Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk Belgie, de Bondsrepubliek [...] en Noord-Ierland betreffende het Airbus-programma, Brussel, 01-03-1982

Geldend van 03-01-1984 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk Belgie, de Bondsrepubliek Duitsland, Spanje, de Franse Republiek en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland betreffende het Airbus-programma

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, Spanje, de Franse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende het Airbus-programma

De Regeringen van het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, Spanje, de Franse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

Verlangend de Europese samenwerking op het gebied van de vliegtuigbouw verder te versterken;

In overeenstemming met de hoofdlijnen van de Overeenkomst tussen de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de Regering van de Franse Republiek betreffende de ontwikkeling en de bouw van de Airbus A300B, getekend op 29 mei 1969 (de Overeenkomst van 1969);

Gelet op de aanvullende Overeenkomsten, gesloten met de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, op 28 december 1970 (de Overeenkomst van 1970) en met de Regering van de Spaanse Staat op 23 december 1971 (de Overeenkomst van 1971) betreffende de Airbus A300B;

In overeenstemming met de hoofdlijnen van de Overeenkomst, open gesteld voor ondertekening op 24 juli 1981 en ondertekend op 28 september 1981 (de Overeenkomst van 1981), tussen de Regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en Spanje betreffende het Airbus-programma,

Zijn de volgende Overeenkomst aangegaan:

Artikel 1

 • 1 De bepalingen van de Overeenkomsten van 1969 en 1971 (zoals geamendeerd door de bepalingen van de Overeenkomst van 1981) en de bepalingen van de Overeenkomst van 1970 blijven van kracht tussen die ondertekenende Regeringen van de onderhavige Overeenkomst die tevens ondertekenende Regeringen zijn van één der bovengenoemde Overeenkomsten, voorzover deze in de betrekkingen tussen de ondertekenende Regeringen van deze Overeenkomst niet zijn geamendeerd of vervangen door de bepalingen van de onderhavige Overeenkomst.

 • 2 De Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aanvaarden de bepalingen van de artikelen 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, artikel 10, lid 1 en Bijlagen 1, 2 en 3 van de Overeenkomst van 1981, voorzover deze in de betrekkingen tussen de ondertekenende Regeringen van deze Overeenkomst niet zijn geamendeerd of vervangen door de bepalingen van de onderhavige Overeenkomst.

Artikel 2

 • 1 De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden blijft vertegenwoordigd in de Intergouvernementele Commissie en de Uitvoerende Commissie.

 • 2 De Regering van het Koninkrijk België is vertegenwoordigd in de Intergouvernementele Commissie en de Uitvoerende Commissie met ingang van de datum van ondertekening van de onderhavige Overeenkomst.

 • 3 In de Intergouvernementele Commissie hebben de vertegenwoordigers van het Koninkrijk België en van het Koninkrijk der Nederlanden volledig stemrecht in de navolgende aangelegenheden, voorzover zij de onderscheiden belangen van de Regering of de industrie van een dezer landen raken:

  • a) wijzigingen van de onderhavige Overeenkomst en van de artikelen 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, artikel 10, lid 1 en Bijlagen 1, 2 en 3 van de Overeenkomst van 1981;

  • b) wijzigingen in de Belgische en Nederlandse deelneming in het Airbus-programma;

  • c) goedkeuring van de bepalingen in de Raamovereenkomst (en enige wijziging daarvan) tussen het Uitvoerende Orgaan en Airbus Industrie, ingevolge in artikel 3 van de Overeenkomst van 1981 die de Regering respectievelijk de industrie van België of Nederland betreffen;

  • d) wijzigingen van de voorwaarden van terugbetaling aan Belairbus en Fokker.

  Het is niet mogelijk beslissingen te nemen ten aanzien van de vier bovengenoemde punten en die het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffen zonder de instemming van de Belgische vertegenwoordiger respectievelijk de Nederlandse vertegenwoordiger.

  Indien de stopzetting van één van de beide A300 en A310 programma's zou worden overwogen plegen de vertegenwoordigers van de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland overleg met de Nederlandse vertegenwoordiger en de Belgische vertegenwoordiger die zich evenwel niet zouden kunnen verzetten tegen een beslissing, genomen door de vertegenwoordigers met onbeperkt stemrecht, zoals bepaald in artikel 2, lid 3 van de Overeenkomst van 1981. In het bijzonder zullen de Belgische en de Nederlandse vertegenwoordigers zich niet kunnen beroepen op artikel 8, lid 4 van de Overeenkomst van 1981.

 • 4 De vertegenwoordigers van de Regering van het Koninkrijk België en van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zullen, evenals de vertegenwoordigers van de andere ondertekenende Regeringen in de Intergouvernementele Commissie, bij het nemen van beslissingen, zich er voor inzetten het welslagen van het Airbus-programma te bevorderen.

Artikel 3

Met betrekking tot de bepalingen van de artikelen 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 en artikel 10, lid 1 van de Overeenkomst van 1981, zullen Belairbus en Fokker beschouwd worden als Partners voor wat betreft de ontwikkeling van het Airbus-programma. Met betrekking tot het A310 programma, zal Airbus Industrie met deze industrieën contracten sluiten die de bepalingen zullen behelzen vervat in artikel 3, lid 3 van de Overeenkomst van 1981.

Artikel 4

Tenzij anders wordt besloten in elk afzonderlijk geval door de Intergouvernementele Commissie en met inachtneming van artikel 2, lid 3 van deze Overeenkomst, zal de serieproduktie van die cascodelen van de A310, waarvoor de ontwikkelingswerkzaamheden, overeenkomstig artikel 6 en Bijlage 3 van de Overeenkomst van 1981, zijn toegewezen aan de Belgische respectievelijk de Nederlandse industrie, de verantwoordelijkheid zijn van elk van beide industrieën.

Artikel 5

 • 1 Zodra Belairbus en Fokker, beschouwd als Partners van Airbus Industrie voor wat betreft de ontwikkeling van de A310, op zich genomen zullen hebben hun deel in de ontwikkelingswerkzaamheden omschreven in Bijlage 3 van de Overeenkomst van 1981 uit te voeren en hun deel, als omschreven in lid 2 van dit artikel, van de uitgaven voor niet toewijsbare ontwikkelingswerkzaamheden te voldoen, zullen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden geacht worden op zich genomen te hebben, ieder voor haar eigen deel, ter beschikking te stellen de hiernagenoemde bedragen, gebaseerd op het loon- en prijspeil van januari 1978 voor de kosten van de ontwikkelingswerkzaamheden:

  • - Koninkrijk België: zevenhonderdnegenentwintig miljoen negenhonderdzevenennegentigduizend vijfhonderd (729.997.500) Belgische franken;

  • - Koninkrijk der Nederlanden: zesentwintig miljoen negenenvijftigduizend zeshonderd (26.059.600) gulden;

 • 2 Deze bedragen zijn berekend:

  • - door aan ieder land de kosten toe te rekenen die geacht worden binnen zijn grondgebied te worden gemaakt, en

  • - door de kosten betrekking hebbend op de gemeenschappelijke niet-toewijsbare ontwikkelingswerkzaamheden en de aan derde landen uit te besteden ontwikkelingswerkzaamheden, voorzover zodanige kosten gefinancierd zullen worden door Airbus Industrie en de Partners, als volgt om te slaan:

   • - Koninkrijk België: 2,35%.

   • - Koninkrijk der Nederlanden: 1,22%;

 • 3 Indien Belairbus of Fokker zijn verplichtingen niet nakomt, blijft de Regering van het land onder wiens wetten de betrokken industrie valt, aansprakelijk jegens de andere Regeringen tot het herziene bedrag van haar deel in de kosten van de ontwikkelingswerkzaamheden, zoals bepaald in de vorige leden.

 • 4 De bedragen betrekking hebbende op het Koninkrijk der Nederlanden omvatten de kosten voor werkzaamheden uitgevoerd gedurende de inleidende fase van de ontwikkeling van de A310, in overeenstemming met de bepalingen van de Raam-Overeenkomst, op 6 december 1977 door het Uitvoerend Orgaan van Airbus Industrie ter kennis gebracht.

Artikel 6

 • 1 Deze Overeenkomst is opengesteld voor ondertekening te Brussel vanaf 1 maart 1982 tot 31 maart 1982.

 • 2

  • a) Indien de Overeenkomst van 1981 in werking is op de datum waarop alle ondertekenende Regeringen van deze Overeenkomst de Regering van het Koninkrijk België langs diplomatieke weg in kennis hebben gesteld van de vervulling van de formaliteiten die zijn vereist door hun interne regelingen, treedt deze Overeenkomst op die datum in werking.

  • b) Indien de Overeenkomst van 1981 niet in werking is op de datum waarop alle ondertekenende Regeringen van deze Overeenkomst de Regering van het Koninkrijk België langs diplomatieke weg in kennis hebben gesteld van de vervulling van de formaliteiten vereist door hun interne regelingen, treedt deze Overeenkomst in werking op de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst van 1981.

  • c) De Regering van het Koninkrijk België zal de overige ondertekenende Regeringen van de datum van ontvangst van alle kennisgevingen in kennis stellen.

  De voorafgaandelijke bepalingen vormen de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, van de Bondsrepubliek Duitsland, van Spanje, van de Franse Republiek, van het Koninkrijk der Nederlanden en van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, gedaan in één oorspronkelijk exemplaar te Brussel in de Duitse, Engelse, Franse, Nederlandse en Spaanse taal, zijnde iedere tekst gelijkelijk authentiek.

  De Regering van het Koninkrijk België zal aan de overige ondertekenende Regeringen gewaarmerkte afschriften van de onderhavige Overeenkomst doen toekomen.

GEDAAN te Brussel op 1 maart 1982.

Terug naar begin van de pagina