheffingen op de invoer van het materiaal, de voertuigen en andere goederen die door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden worden geleverd en die bestemd zijn voor de uitvoering van de tussen de Partijen overeengekomen projecten door middel van Administratieve Akkoorden.

Artikel III

In het kader van de activiteiten die binnen de toepassing van deze Overeenkomst vallen, verplicht de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zich tot het volgende:

 • a. Het leveren van het technische samenwerkingspersoneel dat nodig is voor de uitvoering van de tussen de Partijen overeengekomen projecten.

 • b. Het leveren van materiaal, voertuigen en andere goederen die nodig zijn voor de uitvoering van tussen de Partijen overeengekomen projecten.

 • c. Het bekostigen van alle uitgaven in verband met de verhuizing, vestiging en het onderhoud, inclusief de benodigde ziektekosten- en levensverzekeringen, alsmede met de repatriëring van de deskundigen en hun gezinsleden.

 • d. Het bekostigen van alle uitgaven voor transport van materiaal, voertuigen en goederen die door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden worden ingevoerd voor de uitvoering van de tussen de Partijen overeengekomen projecten.

 • e. Het bij de beëindiging van een bepaald project gratis overdragen aan de Ecuadoraanse uitvoerende instantie, van het materiaal, de voertuigen en de goederen die voor de uitvoering van dat project belastingvrij werden ingevoerd.

 • f. De taken van de Nederlandse deskundigen zullen zich beperken tot de activiteiten die zijn voorzien in het kader van de tussen de Partijen overeengekomen projecten. De deskundigen en hun gezinsleden mogen zich niet mengen in de binnenlandse politieke aangelegenheden, noch deelnemen aan proselitische of lucratieve activiteiten.

 • g. De huisraad die is ingevoerd met vrijstellingen die door de Regering van de Republiek Ecuador zijn verleend, mag niet eerder belastingvrij verkocht worden dan na een periode van drie jaar, gerekend vanaf de datum van binnenkomst in het land, tenzij een deskundige zijn functie in Ecuador beëindigt of gaat verhuizen, danwel de huisraad verkoopt aan een in Ecuador verblijvende persoon die dezelfde vrijstellingen en voorrechten geniet als hijzelf.

 • h. Het voertuig dat voor persoonlijk gebruik van de deskundigen wordt ingevoerd met door de Regering van de Republiek Ecuador verleende vrijstellingen, mag niet eerder belastingvrij verkocht worden dan na een periode van drie jaar, gerekend vanaf de datum van registratie, tenzij het voertuig verkocht zou worden aan een in Ecuador verblijvende persoon die dezelfde vrijstellingen en voorrechten geniet als de deskundigen.

  In geval van eerdere beëindiging van hun functies kunnen de deskundigen het voertuig verkopen, na voorafgaande betaling van één zesendertigste deel van de totale waarde aan rechten en overige heffingen, voor iedere maand die nog resteert om de periode te voltooien, gerekend vanaf de datum van registratie van het voertuig in het land.

Artikel IV

De Regering van de Republiek Ecuador zal de bepalingen van deze Overeenkomst gelijkelijk toepassen op personen en hun gezinsleden, die voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden werken, evenals op personen en hun gezinsleden, die in dienst zijn bij bedrijven waarmee de Nederlandse uitvoerende autoriteit een contract heeft gesloten in verband met de uitvoering van een project, waarin beide Partijen hebben besloten samen te werken.

Artikel V

De bepalingen van de artikelen II en III van deze Overeenkomst zijn eveneens van toepassing op de suppletiedeskundigen die de Nederlandse Partij op voorafgaand verzoek van de Ecuadoraanse Partij ter beschikking stelt. Deze deskundigen zijn niet vrijgesteld van belastingbetaling over de lokale inkomens die zij ontvangen van de Regering van de Republiek Ecuador.

Artikel VI

De twee Partijen zullen éénmaal per jaar bijeenkomen voor een gezamenlijke evaluatie van de lopende projecten en voor de vaststelling van eventuele nieuwe samenwerkingsterreinen.

Artikel VII

Deze Overeenkomst zal ingaan op de datum dat beide Regeringen elkaar schriftelijk te kennen hebben gegeven dat aan de constitutionele vereisten van de respectieve landen is voldaan. Deze Overeenkomst zal geldig blijven gedurende een periode van drie jaar. Indien geen van beide Regeringen drie maanden voor de beëindiging ervan te kennen heeft gegeven de Overeenkomst te willen opzeggen, zal deze stilzwijgend telkens met één jaar worden verlengd.

Opzegging van deze Overeenkomst zal het verloop van de in uitvoering zijnde programma's en projecten, die in het kader van deze Overeenkomst tot stand zijn gekomen, niet nadelig beïnvloeden. De bepalingen daarvan zullen geldig blijven totdat een specifiek project is beëindigd, tenzij de Partijen anders besluiten.

Deze Overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

OPGEMAAKT in de stad Quito, op 22 april 1991, in twee exemplaren, elk in de Spaanse en de Nederlandse taal, zijnde de beide teksten gelijkelijk authentiek.

Namens de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) G. WESTEROUEN VAN MEETEREN

Gijsbert N. Westerouen van Meeteren

Ambassadeur

Por el Gobierno de la República del Ecuador

(w.g.) D. CORDOVEZ

Diego Cordovez

Minister van Buitenlandse Betrekkingen

Terug naar begin van de pagina