Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] de Republiek Venezuela inzake de waterleverantie aan Aruba, Oranjestad, 20-07-1990

Geldend van 20-11-1992 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Venezuela inzake de waterleverantie aan Aruba

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Venezuela inzake de waterleverantie aan Aruba

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Venezuela, hierna te noemen "de Overeenkomstsluitende Partijen", zijn, overwegende dat onderlinge samenwerking bevorderlijk is voor de ontwikkeling van de betrekkingen tussen beide Staten;

Overtuigd dat water een onmisbare factor is voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van een land, dat het bijdraagt aan verbetering van de levenskwaliteit en dat het eiland Aruba er niet voldoende van bezit om aan de vraag te voldoen;

Overtuigd dat in het kader van deze samenwerking, de leverantie van een natuurlijke hulpbron als water - een openbaar goed -, gebaseerd moet zijn op de grondbeginselen voor de bescherming en het behoud ervan;

Overeengekomen de volgende Samenwerkingsovereenkomst te sluiten;

Artikel 1

De Overeenkomstsluitende Partijen komen overeen een samenwerking aan te gaan inzake de waterleverantie te weten door de Regering van de Republiek Venezuela aan het eiland Aruba, dat een integraal onderdeel vormt van het Koninkrijk der Nederlanden, teneinde een bijdrage te leveren aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van dit eiland.

Deze samenwerking zal ten uitvoer worden gelegd middels een Programma, dat onderdeel uitmaakt van deze Overeenkomst en waarin de wijzen waarop genoemde leverantie zal plaatsvinden, alsmede de voorwaarden en verplichtingen van beide Overeenkomstsluitende Partijen dienen te zijn opgenomen.

Artikel 2

In het Programma zal de Regering van de Republiek Venezuela onder andere de volgende aspecten vaststellen:

  • 1. De plaatsen waar het water wordt gewonnen.

  • 2. Het maximum volume in metrieke tonnen maandelijks te transporteren en de winningssnelheid van de zuigingsinstallaties in meters per seconde.

  • 3. De kenmerken en vereisten waaraan de transportschepen moeten voldoen.

  • 4. De milieunormen die in acht genomen dienen te worden bij het schoonspoelen van de opslagtanks, het winnen en het vervoer van water.

Artikel 3

Het Ministerie van Milieu en Vernieuwbare Natuurlijke Hulpbronnen en het Ministerie van Transport Verbindingen van de Republiek Venezuela en de Regering van Aruba zullen het in deze Overeenkomst bedoelde Programma coördineren en evalueren.

Artikel 4

De Overeenkomstsluitende Partijen komen overeen dat de Regering van de Republiek Venezuela het Programma zal kunnen wijzigen of de uitvoering ervan zal kunnen opschorten. De Regering van Venezuela zal de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zeven (7) dagen vóór de opschorting van het desbetreffende Programma hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 5

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zal, middels de Regering van Aruba, de schepen voor de waterleverantie in het kader van deze Overeenkomst contracteren en alle uitgaven en diensten betalen - van welke aard dan ook - , die in verband staan met het winnen, transporteren en lossen van dat water. De schepen zullen de Venezolaanse vlag voeren of door Venezolaanse reders worden geëxploiteerd.

Artikel 6

Het Koninkrijk der Nederlanden zal, middels de Regering van Aruba, de schade vergoeden die is aangericht door de schepen die worden gebruikt voor de uitvoering van deze Overeenkomst.

Artikel 7

De Overeenkomstsluitende Partijen komen overeen dat deze Overeenkomst het winnen van water mogelijk maakt en dat de Republiek Venezuela op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld voor de kwaliteit en de gevolgen van het gebruik ervan, noch in enig ander opzicht.

Artikel 8

De Overeenkomstsluitende Partijen zullen eventuele geschillen, die tussen hen zouden kunnen rijzen naar aanleiding van de interpretatie of uitvoering van deze Overeenkomst, oplossen middels diplomatieke onderhandelingen.

Deze onderhandelingen zullen binnen dertig (30) dagen na de datum van indiening van een terzakedoend verzoek door een van de Partijen beginnen en binnen zestig (60) dagen eindigen.

Artikel 9

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal deze Overeenkomst alleen van toepassing zijn op het grondgebied van Aruba.

Artikel 10

Teneinde te voorkomen dat tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst schade wordt berokkend aan het milieu en aan de vernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, moeten de bepalingen, zoals vastgesteld in de op het Venezolaanse grondgebied van kracht zijnde milieubepalingen, te allen tijde in acht worden genomen, evenals de in het Programma vastgestelde voorwaarden. Schendingen hiervan zullen door de Regering van Venezuela worden beschouwd als motief voor opschorting van het Programma.

Artikel 11

Deze Overeenkomst zal in werking treden op de datum dat beide Partijen elkaar hebben medegedeeld dat aan de interne wettelijke vereisten voor goedkeuring ervan is voldaan.

Artikel 12

Deze Overeenkomst zal een geldigheidsduur van twee jaar hebben, gerekend vanaf het moment van inwerkingtreding, waarna zij automatisch voor gelijke termijnen zal worden verlengd. De Overeenkomstsluitende Partijen zullen de Overeenkomst op ieder moment kunnen opzeggen door de andere Partij tenminste zestig (60) dagen vóór de gewenste beëindiging van de Overeenkomst schriftelijk daarvan op de hoogte te stellen.

ONDERTEKEND in Oranjestad op twintig (20) juli, negentienhonderd negentig in twee exemplaren in de Spaanse en de Nederlandse taal zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) N.O. ODUBER

De Minister-President van Aruba,

N. O. Oduber

Voor de Regering van de Republiek Venezuela,

(w.g.) A. R. TAYLHARDAT

De Vice-Minister van Buitenlande Zaken,

Dr. A. R. Taylhardat

Bijlage Programma voor de uitvoering van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Venezuela inzake de waterleverantie aan Aruba

1

Ter uitvoering van hetgeen in punt 1 van artikel II van de Overeenkomst is bepaald, zal het winnen van water plaatsvinden in de rivier de Orinoco, stroomafwaarts van de samenvloeiing met de rivier de Caroni, en wel op de plaatsen waar de scheepvaart en overige havenactiviteiten er niet door worden belemmerd.

Het Ministerie van Transport en Verbindingen zal er middels het kantoor van de Havenmeester in het desbetreffende rechtsgebied op toezien dat genoemde waterwinning geschiedt op de van te voren daarvoor vastgestelde plaatsen.

2

De maximale hoeveelheid water, die zal worden gewonnen in het kader van deze Overeenkomst, wordt vastgesteld op 240.000,00 metrieke tonnen per maand. De maximale winningssnelheid zal een (1) meter per seconde bedragen. De mond van de zuigingsinstallatie zal zich te allen tijde moeten bevinden onder het diepgangsniveau van de schepen.

3

De Regering van Venezuela zal, middels het Algemeen Sectoraal Directoraat Watertransport (Dirección General Sectorial de Transporte Acuatico) van het Ministerie van Transport en Verbindingen, de Regering van Aruba op de hoogte stellen van de kenmerken van en de voorwaarden waaraan de schepen die het water vervoeren, moeten voldoen, overeenkomstig de inhoud van artikel V van de Overeenkomst.

4

De Regering van Aruba zal het Venezolaanse Consulaat op Aruba, het Ministerie van Milieu en Vernieuwbare Natuurlijke Hulpbronnen, het Algemeen Sectoraal Directoraat Milieukwaliteit, het Algemeen Sectoraal Directoraat Watertransport van het Ministerie van Transport en Verbindingen zeven (7) dagen van te voren schriftelijk en middels de snelste weg op de hoogte stellen van de naam en de belangrijkste eigenschappen van de voor het watertransport gecontracteerde schepen en scheepsagent.

5

De lokale havenautoriteit zal de controles uitvoeren die zij noodzakelijk acht, teneinde de veiligheid van de verrichtingen van deze schepen en van andere schepen die zich in de nabijheid hiervan bevinden, te waarborgen. De kosten, zoals gebruiksrechten van vaargeulen, loodsrechten en alle andere rechten die betrekking hebben op de scheepvaart en de verrichtingen van de schepen in de Venezolaanse wateren, zullen voor rekening komen van de in Venezuela bevoegde scheepsagent.

6

Het Ministerie van Milieu en Vernieuwbare Natuurlijke Hulpbronnen zal, middels het Algemeen Sectoraal Directoraat Milieukwaliteit, de controles uitvoeren die noodzakelijk zijn om vervuiling van het zee- en rivierwater tegen te gaan. Ook is deze instantie bevoegd om, wanneer zij dat nodig acht, inspecties uit te voeren op de schepen en watermonsters te nemen en te analyseren teneinde de naleving van hetgeen in dit Programma is vastgesteld, te controleren. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Regering van Aruba, onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden.

7

Het lossen van zout water en het aan boord nemen van zoet water voor ballast, respectievelijk voor opslag, zal geleidelijk moeten plaatsvinden. Daarnaast zullen deze verrichtingen moeten plaatsvinden op plekken die ver van de oevers van de rivier de Orinoco en zo dicht mogelijk bij het midden van de vaargeul liggen, en zij mogen de vrije scheepvaart niet belemmeren.

8

Voor het geval er voor het transport van water tankschepen worden gebruikt die gewoonlijk koolwaterstoffen vervoeren, zullen alleen die schepen worden toegelaten die bestemd zijn voor het transport van ongekleurde koolwaterstoffen. Opslagtanks van deze schepen moeten buiten de territoriale wateren van Venezuela worden schoongespoeld. Het ballastwater mag maximaal een tien (10) miljoenste deel (10/1000.000) koolwaterstoffen bevatten bij het binnenkomen van de Venezolaanse wateren.

GETEKEND in Oranjestad op twintig (20) juli, negentienhonderdnegentig, in twee exemplaren, in de Spaanse en de Nederlandse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) N. O. ODUBER

De Minister-President van Aruba,

Dhr. N. O. Oduber

Voor de Regering van de Republiek Venezuela,

(w.g.) A. R. TAYLHARDAT

De Vice-Minister van Buitenlande Zaken,

Dr. A. R. Taylhardat

Terug naar begin van de pagina