Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] inzake het verlenen van vergunningen aan zendamateurs, 1982-05-12, 12-05-1982

Geldend van 12-05-1982 t/m heden

Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël houdende een overeenkomst inzake het verlenen van vergunningen aan zendamateurs

Authentiek : EN

Nr. I

no. 1943

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the State of Israel and with reference to the conversations between representatives of the Government of the Kingdom of the Netherlands and representatives of the Government of the State of Israel relating to the possibility of concluding an Agreement between the two Governments with a view to the reciprocal granting of authorizations to permit licensed amateur radio operators of either country to operate stations in the other country, in accordance with the provisions of Article 41 of the Radio Regulations under the International Telecommunications Convention of Malaga-Torremolinos, 1973 has the honour to inform the Ministry that the Government of the Kingdom of the Netherlands is prepared to conclude an Agreement with the Government of the State of Israel with respect to the said subject in the following terms:

 • 1. A national of the Kingdom of the Netherlands who is licensed by his Government as an amateur radio operator and who operates an amateur radio station licensed by the said Government shall, when visiting Israel be permitted by the appropriate Israeli authority to operate an amateur radio service station subject to the conditions in this Agreement.

 • 2. A national of the State of Israel who is licensed by his Government as an amateur radio operator and who operates an amateur radio station licensed by the said Government shall, when visiting the Kingdom of the Netherlands, be permitted by the appropriate Netherlands and Netherlands Antilles authorities respectively to operate an amateur radio station subject to the conditions in this Agreement.

 • 3. The national who is licensed by his Government as an amateur radio operator, shall, before being permitted to operate a station as provided for in paragraphs 1 and 2, obtain from the appropriate administrative authority of the other Government, an authorization for that purpose.

 • 4. The appropriate administrative authority of each Government may issue or cancel an authorization as referred to in paragraph 3, under the same conditions and terms as authorizations for its own nationals.

 • 5. If an authorization referred to in paragraph 3 is cancelled by the appropriate administrative authority of either Government, the authority concerned shall inform the appropriate administrative authority of the other Government of such cancellation.

 • 6. The amateur radio stations of the Kingdom of the Netherlands and of the State of Israel, while being operated under the terms of this Agreement, shall comply with the pertinent rules and regulations of the country in which they are operated, as well as with the pertinent international rules and regulations.

 • 7. Amateur radio operating privileges provided for in this Agreement shall be granted on the basis of reciprocity.

 • 8. As regards the Kingdom of the Netherlands, the present provisions shall apply to the whole Kingdom.

If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the State of Israel, the Embassy has furthermore the honour to propose that this note and the Ministry's reply concurring therein shall constitute an Agreement between the two Governments, which shall enter into effect on the date of receipt of the affirmative note of reply of the Ministry.

The Agreement shall remain in force for an indefinite period and be subject to termination by either Government serving six months' notice on the other. Termination by the Government of the Kingdom of the Netherlands may be limited to one of the constituent parts of the Kingdom.

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the State of Israel the assurances of its highest consideration.

Tel Aviv, April 29, 1982.

The Ministry of Foreign Affairs

of the State of Israel

Jerusalem

Nr. II

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Jerusalem

The Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, and has the honour to refer to the Embassy's Note No. 1943 of 29 April 1982 proposing to conclude an Agreement with the Government of the State of Israel for the reciprocal granting of authorizations to permit licensed amateur radio operators of either country to operate stations in the other country, which reads as follows:

[Red: (Zoals in Nr. I)]

The Ministry has the honour to inform the Embassy that the foregoing proposal is acceptable by the Government of the State of Israel and that it agrees that the Embassy's Note and this Note shall constitute an Agreement between the two Governments which shall enter into effect on the date of receipt of this Note.

The Ministry of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands the assurances of its highest consideration.

Jerusalem, 12 May 1982

Embassy of the

Kingdom of the Netherlands

in Israel

Vertaling : NL

Nr. I

no. 1943

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt haar complimenten aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Staat Israël aan en heeft de eer, met verwijzing naar de besprekingen tussen vertegenwoordigers van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en vertegenwoordigers van de Regering van de Staat Israël aangaande de mogelijkheid een Overeenkomst tussen de beide Regeringen te sluiten inzake het wederzijds verlenen van machtigingen op grond waarvan het radioamateurs uit een der beide landen, die in het bezit zijn van een in hun land afgegeven vergunning, wordt toegestaan in het andere land gebruik te maken van zenders in dat land, overeenkomstig het bepaalde in artikel 41 van het Radioreglement ingevolge het Internationale Verdrag voor de Verre berichtgeving van Malaga-Torremolinos van 1973, het Ministerie mede te delen dat de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden bereid is met de Regering van de Staat Israël een Overeenkomst te sluiten aangaande het bovengenoemde onderwerp, luidende als volgt:

 • 1. Een onderdaan van het Koninkrijk der Nederlanden die van zijn Regering vergunning heeft verkregen tot het gebruiken van een zender als radioamateur en die gebruik maakt van een amateurzender, waartoe door die Regering eveneens vergunning is verleend, wordt, bij het bezoeken van Israël, door de daartoe aangewezen Israëlische autoriteit toegestaan een amateurzender te gebruiken met inachtneming van de bepalingen van deze Overeenkomst.

 • 2. Een onderdaan van de Staat Israël die van zijn Regering vergunning heeft verkregen tot het gebruiken van een zender als radioamateur en die gebruik maakt van een amateurzender waartoe door die Regering eveneens vergunning is verleend, wordt, bij het bezoeken van het Koninkrijk der Nederlanden, respectievelijk door de daartoe aangewezen Nederlandse of Antilliaanse autoriteit, toegestaan een amateurzender te gebruiken met inachtneming van de bepalingen van deze Overeenkomst.

 • 3. De onderdaan die van zijn Regering een vergunning heeft verkregen tot het gebruiken van een zender als radioamateur, dient van de daartoe aangewezen autoriteit van de Regering van het andere land een vergunning te verkrijgen, voordat hij een zender mag gebruiken overeenkomstig het bepaalde onder 1 en 2.

 • 4. De daartoe aangewezen autoriteiten der beide Regeringen kunnen de onder 3 bedoelde vergunningen verlenen en intrekken op dezelfde voorwaarden als dit geschiedt ten aanzien van hun eigen onderdanen.

 • 5. Indien een vergunning als bedoeld onder 3 door de daartoe aangewezen autoriteit van een der beide Regeringen wordt ingetrokken, dient die autoriteit de daartoe aangewezen autoriteit van de Regering van het andere land daarvan op de hoogte te stellen.

 • 6. De amateurzenders van het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël dienen, wanneer zij worden gebruikt krachtens de bepalingen van deze Overeenkomst, te voldoen aan de van toepassing zijnde regels en voorschriften van het land waar de zenders worden gebruikt, alsmede aan de van toepassing zijnde internationale regels en voorschriften.

 • 7. De voorrechten verbonden aan het gebruik van amateurzenders, als bepaald in deze Overeenkomst, worden op basis van wederkerigheid verleend.

 • 8. Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zijn deze bepalingen van toepassing op het gehele Koninkrijk.

Indien het bovenstaande voorstel aanvaardbaar is voor de Regering van de Staat Israël, heeft de Ambassade voorts de eer voor te stellen dat deze nota en het antwoord van het Ministerie daarop, waarin zulks wordt bevestigd, een overeenkomst tussen de beide Regeringen vormen, die in werking treedt op de datum van ontvangst van de bevestigende antwoord-nota van het Ministerie.

De overeenkomst blijft voor onbepaalde tijd van kracht en kan door elk der beide Regeringen worden beëindigd door middel van een zes maanden van te voren gedane mededeling aan de andere Regering. Beëindiging door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden kan worden beperkt tot één van de delen van het Koninkrijk.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Staat Israël de hernieuwde verzekering te geven van haar zeer bijzondere hoogachting.

Tel Aviv, 29 april 1982

het Ministerie van Buitenlandse Zaken

van de Staat Israël

Jeruzalem

Nr. II

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Jeruzalem

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden zijn complimenten aan en heeft de eer te verwijzen naar de Nota van de Ambassade No. 1943 van 29 april 1982 waarin wordt voorgesteld een overeenkomst te sluiten met de Staat Israël inzake het wederzijds verlenen van machtigingen op grond waarvan het radioamateurs uit een der beide landen die in het bezit zijn van een in hun land afgegeven vergunning, wordt toegestaan in het andere land gebruik te maken van zenders, welke als volgt luidt:

[Red: (Zoals in Nr. I)]

Het Ministerie heeft de eer de Ambassade mede te delen dat het voorafgaande voorstel aanvaardbaar is voor de Regering van de Staat Israël en dat deze ermee instemt dat de nota van de Ambassade en deze nota een overeenkomst tussen de beide Regeringen vormen, die in werking treedt op de datum van ontvangst van deze nota.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken maakt van deze gelegenheid gebruik de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden de hernieuwde verzekering te geven van zijn zeer bijzondere hoogachting.

Jeruzalem, 12 mei 1982

Ambassade van het Koninkrijk

der Nederlanden

in Israël

Terug naar begin van de pagina