Overeenkomst inzake economische en technologische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Colombia, Bogotá, 15-01-1982

Geldend van 25-04-1985 t/m heden

Overeenkomst inzake economische en technologische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Colombia

Authentiek : NL

Overeenkomst inzake economische en technologische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Colombia

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Colombia,

Geleid door de wens de traditionele vriendschapsbanden tussen hun landen te verstevigen en de economische en technologische samenwerking te bevorderen op grondslag van gelijkheid en tot voordeel van beide landen,

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel I

 • 1 De Overeenkomstsluitende Partijen bevorderen en ontwikkelen op de grondslag van wederzijds voordeel de economische en technologische samenwerking tussen hun landen, binnen het kader van hun wetten en interne voorschriften en onverminderd hun desbetreffende internationale verplichtingen.

 • 2 Teneinde de in het vorige lid vermelde doeleinden te verwezenlijken, bevorderen beide Regeringen in het bijzonder het aangaan van relaties tussen ondernemingen en organisaties in hun respectieve landen.

Artikel II

Beide Partijen stimuleren de ontwikkeling en samenwerking tussen ondernemingen en organisaties in hun respectieve landen, onder andere door de volgende methoden:

 • i) Het onderzoek, de voorbereiding en de uitvoering van projecten van gemeenschappelijk belang.

 • ii) De ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten die kunnen leiden tot de oprichting van behoorlijk goedgekeurde nieuwe ondernemingen, waarin staatsburgers van beide landen deelnemen en welke tot voordeel zijn van beide Partijen.

 • iii) Het aanstellen van agenten,

 • iv) De afzet van produkten.

Artikel III

De Overeenkomstsluitende Partijen bevorderen de samenwerking op technologisch gebied in verband met projecten waarbij met de samenwerking tussen ondernemingen en organisaties in beide landen wordt aangevangen ofwel deze wordt uitgebreid.

Zulk een samenwerking omvat onder andere:

 • i) De uitwisseling van kennis en technisch documentatiemateriaal.

 • ii) De uitwisseling van technische stagiaires.

 • iii) Bezoeken en studiereizen van specialisten en technici.

 • iv) Het organiseren van gespecialiseerde cursussen en studiebijeenkomsten.

 • v) Het gezamenlijk onderzoek inzake technieken voor de uitvoering van tussen ondernemingen en organisaties in beide landen overeengekomen projecten in een dezer landen.

Artikel IV

Een Gemengde Commissie, bestaande uit door de beide Regeringen aangewezen vertegenwoordigers, houdt toezicht op de toepassing van deze Overeenkomst en dient als adviesorgaan van de Regeringen in alle aangelegenheden met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst. De Commissie kan zich doen adviseren door experts of technici van particuliere ondernemingen.

De Regering van de Nederlandse Antillen kan aparte voorstellen doen aan de Colombiaanse autoriteiten omtrent aangelegenheden die betrekking hebben op de economische en technologische samenwerking tussen de Nederlandse Antillen en de Republiek Colombia. Hiertoe wordt een bijzondere Gemengde Commissie gevormd.

Tevens kunnen in bepaalde sectoren van de economie groepen worden gevormd voor onderzoek en overleg inzake de samenwerking waarop deze Overeenkomst betrekking heeft. De conclusies en aanbevelingen van deze bijzondere groepen worden ter beoordeling aan de Gemengde Commissies voorgelegd.

Artikel V

Voor wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden is deze Overeenkomst van toepassing op het Rijk in Europa en op de Nederlandse Antillen.

Artikel VI

 • 1 Deze Overeenkomst heeft een geldigheidsduur van vijf (5) jaren en wordt stilzwijgend verlengd voor tijdvakken van een (1) jaar, tenzij een der Partijen door middel van een Diplomatieke Nota, gericht aan de andere Partij met een opzegtermijn van zes (6) maanden kennis geeft van haar voornemen de Overeenkomst te beëindigen.

 • 2 Deze Overeenkomst is te harer goedkeuring onderworpen aan de door elk land vastgestelde grondwettelijke procedures en treedt in werking dertig (30) dagen na de datum van de notawisseling waarbij de Partijen elkander in kennis stellen dat zij hebben voldaan aan hun binnenlandse grondwettelijke vereisten.

TEN BLIJKE WAARVAN de Gevolmachtigden deze Overeenkomst hebben ondertekend in twee originele exemplaren, een in de Spaanse en een in de Nederlandse taal, zijnde beide gelijkelijk rechtsgeldig, te Bogota, op 15 januari 1982.

Voor het Koninkrijk der

Nederlanden,

(w.g.) J. C. FERRINGA

JANINE CATHERINA

FERRINGA

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur

Voor de Republiek Colombia,

(w.g.) C. L. SIMMONDS

CARLOS LEMOS SIMMONDS

Minister van Buitenlandse Betrekkingen

Terug naar begin van de pagina