Overeenkomst terzake van de geheimhouding van gegevens betreffende diepzeegebieden, Moskou, 05-12-1986

Geldend van 05-12-1986 t/m heden

Overeenkomst terzake van de geheimhouding van gegevens betreffende diepzeegebieden

Authentiek : NL

Overeenkomst terzake van de geheimhouding van gegevens betreffende diepzeegebieden

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van Canada, de Regering van de Republiek Italië en de Regering van de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken, hierna te noemen de „Partijen”,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

  • 1 De Partijen nemen de nodige maatregelen in het kader van bestaande wetgeving om geheimhouding te verzekeren van zowel de coördinaten van diepzeegebieden, als van andere door eigendomsrechten beschermde of geheime informatie betreffende deze gebieden, ontvangen van de andere Partijen op basis van geheimhouding.

  • 2 In het bijzonder nemen de Partijen de nodige maatregelen ter verzekering dat rechtspersonen en natuurlijke personen onderworpen aan de toepasselijke rechtsmacht die toegang hebben tot deze informatie, de geheimhouding bewaren.

Artikel 2

  • 1 De Partijen verzekeren de geheimhouding van de coördinaten, bedoeld in artikel 1, voor de duur van twee jaar vanaf de datum van ontvangst van deze coördinaten.

  • 2 De Partijen verzekeren de geheimhouding van andere informatie, bedoeld in artikel 1, voor de duur van vijf jaar vanaf de datum van ontvangst van deze andere informatie.

  • 3 Niettegenstaande het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel, blijven de verplichtingen, vervat in artikel 1, bestaan na verloop van de in deze leden vastgestelde perioden, voor de periode overeengekomen in overeenstemming met het vierde lid van dit artikel, indien de Partij die de coördinaten of andere informatie heeft verstrekt, alle andere Partijen meedeelt, voor het verstrijken van de toepasselijke tijdsperiode, dat deze coördinaten of andere informatie uit commercieel oogpunt belangrijke gegevens blijven vormen. De Partij die deze mededeling doet, zal een bepaalde periode voorstellen voor de verlenging van de desbetreffende tijdsperioden genoemd in het eerste of tweede lid van dit artikel.

  • 4 De verplichtingen, vervat in het derde lid van dit artikel, blijven bestaan gedurende een bepaalde tijdsperiode, waarover zal worden onderhandeld en die zal worden vastgesteld met instemming van alle Partijen, waarbij uitsluitend gelet mag worden op de noodzaak om gerechtvaardigde commerciële belangen te beschermen.

Artikel 3

De verplichtingen, vervat in de artikelen 1 en 2, van een Partij die coördinaten of andere informatie ontvangt, eindigen op het moment dat deze coördinaten of andere informatie worden gepubliceerd of anderszins, zonder voorwaarde van geheimhouding, worden bekendgemaakt, door de Partij die deze heeft verstrekt. In elke andere situatie evenwel dat deze coördinaten of andere informatie worden gepubliceerd of anderszins, zonder voorwaarde van geheimhouding, worden bekendgemaakt, zullen de Partijen met elkaar overleggen teneinde te overwegen of de verplichtingen vervat in de artikelen 1 en 2 dienen te worden gehandhaafd, alsmede overleggen over enige daarmee verbandhoudende kwestie.

Artikel 4

  • 1 Elke Partij kan deze Overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan alle andere Partijen. Een dergelijke opzegging treedt in werking 90 dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de laatste van deze mededelingen.

  • 2 Opzegging door een Partij overeenkomstig het eerste lid van dit artikel is niet van invloed op de verplichtingen van die Partij betreffende geheimhouding als vervat in deze Overeenkomst.

Artikel 5

Deze Overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening en blijft van kracht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, totdat de Partijen anders overeenkomen.

GEDAAN te Moskou, deze vijfde dag van december 1986 in vijf exemplaren elk in de Nederlandse, Engelse, Franse, Italiaanse en Russische taal die alle gelijkelijk authentiek zijn.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) H. H. SIBLESZ

Voor de Regering van het Koninkrijk België

(w.g.) M. ADAM

Voor de Regering van Canada

(w.g.) PH. KIRSCH

Voor de Regering van de Republiek Italië

(w.g.) G. FRANCHETTI PARDO

Voor de Regering van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken

(w.g.) YU. B. KAZMIN

Overeengekomen Aantekening betreffende het vierde lid van artikel 2 van de Overeenkomst terzake van de geheimhouding van gegevens van diepzeegebieden, ondertekend in Moskou op 5 december 1986, van de vertegenwoordigers van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van Canada, de Regering van de Republiek Italië en de Regering van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken

De Partijen komen overeen dat zij gedurende de onderhandelingen te goeder trouw, voorzien in het vierde lid van artikel 2, de geheimhouding van de coördinaten en de andere informatie bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, blijven verzekeren.

Bijlage 10000049558.png
Terug naar begin van de pagina